Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 3999/KH-BNV 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và Quyết định 733/QĐ-TTg

Số hiệu: 3999/KH-BNV Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/KH-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 733/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ - BNV ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ và Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

2. Nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị đảm bảo tính năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước “Kiến tạo và phục vụ”.

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể.

4. Đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức thực hiện Quyết định số 1847/QĐ - TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương mẫu, công nhận các sáng kiến, những kinh nghiệm hay trong thực hiện Kế hoạch.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng

a) Tập thể

Các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Bộ.

b) Cá nhân

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

2. Nội dung

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Chính phủ.

b) Xây dựng hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của Bộ và của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ngăn ngừa, xử lý vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu chức năng nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức triển khai phù hợp tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025.

c) Tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin của các đơn vị, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

d) Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng phục vụ nhân dân, tổ chức và các cơ quan; niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, cổng thông tin điện tử nhằm minh bạch hoạt động của Bộ Nội vụ.

e) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở, xử lý kịp thời nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

g) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 280-NQ/BCSĐ ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính tộ nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nội bộ; Quyết định số 2816/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ; Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ; công vụ.

h) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo kế hoạch hàng năm.

i) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Các cấp ủy đảng trong Bộ

Chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên gương mẫu thực hiện và chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội trong Bộ triển khai các hoạt động để thực hiện tốt kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 733/QĐ - TTg ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo quy định. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, tổ chức nhằm xây dựng bộ máy thân thiện phục vụ người dân, tổ chức.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

c) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung được đề ra trong các kế hoạch tạo điều kiện khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính hàng năm gửi Vụ Tổ chức cán bộ theo quy định. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

3. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước và các cơ quan báo chí thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Thông tin, tuyên truyền Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 733QĐ - TTg ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Kế hoạch này đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

4. Thanh tra Bộ

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trong đó có văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của của Bộ Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

5. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong các quy định, quy chế làm việc và văn bản của Bộ Nội vụ. Nghiên cứu đưa các nội dung về văn hóa công sở, đạo đức công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2020.

b) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm thiết thực hiệu quả và tiết kiệm.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

7. Văn phòng Bộ

a) Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ đến từng công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

b) Chịu trách nhiệm rà soát các điều kiện, phương tiện làm việc để đáp ứng những yêu cầu của Đề án.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn thực hiện./


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để th/h);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3999/KH-BNV ngày 21/08/2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!