Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1238/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Ban tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần 3 và Hội nghị cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần 4 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1238/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 18/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1238/QĐ-TTg

Hà Nội,  ngày 18 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO ACMECS LẦN 3 VÀ HỘI NGHỊ CẤP CAO CLMV LẦN 4 TẠI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 887/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 02 năm 2007, số 1485/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 3 năm 2007, số 2902/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 5 năm 2007, số 2939/VPCP-QHQT ngày 30 tháng 5 năm 2007 và số 644/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ;
Để chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị cấp cao ACMECS lần 3 và Hội nghị cấp cao CLMV lần 4 tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS) lần 3 và Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) lần 4 và các hội nghị liên quan trong khuôn khổ hai Hội nghị cấp cao nói trên (dưới đây sẽ gọi tắt là Ban Tổ chức HNCC ACMECS và CLMV).

Điều 2. Ban Tổ chức HNCC ACMECS và CLMV có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS và CLMV tại Việt Nam.

Điều 3. Ban Tổ chức HNCC ACMECS và CLMV do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao. Thành viên Ban Tổ chức gồm các đồng chí có tên nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Các thành viên Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

Đại diện cho cơ quan mình tham gia các hoạt động của Ban Tổ chức, đôn đốc thực hiện các công việc chuẩn bị của cơ quan mình phụ trách theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 1485/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 3 năm 2007, số 2902/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 5 năm 2007, số 2939/VPCP-QHQT ngày 30 tháng 5 năm 2007 và số 644/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức phân công trong phạm vi lĩnh vực cơ quan mình phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan mình và Trưởng Ban Tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Ban Tổ chức HNCC ACMECS và CLMV gồm 5 Tiểu ban sau đây:

- Tiểu ban nội dung: do Bộ Ngoại giao chủ trì. Trưởng Tiểu ban nội dung là cán bộ cấp vụ Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao; thành viên gồm cán bộ cấp vụ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan đến quá trình chuẩn bị tài liệu, xây dựng văn kiện, nội dung các Hội nghị.

- Tiểu ban lễ tân: do Bộ Ngoại giao chủ trì. Trưởng Tiểu ban là cán bộ  cấp vụ Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao; thành viên gồm cán bộ cấp vụ Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Tiểu ban thông tin tuyên truyền: do Bộ Ngoại giao chủ trì. Trưởng Tiểu ban do cấp vụ Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao làm Trưởng Tiểu ban; thành viên gồm cán bộ cấp vụ Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an (Cục A25), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Tiểu ban hậu cần: do Văn phòng Chính phủ chủ trì. Trưởng Tiểu ban là cán bộ cấp vụ Văn phòng Chính phủ; thành viên gồm cán bộ cấp vụ Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Tiểu ban an ninh: do Bộ Công an chủ trì. Trưởng Tiểu ban là cán bộ cấp vụ Bộ Công an; thành viên gồm cán bộ cấp vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Sở Công an).

Các Trưởng Tiểu ban chủ động xây dựng đề án, kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị do cơ quan mình chủ trì theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt; đôn đốc, phối hợp các thành viên Tiểu ban trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị cấp cao.

Điều 5. Bộ phận thường trực của Ban Tổ chức là Ban Thư ký, do cán bộ cấp vụ Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao làm Trưởng Ban Thư ký; thành viên gồm cán bộ cấp vụ và chuyên viên Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Giúp Ban Tổ chức đôn đốc, điều phối hoạt động của các Tiểu ban trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị;

- Phối hợp với Tiểu ban nội dung soạn thảo chương trình nghị sự, văn kiện và chuẩn bị các nội dung liên quan của các Hội nghị;

- Là đầu mối liên hệ với các nước liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị;

- Chuẩn bị, tiếp nhận, in ấn, cung cấp và phân phát các tài liệu tại Hội nghị;

- Thu xếp, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Tổ chức.

Điều 6. Ban Tổ chức họp toàn thể định kỳ mỗi tháng một lần. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Tổ chức có thể triệu tập các cuộc họp bất thường và tuỳ nội dung, tính chất của cuộc họp mà các thành viên Ban Tổ chức có liên quan được dự họp. Kết quả của các cuộc họp Ban Tổ chức được Ban Thư ký tổng hợp bằng văn bản và chuyển tới các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban biết, thực hiện.

Các thành viên Ban Tổ chức, các Trưởng Tiểu ban định kỳ báo cáo Trưởng Ban Tổ chức tiến trình chuẩn bị cho các Hội nghị cấp cao, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để Trưởng ban Tổ chức xem xét, quyết định. Báo cáo của thành viên Ban Tổ chức, các Trưởng Tiểu ban đồng gửi Ban Thư ký để tổng hợp và phối hợp.

Các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban phối hợp chặt chẽ với nhau và với Ban Thư ký trong việc chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị.

Điều 7. Kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ các Hội nghị cấp cao và kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Tổ chức được cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác (nếu có). Trưởng Tiểu ban hậu cần nghiên cứu, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan mình và Trưởng Ban Tổ chức về kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 8. Ban Tổ chức HNCC ACMECS và CLMV sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần 3 và Hội nghị cấp cao CLMV lần 4 tại Việt Nam.

Điều 9. Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Tổ chức và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an,
 Quốc phòng, Lao động – Thương binh và XH,
 Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
 Thông tin và Truyền thông,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  các Vụ: TH, KTTH; Cục Quản trị - Tài vụ;
  - Lưu: Văn thư, QHQT (6b). Hoà 70 bản.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO ACMECS LẦN 3 VÀ HỘI NGHỊ CẤP CAO CLMV LẦN 4 TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1238/QĐ-TTg ngày 18/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

1. Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, Trưởng Ban Tổ chức.

