Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 173/NQ-HĐND 2019 thông qua bảng giá đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 2024

Số hiệu: 173/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 20/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 1107/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024.

1. Nhóm đất nông nghiệp tại Bảng số 01, 02, 03, 04 được phân nhóm xã, phường, thị trấn tại Phụ biểu số 01, 02, 03.

- Bảng 01: Đất trồng cây hàng năm, gồm: Đất chuyên trồng lúa nước (lúa 02 vụ); đất trồng lúa nước còn lại (lúa 01 vụ); đất trồng cây hàng năm khác.

- Bảng 02: Đất trồng cây lâu năm.

- Bảng 03: Đất nuôi trồng thủy sản.

- Bảng 04: Đất rừng, gồm: Đất rừng sản xuất; đất rừng đặc dụng; đất rừng phòng hộ (được áp dụng cho toàn tỉnh không phân nhóm xã, phường, thị trấn).

(có Bảng số 01, 02, 03, 04 và Phụ biểu số 01, 02, 03 kèm theo)

- Giá các loại đất nông nghiệp khác (gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh) được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (quy định tại Bảng số 02 và Phụ biểu số 01, Phụ biểu số 02, Phụ biểu số 03 phân nhóm xã, phường, thị trấn).

- Đối với giá đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cư) và đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường thì giá đất nông nghiệp được tính bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp tương ứng quy định tại các Bảng số 01, Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04 và Phụ biểu số 01, Phụ biểu số 02, Phụ biểu số 03 phân nhóm xã, phường, thị trấn.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp

- Bảng số 05: Giá đất ở tại đô thị, tại nông thôn.

- Bảng số 06: Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn.

- Bảng số 07: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, tại nông thôn và đất khu, cụm công nghiệp).

- Bảng số 08: Giá đất khu, cụm công nghiệp.

(có Bảng số 05, 06, 07, 08 kèm theo)

- Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn.

- Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì được xác định bằng 50% giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (du lịch, vui chơi giải trí, năng lượng...) kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và nông thôn.

3. Giá đất chưa sử dụng

- Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, giá đất được xác định bằng (=) 20% giá đất nông nghiệp liền kề có mức giá cao nhất.

- Đất chưa sử dụng khi được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng vào mục đích nào thì giá đất được tính bằng bảng giá đất của loại đất đó có cùng vị trí, tuyến đường.

Điều 2. Một số nguyên tắc về áp giá và phân vị trí đối với đất phi nông nghiệp

1. Căn cứ vào khả năng sinh lời, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp giáp trục đường giao thông có tên trong bảng giá đất có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn các vị trí tiếp theo, các vị trí 2, 3, 4, 5 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.

2. Thửa đất tiếp giáp với tuyến đường nào (hưởng lợi từ tuyến đường nào) thì giá đất được xác định theo tuyến đường đó. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với nhiều tuyến đường thì giá đất được xác định theo giá của tuyến đường có giá đất cao nhất.

3. Việc quy định vị trí đất ở chỉ áp dụng với thửa đất tiếp giáp với một tuyến đường và có chiều sâu thửa đất lớn hơn 20 m đối với đất ở đô thị và 40 m đối với đất ở nông thôn (các vị trí của thửa đất ở đô thị, đất ở nông thôn quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết này)

4. Trường hợp thửa đất nằm cạnh ngã ba, ngã tư đường giao thông có 02 mặt tiếp giáp với 02 tuyến đường và chiều sâu thửa đất lớn hơn 100 m thì giá đất từ vị trí 01 đến vị trí 05 được xác định theo giá của tuyến đường có giá đất cao nhất; từ trên 100 m trở đi áp dụng giá của tuyến đường còn lại, trường hợp không có tuyến đường nào khác thì áp giá theo giá của vị trí 05.

5. Trường hợp tuyến đường, đoạn đường, đoạn phố đã được quy định tại Bảng giá đất có sự thay đổi mốc xác định (điểm đầu, điểm cuối) của tuyến đường, đoạn đường, đoạn phố (do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất đối với tuyến đường, đoạn đường, đoạn phố có tên chủ sử dụng đất) hoặc tên đường, phố được đặt tên, đặt tên lại thì được cập nhật xác định theo hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Đối với các thửa đất giáp đường giao thông nhưng có độ chênh lệch độ cao so với mặt đường: trên cùng một đoạn đường, những thửa đất có độ chênh lệch bình quân từ 1,5 m trở lên so với mặt đường thì giá thửa đất đó được giảm không quá 30% so với giá thửa đất bình thường, mức giảm cụ thể từng thửa đất giao UBND các huyện, thành phố xác định cụ thể trên cơ sở khối lượng đào đắp thực tế mà người sử dụng đất đã đầu tư vào thửa đất đó.

7. Các vị trí trong mỗi tuyến đường, phố được xác định như sau:

a) Đối với đất ở nông thôn, đất ở đô thị

- Vị trí 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với mặt đường; trục đường giao thông chính hoặc gần khu thương mại, khu du lịch trong phạm vi đất hộ gia đình đang sử dụng, nhưng tối đa không quá 20 m tính từ chỉ giới giao đất;

- Vị trí 2: Đất sau vị trí 01 trong phạm vi đất hộ gia đình đang sử dụng, nhưng tối đa không quá 40 m tính từ chỉ giới giao đất;

- Vị trí 3: Đất sau vị trí 02 trong phạm vi đất hộ gia đình đang sử dụng, nhưng tối đa không quá 60 m tính từ chỉ giới giao đất;

- Vị trí 4: Đất sau vị trí 03 trong phạm vi đất hộ gia đình đang sử dụng, nhưng tối đa không quá 80 m tính từ chỉ giới giao đất;

- Vị trí 5: Đất còn lại sau vị trí 04.

b) Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn và các bản thuộc phường tại thành phố có điều kiện như nông thôn (trừ các tuyến đường đã được quy định từ Bảng 5.1 đến Bảng 5.12 Nghị quyết này)

- Vị trí 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông liên thôn, liên bản, liên xã trong phạm vi đất của các hộ gia đình đang sử dụng nhưng tối đa không quá 40 m tính từ chỉ giới giao đất;

