Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2007/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH SỬ DỤNG TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 loại sổ đăng ký hộ tịch và 38 loại biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch (sau đây gọi là Danh mục) kèm theo Quyết định này.

Sổ, biểu mẫu hộ tịch quy định tại Điều này được sử dụng thống nhất tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan Đại diện Việt Nam).

Điều 2.

1. Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp tổ chức in và phát hành đối với 09 loại biểu mẫu hộ tịch quy định tại Mục I của Danh mục theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, bao gồm các biểu mẫu hộ tịch sau đây:

- Các biểu mẫu về khai sinh: BTP-NG/HT-2007-KS.1, BTP-NG/HT-2007-KS.1.a, BTP-NG/HT-2007-KS.2.

-  Các biểu mẫu về kết hôn: BTP-NG/HT-2007-KH.1, BTP-NG/HT-2007-KH.1.a, BTP-NG/HT-2007-KH.2, BTP-NG/HT-2007-KH.2.a.

- Các biểu mẫu về khai tử: BTP-NG/HT-2007-KT.1, BTP-NG/HT-2007-KT.1.a.

2. Cơ quan Đại diện Việt Nam có trách nhiệm phát hành 08 loại sổ và 29 loại biểu mẫu hộ tịch quy định tại Mục II của Danh mục.

Người có nhu cầu đăng ký hộ tịch có thể tự truy cập và in các Tờ khai đăng ký hộ tịch tại Trang "Thủ tục hành chính" của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn) để sử dụng.

3. Sổ, biểu mẫu hộ tịch phải được in theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các mẫu sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch trái với quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp và Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Ban xây dựng pháp luật (VPCP);
- Cục kiểm tra văn bản BTP;
- Trung tâm tin học BTP;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ HCTP, Nhà XBTP.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Uông Chu Lưu

 

DANH MỤC

CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Số TT

Tên mẫu

Ký hiệu

 

Mục I

 

01

Giấy khai sinh (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-KS.1

02

Giấy khai sinh (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-KS.1.a

03

Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại)

BTP-NG/HT-2007-KS.2

04

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-KH.1

05

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-KH.1.a

06

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại)

BTP-NG/HT-2007-KH.2

07

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại)

BTP-NG/HT-2007-KH.2.a

08

Giấy chứng tử (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-KT.1

09

Giấy chứng tử (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-KT.1.a

 

Mục II

 

10

Tờ khai đăng ký lại việc sinh

BTP-NG/HT-2007-KS.3

11

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

BTP-NG/HT-2007-KS.4

12

Tờ đăng ký kết hôn

BTP-NG/HT-2007-KH.3

13

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

BTP-NG/HT-2007-KH.4

14

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

BTP-NG/HT-2007-XNHN.1

15

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

BTP-NG/HT-2007-XNHN.2

16

Tờ khai đăng ký lại việc tử

BTP-NG/HT-2007-KT.2

17

Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

BTP-NG/HT-2007-CN.1

18

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-CN.2

19

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-CN.2.a

20

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại)

BTP-NG/HT-2007-CN.3

21

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao - Đăng ký lại)

BTP-NG/HT-2007-CN.3.a

22

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

BTP-NG/HT-2007-CN.4

23

Giấy cử người giám hộ

BTP-NG/HT-2007-GH.1

24

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-GH.2

25

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-GH.2.a

26

Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

BTP-NG/HT-2007-GH.3

27

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-GH.4

28

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-GH.4.a

29

Tờ khai đăng ký việc nhận con

BTP-NG/HT-2007-CMC.1

30

Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

BTP-NG/HT-2007-CMC.2

31

Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên)

BTP-NG/HT-2007-CMC.3

32

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-CMC.4

33

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-CMC.4.a

34

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

BTP-NG/HT-2007-TĐCC.1

35

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)

BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2

36

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)

BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2.a

37

Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

BTP-NG/HT-2007-XNGC

38

Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch

BTP-NG/HT-2007-TK

39

Sổ đăng ký khai sinh

BTP-NG/HT-2007-KS

40

Sổ đăng ký kết hôn

BTP-NG/HT-2007-KH

41

Sổ đăng ký khai tử

BTP-NG/HT-2007-KT

42

Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi

BTP-NG/HT-2007-CN

43

Sổ đăng ký việc giám hộ

BTP-NG/HT-2007-GH

44

Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

BTP-NG/HT-2007-CMC

45

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

BTP-NG/HT-2007-TĐCC

46

Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

BTP-NG/HT-2007-XNHN

 

 

FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/06/2007 ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.666

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!