Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban thường trực;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý.

3. Các Ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Y tế;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Công thương;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Công an;

- Ủy ban Dân tộc;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1013/QD-TTg

Hanoi, July 01, 2010

 

DECISION

ESTABLISHMENT OF THE CENTRAL STEERING COMMITTEE OF THE NATIONAL TARGET PROGRAM ON BUILDING A NEW COUNTRYSIDE DURING 2010-2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Decision No.800/QD-TTg dated 04 June 2010 of the Prime Minister on approval of the national target program on building a new countryside for period 2010 – 2020;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES:

Article 1. Establishment of the Central Steering Committee of the National Targeted Program on new rural development for period 2010 – 2020 (Central Steering Committee), including:

1. Chairman: The Permanent Deputy Prime Minister Nguyen Sinh Hung

2. Vice Chairmen:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vice Minister for Agriculture and Rural Development Ho Xuan Hung;

- Deputy Chief of the Government Office Van Trong Ly.

3. Other members include leaders from Ministries and Organizations:

- Ministry of Planning and Investment;

- Ministry of Finance;

- Ministry of Labour – Invalid and Social Affairs;

- Ministry of Interior;

- Ministry of Public Health;

- Ministry of Education and Training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ministry of Constructions;

- Ministry of Transportation;

- Ministry of Trade and Industries;

- Ministry of Culture, Sports and Tourism;

- Ministry Information and Communications;

- Ministry of Public Security;

- Committee on Ethnic Minorities;

- The State Bank of Vietnam;

- Central Committee of the Vietnam Fatherland Front;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Central Committee of Vietnam Veteran Association;

- Central Committee of Vietnam Women Union;

- Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union.

Article 2. The Central Steering Committee have following tasks:

1. Preparing 5-Year Plans and Annual Plans on targets, tasks, solutions and funds for implementing the National Targeted Program to submit to the Prime Minister for approval;

2. Steering Ministries and Government’s Organizations to release, amend and provide guidelines on related policies and mechanism on new rural development;

3. Supervising Ministries and Government’s Organizations, People Committees at provincial level to implement all contents of the national targeted program on new rural development;

4. Creating coordinating mechanism between Ministries, government’s organizations with committee and organizations of the Communist Party, Fatherland Front and other mass organizations to mobilize all the political system to undertake tasks of new rural development. At the same time, mobilize assistance from individuals and organizations both domestic and international for undertaking the national targeted program on new rural development.

Article 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Minister for Agriculture and Rural Development decides on establishment of the Program Coordinating Office for the National Targeted Program on New Rural Development for period 2010 – 2020.

Article 4. Operating costs of the Central Steering Committee of the National Targeted Program on New Rural Development will be covered by the state budget.

Article 5. This Decision takes effect on the date of its signing.

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees and all members stipulated in Article 1 shall implement this Decision./.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 01/07/2010 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196