Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2011 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 14/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khá tốt các quy định về thời giờ làm việc, chế độ hội họp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và tổ chức các hội nghị, cuộc họp; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện văn hoá công sở; qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá còn một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát các quy định về thời giờ làm việc và việc tổ chức hội nghị, cuộc họp; việc chuẩn bị nội dung một số cuộc họp, hội nghị còn sơ sài nên chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện văn hoá công sở của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện quy định về thời giờ làm việc còn chưa nghiêm túc. Tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận công chức, viên chức còn chưa tốt, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức hút thuốc trong phòng làm việc, trụ sở các cơ quan, đơn vị, cá biệt vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, say rượu trong giờ làm việc hành chính, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định về thời giờ làm việc, tổ chức hội họp và thực hiện văn hoá công sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấn chỉnh tác phong, nâng cao uy tín của cán bộ, công chức, viên chức; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tề chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về t chức các hoạt động họp trong cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tổ chức hội nghị, cuộc họp phải thực sự cần thiết, đúng quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức hội nghị, cuộc họp, giao ban để giảm chi phí. Hạn chế tối đa việc ăn uống khi t chức hội nghị, cuộc họp.

Các cơ quan hành chính nhà nước chỉ tiến hành các hội nghị, cuộc họp khi thực sự cần thiết để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ công tác quan trọng hoặc theo yêu cầu của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và UBND cấp trên. Trước khi tổ chức các hội nghị, cuộc họp các đơn vị được phân công chuẩn bị cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, trên cơ sở đó xác định thành phần tham dự hội nghị, cuộc họp cho phù hợp; thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý trong hội nghị, cuộc họp để tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Nội dung các hội nghị, cuộc họp phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu và đảm bảo thời gian; các vấn đề quan trọng, các đề xuất, kiến nghị phải đảm bảo đủ cơ sở pháp lý quy định; tài liệu phục vụ hội nghị, cuộc họp quan trọng (các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, cơ chế, chính sách, quy hoạch...) phải được gửi trước tới các đại biu ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức hội nghị, cuộc họp để nghiên cứu; đối với những tài liệu dài, có nhiều nội dung, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ngoài bản chính phải chuẩn bị thêm bản tóm tắt nội dung và các vấn đề cần thảo luận, tham gia ý kiến. Tăng cường việc gửi tài liệu qua hệ thống hộp thư điện tử của tỉnh nhằm giảm bớt chi phí và đảm bảo thời gian nghiên cứu, xử lý công việc.

Các đại biểu, thành viên được mời đến dự họp, hội nghị phải đi đúng thành phần, thời gian, mang theo tài liệu đã gửi trước và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến, thảo luận tại cuộc họp, hội nghị; trường hợp cử thành phần khác tham gia hoặc đi dự thay phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan chủ trì.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không triệu tập hội nghị, cuộc họp toàn ngành để sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng và hàng năm. Nếu thực sự thấy cần thiết phải triệu tập hội nghị, cuộc họp có mời lãnh đạo UBND các huyện, thành phố hoặc Thủ trưởng các cơ quan có liên quan cùng cấp tham dự để giải quyết các nhiệm vụ được giao hoặc để tng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm, thì phải có văn bản trình và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm t chức cuộc họp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố nếu triệu tập cuộc họp, hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ có mời lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan có liên quan cùng cấp phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

2. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Căn cứ quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai để xây dựng nội quy, quy chế văn hoá công sở của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị và quy chế văn hoá công sở; gửi về sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc thời giờ làm việc theo quy định; không hút thuốc trong phòng làm việc và trụ sở cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, uống bia trước và trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực; đảm bảo tính nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

4. Giao S Nội vụ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị, gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của tỉnh.

5. Đ nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể, các t chức xã hội nghnghiệp trên địa bàn tỉnh ph biến, quán triệt nội dung Chỉ thị này tới các tổ chức, đơn vị trực thuộc và toàn th hội viên đ phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện Chỉ thị; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nâng cao uy tín đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm t chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyên Văn Vịnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2011 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179