Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1216/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 23/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là The National Fund for Vietnamese Children, viết tắt là NFVC.

Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Quỹ (các chương trình, dự án vận động nhằm tăng trưởng và bảo tồn nguồn quỹ, các chương trình hỗ trợ, tài trợ và các kế hoạch khác), báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Trình Bộ Quy chế tổ chức, hoạt động và danh sách các thành viên trong Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

3. Nghiên cứu, triển khai các hình thức, phương pháp vận động nhằm khai thác các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế cho mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tiếp nhận các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch tài trợ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án tại cơ sở.

6. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ và kết quả đóng góp của các Nhà tài trợ.

7. Phối hợp xây dựng, trình Bộ cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để áp dụng thống nhất đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

9. Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và thực hiện các chương trình dự án của Quỹ theo phân công của Bộ.

10. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất với Bộ và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

2. Các tổ chức trực thuộc gồm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Vận động nguồn lực;

c) Phòng Tuyên truyền;

d) Phòng Quản lý Chương trình và Dự án;

đ) Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Điều 4. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Quỹ; quy định nhiệm vụ cho các tổ chức trực thuộc; sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 517/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH ngày 23/09/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192