- Vị trí 2: Đất sau vị trí 1 trong phạm vi đất của các hộ gia đình đang sử dụng nhưng tối đa không quá 80 m tính từ chỉ giới giao đất;

- Vị trí 3: Đất sau vị trí 2 trong phạm vi đất của các hộ gia đình đang sử dụng và đất tiếp giáp với các trục đường trong tổ, bản, tiểu khu.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND tỉnh ban hành Quyết định, tổ chức thực hiện và công bố công khai Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; LTLS tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, (150b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

1. BẢNG 01

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất

A

ĐẤT TRỒNG LÚA

I

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC (LÚA 2 VỤ)

1

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 01

45

2

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 02

38

3

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 03

33

II

ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC CÒN LẠI (LÚA 1 VỤ)

1

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 01

34

2

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 02

28

3

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 03

23

B

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC

1

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 01

33

2

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 02

27

3

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 03

22

(*) Các xã, phường, thị trấn được phân nhóm chi tiết tại Phụ biểu số 01, 02, 03 kèm theo.

2. BẢNG SỐ 02

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất

1

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 01

40

2

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 02

35

3

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 03

30

(*) Các xã, phường, thị trấn được phân nhóm chi tiết tại Phụ biểu số 01, 02, 03 kèm theo.

3. BẢNG SỐ 03

ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất

1

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 01

45

2

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 02

38

3

Các xã, phường thị trấn tại Phụ biểu số 03

33

(*) Các xã, phường, thị trấn được phân nhóm chi tiết tại Phụ biểu số 01, 02, 03 kèm theo.

4. BẢNG SỐ 04

ĐẤT RỪNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất

1

Đất rừng sản sản xuất

9

2

Đất rừng phòng hộ

7

3

Đất rừng đặc dụng

7

(*) Các xã, phường, thị trấn được phân nhóm chi tiết tại Phụ biểu số 01, 02, 03 kèm theo.

5. BẢNG SỐ 05. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

BẢNG SỐ 5.1. THÀNH PHỐ SƠN LA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng/m2

STT

Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã

Giá đất

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

A

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

1

Đường Lò Văn Giá

-

Đoạn từ ngã tư UBND thành phố đến ngõ số 17 (cổng chào Nhà Văn hóa tổ 2 phường Chiềng Lề)

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ ngõ số 17 (cổng chào Nhà Văn hóa tổ 2 phường Chiềng Lề) đến hết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

21.500

12.900

9.700

6.500

4.300

-

Đoạn từ hết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đến đầu cầu bản Cá

17.000

10.200

7.700

5.100

3.400

2

Đường Hoa Ban

-

Từ ngã tư UBND thành phố đến cổng UBND thành phố

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

3

Đường Lê Thái Tông

-

Từ giao nhau với đường Lò Văn Giá đến hết đường Lê Thái Tông (giao nhau với đường Tô Hiệu)

10.000

6.000

4.500

3.000

2.000

4

Đường Chu Văn Thịnh

-

Đoạn từ ngã tư UBND thành phố đến Cầu Nậm La

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ Cầu Nậm La đến ngã ba đường rẽ vào Sở Giáo dục và Đào tạo

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào Sở Giáo dục vào Đào tạo đến hết đất Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sơn La

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ hết đất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La đến ngã tư Cầu Trắng

26.400

15.800

11.900

7.900

5.300

5

Đường Thanh Niên

-

Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Chu Văn Thịnh đến hết Sở Giáo dục và Đào tạo

18.000

10.800

8.100

5.400

3.600

-

Đoạn từ hết Sở Giáo dục và Đào tạo đến hết trường THPT Tô Hiệu

6.100

3.700

2.700

1.800

1.200

6

Đường Tô Hiệu

-

Đoạn từ ngã tư UBND thành phố đến hết số nhà 183 (ngõ rẽ từ đường Tô Hiệu đến đường Lê Thái Tông)

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ hết số nhà 183 đến ngõ số 5 Tô Hiệu

23.500

14.100

10.600

7.100

4.700

-

Từ ngõ số 05 Tô Hiệu (Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La) đến hết Toà án nhân dân tỉnh Sơn La

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ hết Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đến hết đất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp

23.500

14.100

10.600

7.100

4.700

-

Đoạn từ hết đất Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp đến ngã tư Tô Hiệu

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

7

Đường Cách mạng tháng tám

-

Đoạn từ ngã tư Công an Phòng cháy chữa cháy đến hết số nhà 57

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Đoạn từ hết số nhà 57 đến ngã ba giao với đường Chu Văn Thịnh

21.500

12.900

9.700

6.500

4.300

8

Đường Ngô Quyền

-

Từ ngã ba giao đường Chu Văn Thịnh đến ngã ba giao đường Tô Hiệu (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, đường Cầu treo Dây văng)

18.000

10.800

8.100

5.400

3.600

9

Đường Điện Biên

-

Đoạn từ ngã tư cầu trắng đến Cầu Trắng

26.400

15.800

11.900

7.900

5.300

-

Đoạn từ cầu Trắng đến hết số nhà 02 (Bảo hiểm Viễn đông)

25.000

15.000

11.300

7.500

5.000

-

Từ hết số nhà 02 (Bảo hiểm Viễn Đông) đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh

18.500

11.100

8.300

5.600

3.700

-

Từ ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh đến hết Nhà Văn hóa tổ 9 phường Tô Hiệu

18.700

11.200

8.400

5.600

3.700

-

Từ hết Nhà Văn hóa tổ 9 phường Tô Hiệu đến hết ngã ba Khí tượng (ngã ba Két nước)

18.400

11.000

8.300

5.500

3.700

-

Từ ngã ba Khí tượng (ngã ba Két nước) đến hết số nhà 158 (giáp vườn hoa Tổ 10, phường Chiềng Lề)

5.940

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Từ hết đất số nhà 158 đến ngã ba bản Hìn (giao với đường Quốc lộ 6 cũ)

