Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 127/KH-VKSTC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hải Trâm
Ngày ban hành: 28/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “CẢ NƯỚC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”

Căn cứ Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh của toàn ngành Kiểm sát nhân dân (KSND), tập trung cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm "phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên", góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, bảo đảm đời sống, bảo vệ sức khỏe công chức, viên chức và người lao động ngành KSND.

- Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Tổ chức phong trào thi đua với nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên, lôi cuốn toàn ngành KSND tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ toàn ngành KSND.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng

Tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc tham gia phong trào thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tập trung phát hiện và đề nghị khen thưởng:

- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020;

- Tập thể, cá nhân tham gia trực tiếp; hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống đại dịch;

- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

2. Nội dung phong trào thi đua

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh; tiến tới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành, tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

2.1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VKSND tối cao về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Tham gia triển khai quyết liệt, mạnh mẽ việc tiêm phòng vắc xin COVID-19. Thực hiện các giải pháp để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

2.2. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch trong hoàn cảnh vừa phòng, chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

2.3. Thi đua bảo đảm chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.

2.4. Thi đua phối hợp cùng các cơ quan chức năng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

2.5. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tham gia tuyên truyền để người dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND nói riêng hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên các nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường làm việc trực tuyến, làm việc từ xa góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng điển hình tiên tiến. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch.

4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện, khen thưởng tập thể, cá nhân trong ngành KSND có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia, hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

5. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống đại dịch COVID-19, thực hiện tốt biện pháp 5K và các tiêu chí thi đua cụ thể sau:

- Thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19 được Trung ương và Viện trưởng VKSND tối cao giao. Theo dõi sát diễn biến tại địa phương, khu vực, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải pháp tổng thể, đồng bộ; chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phòng, chống đại dịch hiệu quả.

- Thi đua phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Thi đua tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc giam, giữ bị can, bị cáo, phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước để phòng, chống dịch bệnh.

- Thi đua tuân thủ tuyệt đối việc áp dụng các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tiến hành các hoạt động nghiệp vụ; trong việc áp dụng phương thức kiểm sát; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang thiết bị điện tử hiện có trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng.

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nắm bắt thông tin, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công chức, viên chức, người lao động trong ngành KSND thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền nơi cư trú về phòng, chống dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao;

- Giấy khen.

2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:

Căn cứ thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, cụ thể như sau:

- Huân chương Lao động

Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được nêu gương trong ngành KSND hoặc ở địa phương.

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao

Để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, được Ngành và địa phương ghi nhận.

- Giấy khen

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

3.1. Thủ tục

Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản quy định tại Điều 48 Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao

3.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản

- Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng); Bản tóm tắt thành tích do cơ quan, đơn vị trình đề nghị khen thưởng lập, trong đó ghi rõ thành tích, cấp độ và phạm vi ảnh hưởng của thành tích đối với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

- Đối với Huân chương Lao động hồ sơ gồm 04 bộ (bản chính).

- Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hồ sơ gồm 03 bộ (bản chính).

- Đối với Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao hồ sơ gồm 01 bộ (bản chính).

- Đối với Giấy khen:

+ Các đơn vị: Cơ quan điều tra, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật; VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ sơ lưu tại đơn vị.

+ Các đơn vị thuộc VKSND tối cao (trừ các đơn vị nêu trên) gửi quyết định và báo cáo tóm tắt thành tích về Vụ Thi đua - Khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, bảo đảm đời sống, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và các trang thông tin điện tử trong ngành KSND phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Viện kiểm sát các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua.

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưng VKSND tối cao (để b/c);
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

VKSND tối cao;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao (để đăng tải);
- Lưu: VT, V
16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 127/KH-VKSTC ngày 28/10/2021 triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122