Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm tỉnh Long An

Số hiệu: 06/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Phạm Văn Rạnh
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/NQ-HĐND

Long An, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2019/NQ-HĐND NGÀY 31/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 433/BC-HĐND ngày 18/6/2020 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục I Phần A BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT như sau:

a) Sửa đổi Bảng tiêu thức xác định vị trí

TT

Tiêu thức xác định vị trí

Hệ số giá các vị trí so với vị trí 1 (%)

Quốc lộ, tuyến tránh quốc lộ, đường tỉnh

Đường giao thông còn lại

Vị trí 1

Thửa đất trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường thì được áp dụng theo giá đất tại phần I, II của Phụ lục I, II và phần I của Phụ lục III

100

100

Vị trí 2

Thửa đất trong phạm vi 50m đầu không tiếp giáp đường và không cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường

70

70

Vị trí 3

Thửa đất trong phạm vi từ sau mét thứ 50 đến mét thứ 100

40

Mức giá tối thiểu

Vị trí 4

Thửa đất trong phạm vi từ sau mét thứ 100 đến mét thứ 200

10

Vị trí 5

- Các thửa đất còn lại trong địa giới hành chính huyện, thị xã, thành phố không thuộc các quy định trên thì được áp dụng giá đất tại phần III của Phụ lục I, II và tại phần II của Phụ lục III.

- Khi tính toán thực tế nếu thấy các vị trí 2, 3, 4 có giá thấp hơn vị trí 5 thì vị trí đó được áp dụng mức giá tối thiểu

Mức giá tối thiểu

b) Bổ sung đoạn thứ hai nội dung như sau:

Trường hợp thửa đất không có vị trí tiếp giáp đường giao thông như quy định tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nêu trên hoặc thuộc nhóm đất tại phần III Phụ lục I, II (vị trí 5) và tại phần II Phụ lục III (vị trí 5) thì áp dụng cách tính có lợi nhất cho người sử dụng đất.

c) Sửa đổi đoạn thứ ba khoản 1 như sau:

- Trường hợp thửa đất nông nghiệp có vị trí tiếp giáp nhiều đường giao thông nên có nhiều giá đất khác nhau thì phần diện tích đất trong phạm vi 50 mét đầu sẽ được xác định lần lượt theo phạm vi tính có giá đất cao nhất, phần diện tích đất còn lại từ sau mét thứ 50 mét trở vào (nếu có) cũng được xác định theo cách tính nêu trên.

Quy định cụ thể tại Phụ lục I, riêng đối với các loại đất nông nghiệp còn lại áp dụng theo giá đất trồng cây hàng năm cùng vị trí.

d) Sửa đổi đoạn thứ hai khoản 2 như sau:

- Trường hợp thửa đất có vị trí tiếp giáp nhiều đường giao thông nên có nhiều giá đất khác nhau thì phần diện tích đất trong phạm vi 50 mét đầu sẽ được xác định lần lượt theo phạm vi tính có giá đất cao nhất, phần diện tích đất còn lại từ sau mét thứ 50 mét trở vào (nếu có) cũng được xác định theo cách tính nêu trên.

2. Tại phần B, sửa đổi, bổ sung, thay thế PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP và PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

(Đính kèm Phụ lục I, II)

3. Thay thế PHỤ LỤC III BẢNG GIÁ ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP tại phần B Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Đính kèm Phụ lục III)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này là một bộ phận không tách rời Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 22/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020./

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện,thị xã, thành phố;
- Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
- Lưu: VT, (X).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

PHỤ LỤC I

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22/6/2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An)

1. THÀNH PHỐ TÂN AN: Sửa đổi, bổ sung mục nội dung sau:

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

PHƯỜNG

CHN

CLN

NTS

CHN

CLN

NTS

Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

A

QUỐC LỘ (QL)

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường tránh thành phố Tân An

Trừ đoạn thuộc Khu Đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

E

CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

 

 

 

 

 

 

 

*

CÁC KHU DÂN CƯ

 

 

 

 

 

 

 

7

Khu dân cư – Tái định cư Lợi Bình Nhơn

Đường số 1, 2 (đường đôi) và một phần đường số 12 và đường số 13 khu thương mại

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Các đường còn lại

 

 

 

250.000

250.000

250.000

11

Khu tái định cư hành chính tỉnh (Cty cổ phần Đông Tâm Long An)

Đường số 1

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 (9 mét )

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường số 8, 9, 10, 11, 14 (7 mét)

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường Liên khu vực

250.000

250.000

250.000

 

 

 

12

Đường nội bộ khu Dân cư Chương Dương

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

13

Khu dân cư ADC

Đường A

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Các đường còn lại

250.000

250.000

250.000

 

 

 

14

Khu dân cư mở rộng IDICO giai đoạn 2 (phường 6)

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

15

Khu Đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư

Đường BT 1, BT 2, BT 3, BT 4, BT 5, BT 6, BT 7, BT 8, BT 9, BT 10, BT 11, BT 13

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường số 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường phân khu phía Bắc; Đường phân khu phía Nam; Đường song hành

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường đôi số 8, 22

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường Hùng Vương nối dài

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường tránh thành phố Tân An.