3.960

2.400

1.800

1.200

800

10

Đường Nguyễn Văn Linh

-

Từ ngã ba giao nhau với đường Điện Biên đến cổng Tỉnh ủy

15.000

9.000

6.800

4.500

3.000

-

Từ cổng Tỉnh ủy đến hết cống thoát nước bản Coóng Nọi

12.000

7.200

5.400

3.600

2.400

11

Đường Lê Thanh Nghị

-

Từ ngã ba giao đường Điện Biên (Quốc lộ 6) vào đến hết trường Mầm non Tô Hiệu

5.100

3.100

2.300

1.500

1.000

-

Từ hết trường Mầm non Tô Hiệu đến đường Điện Biên (Quán Thế kỷ mới)

4.500

2.700

2.000

1.400

900

12

Đường Khau Cả

-

Từ ngã tư Gốc Phượng đến hết tuyến đường (giao với đường Điện Biên)

3.100

1.900

1.400

900

600

13

Phố Khau Cả

-

Đường từ ngã ba Két nước đến hết Khách sạn Hoa Đào

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

14

Đường Trường Chinh

-

Đoạn từ ngã tư cầu Trắng đến đường rẽ vào Hoàng Quốc Việt

26.400

15.800

11.900

7.900

5.300

-

Đoạn từ đường rẽ vào đường Hoàng Quốc Việt đến ngã tư Quyết Thắng

24.000

14.400

10.800

7.200

4.800

15

Đường Hoàng Quốc Việt

-

Đoạn từ ngã ba giao với đường Trường Chinh đến ngã tư bản Mé Ban phường Chiềng Cơi

15.000

9.000

6.800

4.500

3.000

16

Đường Nguyễn Lương Bằng

-

Đoạn từ ngã tư Cầu Trắng đến đường rẽ vào phố Giảng Lắc

25.200

15.100

11.300

7.600

5.000

-

Đoạn từ đường rẽ vào phố Giảng Lắc đến ngã tư chợ 7/11

24.000

14.400

10.800

7.200

4.800

-

Đoạn từ ngã tư Chợ 7/11 đến ngõ số 204 đường rẽ vào Đài Truyền hình tỉnh Sơn La

22.000

13.200

9.900

6.600

4.400

-

Đoạn từ ngõ số 204 đường rẽ vào Đài Truyền hình tỉnh Sơn La đến ngã tư Quyết Thắng

24.000

14.400

10.800

7.200

4.800

17

Phố Giảng Lắc

-

Từ ngã ba giao nhau với đường Trường Chinh đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Lương Bằng

23.000

13.800

10.400

6.900

4.600

18

Đường 3/2

-

Đoạn từ ngã ba giao nhau với đường Trường Chinh đến ngã tư Chợ 7/11

24.000

14.400

10.800

7.200

4.800

-

Đoạn từ ngã tư Chợ 7/11 đến hết số nhà 179

24.000

14.400

10.800

7.200

4.800

-

Đoạn từ hết số nhà 179 đến hết điện lực Sơn La

19.000

11.400

8.600

5.700

3.800

19

Phố Hai Bà Trưng

-

Từ ngã ba giao nhau với phố Giảng Lắc đến ngã ba giao nhau với đường 3/2

22.000

13.200

9.900

6.600

4.400

20

Đường Lê Đức Thọ

-

Từ giao nhau với đường 3/2 đến hết UBND phường Quyết Thắng

11.000

6.600

5.000

3.300

2.200

-

Từ hết UBND phường Quyết Thắng đến hết dốc đá Huổi Hin (hết địa phận phường Quyết Thắng)

8.000

4.800

3.600

2.400

1.600

21

Phố Xuân Thuỷ

-

Đường xung quanh Chợ Rạng Tếch đến hết nhà văn hóa Tổ 10 phường Chiềng Lề

11.000

6.600

5.000

3.300

2.200

-

Từ hết Nhà Văn hóa Tổ 10, phường Chiềng Lề đến ngõ số 4

6.000

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Từ ngõ số 4 đến hết số nhà 29

4.000

2.400

1.800

1.200

800

-

Từ hết số nhà 29 tới hết tuyến

3.500

2.100

1.600

1.100

700

22

Phố Lê Lợi

-

Đoạn ngã ba giao đường Chu Văn Thịnh đến hết nhà văn hóa tổ 15

10.000

6.000

4.500

3.000

2.000

23

Phố Trần Hưng Đạo + Phố Lý Tự Trọng

-

Các tuyến đường có độ rộng mặt đường trên 5,5 m

7.350

4.400

3.300

2.200

1.500

-

Các tuyến đường có độ rộng mặt đường từ 2,5 m đến 5,5 m

3.000

1.800

1.400

900

600

-

Các tuyến đường còn lại có độ rộng mặt đường dưới 2,5 m

1.500

900

700

500

300

24

Đường Nguyễn Trãi

-

Đường từ cây xăng Tỉnh Đội đến hết số nhà 79, đường Nguyễn Trãi (doanh nghiệp Tùng Lộc)

10.000

6.000

4.500

3.000

2.000

-

Từ hết số nhà 79, đường Nguyễn Trãi (doanh nghiệp Tùng Lộc) đến hết trường Tiểu học Quyết Thắng

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

-

Từ hết trường Tiểu học Quyết Thắng đến đường rẽ vào bản Phứa Cón

3.500

2.100

1.600

1.100

700

25

Phố Mai Đắc Bân

-

Từ ngã ba giao đường Nguyễn Lương Bằng đến ngã ba giao đường 3/2

9.500

5.700

4.300

2.900

1.900

26

Đường Trần Đăng Ninh

-

Đoạn từ ngã tư Quyết Thắng đến ngõ số 07 đường rẽ vào Tiểu đoàn 1 (K4)

24.000

14.400

10.800

7.200

4.800

-

Đoạn từ đường rẽ vào Tiểu đoàn 1 (K4) đến hết UBND phường Quyết Tâm

18.000

10.800

8.100

5.400

3.600

-

Đoạn từ hết UBND phường Quyết Tâm đến ngã ba đường rẽ vào đường Chu Văn An nhánh 2

14.000

8.400

6.300

4.200

2.800

-

Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào đường Chu Văn An nhánh 2 đến hết đường Trần Đăng Ninh (ngã ba giao đường Chu Văn An nhánh 1)

18.000

10.800

8.100

5.400

3.600

27

Đường Lê Duẩn

-

Đoạn từ đầu đường Chu Văn An nhánh 1 đến hết Hạt 10 (cũ) số nhà 42 và đoạn từ cửa hàng xăng dầu số 3 Bó Ẩn đến hết Viện quân Y 6

