Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2003/QĐ-UB về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định 80/2001/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 24/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHU CHUYỂN XỬ LÝ HỒ SƠ NHÀ, ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 111/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ;
Căn cứ Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Tiếp theo Quyết định số 111/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 56/2001/QĐ-UB ngày 22 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 80 (Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá) tại Công văn số 3299/TCVG-CS ngày 26 tháng 9 năm 2002 ;
Nhằm tạo sự thống nhất, đẩy nhanh tiến độ xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Trưởng Đoàn đo đạc bản đồ, Ban Chỉ đạo 80 và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo 80 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tài chính 
- TTUB : CT, PCT/TT, TM, ĐT
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 
Huỳnh Thị Nhân

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH CHU CHUYỂN XỬ LÝ HỒ SƠ NHÀ, ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ đối với trường hợp xử lý bán, hoán đổi, chuyển đổi công năng thành nhà ở sau khi đã kiểm tra thực tế hiện trạng nhà, đất :

* Bước 1 : Tổ chuyên viên lập danh sách các cơ sở nhà, đất có đề nghị xử lý bán, hoán đổi, chuyển đổi công năng thành nhà ở trình Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 80 để ký gửi Đoàn đo đạc bản đồ để lập bản vẽ hiện trạng (nêu chưa có bản vẽ hiện trạng vị trí nhà, đất). Thời gian : 12 ngày làm việc.

* Bước 2 : Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 80 có Văn bản kèm bản đồ hiện trạng vị trí nhà, đất gửi Sở Quy hoạch - kiến trúc (trước đây là Văn phòng Kiến trúc sư trưởng) để Sở có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch và hướng xử lý. Thời gian : 5 ngày làm việc.

* Bước 3 : Tổ chuyên viên tập hợp toàn bộ hồ sơ (bản photo) gửi Sở Địa chính - Nhà đất để Sở có ý kiến bằng văn bản về phương án xử lý nhà, đất của từng cơ quan, đơn vị (văn bản phải nêu rõ chính kiến của Sở về phương án xử lý). Thời gian : 5 ngày làm việc.

* Bước 4 : Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 80 (Sở Tài chánh - Vật giá hoặc Cục Quản lý công sản) có văn bản đề xuất phương án xử lý nhà, đất của từng đơn vị và kèm dự thảo văn bản cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 80 trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý theo nhóm cơ quan, đơn vị cùng chủ quản hoặc từng cơ quan, đơn vị (trong trường hợp có nhu cầu xử lý cấp bách). Thời gian : 5 ngày làm việc.

Thời gian tối thiểu (nếu không có vướng mắc) để hoàn tất một hồ sơ có kiến nghị bán, hoán đổi, chuyển đổi công năng thành nhà ở qua các bước nêu trên từ 03 đến 04 tuần lễ làm việc.

2. Hồ sơ pháp lý trình Ban Chỉ đạo 80 xem xét, giải quyết :

Trên cơ sở báo cáo nhà, đất và phương án xử lý theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg (mẫu 1A, 1B, 2A, 2B), Tổ chuyên viên thực hiện kiểm tra hồ sơ và thực tế để trình Ban Chỉ đạo 80. Hồ sơ pháp lý trình Ban Chỉ đạo 80 xem xét, giải quyết gồm tám loại sau :

1/ Biểu báo cáo 1A, 1B và biểu tổng hợp 2A, 2B do đơn vị nộp.

2/ Biên bản kiểm tra thực tế nhà, đất do Nhóm kiểm tra thực tế lập với cơ quan, đơn vị sử dụng nhà, đất.

3/ Biên bản họp Nhóm kiểm tra thực tế đề xuất phương án xử lý nhà, đất của từng cơ quan, đơn vị.

4/ Biên bản họp Tổ chuyên viên đề xuất phương án xử lý nhà, đất của từng cơ quan, đơn vị.

5/ Văn bản của Sở Quy hoạch - kiến trúc cho ý kiến về quy hoạch và hướng xử lý đối với trường hợp xử lý bán, hoán đổi, chuyển đổi công năng thành nhà ở.

6/ Biểu tổng hợp nhà, đất của cơ quan, đơn vị ; biểu phân loại phương án xử lý nhà, đất (Tổ chuyên viên lập).

7/ Văn bản của Sở Địa chính - Nhà đất cho ý kiến về phương án xử lý nhà, đất của từng cơ quan, đơn vị.

8/ Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 80 (Sở Tài chánh - Vật giá hoặc Cục Quản lý công sản) đề xuất phương án xử lý nhà, đất theo nhóm cơ quan, đơn vị cùng chủ quản hoặc từng cơ quan, đơn vị (trong trường hợp có nhu cầu xử lý cấp bách) kèm dự thảo văn bản cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 80 trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nhà, đất đối với trường hợp có bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất thì Ban Chỉ đạo 80 sẽ chuyển hồ sơ nhà, đất sang cơ quan chức năng để định giá và bán đấu giá theo quy định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2003/QĐ-UB về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định 80/2001/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.148
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117