Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 40/1999/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ CÔNG AN XÃ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 195/TBTW ngày 25 tháng 01 năm 1999;
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an xã, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công an xã, Công an thị trấn ở những nơi không bố trí lực lượng Công an chính quy (sau đây gọi chung là Công an xã) là lực lượng vũ trang bán chuyên trách là công cụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước ở xã, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân xã và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công an cấp trên.

Điều 2. Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng và ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; làm nòng cốt xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn xã.

Điều 3. Công an xã hoạt động theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của Công an xã để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm tham gia xây dựng và giúp đỡ lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ TRANG BỊ CỦA CÔNG AN XÃ

Điều 5. Công an xã có nhiệm vụ sau đây:

1. Nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, đề xuất với cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dân xã và cơ quan Công an cấp trên về những chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện những chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó;

2. Làm nòng cốt trong việc xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; hướng dẫn các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã;

3. Thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ để phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên;

4. Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy; quản lý hộ khẩu; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trên địa bàn xã theo thẩm quyền được phân cấp;

5. Lập hồ sơ đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc diện cần áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác trình Chủ tịch ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định. Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu nạn nhân; bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, người có lệnh truy bắt hành chính đang lẩn trốn trong địa bàn xã; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên Công an cấp trên;

7. Xây dựng lực lượng Công an xã thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghiệp vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của Công an cấp trên;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội do cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dân xã và Công an cấp trên giao.

Điều 6. Công an xã có các quyền hạn sau đây:

1. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn xã và công dân trong xã thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của ủy ban nhân dân về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật;

2. Trong khi tuần tra, canh gác được kiểm tra giấy tờ, hàng hoá, phương tiện đối với người có dấu hiệu phạm tội hoặc vi phạm hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện các biện pháp quản lý hành chính và các quyết định xử lý vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Công an cấp trên;

4. Trong trường hợp đuổi bắt người phạm tội quả tang, người đang có lệnh truy nã, cấp cứu người bị nạn, được huy động người và phương tiện giao thông của công dân trên địa bàn xã và phải trả lại ngay các phương tiện giao thông khi tình huống trên đây không còn sau đó phải báo cáo ngay với Chủ tịch ủy ban nhân dân xã và phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Trường hợp phương tiện huy động bị hư hỏng thì chủ phương tiện được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân xã và Công an cấp trên về toàn bộ hoạt động của Công an xã.

Phó trưởng Công an xã giúp việc Trưởng Công an xã, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã và thay mặt Trưởng Công an xã khi được ủy quyền.

Điều 8. Công an viên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư do mình phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao.

Điều 9.

1. Tổ chức Công an xã gồm có: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và công an viên.

Công an viên được bố trí theo thôn, làng, ấp, bản.

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc bố trí lực lượng công an xã cho phù hợp.

2. Công an xã được sử dụng con dấu riêng.

Điều 10.

1. Công dân Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, trong sạch, trung thành với Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ, có trình độ văn hoá cần thiết, có năng lực và hiểu biết nhất định về pháp luật và được nhân dân tín nhiệm thì có thể được lựa chọn tham gia lực lượng Công an xã.

2. Trưởng Công an xã do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn.

Phó trưởng Công an xã do Chủ tịch ủy ban nhân dân xã quyết định sau khi thống nhất ý kiến với Trưởng Công an cấp huyện.

Công an viên do Trưởng Công an xã đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận.

3. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên phải được huấn luyện, bồi dưỡng về pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an.

Điều 11.

1. Công an xã được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Công an cấp trên.

2. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được cấp Giấy chứng nhận, biển hiệu và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ công tác.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN XÃ

Điều 12. Phụ cấp hàng tháng đối với Trưởng Công xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được quy định như sau:

1. Trưởng Công an xã được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

2. Một Phó trưởng Công an xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức phụ cấp của các chức danh khác thuộc ủy ban nhân dân xã quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ;

3. Công an viên được hưởng phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng một phần ba (1/3) phụ cấp của Trưởng Công an xã.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của từng địa phương, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 13.

1. Trong thời gian tập trung huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ Công an xã được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật; khi đi công tác được thanh toán tiền công tác phí như cán bộ cấp xã.

2. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc dũng cảm làm những công việc cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh, dũng cảm cứu người và tài sản của Nhà nước, của nhân dân mà bị hy sinh thì được xem xét công nhận là liệt sĩ; trường hợp bị thương, mất sức lao động từ 21% trở lên thì được hưởng các chế độ chính sách như thương binh theo quy định hiện hành. Trong thời gian bị thương phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế quân, dân y thì được thanh toán tiền chi phí điều trị từ nguồn ngân sách địa phương.

3. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã khi nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp quy định tại khoản a, b Điều 4 của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ.