18.000

10.800

8.100

5.400

3.600

-

Đoạn từ hết Hạt 10 (cũ) số nhà 42 đến hết Cửa hàng xăng dầu số 3 Bó Ẩn

19.000

11.400

8.600

5.700

3.800

-

Từ hết Viện Quân y 6 đến hết đất trường trung học cơ sở Chiềng Sinh

12.500

7.500

5.600

3.800

2.500

-

Đoạn từ hết đất trường Trung học cơ sở Chiềng Sinh đến hết đất Cửa hàng xăng dầu số 14

12.500

7.500

5.600

3.800

2.500

-

Đoạn từ hết đất cây xăng 14 đến đường rẽ vào cổng Nhà Văn hóa tổ 5 phường Chiềng Sinh

9.500

5.700

4.300

2.900

1.900

-

Từ cổng đường vào Nhà Văn hóa tổ 5 đến ngã ba đường Lê Quý Đôn giao đường Lê Duẩn

12.000

7.200

5.400

3.600

2.400

-

Từ ngã ba đường Lê Quý Đôn giao đường Lê Duẩn (hết trụ sở cơ sở 2 Công an tỉnh) đến hết địa phận thành phố (đến ngã 3 Trại Ong)

11.000

6.600

5.000

3.300

2.200

28

Đường Hoàng Văn Thụ

-

Từ ngã ba giao nhau với đường Trần Đăng Ninh đến ngã ba đường rẽ vào trường Mầm non Bế Văn Đàn

10.500

6.300

4.700

3.200

2.100

-

Từ ngã ba đường rẽ vào trường Mầm non Bế Văn Đàn đến hết đất trường Chính trị tỉnh

6.400

3.800

2.900

1.900

1.300

-

Từ hết đất trường Chính trị tỉnh đến ngã ba rẽ vào bản Nam

1.100

700

500

300

200

29

Đường Nguyễn Chí Thanh

-

Từ ngã ba giao đường Trần Đăng Ninh (Quốc lộ 6) đến hết đất trường Tiểu học Quyết Tâm

4.000

2.400

1.800

1.200

800

30

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

-

Từ ngã 3 trường Mầm non Bế Văn Đàn đến hết đất nhà văn hóa tổ 5 phường Quyết Tâm

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

-

Từ hết đất Nhà Văn hóa tổ 5 phường Quyết Tâm đến các tuyến đường trong khu dân cư tổ 5 phường Quyết Tâm

3.000

1.800

1.400

900

600

31

Đường Chu Văn An

-

Từ ngã ba giao đường Lê Duẩn (Quốc lộ 6) đến ngã ba trường Đại học Tây Bắc (nhánh 1)

8.500

5.100

3.800

2.600

1.700

-

Từ đường Trần Đăng Ninh (đối diện Nhà Văn hóa tổ 3 phường Quyết Tâm) đến ngã ba đường quy hoạch vào trường Đại học Tây Bắc (nhánh 2)

10.000

6.000

4.500

3.000

2.000

-

Đoạn giao nhau nhánh 1 và nhánh 2

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

32

Đường Trần Phú

-

Từ ngã tư cơ khí đi hết địa phận phường Chiềng Sinh theo hướng đi Ca Láp - Chiềng Ngần đến giữa dốc

8.100

4.900

3.600

2.400

1.600

33

Đường Lê Trọng Tấn

-

Ngã ba Lê Duẩn (Quốc lộ 6) đến chân dốc Noong Đúc

13.200

7.900

5.900

4.000

2.600

34

Đường Nguyễn Du

-

Từ ngã ba giao đường Lê Đức Thọ tổ 11 đến hết Công ty Cổ phần in và Bao bì Sơn La

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

-

Từ Công ty Cổ phần In và Bao bì đến cổng Thao trường Thành phố

3.520

2.100

1.600

1.100

700

35

Đường Ngô Gia Khảm

-

Đường từ đầu bản Cá (đường Quốc lộ 279D) đến cống đường vào bản Cá

10.000

6.000

4.500

3.000

2.000

-

Từ cổng bản Cá đường rẽ vào bản Cá đến hết đất số nhà 70 - trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (hết địa phận Phường Chiềng An)

4.400

2.600

2.000

1.300

900

36

Đường Văn Tiến Dũng

-

Đoạn từ cống thoát nước Nà Coóng đến hết địa phận phường Chiềng Cơi

7.000

4.200

3.200

2.100

1.400

37

Đường Lê Quý Đôn

-

Đoạn từ Ngã ba giao đường Lê Duẩn (Quốc lộ 6 mới) đến nhà Phiến Hường

8.100

4.900

3.600

2.400

1.600

-

Đoạn từ nhà Phiến Hường đến hết địa phận thành phố

8.600

5.200

3.900

2.600

1.700

38

Đường Hùng Vương

-

Từ ngã ba đường Lê Duẩn rẽ đường Hùng Vương (Trại trẻ Mồ côi cũ) đến hết số nhà 58

8.600

5.200

3.900

2.600

1.700

-

Từ hết số nhà 58 đến ngõ 216 (cổng chào Nhà Văn hóa tổ 7 phường Chiềng Sinh)

8.000

4.800

3.600

2.400

1.600

-

Từ ngõ số 216 (cổng chào Nhà Văn hóa tổ 7 phường Chiềng Sinh) đến hết số nhà 344

9.500

5.700

4.300

2.900

1.900

-

Từ hết số nhà 344 đến hết địa phận phường Chiềng Sinh

8.000

4.800

3.600

2.400

1.600

39

Tuyến đường Chiềng Sinh

-

Đoạn giao đường Lê Duẩn đến cổng Nhà máy Xi măng

6.000

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Đoạn giao đường Lê Duẩn đến cổng Nhà máy Gạch Tuynel

6.000

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Đất trong phạm vi Nhà máy Gạch Tuynel và Nhà máy Xi măng

3.850

2.300

1.700

40

Đường Bản Bó

-

Đường bản Bó (từ giao đường Lò Văn Giá đến cống nước Bản Bó)