250.000

250.000

250.000

 

 

 

16

Khu dân cư, tái định cư Việt Hóa do Công ty TNHH MTV Việt Hóa Long An làm chủ đầu tư

Đường số 01, 03, 07

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường D3

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đường cặp đường QH 1 (đường đôi)

250.000

250.000

250.000

 

 

 

17

Khu Trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa phường 1, phường 3

Đường số 1, 2, 3, 4, 5

250.000

250.000

250.000

 

 

 

18

Khu dân cư đường Huỳnh Châu Sổ

 

210.000

210.000

210.000

 

 

 

19

Khu nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp (xã Bình Tâm)

Các đường nội bộ

 

 

 

250.000

250.000

250.000

2. HUYỆN ĐỨC HÒA: Sửa đổi nội dung như sau:

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

THỊ TRẤN

CHN

CLN

NTS

RSX

CHN

CLN

NTS

RSX

PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

C

ĐƯỜNG HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Đường Giồng Lớn

Xã Mỹ Hạnh Nam và Đức Hòa Thượng và Mỹ Hạnh Bắc

 

 

 

 

210.000

230.000

210.000

142.000

D

CÁC ĐƯỜNG KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Các đường có tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

Xã Đức Hòa Thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường GTNT xã Đức Hòa Thượng

Đoạn nhà ông Ba Hai – Ngã 3 Giồng Lớn

 

 

 

 

210.000

230.000

210.000

142.000

k

Xã Mỹ Hạnh Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào khu dân cư Cát Tường

 

 

 

 

 

210.000

230.000

210.000

142.000

3. HUYỆN TÂN TRỤ: Sửa đổi nội dung như sau:

a) Tại mục A Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

THỊ TRẤN

CHN

CLN

NTS

CHN

CLN

NTS

A

ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐT 832

Ngã tư ĐT 832 – ĐT 833B đến mố Cầu Nhựt Tảo (cầu mới xây dựng) (xã Tân Bình)

 

 

 

200.000

 220.000

 200.000

2

ĐT 833

Cách ngã ba Nhựt Ninh 300m (về hướng Đức Tân) - Cách ngã ba Nhựt Ninh 300m về hướng bến đò Tư Sự

 

 

 

 170.000

 185.000

 170.000

b) Tại I. Các đường có tên, Mục C CÁC ĐƯỜNG KHÁC, Phần I VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

* Các xã: “a. An Nhựt Tân”“d. xã Mỹ Bình” sửa thành “a. xã Tân Bình”

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

THỊ TRẤN

CHN

CLN

NTS

CHN

CLN

NTS

Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

I

Các đường có tên

 

 

 

 

 

 

 

*

Các xã

 

 

 

 

 

 

 

a

Xã Tân Bình

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Thị Truyện

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

2

Đường Lê Văn Bèo

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

3

Đường Nguyễn Thị Điểm

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

4

Đường Nguyễn Văn Đường

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

5

Đường Nguyễn Văn Bung

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

6

Đường Nguyễn Văn Nhỏ

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

7

Đường Châu Thị Năm

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

8

Đường Bùi Chí Tình

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

9

Đường Phạm Văn Xìa

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

10

Đường Phan Văn Phèn

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

11

Đường Lê Văn Tánh

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

12

Đường Bùi Văn Bảng

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

13

Đường Nguyễn Văn Côn

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

d

Xã Tân Bình

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Huỳnh Văn Phi

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

2

Đường Võ Ngọc Quang

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

3

Đường Lê Công Hầu

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

II

Các đường chưa có tên

 

 

 

 

 

 

 

*

Các xã

 

 

 

 

 

 

 

5

Đường nối ĐT 833B đến cổng chính Khu di tích Vàm Nhựt Tảo (xã Tân Bình)

 

 

 

 

 170.000

 185.000

 170.000

III

Đường giao thông khác có nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa

 

 

 

 

 

 

 

2

Các xã Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh

 

 

 

 

 150.000

 165.000

 150.000

Phần II: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH

 

 

 

 

 

 

2

Các xã Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh

 

 

 

 

 110.000

 120.000

 95.000

PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II

 

 

 

 

 

 

2

Các xã Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh

 

 

 

 

