Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 62/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số hiệu: 62/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 62/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao cho đất nước theo quy định của pháp luật.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Academy of Science and Technology, viết tắt là VAST.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Viện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

2. Về chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và việc tổ chức thực hiện:

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án, đề án quan trọng của Viện; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ; tham gia hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của đất nước;

c) Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi trường để cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, ban hành chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và cả nước;

d) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; khoa học vật liệu; nghiên cứu biển, hải đảo và công trình biển; sinh thái và môi trường; tài nguyên sinh học và hợp chất thiên nhiên; kỹ thuật điện tử; thiết bị khoa học và tự động hoá; dự báo, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; công nghệ vũ trụ;

đ) Đề xuất và chủ trì thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

e) Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn dịch vụ về các lĩnh vực chuyên môn vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và theo quy định của pháp luật;

g) Thông tin, dự báo, cảnh báo động đất, sóng thần;

h) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ;

i) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa phương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao; tổ chức đào tạo sau đại học về khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Quyết định các dự án đầu tư của Viện theo quy định của pháp luật.

3. Về hợp tác quốc tế:

a) Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đã ký kết;

c) Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình hợp tác quốc tế và quyết định tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của pháp luật; quản lý các hội nghị, hội thảo và kế hoạch hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc.

4. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Về biên chế, cán bộ, viên chức:

a) Lập kế hoạch biên chế của Viện gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành quản lý biên chế;

b) Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong các hoạt động của Viện;

c) Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Về quản lý tài chính, tài sản:

a) Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Viện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Quyết định phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch; kiểm tra việc chi tiêu; chịu trách nhiệm quyết toán và có quyền điều chỉnh trong phạm vi tổng mức thu, chi tài chính được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không được thay đổi mục tiêu, kế hoạch đã được duyệt;

c) Quản lý tài chính, tài sản; sử dụng có hiệu quả tài sản do Nhà nước giao và các nguồn tài sản khác; thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

7. Về quản lý doanh nghiệp nhà nước:

a) Chỉ đạo việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Viện theo quy định của Chính phủ; tổ chức triển khai sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Viện theo quy định của pháp luật.

8. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Tổ chức cán bộ.

2. Ban Kế hoạch - Tài chính.

3. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.

4. Ban Hợp tác quốc tế.

5. Ban Kiểm tra.

6. Văn phòng (được thành lập các phòng trực thuộc).

7. Cơ quan đại diện của Viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

8. Viện Toán học.

9. Viện Vật lý.

10. Viện Hoá học.

11. Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên.

12. Viện Cơ học.

13. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

14. Viện Địa lý.

15. Viện Địa chất.

16. Viện Vật lý địa cầu.

17. Viện Hải dương học.

18. Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

19. Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

20. Viện Khoa học năng lượng.

21. Viện Khoa học vật liệu.

22. Viện Công nghệ thông tin.

23. Viện Công nghệ sinh học.

24. Viện Công nghệ môi trường.

25. Viện Công nghệ hoá học.

26. Viện Công nghệ vũ trụ.

27. Viện Cơ học và Tin học ứng dụng.

28. Viện Sinh học nhiệt đới.

29. Viện Kỹ thuật nhiệt đới.

30. Viện Khoa học vật liệu ứng dụng.

31. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.

32. Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

33. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

34. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 7 là các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện; các đơn vị quy định từ khoản 8 đến khoản 31 là các viện nghiên cứu; các đơn vị quy định từ khoản 32 đến khoản 34 là các đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ nhu cầu phát triển, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyết định thành lập, đổi tên, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Viện và quyết định thành lập, đổi tên, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các đơn vị tự trang trải kinh phí và doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Lãnh đạo:

a) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

b) Các Phó Chủ tịch Viện do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Viện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

2. Thẩm quyền của Chủ tịch Viện:

a) Ban hành quy chế hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc;

c) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc;

d) Quyết định và phân cấp quản lý về tổ chức và cán bộ; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính, tài sản, về tổ chức bộ máy và biên chế cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;

đ) Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, quyết định cho nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

e) Quyết định thành lập các Hội đồng khoa học để tư vấn cho Chủ tịch Viện về chiến lược, phương hướng và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Viện;

g) Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

3. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).Hà

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 62/2008/ND-CP

Hanoi, May 12. 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS. POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government:
At the proposal of the president of Vietnam Academy of Science and Technology.