3.420

2.100

1.500

1.000

700

41

Đường Bản Cọ

-

Đoạn từ giao đường Lò Văn Giá đến Cầu bản Cọ

8.100

4.900

3.600

2.400

-

 Từ cầu bản Cọ đến Mó nước bản Cọ

6.400

3.800

2.900

1.900

42

Các đường nhánh

-

Từ hết Sở Giáo dục và Đào tạo đến hết đất Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề

6.100

3.700

2.700

1.800

1.200

-

Ngã ba giao với đường Chu Văn Thịnh đến cổng trường Mẫu giáo tư thục Ban Mai (đường bản Hẹo)

6.000

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Các nhánh đường thuộc quy hoạch đường Thanh niên và Chợ Trung tâm

6.100

3.700

2.700

1.800

1.200

-

Các đường nhánh từ đường Lê Thái Tông sang đường Lò Văn Giá và đường Tô Hiệu (thuộc địa phận tổ 2, tổ 7 phường Chiềng Lề)

6.000

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Đoạn đường đằng sau Công ty điện lực (từ Nhà Văn hóa tổ 10) đến ngã 3 giao đường Lê Đức Thọ

4.960

3.000

2.200

1.500

1.000

-

Từ đường Trần Đăng Ninh đến hết Cục Thú y

10.000

6.000

4.500

3.000

2.000

-

Đoạn đường Chi cục Thú y đến hết Trại lợn cũ

4.100

2.500

1.800

1.200

800

-

Từ Trại lợn cũ đến hết địa phận bản Là, phường Chiềng Cơi

3.500

2.100

1.600

1.100

700

-

Từ cuối đường 13 m khu quy hoạch Lam Sơn đến đường bản Cọ

7.000

4.200

3.200

2.100

-

Từ Mó nước bản Cọ đến đường vào bản Phứa Cón

3.450

2.100

1.600

1.000

700

-

Đường hai bên chợ Trung tâm vào khu dân cư tổ 11, tổ 12 phường Chiềng Lề (hết địa phận chợ)

11.000

6.600

5.000

3.300

2.200

-

Từ ngã ba Công ty Cổ phần In và Bao bì đến đỉnh dốc

3.500

2.100

1.600

1.100

700

-

Đường 16,5 m khu Ao Quảng Pa

2.500

-

Từ khu quy hoạch Ao Quảng Pa đến ngã ba giao đường Nguyễn Trãi

2.940

1.800

1.300

900

600

-

Từ cống nước tổ 4 phường Chiềng An đến hết các tuyến đường trong bản Bó

2.940

1.800

1.300

900

600

-

Tuyến đường từ đường Lò Văn Giá vào đến cổng Nhà máy Nước

4.000

2.400

1.800

1.200

800

-

Từ giao đường Lê Duẩn (Quốc lộ 6) qua bản Hẹo phường Chiềng Sinh đến bản Phường xã Chiềng Ngần

4.000

2.400

1.800

1.200

800

-

Đường trục chính tổ 3 (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh tổ 10, phường Quyết Tâm đi hết địa phận tổ 3, phường Chiềng Cơi)

3.000

1.800

1.400

900

600

-

Các đường nhánh trong khu dân cư bản Cọ (đường bê tông)

1.500

900

700

500

300

-

Các đường nhánh trong khu dân cư bản Cọ (đường đất, các loại được không đạt đường bê tông, đường nhựa)

1.350

800

600

400

300

-

Từ ngã tư Mé Ban sang bản Là phường Chiềng Cơi

3.000

1.800

1.400

900

600

-

Đường trong bản Bó Phứa Cón, đường bê tông rộng trên 2,5 m

1.000

600

500

-

Đường trong bản Bó Phứa Cón, đường bê tông rộng dưới 2,5 m

600

400

300

43

Đường nhánh trong khu quy hoạch

43.1

Khu đô thị gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La (lô 1 + lô 2)

-

Đường quy hoạch 31 m trở lên

13.200

7.900

5.900

4.000

2.600

-

Đường quy hoạch 25 m

12.480

7.500

5.600

3.700

2.500

-

Đường quy hoạch 21 m

12.000

7.200

5.400

3.600

2.400

-

Đường quy hoạch 16,5 m

11.520

6.900

5.200

3.500

2.300

-

Đường quy hoạch từ 13 m đến 15 m

10.800

6.500

4.900

3.200

2.200

-

Đường quy hoạch từ 10 m đến đến dưới 13 m

10.080

6.000

4.500

3.000

2.000

-

Đường quy hoạch 9 m

9.600

5.800

4.300

2.900

1.900

-

Đường quy hoạch từ 6 m đến 7 m

9.120

5.500

4.100

2.700

1.800

-

Đường quy hoạch 5,5 m

7.920

4.800

3.600

2.400

1.600

-

Đường quy hoạch 3,5 m đến dưới 5,5 m

6.000

43.2

Lô số 3a, kè suối Nậm La

-

Đường quy hoạch từ 18 m đến 18,5 m

13.000

7.800

-

Đường quy hoạch 13 m

11.000

6.600

-

Đường quy hoạch 10, 5m

10.500

6.300

-

Đường quy hoạch 8,0 m

8.500

5.100

43.3

Khu quy hoạch 4a, kè suối Nậm La

-

Đường quy hoạch 18,5 m

13.000

7.800

-

Đường quy hoạch 10,5 m

10.500

6.300

-

Đường quy hoạch 5,5 m

8.000

4.800

43.4

Lô số 4b, Kè suối Nậm La

-

Đường quy hoạch 18 m

13.200

-

Đường quy hoạch 15,5 m

11.780

-

Đường quy hoạch 10,5 m đến 11,5 m

10.840

-

Đường quy hoạch 8,5 m đến 9,5 m

9.600

-

Đường quy hoạch 5 m đến 5,5 m

6.900

43.5

Lô số 4c, Kè suối Nậm La

-

Đường quy hoạch 11,5 m

13.340

-

Đường quy hoạch 9,5 m

11.500

-

Đường quy hoạch 5 m

6.900

43.6

Khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5

-

Đường quy hoạch từ 18m đến 18,5 m

12.000

7.200

-

Đường quy hoạch từ 13 m đến 13,5 m

9.000

5.400

-

Đường quy hoạch 11,5 m

8.000

4.800

43.7

Lô số 6b, Kè suối Nậm La

-

Đường quy hoạch 25 m trở lên

14.000

-

Đường quy hoạch 16,5 m

12.000

-

Đường quy hoạch 13,5 m

10.500

-

Đường quy hoạch 11,5 m

9.620

-

Đường quy hoạch 10,5 m

8.600

43.8

Khu đô thị phường Chiềng An (lô số 6, 7 dọc suối Nậm La)