 110.000

 120.000

 95.000

4. HUYỆN THỦ THỪA: Sửa đổi nội dung sau:

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

THỊ TRẤN

CHN

CLN

NTS

RSX

CHN

CLN

NTS

RSX

PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

CÁC ĐƯỜNG KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Các đường chưa có tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Các xã còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lộ UBND xã Tân Long (Kênh 10)

QL N2 - Cụm dân cư Tân Long

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

Cụm dân cư Tân Long - Kênh Trà Cú

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

III

Đường giao thông khác có nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Xã Tân Long

 

 

 

 

 

85.000

95.000

70.000

70.000

IV

Đường giao thông khác có nền đường 2m đến < 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Xã Tân Long

 

 

 

 

 

80.000

90.000

70.000

70.000

V

Đường giao thông đất có nền đường ≥ 3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Xã Tân Long

 

 

 

 

 

75.000

85.000

65.000

65.000

E

KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cụm dân cư vượt lũ Tân Long (xã Long Thành cũ)

Cặp lộ UBND xã – QL N2

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

Các đường còn lại trong khu dân cư

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

9

Cụm dân cư vượt lũ xã Tân Long (xã Tân Lập cũ)

ĐT 818 (Cặp lộ Bo Bo)

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

Các đường còn lại trong khu dân cư

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

18

Tuyến dân cư N2, đoạn 2, Tân Long

Cặp QL N2

 

 

 

 

210.000

230.000

210.000

142.000

19

Tuyến dân cư Bo Bo 1, Tân Long

ĐT 818 (Cặp lộ Bo Bo)

 

 

 

 

170.000

185.000

170.000

142.000

PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Xã Tân Long

 

 

 

 

 

70.000

80.000

60.000

60.000

5. HUYỆN CẦN GIUỘC: Thay thế nội dung sau:

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2

THỊ TRẤN

CHN

CLN

NTS

CHN

CLN

NTS

PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

A

QUỐC LỘ (QL)

 

 

 

 

 

 

 

1

QL 50

Ranh TP - Ngã ba Tân Kim kéo dài thêm 100m về phía Cần Giuộc

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Cách ngã ba đường Nguyễn Thái Bình 100m (về phía Thành phố) - Cầu Cần Giuộc

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Cầu Cần Giuộc - Ngã ba tuyến tránh QL 50

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Ngã ba Kế Mỹ kéo dài 100m về 2 phía (Cần Đước, Cần Giuộc)

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Cách ngã tư Chợ trạm 150m - hết ranh Cần Giuộc

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Các đoạn còn lại

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

2

Tuyến tránh QL 50

QL 50 kéo dài 100m (phía Tân Kim cũ và Trường Bình cũ)

250.000

250.000

250.000

 

 

 

ĐT 835A kéo dài 100m (về hai phía)

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Còn lại

250.000

250.000

250.000

 

 

 

B

ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐT 835

Ngã năm mũi tàu – Ngã tư Tuyến tránh Quốc lộ 50

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Ngã tư Tuyến tránh Quốc lộ 50 – hết ranh Thị trấn Cần Giuộc

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐH 20) kéo dài 100m về 2 phía (về phía Cần Giuộc và Ngã tư Xoài Đôi)

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐT 835B) kéo dài 100m về 2 phía

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

2

ĐT 835B

Ngã tư Phước Lý kéo dài 100m về 2 phía (Long Thượng và Phước Lý)

 

 

 

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Cầu Long Thượng kéo dài 500m về phía UBND xã Long Thượng

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐT 835) kéo dài 100m

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

 

 

 

250.000

250.000

250.000

3

ĐT 826

Ranh Tp.HCM - Ngã tư Phước Lý kéo dài 100m về phía cầu Tràm

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

 

 

 

250.000

250.000

250.000

4

Nguyễn Thái Bình

Ngã năm Mũi Tàu – Ngã ba Nguyễn Thái Bình

250.000

250.000

250.000

 

 

 

5

ĐT 826C (HL 12)

Cầu Rạch Dơi (TPHCM) – Thất Cao Đài

 

 

 

250.000

250.000

250.000

UBND xã Long Hậu 100m về hai phía

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã ba Tân Thanh kéo dài 100m về 2 phía (Phước Vĩnh Tây – Long Hậu)

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Nhà lồng Chợ núi 100m về 2 phía

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã tư Đông Thạnh kéo dài 200m về 2 phía (cầu ông Hiếu và Phước Vĩnh Tây)

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

 

 

 

250.000

250.000

250.000

6

ĐT 830

Ngã 4 Đông Thạnh – Kéo dài 200m về 2 phía (Long Phụng và Tân Tập)

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Trường Tiểu học Tân Tập - Cổng UBND xã Tân Tập kéo dài đến Khu TĐC Tân Tập

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã tư chợ Trạm kéo dài 50m về 2 phía theo ĐT 830

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã ba Phước Thành (xã Thuận Thành) kéo dài 50 m về 2 phía