DECREES:

Article 1- Position and functions

1. Vietnam Academy of Science and Technology is a non-business agency under the Government, performing the functions of conducting basic research into natural sciences and technology development according to the State's key orientations in order to provide scientific grounds for science and technology management and formulation of policies, strategies, plannings and plans on socio-economic development, and train scientific and technological human resources of high qualifications for the country in accordance with law.

2. Vietnam Academy of Science and Technology is its international transaction name, which is abbreviated to VAST.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam Academy of Science and Technology (below referred to as the Academy for short) has the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government a draft decree defining, amending or supplementing the Academy's functions, tasks, powers and organizational structure: to submit to the Prime Minister for decision the establishment, renaming, reorganization or dissolution of the Academy's organizations or units falling within the Prime Minister's competence.

2. Regarding strategies, plannings. programs and plans and organization of their implementation:

a/ To submit to the Government or the Prime Minister strategies, plannings. long-term, five-year and annua! programs and plans, as well as important projects and schemes of the Academy; to organize the implementation of strategies, plannings, programs and plans after they are approved.

b/ To participate in formulating strategies on the development of natural sciences and technologies: to participate in formulating policies to develop science, technology and education and training, contributing to protecting the country's natural resources and environment.

c/ To conduct general research into natural resources, natural conditions and the environment in order to provide scientific bases for the formulation and promulgation of regional and national socio-economic development policies strategies, plannings and plans:

d/ To carry out natural-science research and technology development activities according to the State's key orientations in the following domains: information technology; biotechnology: materials science: research into the sea. islands and marine works: ecology and environment: biological resources and natural compounds: electronic techniques: scientific and automation equipment: forecast, prevention, combat and mitigation of natural disasters; and space technology;

e/ To propose, and assume the prime responsibility for implementing, state-level key scientific and technological programs as assigned by the Government or the Prime Minister:

f/To implement, apply and transfer new results of scientific and technological researches; to carry out production, business and service consultancy activities in professional domains in response to practical production and life requirements, contributing to building and developing hi-tech industries suitable to national socio-economic development plans in accordance with law:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ To inform, propagate and disseminate scientific research and technological development knowledge and results to meet the development requirements of the science and technology market:

i/ To evaluate, or participate in evaluating the technological level and considering and approving econo-technical foundations of key and important works of the State and localities at the request of the Government or the Prime Minister and at the proposal of competent state agencies:

j/ To train scientific and technological human resources or high qualifications: to organize postgraduate training in natural sciences and technologies in accordance with law;

k/ To decide on the Academy's investment projects according to law.

3. Regarding international cooperation:

a/ To enter into international cooperation on science and technology in accordance with law:

b/ To organize and inspect the implementation of signed international cooperation programs and projects;

c/ To participate in international cooperation conferences, workshops and programs and decide on the organization of international conferences and workshops in accordance with law; to manage international cooperation conferences, workshops and plans of the Academy's attached units.

4. To decide on. and direct the implementation of. the Academy's administrative reform program according to the objectives and contents of the state administrative reform program after it is approved by the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To make the Academy's payroll plan and send it to the Ministry of Home Affairs for synthesis and submission to the Prime Minister for approval: to decide on the allocation of. and manage, non-business payrolls of the Academy's attached agencies and units: to guide, inspect and examine the Academy's attached units in the observance of payroll management:

b/ To decide on. and organize the application of. specific measures to enhance administrative discipline among cadres and employees under the Academy's management: to prevent and combat corruption, practice thrift, combat waste and all phenomena of red tape and authoritarianism in he Academy's activities:

c/ To supervise cadres, civil servants and laborers under the Academy's management in the observance of policies and laws and the performance of assigned tasks: to settle complaints and denunciations related to cadres and employees under the Academy's management according to law.