Điều 14. Kinh phí cho hoạt động của Công an xã được bảo đảm từ các nguồn sau đây:

1. Ngân sách Nhà nước chi cho công tác an ninh;

2.Quỹ an ninh, trật tự của địa phương;

3. Kinh phí chi cho hoạt động quản lý, hành chính của ủy ban nhân dân cấp xã.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng lực lượng Công an xã thì được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 16. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu thì được xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an.

Điều 17. Người nào mạo danh Công an xã hoặc cản trở, chống đối Công an xã đang thi hành công vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn huy động, sử dụng Công an xã làm trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các cấp việc xây dựng lực lượng công an xã; quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ và pháp luật, mẫu giấy chứng nhận, biển hiệu, quy định số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an xã; bảo đảm kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an xã.

Điều 21. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Công an xã theo thẩm quyền và theo sự chỉ đạo của Công an cấp trên; bố trí trụ sở hoặc địa điểm làm việc cho Công an xã; cấp kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Công an xã và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 22. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về Công an xã trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 23. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 40/1999/ND-CP

Hanoi, June 23, 1999

 

DECREE

ON COMMUNE POLICE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Acting upon the guidance of the Political Bureau in Notice No. 195/TBTW of January 25, 1999;
In order to raise the work efficiency of the Commune Police and contribute to upholding public security, order and safety at the grassroots;
At the proposal of the Minister of Public Security,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- The police at communes, townships and other places where the regular public security forces are not stationed (hereafter called in common Commune Police) is a half specialized military force and the primordial instrument of the Party and the State at the commune and township (hereafter called in common commune) to ensure public security, order and safety at the grassroots. It comes under the direct and all-round leadership of the Party Committee, the management and administration of the commune People’s Committee and the guidance and direction of the higher-level police.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- The Commune Police shall operate according to the provisions of this Decree and other regulations of law. All acts of misusing the name of the Commune Police to take acts in contravention of law and infringing upon the rights and legal interests of citizens are strictly forbidden.

Article 4.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People’s Committees at various levels, units of the people’s armed forces and all citizens have the duty to take part in building and assisting the Commune Police to carry out its duties.

Chapter II

TASKS, POWERS, ORGANIZATION AND EQUIPMENT OF COMMUNE POLICE

Article 5.- The Commune Police has the following tasks:

1. To firmly grasp the situation of public security, order and safety in the commune territory, to make proposals to the commune Party Committee, People’s Committee and the police of higher level on the undertakings, plans and measures to assure public security, order and safety and to organize the implementation of these undertakings, plans and measures;

2. To act as the core force in building the mass movement to defend the security of the Motherland, to coordinate with the agencies and mass organizations in carrying out the education and popularization of law aimed at heightening the vigilance of the people; to guide the mass organizations in carrying out the work of assuring public security, order and safety in the territory of the commune;

3. To carry out professional measures to prevent and fight crimes and social evils in the territory of the commune as prescribed by law and according to the specialized guidance of the police of higher level;

4. To carry out the regulations on the fire prevention and combat, to preserve public order and traffic order and security, on the management of weapons, explosives and inflammables, the management of household registers; to inspect the observance of the regulations on security and order in the territory of the commune according to the competence vested to it;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. To organize the safeguard the sites of crimes, the rescue of victims; to arrest criminals caught in the act; to organize the arrest of wanted persons and persons under warrants of administrative arrest who are hiding in the territory of the commune; to take over and escort the arrested to the police of higher level;

7. To build a Commune Police force really pure, and strong politically, ideologically, organizationally and professionally. To step up the movement of emulation for the security of the Motherland according to the criteria and under the guidance of the police of higher level;

8. To carry out other tasks concerning public security, order and safety assigned by the commune Party Committee and People’s Committee and the police of higher level.

Article 6.- The Commune Police has the following powers:

1. To inspect and urge the agencies, political and social organizations, social organizations and economic organizations based in the territory of the commune, and citizens in the commune to carry out the prescriptions of law and the resolutions of the People’s Council, the decisions of the People’s Committee concerning public security, order and safety; to ask the competent agencies to examine and handle law-breaking acts.

2. While on mission of patrol and guard, it can check the papers, goods and means of transport of persons showing signs of criminality or administrative violations in the territory of the commune as prescribed by law.

3. To carry out administrative management measures and decisions to handle administrative violations of public security, order and safety as prescribed by law and guided by the police of higher level.

4. In case of pursuit of criminals caught in the act, persons under warrant of arrest and in the rescue of victims, it can mobilize manpower and transport means of citizens in the territory of the commune but must return immediately these means when the above situation has ceased to exist. It then has to report immediately to the president of the commune People’s Committee and has to take responsibility for its decision. In case the mobilized means is damaged, the owner of the means shall receive compensations as prescribed by law.

Article 7.- The head of the Commune Police is responsible before the commune People’s Committee and the police of higher level for all the activities of the Commune Police.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Members of the police shall have to carry out the undertakings, measures and plans to assure public security, order and safety in the population center under their charge and other tasks on public security, order and safety assigned by the head of the Commune Police.