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

 

 

 

250.000

250.000

250.000

C

ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH)

 

 

 

 

 

 

 

1

HL 19 (ĐT 830 cũ)

ĐT 830 đến ranh huyện Cần Đước

 

 

 

250.000

250.000

250.000

2

ĐH 11

Cách ngã ba Tân Kim 100m - QL 50

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đoạn còn lại

250.000

250.000

250.000

 

 

 

3

ĐH 20

Ngã ba Mỹ Lộc (ĐT 835A) kéo dài 50m

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Ngã ba Phước Thành xã Thuận Thành (ĐT 830) kéo dài 50m

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

 

 

 

210.000

231.000

210.000

4

ĐH còn lại

 

 

 

 

 

 

 

- Các xã Phước Lý, Long Thượng.

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

- Các xã Phước Hậu, Mỹ Lộc, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm và Long Hậu

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

- Các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại và Long Phụng

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

5

Đường Trần Thị Tám

ĐT 835B - Ranh TP.HCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

ĐT 835B - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

6

Đường Tân Điền - Quy Đức (ĐH 14)

Cầu Tân Điền - Ranh TP.HCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

7

Đường ấp 3 (Long Hậu - Hiệp Phước)

Cầu Bà Đằng - Hiệp Phước

 

 

 

250.000

250.000

250.000

Còn lại

 

 

 

210.000

231.000

210.000

8

Đường Phạm Văn Tài 

Từ Bến phà ngược về 500m (khu vực trung tâm xã)

 

 

 

210.000

231.000

210.000

Đoạn còn lại

 

 

 

210.000

231.000

210.000

9

Đường Nguyễn Thị Nga

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

10

Đường Rạch Chim

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

11

Đường Bến Kè

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

12

Đường Hủ Tíu

ĐT. 835B - ĐT 826

 

 

 

210.000

231.000

210.000

13

Đường Phước Lâm - Long Thượng

Ranh xã Phước Lâm - Đường Đặng Văn Búp

 

 

 

210.000

231.000

210.000

14

Đường Kênh 6m

Cầu Cống Mới - Ranh xã Phước Lâm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

15

Đường KP 3

QL 50 - Nguyễn An Ninh

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Nguyễn An Ninh - Nguyễn Thị Bẹ

250.000

250.000

250.000

 

 

 

16

ĐH Đông Thạnh - Tân Tập

ĐT 830 – Cống Ông Hiếu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

Cống Ông Hiếu – Đ. Đê Vĩnh Tân

 

 

 

210.000

231.000

210.000

17

Đường Huỳnh Văn Tiết

ĐT 835B - Ranh Hưng Long

 

 

 

210.000

231.000

210.000

D

CÁC ĐƯỜNG KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

I

Các đường có tên

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Thanh Hà

QL50 – Đường Nguyễn Thái Bình

210.000

231.000

210.000

 

 

 

2

Lãnh Binh Thái

Trương Định - Bến ghe vùng hạ

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Bến ghe vùng hạ - Đường Nguyễn Thị Bẹ

250.000

250.000

250.000

 

 

 

3

Công trường Phước Lộc

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

4

Trương Định

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

5

Thống Chế Sĩ

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

6

Nguyễn Thị Bảy

Riêng 2 căn nhà đầu góc Lãnh Binh Thái

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Căn thứ ba - QL50

250.000

250.000

250.000

 

 

 

QL50 - Cầu Chợ mới

210.000

231.000

210.000

 

 

 

7

Nguyễn An Ninh

Nguyễn Thị Bảy - Hết ranh bệnh viện đa khoa Cần Giuộc

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Ngã năm mũi tàu kéo dài 150m

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Còn lại

250.000

250.000

250.000

 

 

 

8

Nguyễn Đình Chiểu

Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Sư Viên Ngộ

250.000

250.000

250.000

 

 

 

9

Trần Chí Nam

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

10

Sương Nguyệt Anh

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

11

Hồ Văn Long

Trương Định - Trần Chí Nam

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Trần Chí Nam - Sương Nguyệt Anh

250.000

250.000

250.000

 

 

 

12

Đường Mỹ Đức Hầu

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

13

Đường Nguyễn Hữu Thinh

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

14

Sư Viên Ngộ

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

15

Đường Nghĩa sĩ Cần Giuộc

Riêng 2 căn nhà đầu góc Lãnh Binh Thái

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đoạn còn lại

250.000

250.000

250.000

 

 

 

16

Trương Văn Bang

QL50 – Nguyễn An Ninh

250.000

250.000

250.000

 

 

 

17

Nguyễn Thị Bẹ

Trọn đường

250.000

250.000

250.000

 

 

 

18

Đường Chùa Bà

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

19

Đường Cầu Tràm

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

20

Đường Tân Phước (ĐH11 nối dài)

