Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/2013/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Kéo dài thời hạn giao đất nông nghiệp

Tại kỳ họp thứ 5 ngày 21/6/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 49/2013/QH13, kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Nghị quyết, khi hết thời hạn sử dụng, Nhà nước sẽ không điều chỉnh lại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai 2003.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Sau khi luật mới có hiệu lực, thời hạn sử dụng đất sẽ áp dụng theo quy định của Luật mới.

Nghị quyết 49/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2013.

QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ngh quyết số: 49/2013/QH13

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013 

 

NGHỊ QUYẾT

KÉO DÀI THI HN SỬ DNG ĐẤT TRNG CÂY HÀNG NĂM, ĐT NUÔI TRNG THY SN, ĐT LÀM MUỐI CA H GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pp nước Cng hòa xã hi ch nga Vit Nam m 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Căn cứ Lut đt đai s 13/2003/QH11;

Căn cứ Tờ trình s 243/TTr-CP ngày 19 tháng 6 m 2013 ca Chính ph; Theo đề ngh ca y ban thưng vụ Quc hi,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1

Khi hết thi hn s dụng, Nhà nưc không điu chnh li đt trng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đt làm mui đã giao cho h gia đình, cá nhân theo Lut đt đai s 13/2003/QH11; h gia đình, cá nhân trc tiếp sn xut nông nghiệp, nuôi trng thu sn, làm muối đưc tiếp tc s dụng đt cho đến khi Lut đt đai (sa đổi) đưc ban hành và có hiu lc thi hành, khi đó thi hn s dng đt trồng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đất làm muối ca h gia đình, nhân áp dụng theo quy định ca Lut đt đai (sa đổi).

Điều 2

1. Ngh quyết này hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Chính ph ng dẫn thi hành Ngh quyết này.

Nghquyết này đã được Quc hội nước Cng a xã hội chnghĩa Việt Nam ka XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

Resolution No. 49/2013/QH13

Hanoi, June 21, 2013

 

RESOLUTION

ON PROLONGING THE USE DURATION OF LAND FOR CULTIVATION OF ANNUAL CROPS, AQUACULTURE OR SALT-MAKING OF HOUSEHOLDS AND INDIVIDUALS

THE NATIONAL ASSEMBLY
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented a number of Articles under the Resolution No. 51/2001/QH10;

Pursuant to Land Law No. 13/2013/QH11;

Pursuant to the Government’s Report No. 243/ TTr-CP dated June 19, 2013; at the proposal of the National Assembly Standing Committee,

RESOLVES:

Article 1. Upon the expiry of the land use duration, the State would not adjust land for cultivation of annual crops, aquaculture or salt-making which has been assigned to households and individuals according to the Land Law No. 13/2003/QH11; households and individuals directly engaged in agricultural production, aquaculture or salt-making may continue to use the land until the Land Law (amended) is promulgated and takes effect. Then, the duration for use of land for cultivation of annual crops, aquaculture or salt-making of households and individuals will comply with the Land Law (amended).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Resolution takes effect on October 01, 2013.

2. The Government shall guide implementation of this Resolution.

This Resolution was adopted by the XlIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, at its 5th session, on June 21, 2013.

 

 

CHAIRPERSON OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Sinh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 49/2013/QH13 ngày 21/06/2013 kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.653

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.253.163