Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2008/QH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2008/QH12

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH CÓ LIÊN QUAN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 333/UBPL12 ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan như sau:

1. Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên là 219.341,11 ha và dân số hiện tại là 2.568.007 người của tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội.

2. Chuyển toàn bộ huyện Mê Linh, tĩnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội, bao gồm diện tích tự nhiên là 14.164,53 ha và dân số hiện tại là 187.255 người.

3. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện tại của 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về thành phố Hà Nội, bao gồm: 1.720,36 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tại là 4.495 người của xã Đông Xuân, 3.457,74 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tại là 6.606 người của xã Tiến Xuân, 2.073,06 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tại là 5.875 người của xã Yên Bình, 1.532,76 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tại là 3.278 người của xã Yên Trung.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên là 334.470,02 ha và dân số hiện tại là 6.232.940 người, bao gồm diện tích tự nhiên và dân số hiện tại của các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, các huyện Đông Anh, Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Mê Linh, các thành phố Hà Đông, Sơn Tây và các xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.

Thành phố Hà Nội phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình; phía Đông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên; phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ;

b) Tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên là 123.176,43 ha và dân số hiện tại là 1.059.063 người, bao gồm diện tích tự nhiên và dân số hiện tại của thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc;

c) Tỉnh Hòa Bình có diện tích tự nhiên là 459.635,15 ha và dân số hiện tại là 832.543 người. Huyện Lương Sơn có diện tích tự nhiên là 28.684,68 ha và dân số hiện tại là 67.288 người.

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008, Chính phủ xem xét, quyết định tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng thu ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này, bảo đảm khớp đúng tổng mức dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định; báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 3. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

2. Chỉ đạo, tổ chức việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính của các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này phù hợp với Điều 118 của Hiến pháp và các quy định khác của pháp luật có liên quan; sắp xếp tinh gọn, hợp lý bộ máy hành chính, tổ chức các cơ quan điều tra và đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm dân chủ, đoàn kết.

3. Chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp, của nhân dân và báo cáo Quốc hội.

4. Hàng năm báo cáo Quốc hội về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 5.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân ở các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2008./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

Resolution No. 15/2008/QH12

Hanoi, May 29, 2008,

 

RESOLUTION

ADJUSTING ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF HANOI CITY AND RELATED PROVINCES

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QHIO;
After considering the Government's Report No. 60/TTr-CP of April 29,2008. on the expantion of administrative boundaries of Hanoi city and the National Assembly Law Committee
Examination Report No. 333/UBPL12 of May 12. 2008: and based on the opinions of National Assembly deputies.

RESOLVES:

Article 1.- To adjust administrative boundaries of Hanoi city and related provinces as follows:

1. To merge the whole existing land area of 219,341,11 ha and population of 2,568,007 of Ha Tay province into Hanoi city;

2. To transfer the whole Me Linh district of Vinh Phuc province, with the existing land area of 14,164.53 ha and population of 187.255. to Hanoi city;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. After their administrative boundaries are adjusted:

a/ Hanoi city has a land area of 334,470.02 ha and population of 6,232,940. including the existing land area and population of Hoan Kiem, Dong Da. Ba Dinh. Hai Ba Trung. Tay Ho. Cau Giay, Hoang Mai. Long Bien. and Thanh Xuan urban districts: Dong Anh. Tu Liem. Soc Son. Gia Lam. Thanh Tri. Ba Vi. Chuong My. Dan Phuong, Hoai Duc. My Duc. Phu Xuyen. Phuc Tho. Quoc Oai. Thach That. Thanh Oai. Thuong Tin. Ung Hoa. and Me Linh rural districts: Ha Dong and Son Tay cities; and Dong Xuan. Tien Xuan. Yen Binh and Yen Trung communes.

To the north. Hanoi city borders on Thai Nguyen and Vinh Phuc provinces: to the south in borders on Ha Nam and Hoa Binh provinces; to the east, it borders on Bac Giang. Bac Ninh and Hung Yen provinces: and to the west, it borders or. Hoa Binh and Phu Tho provinces:

b/ Vinh Phuc province has a land area of 123,176.43 ha and population of 1,059,063. including the existing land area and population o:~ Vinh Yen city. Phuc Yen town, and Binh Xuyen. Lap Thach, Tarn Duong. Tarn Dao. Vinh Tuong and Yen Lac districts:

c/ Hoa Binh province has a land area of 459,635,15 ha and population of 832,543. Luong Son rural district has a land area of 28,684,68 ha and population of 67.288.

Article 2.- Pursuant to the National Assembly's Resolution on suite budget estimates and Resolution on allocation of the central budget in 2008, the Government shall consider and decide on total state budget revenues in the localities, total local budge; revenues, total local budget expenditures, the central budget's additional allocations to local budgets, and the percentage for distributing revenues between the central budget and local budgets for the localities defined in Article 1 of this Resolution, ensuring the total state budget revenue-expenditure estimates already decided by the National Assembly; then report them to the National Assembly Standing Committee.

Article 3.- Within the ambit of its tasks and powers, the Government shall:

1. Organize the implementation of this Resolution in an effective and economical manner:

2. Direct and organize the reorganization of administrative units of the localities defined in Article 1 of this Resolution in accordance with Article 118 of the Constitution and relevant provisions of law; arrange a streamlined and rational administrative apparatus and organize investigative agencies' cadres and civil servants and ensure democracy ana unity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Annually report to the National Assembly on the situation and results of implementation of this Resolution.

Article 4.- The Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy shall, within the ambit of their tasks and powers, direct and organize the implementation of this Resolution: guide the organization and operation of provincial- and district-level People's Courts and People's Procuracies of the localities defined in Clause 1 of this Resolution.

Article 5.-

1. The National Assembly Standing Committee shall, within the ambit of its tasks and powers, guide the organization and operation of delegations of National Assembly deputies. National Assembly deputies, People's Councils and People's Council deputies in the localities defined in Clause 1 of this Resolution.

2. The National Assembly Standing Committee, the Nationalities Council. National Assembly Committees, delegations of National Assembly deputies and National Assembly deputies shall, within the ambit of their tasks and powers, supervise the implementation of this Resolution.

Article 6- This Resolution takes effect on August 1,2008.

This Resolution was adopted on May 29,2008. by the XIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its third session.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/05/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33.759

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!