100m đầu tiếp giáp QL50

250.000

250.000

250.000

 

 

 

Đoạn còn lại

210.000

231.000

210.000

 

 

 

21

Đường Long Phú

Ranh TP Hồ Chí Minh - Tập Đoàn 2

210.000

231.000

210.000

 

 

 

Tập đoàn 2 - Ngã tư Long Phú

210.000

231.000

210.000

 

 

 

22

Trần Văn Nghĩa

QL50 - Đê Trường Long

 

 

 

210.000

231.000

210.000

23

Mai Chánh Tâm

 

250.000

250.000

250.000

 

 

 

24

Đường Trường Bình - Phước Lâm

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

25

Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu

 

210.000

231.000

210.000

210.000

231.000

210.000

26

Đường Nguyễn Thị Bài

 

 

 

 

210.000

231.000

210.000

27

Đê Trường Long

Nguyễn An Ninh – Cống Mồng Gà

210.000

231.000

210.000

 

 

 

Cống Mồng Gà – ĐT 830

 

 

 

210.000

231.000

210.000

ĐT 830 - ranh xã Tân Lân (Cần Đước)

 

 

 

210.000

231.000

210.000

28

THỊ TRẤN CẦN GIUỘC

 

 

 

 

 

 

 

28.1

Đường Tân Xuân

QL50 - HL11

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.2

Đường Tập Đoàn 2

HL11 - Đường Long Phú

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.3

Đường Kênh Tập Đoàn 2

Đường Tập Đoàn 2 - Đường Long Phú

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.4

Đường Tập Đoàn 4

HL11 - Đường Long Phú

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.5

Đường Ba Nhơn

QL50 - QL50

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.6

Đường Bờ Đá (đường <3m)

QL50 - Đường Phước Định Yên

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.7

Đường Kim Định (đường <3m)

QL50 - Đường Phước Định Yên

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.8

Đường Bãi Cát (Trị Yên)

QL50 - Đường Phước Định Yên

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.9

Đường Đình Trị Yên

QL50 - Sông Cần Giuộc

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.10

Đường Phước Định Yên

Nội đồng - Đường Đình Trị Yên

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.11

Đường Long Phú

Nguyễn Thái Bình - Đường Tập Đoàn 2

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.12

Đường Ra Sông Cầu Tràm (đường rộng <3m)

Đường Long Phú - ra sông Cầu Tràm

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.13

Đường Lê Văn Sáu

QL 50 - nhà ông 6 Nhân

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.14

Đường Nguyễn Thanh Tâm

QL 50 - Cầu Rạch Đào

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.15

 Đường Lê Văn Thuộc

Đường Nguyễn Anh Ninh (cổng ấp văn hóa Hòa Thuận I) - Kênh Đìa Dứa

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.16

Đường Đê Lò Đường

Nguyễn Thị Bẹ - Lò Mổ Phúc Hoa

210.000

231.000

210.000

 

 

 

Đoạn còn lại

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.17

Đường Liên xã Trường Bình - Mỹ Lộc

ĐT 835 - S.Trị Yên

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.18

Đường Lê Văn Hai

Đường Nguyễn An Ninh kéo dài 600m

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.19

Đường Lê Thị Cẩm

QL 50 - Nguyễn Thanh Tâm Cống Rạch Tàu

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.20

Đường Lương Văn Tiên

Tuyến tránh QL 50 – Cầu Bà Tiên

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.21

Đường ấp Văn hóa Thanh Ba

ĐT 835 – hết ranh thị trấn

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.22

Đường Sáu Thắng

ĐT 835 - Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.23

Đường Chùa Tôn Thạnh

Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu - ranh thị trấn

210.000

231.000

210.000

 

 

 

28.24

Đường Phạm Văn Trực

Ql50 – Ranh xã Mỹ Lộc

210.000

231.000

210.000

 

 

 

29

XÃ MỸ LỘC

 

 

 

 

 

 

 

29.1

Đường Trần Văn Thôi

ĐT 835 - Đường Lương Văn Tiên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.2

Đường Chùa Thiên Mụ

ĐT 835 - Đường Nguyễn Thị Bầy

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.3

Đường Lương Văn Tiên

ĐH 20 – Cầu Bà Tiên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.4

Đường ấp Văn hóa Thanh Ba

ĐT 835 (Ranh thị trấn) –Đường Ngô Thị Xứng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.5

Đường Dương Thị Hai

ĐT 835 - Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.6

Đường Cộng Đồng Lộc Trung)

ĐT 835 - Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.7

Đường Cộng Đồng Lộc Hậu

ĐT 835 - Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.8

Đường Ngô Thị Xứng

ĐT 835 - Đường Lương Văn Tiên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.9

