Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 24/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LỀ LỐI LÀM VIỆC, TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, việc quán triệt, triển khai thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được bước đột phá và chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài, tình trạng chậm trả kết quả giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức và công dân vẫn còn tồn tại. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước có lúc, có nơi chưa chấp hành nghiêm túc và triệt để. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chưa thực sự nghiêm túc; việc sử dụng thời gian làm việc hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng chấp hành nội quy, quy chế làm việc chưa nghiêm túc, đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính, đùn đẩy, né tránh, tinh thần trách nhiệm chưa cao, còn tình trạng gây phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức về trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa cao, chưa nghiêm túc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý; trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức một số ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức có lúc, có nơi còn buông lỏng; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chuẩn mực; công tác đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng có lúc, có nơi chưa thực sự khách quan, chính xác; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn thiếu gương mẫu, chưa chú trọng việc chp hành kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị mình.

Để chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần thực hiện thắng li nhiệm v phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường kluật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chthị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương...

2. Tổ chức triển khai, quán triệt tại cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

3. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ký cam kết không uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc, giờ nghtrưa của ngày làm việc và ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách, liên hoan. Tập trung chỉ đạo, làm chuyn biến và nâng cao tinh thn trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả; không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết; dự họp đúng thời gian và thành phần, không bỏ họp giữa buổi và trong các cuộc họp, hội nghị không kết hợp xử lý các công việc khác.

Các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc sửa đổi Nội quy, Quy chế làm việc và ký cam kết (nêu trên), gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12/2014.

4. Tăng cường và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Gn công tác cải cách hành chính với thực hin Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc, có nề nếp công tác đi thoại giữa các cơ quan Đảng, chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân. Hàng năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đng thời biểu dương, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với trường hợp thực hiện tốt, chấn chỉnh, xử lý đối với trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chthị này có hiệu lực kể t ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thư
ng trực: tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- CA t
nh, BCH Quân sự tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận;
- Đài Phát thanh và Truyền h
ình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- VPUB: LĐ, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224