Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2002/QĐ-UB về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 36/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 15/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI NHÀ ĐẤT, ĐIỀU CHỈNH, DI CHUYỂN VÀ QUY ĐỊNH ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI, TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DÂN CƯ ĐANG CƯ NGỤ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC VÀ BỆNH VIỆN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất;
- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ quyết định số 399TC/QLCS ngày 17 tháng 5 năm 1995 của Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp.
- Căn cứ quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 4 tháng 1 năm 1995 và các văn bản điều chỉnh bổ sung có liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 9 tháng 11 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà để tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản điều chỉnh, bổ sung có liên quan (quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24/10/1998, số 15/2001/QĐ-UB ngày 23/2/2001);
- Để triển khai việc di dời các hộ dân cư ra khỏi khuôn viên trường học và bệnh viện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các văn bản: công văn số 3365/UB-NCVX ngày 30/9/1996, số 1580/CV-UB-QLĐT ngày 26/4/1999, các thông báo số 92/TB-VP-ĐT ngày 17/8/2000, số 29/TB-VP ngày 12/3/2001, số 29/TB-VP ngày 6/2/2002, số 76/TB-VP ngày 21/3/2002;
- Căn cứ kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 21 tháng 02 năm 2001;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại công văn số 2064/TCVG-BVG ngày 9/7/2001;
- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 892/KHĐT-VX ngày 14 tháng 3 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư (hộ gia đình và cá nhân) đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố để giao cho các trường học, bệnh viện quản lý sử dụng cho nhu cầu công ích theo đúng công năng của công trình.

Đối với các trường học, bệnh viện do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Y tế thành phố quản lý: danh sách các hộ dân cư và vật kiến trúc khác phải điều chỉnh, di chuyển do Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Y tế thành phố xác định và công bố.

Đối với các trường học, bệnh viện do quận, huyện quản lý: danh sách các hộ dân cư và vật kiến trúc khác phải điều chỉnh, di chuyển do Ủy ban nhân dân các quận, huyện xác định và công bố.

Thời gian hoàn thành việc điều chỉnh di chuyển các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học bệnh viện nêu trên là ngày 30/6/2003.

Điều 2. Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng trên từng địa bàn quận, huyện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ, trong trường hợp trường học hoặc bệnh viện thuộc quyền quản lý của thành phố thì có đại diện của Sở Y tế thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Sở Tài chính -Vật giá thành phố cùng tham gia Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án.

Căn cứ Bản quy định về chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư ban hành kèm theo Quyết định này, Hội đồng đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng của quận, huyện có trách nhiệm lập phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư, thông qua Sở Tài chính-Vật giá thành phố và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt để thực hiện (nếu số hộ bị ảnh hưởng, di chuyển dưới 10 hộ), hoặc báo cáo Hội đồng thẩm định đền bù, giải phóng mặt bằng của thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 34 của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ (nếu số hộ bị ảnh hưởng, di chuyển từ 10 hộ trở lên).

Kinh phí hoạt động của Hội đồng đền bù được trích từ kinh phí đền bù và được thẩm định, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Hội đồng đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng của quận, huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận, huyện để giao dịch.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất thành phố hướng dẫn và kiểm tra kế hoạch đầu tư xây dựng các khu nhà ở tái định cư. Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ tiền bán nhà sở hữu Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Sở Y tế thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Công An thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Y tế
- TTTU, TT HĐND TP
- TTUB: CT, các PCT
- BCĐ QHĐBTĐC TP
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT, KT, NC, VX
- Thanh tra TP, Văn phòng Tiếp dân TP
- Tổ ĐT, DA, ĐB, VX, NC
- Lưu (ĐB)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2002/QĐ-UB về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117