Đường Chùa Tôn Thạnh

ĐT 835 – ranh Thị trấn

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.10

Đường Nguyễn Thị Bầy

Đường Cộng đồng Lộc Hậu - Đường Đoàn Văn Diệu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.11

Đường Bờ Miễu

ĐT835 - Đường Lương Văn Tiên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.12

Đường Ấp Văn hóa Lộc Tiền

ĐT835 - ranh xã Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.13

Đường Hai Đồng

Đường Cộng Đồng Lộc Trung - ranh xã Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.14

Đường Cầu Hai Sang

Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu - Đường Cộng Đồng Lộc Trung

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.15

Đường kênh Giáp

ĐT 835 - Mỹ Lộc Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.16

Đường Đoàn Văn Diệu

ĐT 835 - Mỹ Lộc Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.17

Đường Lê Thị Phu

Mỹ Lộc Phước Hậu - Kênh Rạch chanh Trị Yên (Ranh xã Qui Đức – huyện Bình Chánh)

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.18

Đường Phạm Văn Trực

Ranh Thị trấn – đường Lương Văn Tiên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.19

Đường Lương Văn Bào

QL 50 – đường Lương Văn Tiên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.20

Đường Tập Đoàn 8 - ấp kế Mỹ

Đường Trường Bình – Phước Lâm – Ruộng /Cầu Quay

 

 

 

210.000

231.000

210.000

29.21

Đường Mỹ Lộc – Phước Lâm

ĐT 835 – Rạch Bà Nhang

 

 

 

210.000

231.000

210.000

30

XÃ LONG AN

 

 

 

 

 

 

 

30.1

Đường Bà Hùng (đường <3m)

Đường Đê Trường Long - Nhà Dân

 

 

 

180.000

198.000

180.000

30.2

Đường Kênh Lò Rèn

QL 50 - Đường Đê Trường Long

 

 

 

210.000

231.000

210.000

30.3

Đường Ba Chiến (đường <3m)

ĐT 830 - Nhà Dân

 

 

 

180.000

198.000

180.000

30.4

Đường Chùa Từ Phong (đường <3m)

ĐT 830 - Nhà Dân

 

 

 

180.000

198.000

180.000

30.5

Đường Trường Tiểu Học (đường <3m)

ĐT 830 - Nhà Dân

 

 

 

180.000

198.000

180.000

30.6

Đường Liên Ấp 1- 2

ĐT 830 - Đường Trần Văn Nghĩa

 

 

 

210.000

231.000

210.000

30.7

Đường Ông Bảy Đa (đường <3m)

Đường Trần Văn Nghĩa - Đường Nguyễn Thị Bài

 

 

 

180.000

198.000

180.000

30.8

Đường đê bao Rạch Cát

Ranh H.Cần Đước - ĐT 830

 

 

 

210.000

231.000

210.000

30.9

Đường GTNT ấp 3

Ranh xã Thuận Thành - Đường Đê Trường Long

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31

XÃ THUẬN THÀNH

 

 

 

 

 

 

 

31.1

Đường Dương Thị Ngọc Hoa

ĐT 830 - Đường Khu Dân Cư Thuận Nam

 

 

 

210.000

231.000

210.000

ĐT 830 - Kênh Đại Hội

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.2

Đường Khu Dân Cư Thuận Nam

Ranh Mỹ Lệ - Cần Đước - Đường Nguyễn Thị Năm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.3

Đường Nguyễn Thị Năm

ĐT 830 - Ranh Xã Mỹ Lệ - Cần Đước

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.4

Đường Nguyễn Minh Hoàng

ĐT 830 - Đường Thuận Thành - Long An

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.5

Đường Võ Thành Phát

ĐT 830 - Kênh Đại Hội

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.6

Đường Kênh Đại Hội

Ranh huyện Cần Đước - Đường QL50

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.7

Đường Nguyễn Văn Cung

ĐT 830 - Kênh Đại Hội

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.8

Đường Năm Học (đường <3m)

QL 50 - Hết đường

 

 

 

180.000

198.000

180.000

31.9

Đường Thuận Thành - Long An

QL 50 - ĐH 20

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.10

Đường 25/04

ĐT 830 - Đường Thuận Thành - Long An

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.11

Đường Nguyễn Hữu Hớn (đường <1m)

ĐT 830 - Đường Kênh Đại Hội

 

 

 

180.000

198.000

180.000

31.12

Đường Kênh Xáng

ĐH 20 - Ranh Phước Lâm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.13

Đường Mai Văn É

Đường ĐT830 - Kênh Xáng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.14

Đường Kênh Tư Tứ

Đường Kênh Sáng - Đường Kênh Đại Hội

 

 

 

210.000

231.000

210.000

31.15

Đường Kênh Hai Thảo

Đường Kênh Sáng - Đường Kênh Đại Hội

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32

XÃ PHƯỚC LÂM

 