-

Đường quy hoạch 25 m

11.000

6.600

5.000

-

Đường quy hoạch 20,5 m

10.500

6.300

4.700

-

Đường quy hoạch từ 18 m đến 18,5 m

10.000

6.000

4.500

-

Đường quy hoạch từ 16,5 m đến 17,5 m

9.500

5.700

4.300

-

Đường quy hoạch 13 m

8.000

4.800

3.600

-

Đường quy hoạch từ 10,5 m đến 11,5 m

7.500

4.500

3.400

-

Đường quy hoạch 7 m đến 7,5 m

7.000

4.200

3.200

-

Đường quy hoạch 5,5 m

6.000

3.600

2.700

43.9

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm), thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (khu vực Hồ Tuổi trẻ)

-

Đường quy hoạch rộng 25,0 m

10.000

-

Đường quy hoạch rộng 18,0 m

9.000

-

Đường quy hoạch rộng 17,5 m

8.500

-

Đường quy hoạch rộng 12,0 m

8.000

-

Đường quy hoạch rộng 9,5 m

7.500

43.10

Quy hoạch chi tiết xây đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm) thành phố Sơn La (khu đất trụ sở Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh) để xây dựng khu dân cư mới tổ 3 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng từ 7,5 m trở lên

8.500

5.100

-

Đường quy hoạch rộng từ 4,0 m đến 4,5 m

6.500

3.900

43.11

Khu quy hoạch dân cư tổ 12 phường Chiềng Lề (khu quy hoạch Lam Sơn)

-

Đường quy hoạch 20 m

14.850

-

Đường quy hoạch 12 m đến dưới 13,5 m

12.960

-

Đường quy hoạch 10 m đến dưới 12 m

10.920

-

Đường quy hoạch 9,0 m

9.100

-

Đường quy hoạch 5,5 m

7.000

43.12

Khu quy hoạch dân cư Đồi Châu, tổ 9, phường Chiềng Lề

-

Đường quy hoạch rộng 7,5 m: Đoạn từ giáp đường Tô Hiệu đến đường quy hoạch 5,0 m giáp với nhà văn hóa tổ 9, phường Chiềng Lề (trừ vị trí của đường Tô Hiệu)

7.000

4.200

-

Đoạn còn lại của đường quy hoạch 7,5 m.

4.950

3.000

-

Đường quy hoạch 6,5 m (trừ vị trí 1 đường Tô Hiệu)

6.500

3.900

-

Đường quy hoạch 5,0 m

4.800

2.900

-

Đường quy hoạch từ 3,0 m đến dưới 4,5 m (đường đổ bê tông hoặc rải nhựa)

4.200

2.500

-

Đường quy hoạch dưới 2,5 m (đường đổ bê tông hoặc rải nhựa)

2.000

1.200

43.13

Khu quy hoạch dân cư tổ 3 phường Chiềng Lề

-

Đường quy hoạch từ 5 m đến 7,5 m

10.000

43.14

Khu dân cư tổ 8 phường Tô Hiệu

-

Đường quy hoạch 21 m

10.000

-

Đường quy hoạch từ 11,5 m trở lên

9.000

-

Đường quy hoạch 09 m

8.000

-

Đường quy hoạch 07 m

7.000

-

Đường quy hoạch 5,5 m

6.000

43.15

Khu quy hoạch dân cư tổ 8, phường Tô Hiệu (trường Tiểu học Tô Hiệu cũ)

-

Đường quy hoạch từ 7,0 m đến 7,5 m

7.600

43.16

Khu quy hoạch dân cư tổ 8, phường Tô Hiệu (cạnh nhà khách UBND tỉnh)

-

Đường quy hoạch rộng từ 5,0 m đến dưới 8,5 m.

7.000

-

Đường quy hoạch rộng 4,5 m.

6.000

43.17

Khu dân cư tổ 3, phường Quyết Thắng (khu Tỉnh đội bàn giao)

-

Đường quy hoạch từ 07 m trở lên

8.100

-

Đường quy hoạch 05 m đến dưới 7 m

6.000

-

Đường quy hoạch rộng từ 2,5 m đến dưới 5 m

3.960

43.18

Khu dân cư tổ 2, Đại Thắng phường Quyết Tâm

-

Đường quy hoạch trên 21 m

8.360

-

Đường quy hoạch trên 13,5 m

6.400

-

Đường quy hoạch trên 11,5 m

5.600

-

Đường quy hoạch trên 9,5 m

5.280

-

Đường quy hoạch trên 7,5 m

4.000

2.400

1.800

-

Đường quy hoạch 5,5 m

3.000

1.800

1.400

43.19

Khu tái định cư 1,3 ha dân cư bản Giảng Lắc - Quyết Thắng

-

Đường quy hoạch từ 16,5 m trở lên

15.000

9.000

6.800

4.500

3.000

-

Đường quy hoạch 13 m

13.100

7.900

5.900

3.900

2.600

-

Đường quy hoạch từ 9 m đến 10,5m

11.900

7.100

5.400

3.600

2.400

-

Đường quy hoạch từ 5,5m đến 7,5 m

9.900

5.900

4.500

3.000

2.000

43.20

Khu quy hoạch tổ 8 phường Quyết Thắng (Vật liệu xây dựng I)

-

Đường quy hoạch 5,5 m

10.000

-

Đường quy hoạch 4,5 m

9.000

-

Đường quy hoạch 4 m

8.000

43.21

Khu quy hoạch Chợ 7/11

-

Đường quy hoạch 4,5 m

9.000

43.22

Khu dân cư mới phường Quyết Thắng (khu tái cư số 1)

