Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 18/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ, HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA DỰ ÁN "HẠ TẦNG CƠ SỞ NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8697/BKH-ĐP ngày 21 tháng 12 nam 2001) và ý kiến của Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tổng cục Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án cụ thể như sau:

1. Bồi thường giá trị sử dụng đất, hoa màu, nhà ở, vật kiến trúc khác theo chi phí thay thế không trừ khấu hao hoặc không trừ đi giá trị thanh lý theo Hiệp định Tín dụng phát triển đã được thống nhất giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho người bị ảnh hưởng bởi Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" (Giá/chi phí thay thế đất được hiểu là giá tính đền bù thiệt hại về đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp người bị ảnh hưởng bởi dự án không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất thì được dự án bồi thường, hỗ trợ về giá trị quyền sử dụng đất và giá trị các tài sản bị thiệt hại trên đất với điều kiện đất đang sử dụng không có tranh chấp, được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Bảng Kiểm kê những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và Kế hoạch hành động tái định cư của dự án theo khung chính sách quy định tại Điều 1 của Quyết định này, làm căn cứ để các tỉnh thuộc phạm vi dự án thực hiện.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Bình Phước tổ chức thực hiện trên cơ sở Bảng Kiểm kê những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 13 tỉnh thuộc phạm vi Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 16/2002/QD-TTg

Hanoi, January 18, 2002

 

DECISION

APPROVING THE FRAMEWORK POLICY ON COMPENSATING, RESETTLING AND SUPPORTING PERSONS AFFECTED BY THE "COMMUNITY-BASED RURAL INFRASTRUCTURE" PROJECT AND ITS PLAN OF ACTION FOR ETHNIC MINORITIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment (Official Dispatch No. 8697-BKH/DP of December 21, 2001) and considering the opinions of the Ministry of Finance, the Committee for Ethnicities and Mountainous Areas, and the General Land Administration,

DECIDES:

Article 1.- To approve the framework policy on compensating, resettling and supporting persons affected by the "community-based rural infrastructure" project and its plan of action for ethnic minorities with capital borrowed from the World Bank.

The framework policy on compensating, resettling and supporting persons affected by the project is specified as follows:

1. To compensate the land use value, crops, housings and other architectural objects according to the substitute costs without subtracting depreciation or the liquidation value under the development credit agreement reached between the Vietnamese Government and the World Bank for persons affected by the "community-based rural infrastructure" project (land substitute cost/prices are construed as the calculated prices for compensating the land loss set by the Peoples Committees of the provinces or centrally-run cities, in conformity with the actual prices of land use right transfer in their respective localities according to the current regulations of the land legislation).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Implementation organization:

1. To assign the Ministry of Planning and Investment to approve the list of persons affected by the project and the projects resettlement plan of action according to the framework policy prescribed in Article 1 of this Decision, which shall serve as basis for implementation by the project-covered provinces.

2. To assign the presidents of the Peoples Committees of the provinces of Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Lam Dong and Binh Phuoc to organize the implementation on the basis of the list of persons affected by the project and the projects resettlement plan of action, which has been approved by the Ministry of Planning and Investment.

Article 3.- This Decision takes implementation effect after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the heads of the concerned branches and the presidents of the Peoples Committees of 13 provinces in the project area shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Cong Tan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2002/QĐ-TTg ngày 18/01/2002 về khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án và kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!