Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 76/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 27/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 76/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5978/STC-NS ngày 18 tháng 6 năm 2008 và số 9832/STC-NS ngày 08 tháng 10 năm 2008 về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quy mô nhỏ lẻ do quận, huyện quản lý để tạo nguồn vốn đầu tư; Ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2137/STP-VB ngày 18 tháng 7 năm 2008 và số 3025/STP-VB ngày 29 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất đối với tổ chức các khu đất có diện tích dưới 1.000m2 do quận, huyện quản lý.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành lập Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện với thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố hướng dẫn Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện quy trình tổ chức đấu giá theo quy định.

Điều 4. Việc sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Quyết định số 115/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài chính, Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Các Phòng CV, TCTMDV (3b), TTCB;
- Lưu: VT, (TM-V) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.864

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.24.215