Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM TIỀN MUA NHÀ Ở CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHI MUA NHÀ Ở ĐANG THUÊ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Trưởng ban Vật giá Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Những đối tượng sau đây khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ thì được giảm tiền mua nhà ở theo quy định của Quyết định này:

1. Cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, Đảng và đoàn thể hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước;

2. Người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước trong lực lượng vũ trang;

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí có thời gian hoạt động ở các chiến trường A, B, C, K;

4. Cán bộ công tác tại xã, phường hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc sinh hoạt phí theo định suất do Nhà nước quy định;

5. Công nhân, viên chức làm việc thường xuyên từ một năm trở lên trong các doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, Đảng và đoàn thể;

6. Những đối tượng được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 của Điều này được cử sang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất, các văn phòng đại diện kinh tế, thương mại được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi Chính phủ, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình nước ngoài đặt tại Việt Nam và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác;

7. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp, trợ cấp công nhân cao su, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thôi việc trước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hoặc trước và sau khi có Bộ Luật lao động;

8. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà hưởng trợ cấp phục viên hoặc xuất ngũ; những người phục viên trước năm 1960;

9. Người có công với Cách mạng được quy định tại Điều 1, Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tiền mua nhà ở được giảm như sau:

1. Mức tiền mua nhà ở được giảm 100.000 đồng cho mỗi năm công tác. Trường hợp có thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang thì mỗi năm công tác trong lực lượng vũ trang được giảm 180.000 đồng.

2. Mức tiền mua nhà ở được giảm 1 triệu đồng đối với người có công với Cách mạng mà không có năm công tác để tính giảm. Trường hợp tổng số tiền được giảm tính theo năm công tác của người có công với Cách mạng nhỏ hơn 1 triệu đồng thì được giảm 1 triệu đồng cho 1 người. 3. Số năm được tính để giảm tiền mua nhà ở là số năm công tác thực tế trong các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực Nhà nước quản lý tính đến thời điểm mua nhà. Khi tính số năm công tác nếu có tháng lẻ dưới 6 tháng thì tính bằng nửa năm và trên 6 tháng thì tính bằng một năm.

4. Việc giảm tiền mua nhà ở theo các mức nói trên không được tính trùng về thời gian, đối tượng. Mỗi đối tượng chỉ được giảm một lần khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước.

5. Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên có tên trong cùng hợp đồng thuê nhà hoặc cùng hộ khẩu thường trú thuộc diện được giảm tiền mua nhà thì được cộng số tiền mua nhà ở được giảm của từng thành viên để tính tổng số tiền mua nhà ở được giảm của cả hộ gia đình, nhưng mức giảm tối đa không được vượt quá tiền nhà (không bao gồm tiền sử dụng đất) trong giá bán nhà.

Điều 3. Việc xác định đối tượng thuộc diện được giảm tiền mua nhà ở và thời gian công tác thực tế để được tính giảm, căn cứ vào giấy tờ hợp lệ như sau:

1. Người đang làm việc, thì cơ quan quản lý người đó căn cứ vào hồ sơ cá nhân do cơ quan quản lý để xác nhận.

2. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp, trợ cấp công nhân cao su, do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện xác nhận.

3. Người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thôi việc trước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng hoặc trước và sau khi có Bộ luật Lao động, trợ cấp phục viên hoặc xuất ngũ thì Chính phủ vào quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp; trường hợp mất quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp thì đối tượng phải làm đơn kê khai đầy đủ quá trình công tác và có xác nhận của cơ quan, đơn vị cũ.

4. Người có công với Cách mạng thuộc diện được giảm mức 1 triệu đồng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện xác nhận.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Những đối tượng thuộc diện được giảm tiền mua nhà ở theo Quyết định này nhưng đã mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994, Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì xử lý như sau:

1. Nếu bên mua đã trả hết tiền thì hoàn trả cho họ số tiền mua nhà được giảm theo Quyết định này.

2. Nếu bên mua chưa trả hết tiền thì được tính số tiền mua nhà được giảm theo Quyết định này để trừ vào số tiền mua nhà phải trả.

3. Không hoàn lại số tiền mua nhà được giảm đối với trường hợp bên mua nhà của Nhà nước đã bán lại nhà cho đối tượng khác.