-

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

9.000

-

Đường quy hoạch rộng 13,5 m

8.200

-

Đường quy hoạch rộng 13,0 m

7.200

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

6.500

43.23

Khu quy hoạch dân cư Sang Luông, tổ 14, phường Quyết Thắng

-

Đường quy hoạch 16,5 m

9.000

5.400

4.100

2.700

1.800

-

Đường quy hoạch 9,0 m

7.000

4.200

3.200

2.100

1.400

-

Đường quy hoạch 7,5 m

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

-

Đường quy hoạch 6 m

4.000

2.400

1.800

1.200

800

-

Đường quy hoạch dưới 6m

3.500

2.100

1.600

1.100

700

43.24

Khu dân cư trục đường Nguyễn Văn Linh (bản Chậu, phường Chiềng Cơi)

-

Đường quy hoạch rộng trên 16,5 m

11.000

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

9.000

-

Đường quy hoạch rộng 9,5 m

7.000

-

Đường quy hoạch rộng 5,5 m

6.000

-

Đường quy hoạch rộng dưới 5,5 m

5.000

43.25

Khu dân cư tổ 13, phường Quyết Thắng (UBND Phường Quyết Thắng)

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

8.000

-

Đường quy hoạch rộng 9,5 m

6.000

-

Đường quy hoạch rộng 7,5 m

4.940

43.26

Khu dân cư tổ 6, phường Quyết Tâm

-

Đường quy hoạch rộng từ 7,5 m trở lên

9.000

-

Đường quy hoạch rộng 5,5 m đến dưới 7,5 m

7.200

43.27

Khu quy hoạch dân cư VINCOM, tổ 3, phường Quyết Thắng

-

Đường quy hoạch 15,0 m

18.000

10.800

-

Đường quy hoạch 13,0 m

12.000

7.200

43.28

Khu quy hoạch dân cư tổ 4, phường Quyết Tâm

-

Đường quy hoạch rộng 5 m

4.000

2.400

1.800

1.200

43.29

Khu dân cư Tổ 8, phường Chiềng Sinh (khu quy hoạch tái định cư Noong Đúc cũ)

-

Đường quy hoạch 21 m trở lên

8.000

4.800

3.600

2.400

1.600

-

Đường quy hoạch từ 15,5 m đến 16,5 m

7.000

4.200

3.200

2.100

1.400

-

Đường quy hoạch 13,5 m

6.000

3.600

2.700

1.800

1.200

-

Đường quy hoạch từ 5,0 m trở lên

5.000

3.000

2.300

1.500

1.000

43.30

Khu quy hoạch tổ 2 phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch 15 m

6.000

Đường quy hoạch trên 15 m

6.500

-

Đường quy hoạch 7,5 m

4.000

-

Đường quy hoạch dưới 7,5 m

2.000

43.31

Khu quy hoạch tổ 3 phường Chiềng Sinh (giáp trạm điện 110KV)

-

Đường quy hoạch 12 m trở lên

6.000

-

Đường quy hoạch từ 7,5 m trở xuống

4.000

-

Đường quy hoạch 10,7 m

5.000

-

Các đường nhánh trong khu vực dân cư có chiều rộng từ 2,5 m đến 5 m xe con vào được

3.420

2.100

1.500

1.000

700

 43.32

Khu dân cư bản Bó Phường Chiềng An (cạnh Trụ sở Chiềng An)

-

Đường quy hoạch 10 m

4.000

-

Đường quy hoạch 05 m

3.000

43.33

Khu tái định cư Trường Đại học Tây Bắc

-

Đường quy hoạch 30 m

8.000

-

Đường quy hoạch 11 m

5.400

43.34

Khu quy hoạch dân cư phía Đông và Tây Nam Trung tâm Bến xe khách Sơn La

-

Đường quy hoạch 15,5 m

10.000

-

Đường quy hoạch 13,5 m

8.100

-

Đường quy hoạch 10,5 m

6.000

43.35

Khu QH dân cư bản Buổn, phường Chiềng Cơi (doanh nghiệp Trường Sơn)

-

Đường quy hoạch 25 m

15.000

-

Đường quy hoạch 16,5m

10.800

-

Đường quy hoạch 13 m

9.460

-

Đường quy hoạch 10,5m

8.000

-

Đường quy hoạch 9,5 m

7.000

-

Đường quy hoạch 7,5m

6.000

43.36

Khu dân cư bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch 30 m trở lên

10.150

-

Đường quy hoạch 12 m đến 13,5 m

8.100

-

Đường quy hoạch 10,5 m

6.000

-

Đường quy hoạch từ 7,5 m trở xuống

4.000

43.37

Khu dân cư tổ 5, Phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch rộng 13,5 m

4.000

-

Đường quy hoạch 7,5 m

2.200

43.38

Khu dân cư và dịch vụ ngã tư Cơ Khí, phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch 25 m

6.900

-

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

6.000

-

Đường quy hoạch rộng 13,5 m

5.290

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

5.100

-

Đường quy hoạch rộng 7,5 m

4.600

-

Đường quy hoạch rộng 5,5 m

4.100

-

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m đến dưới 5 m (đường đổ bê tông hoặc đường nhựa dải nhựa)

3.000

1.800

1.400

-

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m đến dưới 5 m (đường đất xe công nông, xe con vào được)

2.100

1.300

900

43.39

Khu dân cư bản Cọ phường Chiềng An (trục đường từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường đô thị Sơn La đến Trung tâm Phòng chống HIV)

-

Đường quy hoạch từ 10,5 m trở lên

7.100

43.40

Khu quy hoạch chợ, dân cư bản Hài, phường Chiềng An

-

Đường quy hoạch 20,5 m

12.000

-

Đường quy hoạch rộng 13 m

11.000

-

Đường quy hoạch 9,5 m

10.000

43.41

Khu quy hoạch dân cư Trung tâm Hành chính - Văn hóa Phật giáo Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

8.000

-

Đường quy hoạch rộng 9,5 m

4.000

-

Đường quy hoạch rộng từ 7 m đến 7,5 m

3.000

43.43

Khu tái định cư Bệnh viện Đa khoa 550 giường tỉnh Sơn La

-

Đường quy hoạch 16,5 m

5.000

-

Đường quy hoạch 10,5 m

4.000

43.43

Khu tái định cư trường Trung cấp Luật Tây Bắc, phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch 21 m

