Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1110/QĐ-BXD năm 2016 về kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1110/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban điều phối của các Bộ, ngành có liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

4. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

5. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

7. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

8. Ông Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn - Ủy viên;

9. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ủy viên.

Cơ quan thường trực của Ban điều phối là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng. Ban điều phối có Tổ chuyên viên giúp việc do Trưởng ban điều phối quyết định.

Điều 2. Ban điều phối có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở về những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác để tuyên truyền sâu rộng Chương trình nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo cải thiện nhà ở;

3. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân bổ nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cho các địa phương, đảm bảo công bằng, hợp lý;

4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của các địa phương;

5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối và Tổ chuyên viên giúp việc do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Bộ Xây dựng thông qua tài khoản của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối, bổ sung kinh phí hoạt động năm 2015 và bố trí kinh phí hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 vào kinh phí hoạt động thường xuyên cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản bố trí trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tổ chuyên viên giúp việc để đảm bảo điều kiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 13/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều phối chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở.

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban dân tộc;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBND, SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1110/QĐ-BXD năm 2016 về kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211