Điều 6. Bộ Xây dựng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng theo dõi, đôn đốc và giải quyết theo thẩm quyền đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 64/1998/QD-TTg

Hanoi, March 21, 1998 

 

DECISION

ON THE REDUCTION OF THE PURCHASE PRICES OF RESIDENTIAL HOUSES FOR CERTAIN SUBJECTS WHEN THEY PURCHASE STATE-OWNED RESIDENTIAL HOUSES BEING CURRENTLY LEASED TO THEM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.61-CP of July 5, 1994 and Decree No.21-CP of April 16, 1996 of the Prime Minister;
At the proposals of the Chairman of the Central Steering Committee for Residential House and Residential Land Policies; and of the Minister of Construction, the Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister of Defense, the General Director of the National Land Administration and the Director of the Government Pricing Committee,

DECIDES:

Article 1.- The following subjects, when purchasing State-owned residential houses being currently leased to them under Decree No.61-CP of July 5, 1994 and Decree No.21-CP of April 16, 1996 of the Government, shall be entitled to the reduction of purchase prices of such residential houses in accordance with provisions of this Decision:

1. Officials and employees of the administrative and non-business agencies and the Party as well as mass organizations, who are salaried by the State budget;

2. Persons serving in the armed forces, who are salaried by the State budget;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Officials working in communes or wards who are salaried by the State budget or entitled to allowance at certain levels set by the State;

5. Workers and employees regularly working for one year or more at State enterprises, licensed production and/or business organizations and units of administrative and non-business agencies, armed forces, the Party and mass organizations;

6. Subjects defined in Clauses 1, 2, 3 and 5 of this Article, who are sent to work at foreign-invested enterprises, industrial parks, export processing zones, economic and commercial representative offices which are set up and operate in Vietnam, foreign diplomatic missions, international organizations or non-governmental organizations, Vietnam-based foreign news, press, radio or television agencies and units of other economic sectors;

7. Persons entitled to pension, allowance for loss of working capacity, labor accident or occupational disease allowance, allowance for rubber-industry workers, lump-sum social insurance allowance, severance allowance before and after the issuance of Decision No.111-HDBT of April 12, 1991 of the Council of Ministers (now the Government) or before and after the promulgation of the Labor Code;

8. Salaried persons in the armed forces, who are not eligible for pension or monthly allowance for loss of working capacity but enjoy demobilization allowance; and persons who were demobilized before 1960;

9. Persons with meritorious services to the Revolution as defined in Article 1 of Decision No.118-TTg of February 27, 1996 of the Prime Minister.

Article 2.- The residential house purchase prices shall be reduced as follows:

1. The residential house purchase price shall be reduced by VND 100,000 for each working year. For persons who once served in the armed forces, a reduction of VND 180,000 for each year of service shall apply.

2. The residential house purchase price shall be reduced by VND 1,000,000 for a person who made meritorious services to the Revolution without definite working years. In cases where the total reduction amount for a person with meritorious services to the Revolution calculated according to his/her working years is less than VND one million, he/she shall be entitled to VND one-million reduction instead.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The reduction of residential house purchase price according to the above-said levels must not be calculated repeatedly for the same time or the same subject. Each subject shall be entitled to the reduction only once when he/she purchases the State-owned residential house being currently leased to him/her.

5. For a family household with many members having their names stated in the same house leasing contract or the same permanent residence registration book, who are all entitled to the reduction of house purchase price, the reduction amount enjoyed by each of these members shall be aggregated into the total house purchase price reduction for the whole family household. But the maximum reduction level must not exceed the residential house price (excluding the land use levy) included in the house selling price.

Article 3.- The determination of subjects eligible for the residential house purchase price reduction and their actual working duration for calculating the reduction shall be based on the following valid papers:

1. For working persons, the agencies managing such persons shall base themselves on the personal records of such persons to make the certification;

2. For persons enjoying pension, working capacity loss allowance, labor accident allowance or occupational disease allowance or allowance for rubber industry workers, the concerned social insurance agency of district/urban district level shall make the certification;

3. For persons who have released themselves from work and enjoyed the lump-sum social insurance allowance or severance allowance before and after the issuance of Decision No.111-HDBT of April 12, 1991 of the Council of Ministers or before and after the promulgation of the Labor Code, or the demobilization allowance, the decisions on their work release and allowance entitlement shall serve as basis; in case of loss of such decision, the subject person shall have to make an application fully declaring his/her working process with certification(s) by his/her former agency(ies) or unit(s).

4. For a person with meritorious services to the Revolution who is entitled to VND one-million reduction, the Section of Labor, War Invalids and Social Affairs of district/urban district level shall make the certification.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 5.- The cases where the subjects, who are eligible for residential house purchase price reduction under this Decision, have already purchased State-owned residential houses previously leased to them according to Decree No.61-CP of July 5, 1994 and Decree No.21-CP of April 16, 1996 of the Government before the effective date of this Decision, shall be handled as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. If the purchaser has not fully paid, the reduction amount shall be calculated according to this Decision and deducted from the total amount he/she has to pay.

3. The house purchase price reduction amount shall not be reimbursed to the purchaser if he/she has resold such house to other person(s).

Article 6.- The Ministry of Construction and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Defense in monitoring and urging the implementation of this Decision and handling according to their respective jurisdiction problems arising in the course of implementation of this Decision.

Article 7.- The ministries, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà đang ở, đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.134

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!