5.000

-

Đường quy hoạch 16,5 m

4.000

-

Đường quy hoạch 9,5 m

3.600

-

Đường quy hoạch 7,5 m

3.400

-

Đường quy hoạch 5,5 m

3.200

-

Đường quy hoạch 4 m

3.000

43.44

Khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch 16,5 m

4.000

2.400

1.800

-

Đường quy hoạch 13 m

3.500

2.100

1.600

-

Đường quy hoạch 11,5 m

3.000

1.800

1.400

43.45

Khu dân cư tại tổ 5, (khu vực Trạm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch từ 20,5 m đến 21 m

4.200

2.500

1.900

-

Đường quy hoạch 16,5 m

4.000

2.400

1.800

-

Đường quy hoạch 13 m

3.500

2.100

1.600

-

Đường quy hoạch từ 10,5 m đến 11,5 m

3.000

1.800

1.400

-

Đường quy hoạch 7 m

2.500

1.500

1.100

-

Đường quy hoạch 5,5 m

2.000

1.200

900

43.46

Khu dân cư bản Mé Ban phường Chiềng Cơi

-

Đường quy hoạch 16,5 m

13.000

-

Đường quy hoạch 9,0 m

9.800

43.47

Khu quy hoạch tái định cư số 2 phường Chiềng Cơi

-

Đường quy hoạch rộng từ 11,5 m trở lên

8.000

43.48

Khu dân cư bản Cọ phường Chiềng An (sau chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

-

Đường quy hoạch 13 m

7.700

4.600

3.500

2.300

44

Các khu quy hoạch bổ sung chưa có mặt bằng

44.1

Quy hoạch khu dân cư bản Có, phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch 20,5 m

12.000

7.200

-

Đường quy hoạch 16,5 m

9.500

5.700

-

Đường quy hoạch 13,5 m

7.000

4.200

-

Đường quy hoạch 3,0 m

2.500

1.500

44.2

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và dịch vụ từ cầu Coóng Nọi đến Viện Dưỡng Lão, thành phố Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng 18 m đến 18,5 m

12.000

7.200

-

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

9.500

5.700

-

Đường quy hoạch rộng 13,0 m

7.500

4.500

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

6.000

3.600

-

Đường quy hoạch rộng 3,0 m đến 5,0 m

3.000

1.800

44.3

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng 45,0 m

15.500

9.300

-

Đường quy hoạch rộng 21,0 m

6.500

3.900

-

Đường quy hoạch rộng từ 16,5 m

6.000

3.600

-

Đường quy hoạch rộng từ 12,0 m

5.200

3.100

44.4

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sơn La đến khu dân cư bản Buổn phường Chiềng Cơi gắn với suối thoát lũ từ phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng 13,5 m

9.100

5.500

-

Đường quy hoạch rộng 10,5 m

8.000

4.800

-

Đường quy hoạch rộng từ 7,5 m

6.000

3.600

-

Đường quy hoạch rộng từ 3,0 m đến 3,5 m

2.500

1.500

44.5

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Noong La, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

6.000

3.600

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

4.500

2.700

-

Đường quy hoạch rộng 8,5 m

2.500

1.500

44.6

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và dịch vụ bản Cang, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

-

Đường quy hoạch rộng 16,5 m

7.000

4.200

-

Đường quy hoạch rộng 13,5 m

5.500

3.300

-

Đường quy hoạch rộng 11,5 m

4.000

2.400

44.7

Quy hoạch chỉ tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Xây dựng II)

-

Đường quy hoạch rộng từ 13,0 m

10.000

6.000

-

Đường quy hoạch rộng 9,5 m

8.500

5.100

-

Đường quy hoạch rộng 3,0 m đến 4,5 m

3.000

1.800

44.8

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Pột Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

-

Đường quy hoạch 15 m

5.000

3.000

2.250

1.500

1.000

-

Đường quy hoạch 12 m

3.000

1.800

1.350

900

600

44.9

Các tuyến đường trong khu dân cư tổ 5, phường Chiềng Sinh

-

Đường quy hoạch rộng lớn hơn bằng 12 m

8.500

-

Đường quy hoạch lớn hơn bằng 5 m và nhỏ hơn 12 m

6.000

-

Đường quy hoạch nhỏ hơn 5 m

4.500

45

Các tuyến đường nội thị còn lại trên địa bàn thành phố

45.1

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m trở lên nội thành phố (đường đổ bê tông hoặc đường nhựa dải nhựa)

3.000

1.800

1.400

900

600

45.2

Các đường nhánh có mặt đường rộng dưới 2,5 m trở xuống nội thành phố (đường đổ bê tông hoặc dải nhựa)

1.500

900

700

500

300

45.3

Các đường nhánh có mặt đường rộng từ 2,5 m trở lên nội thành phố (đường đất, đường lát gạch, đường vữa xi măng, đường chưa đủ điều kiện là đường bê tông xe công nông, xe con vào được)

2.520

1.500

1.100

800

500

45.4

Các đường nhánh có mặt đường rộng dưới 2,5 m trở xuống nội thành phố (đường đất, đường lát gạch, đường vữa xi măng, đường chưa đủ điều kiện là đường bê tông)

990

600

400

300

200

B

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

I

ĐƯỜNG VĂN TIẾN DŨNG

-

Đoạn từ hết địa phận phường Chiềng Cơi đến cổng trụ sở UBND xã Hua La

3.000

1.800

1.400

900

600

-

Đoạn từ tiếp cổng trụ sở UBND xã Hua La đến hết nhà văn hóa bản Mòng

2.500

1.500

1.100

800

500

II

ĐƯỜNG NGÔ GIA KHẢM

-

Từ hết đất số nhà 70 - trụ sở Doanh nghiệp Phương Thao (hết địa phận phường Chiềng An) đến hết cầu bản Panh

3.000

1.800

1.400

900

600

III

QUỐC LỘ 279D

-

Từ hết cầu bản Panh đến chân dốc Cao Pha

2.400

1.400

1.100

700

500

IV

ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN

-

Từ ngã ba bản Hìn (giao với Quốc lộ 6 cũ) đến hết địa phận thành phố

3.960

2.400

1.800

1.200

800

V