Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2019 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 57/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ 24 ĐỀ MỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên.

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp đin phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc t
rung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: VT, PL(2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CÁC CHỦ ĐỀ: TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ 24 ĐỀ MỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

I. CHỦ ĐỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

STT

Tên đề mục

1.

Tín ngưỡng, tôn giáo

II. CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT1

STT

Tên đề mục

1.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

III. 24 ĐỀ MỤC (THUỘC 19 CHỦ ĐỀ KHÁC)

STT

Tên đmục

Tên chủ đề

1.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Công nghiệp

2.

Bình đẳng giới

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

3.

Hôn nhân và gia đình

4.

Giáo dục đại học

Giáo dục, đào tạo

5.

Kiểm toán Nhà nước

Kế toán, kiểm toán

6.

Tiếp công dân

Khiếu nại, tố cáo

7.

Khoa học và công nghệ

Khoa học, công nghệ

8.

Giáo dục nghề nghiệp2

Lao động

9.

Việc làm

10.

Phát triển ngành nghề nông thôn

Nông nghiệp, nông thôn

11.

Tài nguyên nước

Tài nguyên

12.

Dự trữ quốc gia

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

13.

Thi hành án hình sự

Thi hành án

14.

Tiếp cận thông tin

Thông tin, báo chí, xuất bản

15.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thương mại, đầu tư, chứng khoán

16.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổ chức bộ máy nhà nước

17.

Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

18.

Công đoàn

Tổ chức chính trị - xã hội, hội

19.

Hoạt động chữ thập đỏ

20.

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ttụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

21.

Phòng, chống mua bán người

Trật tự an toàn xã hội

22.

Du lịch

Văn hóa, thể thao, du lịch

23.

Quảng cáo

24.

An toàn thực phẩm

Y tế, dược

 1 11/12 đề mục thuộc chđề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 và Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 hoặc loại bỏ khỏi Bộ pháp điển gồm: Ban hành văn bản QPPL; Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (đã được loại bỏ); Hợp nhất văn bản QPPL; Kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL (đã được loại bỏ); Pháp điển hệ thống QPPL; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (đã được loại b); Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2 Đề mục “Dạy nghề” đi tên thành “Giáo dục nghề nghiệp” do Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội được thay thế bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2019 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56