Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1188/QĐ-TTg 2020 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai

Số hiệu: 1188/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Phó Trưởng ban:

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Các thành viên gồm:

a) Đại diện Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và Tổng cục Quản lý đất đai.

b) Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

5. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo lập danh sách thành viên Ban Chỉ đạo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử, báo cáo trưởng ban Chỉ đạo.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai, xây dựng Báo cáo tổng kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập.

2. Trưởng ban chỉ đạo quy định quy chế làm việc của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo.

3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo lập danh sách thành viên Tổ chuyên gia liên ngành do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo định kỳ và đột xuất.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng kinh phí, cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban chỉ đạo quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu của của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai theo nội dung được phân công bảo đảm đúng thời gian.

3. Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thi hành Luật Đất đai, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

A. Chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai

1. Thành lập các Đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình tại các địa phương.

- Quyết định thành lập 05 Đoàn công tác gồm các thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn, thành viên là cán bộ, chuyên gia của các Bộ, ngành liên quan để thực hiện việc đôn đốc, khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 5 khu vực (Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long); đại diện vùng đô thị, nông thôn và miền núi.

- Các Đoàn công tác khảo sát tình hình thi hành Luật đất đai thông qua hình thức làm việc trực tiếp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan quản lý khác có liên quan đến quản lý đất đai ở địa phương.

- Thời gian khảo sát tại địa phương trong Quý I, II/2021; các đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản (gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc tổng kết thi hành Luật đất đai.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Ban chỉ đạo có trách nhiệm:

- Đôn đốc các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (làm việc trực tiếp hoặc thông qua công văn, điện thoại, fax, thư điện tử...);

- Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc khi có phản ánh của các Bộ, ngành và địa phương về công tác tổng kết thi hành Luật đất đai.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Chỉ đạo đôn đốc các địa phương tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành Luật đất đai và gửi Báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trước ngày 30 tháng 5 năm 2021.

4. Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai

- Thông qua báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai trong tháng 9 năm 2021.

- Chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết về thi hành Luật Đất đai trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

B. Chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

1. Thông qua kế hoạch và tiến độ xây dựng Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập. Dự kiến trình Quốc hội vào năm 2022.

2. Chỉ đạo xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình và các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

3. Chỉ đạo việc lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

5. Phối hợp với các Ủy ban có liên quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng, thẩm tra và trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nếu có vướng mắc phát sinh, Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1188/QĐ-TTg ngày 04/08/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!