2. Đoàn Xuân Hưng, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

kinh tế, Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng Ban Tổ chức.

3. Vũ Việt Hảo, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ,

Trưởng Tiểu ban hậu cần.

4. Lê Dũng, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao,

Trưởng Tiểu ban thông tin – tuyên truyền.

5. Lê Sĩ Vương Hà, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao,

Trưởng Tiểu ban lễ tân.

6. Vũ Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế,

Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban nội dung.

7. Tào Văn Minh, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh kinh tế,

Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh.

8. Trần Nguyên Toàn, Hàm Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế,

Văn phòng Chính phủ.

9. Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao.

10. Trần Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ,

Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia.

11. Phạm Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ,

Văn phòng Chính phủ.

12. Hoàng Viết Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

13. Vũ Xuân Hiểu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính.

14. Nguyễn Xuân Thực, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Hành chính sự nghiệp,

Bộ Tài chính.

15. Cao Năng Giản, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương,

Bộ Công thương.

16. Giang Văn Sâm, Đại tá, Phó phòng Chiến lược tổng hợp, Cục Tác chiến,

Bộ Quốc phòng.

17. Bùi Thiên Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải.

18. Hoàng Thị Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Lê Kim Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

20. Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế.

21. Hoàng Mạnh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ, Bộ Ngoại giao.

22. Nguyễn Văn Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

23. Nguyễn Hải Anh, Phó Vụ trưởng Tổng cục Du lịch,

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

24. Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng ban Quan hệ quốc tế,

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

25. Hà Văn Quế, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

26. Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Cục Báo chí,

Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. CÁC TIỂU BAN

1. Tiểu ban nội dung:

- Vũ Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao,

 Trưởng Tiểu ban nội dung;

- Trần Nguyên Toàn, Hàm Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế,

 Văn phòng Chính phủ;

- Hoàng Viết Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Vũ Xuân Hiểu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính;

- Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng ban Quan hệ quốc tế,

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Các thành viên khác của Ban Tổ chức liên quan đến quá trình chuẩn bị tài liệu,

 xây dựng văn kiện, nội dung các Hội nghị.

2. Tiểu ban lễ tân:

- Lê Sĩ Vương Hà, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban lễ tân;

- Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao;

- Trần Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ,

 Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia;

- Hà Văn Quế, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Tiểu ban thông tin - tuyên truyền:

- Lê Dũng, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao,

Trưởng Tiểu ban thông tin – tuyên truyền;

- Đặng Xuân Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao;

- Một đại diện Cục A25, Bộ Công an;

- Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin,

 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Cục Báo chí,

 Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Tiểu ban hậu cần:

- Vũ Việt Hảo, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ,

Trưởng Tiểu ban hậu cần;

- Trần Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ,

 Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia;

- Phạm Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ;

- Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao;

- Hoàng Mạnh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài vụ, Bộ Ngoại giao;

- Nguyễn Văn Thực, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Hành chính sự nghiệp,

Bộ Tài chính;

- Nguyễn Thị Hồng Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng Lễ tân, Cục Quản trị - Tài vụ,

Văn phòng Chính phủ;

- Nguyễn Quang Minh, chuyên viên Phòng Tài vụ, Cục Quản trị - Tài vụ,

Văn phòng Chính phủ.

5. Tiểu ban an ninh:

- Tào Văn Minh, Đại tá, Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ an ninh kinh tế,

Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh;

- Giang Văn Sâm, Đại tá, Phó phòng Chiến lược tổng hợp,

Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng;

- Một cán bộ cấp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an;

- Trần Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ,

Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia;

- Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao.

- Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Sở Công an,

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

III. BAN THƯ KÝ

- Vũ Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao,

Trưởng ban, Thư ký (phụ trách nội dung).

Điện thoại: 1993559, DĐ: 0913520926, Fax: 1993424,

email : minhvu@mofa.gov.vn

- Phạm Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng

Chính phủ (phụ trách hậu cần).

Điện thoại: 08044099, DĐ: 0903455638, Fax: 08044349;

email: thuhavpcp@oog.gov.vn

- Mai Phước Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao (phụ trách lễ tân)

Điện thoại: 1992502, DĐ: 0904044440, Fax: 8438466,

email: phuocdzung@mofa.gov.vn

- Đặng Xuân Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao

(phụ trách thông tin - tuyên truyền).

Điện thoại: 1993253, DĐ: 0983864826, Fax: 8234137,

email : dzung@mofa.gov.vn

- Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng Lễ tân, Cục Quản trị - Tài vụ,

Văn phòng Chính phủ.

Điện thoại: 08043750, DĐ: 0903413865, Fax: 8231020,

email quangnh@oog.gov.vn

- Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao

Điện thoại: 1993243, DĐ : 0912426555, Fax: 1993424,

email: hoainam.ng@mofa.gov.vn

- Nguyễn Huy Hiệp, chuyên viên Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao

Điện thoại: 1992416, DĐ: 0912698112, Fax: 8436488,

email: nguyenhuyhiep@mofa.gov.vn

- Trịnh Vinh Quang, chuyên viên Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao

Điện thoại: 1993103, DĐ: 0982374999, Fax: 8234137,

email: tuyentruyen@mofa.gov.vn

- Các chuyên viên khác của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ sẽ được điều động khi cần thiết trong thời gian diễn ra các Hội nghị./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1238/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Ban tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần 3 và Hội nghị cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần 4 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.174
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234