6. Regarding finance and asset management:

a/ To make the Academy's annual budget estimates and submit them to competent state agencies for approval in accordance with the state budget law:

b/ To decide on the allocation of norms and plans; to examine expenditures; to finalize revenues and expenditures and have the power to adjust them within the total approved revenue and expenditure limits in order to fulfill assigned tasks without changing the approved objectives or plans;

c/ To manage finance and assets; to efficiently use state-allocated assets and other assets; to implement accounting and statistical regimes according to law.

7. Regarding management of state enterprises:

a/ To direct the reorganization and renewal of enterprises under the Academy's management according to the Government's regulations: to organize the implementation of enterprise reorganization and renewal schemes after they are approved by the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. To report to the Government, the Prime Minister or a line minister in accordance with law.

9. To perform other tasks and exercise other powers assigned by the Government or the Prime Minister and provided for by law.

Article 3.- Organizational structure

1. The Organization and Personnel Department.

2. The Planning-Finance Department.

3. The Department for Technology Application and Development.

4. The International Cooperation Department.

5. The Inspection Department.

6. The Office (which may organize its own sections).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The Mathematics Institute.

9. The Physics Institute.

10. The Chemistry Institute.

11. The Institute of Natural Compounds Chemistry.

12. The Mechanics Institute.

13. The Institute of Ecology and Biological Resources.

14. The Geography Institute.

15. The Geology Institute.

16. The Global Physics Institute.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18. The Institute of Marine Resources and Environment.

19. The Institute of Marine Geology and Geophysics.

20. The Energy Science Institute.

21. The Materials Science Institute.

22. The Information Technology Institute.

23. The Biotechnology Institute.

24. The Environment Technology Institute.

25. The Chemistry Technology Institute.

26. The Space Technology Institute.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.28. The Tropical Biology Institute.

29. The Tropical Technique Institute.

30. The Institute of Applied Materials Science.

31. The Nha Trang Technology Research and Application Institute.

32. The Information-Data Center.

33. The Vietnam Natural History Museum.

34. The Natural Science and Technology Publishing House.

The units defined in Clauses 1 thru 7 of this Article are assisting units of the Academy president; the units defined in Clauses 3 thru 31 are research institutes: and the units defined in Clauses 32 thru 34 are non-business units.

Depending on its development requirements, the Academy president shall decide on the establishment, renaming, reorganization, merger or dissolution of the Academy's other attached non-business units and the establishment, renaming, reorganization, merger or dissolution of self-financing units and scientific and technological enterprises according to law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Leadership:

a/ The Academy is composed of the president and four vice presidents. The Academy president shall be appointed and relieved from office by the Prime Minister and bear responsibility before the Government and the Prime Minister for all activities of the Academy;

b/ The Academy's vice presidents shall be appointed and relieved from office by the Prime Minister at the proposal of the Academy president and bear responsibility before the Academy president for the tasks assigned by the Academy president.

2. Competence of the Academy president:

a/ To promulgate the Academy's Operation Regulation;

b/ To define the functions, tasks, powers, organizational structures and work relations of the Academy's attached units:

c/ To appoint, re-appoint, relieve from office or discipline heads and deputy heads of the Academy's attached units in accordance with law; to define the competence and responsibilities of heads of the Academy's attached units;

d/To decide on. and decentralize management of organization and personnel: to assign autonomy and accountability for tasks, finance, assets, organizational apparatus and payrolls to the Academy's attached units according to law;

e/ To plan, train, retrain, recruit, employ, transfer, rotate, decide on retirement of, extend the working duration of, commend, discipline, and implement other regimes and policies towards, cadres, employees and laborers under his/her management according to law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ To exercise other powers in accordance with law.

Article 5.- Implementation effect and responsibility

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Government's Decree No. 27/2004/ND-CP of January 16. 2004, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam Academy of Science and Technology.

2. To annul all previous regulations which are contrary to this Decree.

3. The president of Vietnam Academy of Science and Technology, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/ municipal People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 62/2008/NĐ-CP ngày 12/05/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.486

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198