Article 9.-

1. The organization of the Commune Police comprises: the head, deputy head and members.

Police members are assigned duties according to the hamlets and villages in the plains or "ap" and "ban" in the mountain areas.

Basing himself on the characteristics and requirements of the assurance of public security, order and safety in the locality, the director of the Police Service in the province or centrally-run city shall ask the president of the People’s Committee of the same level to consider and decide on the organization of the appropriate force of police at the communes.

2. The Commune Police is authorized to use its own seal.

Article 10.-

1. Vietnamese citizens aged full 18 years and older who have a clear, unblemished personal record, who are loyal to the Communist Party of Vietnam, the State of the Socialist Republic of Vietnam, who have good political and ethical records, good health, the necessary cultural level and a given capacity and knowledge of law and who are trusted by the people may be chosen to take part in the Commune Police.

2. The head of the Commune Police shall be approved by the president of the district People’s Committee.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The police agents shall be proposed by the head of the Commune Police to the president of the commune People’s Committee for decision and approval.

3. The head, deputy head and members of the Commune Police must be trained and fostered in law, specialization and skill according to the regulations of the Ministry of Public Security.

Article 11.-

1. The Commune Police shall be equipped with and are allowed to use weapons and support instruments as stipulated by law and under the guidance of the police of higher level.

2. The head, deputy head and members of the Commune Police are issued with certificates and insignias and other necessary means to carry out their work.

Chapter III

REGIME, POLICIES AND BUDGET TO ASSURE THE ACTIVITIES OF THE COMMUNE POLICE

Article 12.- Monthly allowances for the head, deputy head and members of the Commune Police are stipulated as follows:

1. The head of the Commune Police shall receive monthly allowances as stipulated in Clause 3, Article 3 of Decree No. 09/1998/ND-CP of January 23, 1998 of the Government on the regime of living allowances for officials of the communes, wards and townships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A police member shall receive a monthly allowance at least equal to one third (1/3) of the allowance for the head of the Commune Police.

Basing himself on the actual conditions and the balance of the budget source of each locality, the president of the People’s Committee of the province and city directly under the Central Government shall propose to the People’s Council of the same level a monthly allowance for the police members from the local budget.

Article 13.-

1. During the period of concentrated training and fostering in law, specialization and skill, the Commune Police shall enjoy the regime of allowances as stipulated by law. On mission the Commune Police shall receive a mission allowance as a commune official.

2. While on mission in the fight to prevent and combat crime or courageously conducting emergency tasks in service of national defense and security, or courageously rescuing victims and properties of the State and people, if the Commune Police man or woman dies, he/she shall be examined for recognition as fallen hero or heroine; if he/she is wounded or loses 21% and upward of their labor capacity, he/she shall enjoy the regimes and policies as any wounded soldier as currently prescribed. During the period of his/her hospitalization at the civil or military medical establishments due to wounds, he/she shall receive payment for treatment from the local budget.

3. On retirement, the head and deputy head of the Commune Police shall enjoy the regime of allowances stipulated in Clauses a and b of Article 4 of Decree No. 09/1998/ND-CP of January 23 of the Government.

Article 14.- The expenditures on activities of the Commune Police shall be covered by the following sources:

1. The State budget reserved for security work;

2. The security and order fund of the locality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter IV

COMMENDATIONS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 15.- Organizations and individuals who make meritorious achievements in the building of the Commune Police shall be commended according to the general stipulations of the State.

Article 16.- The head and deputy head and members of the Commune Police who make outstanding achievements in the work and fight shall be commended as commonly stipulated by the State and guided by the Ministry of Public Security.

Article 17.- Persons who misuse the name of the Commune Police or who obstruct and oppose the Commune Police on mission shall, depending on the character and extent of the violation, be sanctioned for administrative violations or be examined for penal liability as prescribed by law.

Article 18.- Persons who misuse their positions and powers to mobilize or use the Commune Police for acts in contravention of law shall, depending on the character and extent of the violation, be disciplined, sanctioned administratively or examined for penal liability as prescribed by law.

Article 19.- The head or deputy head or member of the Commune Police who misuse their positions and powers to infringe upon the right to freedom and democracy of citizens, or who take other law-breaking acts shall, depending on the nature and extent of the violation, be disciplined, sanctioned administratively or examined for penal liability. If they cause material damage they shall have to make compensations to the victim as prescribed by law.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 21.- The People’s Committees at all levels shall carry out their function of managing and directing the organization and activities of the Commune Police according to their competence and under the guidance of the police of higher level; arrange the office or working place for the Commune Police; allocate expenditures to assure the activities of the Commune Police and carry out the regimes and policies toward the Commune Police as stipulated in this Decree and other prescriptions of law.

Article 22.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The earlier stipulations on the Commune Police which are contrary to this Decree are now annulled.

The Ministry of Public Security shall direct the implementation of this Decree.

Article 23.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

THE GOVERNMENT
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 40/1999/NĐ-CP ngày 23/06/1999 về Công an xã

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.939

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!