 

 

 

 

 

 

32.1

Đường Huỳnh Thị Luông

ĐH 20 - ranh Mỹ Lộc

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.2

Đường Nguyễn Đực Hùng

ĐH 20, ấp Phước Thuận - Kênh Sáng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.3

Đường Kênh Xáng A

ĐH 20 - Cầu Thầy Cai (Ranh Thuận Thành)

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.4

Đường Lê Thị Lục

HL 20 - Cống Cầu Hội

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.5

Đường Nguyễn Thị Kiều

ĐH 20 – Ranh xã Trường Bình

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.6

Đường Y Tế B

ĐH20 – đường Huỳnh Thị Luông

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.7

Đường Mười Đức

ĐH 20 - Cầu Hội (Trường Bình)

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.8

Đường Huỳnh Văn Tiết

ĐT 835B - ĐH.11 xã Hưng Long

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.9

Đường Mười Chữ

ĐH 20 - Hết đường

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.10

Đường Nguyễn Văn Chép

ĐT 835 - nối ra đường Cầu Ông Chủ Rạch Bà Nhang

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.11

Đường Ba Tân

ĐT 835 – Ranh xã Thuận Thành

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.12

Đường Phạm Thị Cầm

ĐT 835 - giáp khu dân cư

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.13

Đường Trang Văn Học

ĐT 835 - kênh Xáng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.14

Đường Hai Trọng

ĐT 835 – Kênh Xáng B

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.15

Đường Năm Để

ĐT 835 - Ranh Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

32.16

Đường Phước Hậu - Phước Lâm

ĐT 835 - Ranh Phước Hậu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33

XÃ LONG THƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

33.1

Đường Bờ Chùa

ĐT 835B - KCN Hải Sơn

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.2

Đường Nguyễn Thị Chanh

Huỳnh Văn Tiết – Phạm Thị Kiều

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.3

Đường Lê Thị Tám

ĐH 14 - Ranh Hưng Long

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.4

Đường Kênh 7 Nghiêm

Đường Lê Thị Tám - Đường Trần Thị Non

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.5

Đường Trần Thị Non

ĐH.14 – Ranh xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP HCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.6

Đường Phạm Thị Kiều

ĐH.14 - Ranh xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP HCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.7

Đường Bà Râm

Đường Lê Thị Tám – Đường Trần Thị Non

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.8

Huỳnh Thị Dậu

Đường Bờ Kênh 7 Nghiêm - Đường Bà Râm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.9

Đường Thái Thị Thêm

ĐT 835B - ấp chiến lược Long Thạnh – Long Hưng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.10

Đường 8 Tiên (đường <3m)

ĐT 835 B – Ranh xã Phước Lý

 

 

 

180.000

198.000

180.000

33.11

Đường Mười Ghe (đường <3m)

ĐT 835 B – Đường ấp chiến lược Long Thạnh – Long Hưng

 

 

 

180.000

198.000

180.000

33.12

Đường 3 Bông

ĐT 835 B – Ranh xã Tân Quí Tây

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.13

Đường 5 Hiển (đường <3m)

ĐT 835 B – Đường ấp chiến lược Long Thạnh – Long Hưng

 

 

 

180.000

198.000

180.000

33.14

Đường 9 Cóng

ĐT 835 B – Kênh Rạch Chanh – Trị Yên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.15

Đường Bảy Thợ

ĐT 835 B – Hết đường

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.16

Đường 6 Tề

ĐT 835B - Hết đường

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.17

Đường Tư Tiết (đường <3m)

Đường Huỳnh Văn Tiết - Hết đường

 

 

 

180.000

198.000

180.000

33.18

Đường 6 Hoằng (đường <3m)

Đường Huỳnh Văn Tiết – Đường Phạm Thị Nhiều

 

 

 

180.000

198.000

180.000

33.19

Đường ấp chiến lược Long Thạnh – Long Hưng

ĐT 835B – Ranh xã Phước Lý

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.20

Đường ấp văn hóa Long Thạnh

ĐT 835B – Hết đường

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.21

Đường Lê Thị Ruộng

Đường Lê Thị Tám – Đường Kênh Bảy Nghiêm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.22

Đường 9 The

Đường ấp chiến lược Long Thạnh – Long Hưng – Ranh Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.23

Phạm Thị Nhiều

Đường Nguyễn Thị Chanh – Ranh Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.24

Đường Điền Dơi

ĐT.835B – Kênh Rạch Chanh – Trị Yên

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.25

Đường 8 Nhị - Bến Đá

Đường ấp chiến lược Long Thạnh – Long Hưng – Ranh Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM

 

 

 

210.000

231.000

210.000

33.26

Đường Lê Thị Tỵ

ĐH 14 - xã Hưng Long Bình Chánh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34

XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

 

 

 

 

 

 

 

34.1

Đường Đê Ấp 3

ĐT 826C - Đường Katy

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.2

Đường Katy

ĐT 826C - Đê ấp 3

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.3

Đường Ông Nhu (đường <3m)

ĐT 826C - Cầu Ông Nhu

 

 

 

140.000

154.000

140.000

34.4

Đường Đê Bao Rạch Đập

ĐT 826C - ĐT 826C

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.5

Đường Ấp 1

ĐT 826C - Ranh S. Ông Chuồng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.6

Đường Chánh Thôn

ĐT 826C - Cầu Chánh Thôn

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.7

Đường Bông Súng

ĐT 826C - Cầu Rạch Miễu

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.8

Đường Bão Hòa

ĐT 826C - Cầu Bão Hòa 2

 

 

 

210.000

231.000

210.000

34.9

Đường Tân Phước (đường <3m)

ĐT 826C - Đường Bông Súng

 

 

 

140.000

154.000

140.000

34.10

Đường Xóm Đồng (đường <3m)

ĐT 826C – Hết đường

 

 

 

140.000

154.000

140.000

35

XÃ PHƯỚC LÝ

 

 

 

 

 

 

 

35.1

Đường Lộ Đình

ĐT. 835B - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.2

Đường Tư Sớm

Đường Nhà Đồ - ĐT 835B

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.3

Đường Lê Văn Nhanh

ĐT. 835B - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.4

Đường Đặng Văn Nữa

Đường Mười Cày - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.5

Đường Mười Cày

Đường ĐT 835B - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

ĐT 835B - Đường Nhà Đồ

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.6

Đường Lưu Văn Ca

Đường Mười Cày - Đường Trần Thị Tám

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.7

Đường Phạm Thị Hớn

Đường Mười Cày - Đường Nguyễn Thanh Hà

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.8

Đường Liên ấp Phú Thành- Phú Ân

Đường Mười Cày - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.9

Đường Nguyễn Thị Thanh

Đường Trần Thị Tám - Đường Bờ Xe

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.10

Đường Bờ Xe

ĐT. 835B - Đường Bờ Đai

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.11

Đường Bà Giáng

Đường Bờ Đai - ĐT. 835B

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.12

Đường Sân Banh

Đường Bờ Đai - Huyện Bình Chánh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.13

Đường Bờ Đai

Đường Sân Banh – Ranh xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.14

Đường Trường Học

ĐT 835B – đường Phạm Thị Hớn

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.15

Đường Nguyễn Thanh Hà

ĐT. 835B - Huyện Bình Chánh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.16

Đường Lại Thị Sáu

ĐT. 835B - Huyện Bình Chánh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.17

Đường Nguyễn Văn Đồn

ĐT. 835B - ĐT 826

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.18

Đường Ranh Tỉnh

ĐT826 - Kênh Lò Gang

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.19

Đường Đoàn Bá Sở

ĐT826 - Huyện Bình Chánh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.20

Đường Bờ Đế

ĐT826 - Xã Long Thượng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

35.21

Đường Đào Minh Mẫn

ĐT. 835B - Huyện Bình Chánh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36

XÃ PHƯỚC HẬU

 

 

 

 

 

 

 

36.1

Đường Ấp Trong

Đường ĐT 835B – Đường Kênh Cầu Đen

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.2

Đường Kênh Cầu Đen

Đường Đặng Văn Búp – Ranh xã Phước Lâm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.3

Đường Nhánh rẽ Hủ Tíu

Đường Hủ Tíu - Hết đường

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.4

Đường Đặng Văn Búp

Đường ĐT 835B - Ranh xã Phước Lâm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.5

Đường Bờ Chùa

ĐT 835B - Xã Long Trạch- Huyện Cần Đước

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.6

Đường nhánh rẽ Nguyễn Văn Thậm (2 nhánh rẽ)

ĐT. 835B - Đường Nguyễn Văn Thậm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.7

Đường Nguyễn Thị Thàng

ĐT. 835B - Ranh Mỹ Lộc

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.8

Đường Nguyễn Văn Thậm

Đường Phước Hậu Mỹ Lộc - Nhà ông Xuân

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.9

Đường Long Khánh

ĐT. 835B - ranh Đường Đặng Văn Búp

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.10

Đường Phước Hậu - Mỹ Lộc

ĐT 835B - Ranh Mỹ Lộc

 

 

 

210.000

231.000

210.000

36.11

Đường Phước Hậu- Phước Lâm

Đường Hủ Tíu - Ranh Phước Lâm

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37

XÃ LONG PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

37.1

Đường Chánh Nhứt - Chánh Nhì

Đường Kiến Vàng – Đường Chánh Nhì

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37.2

Đường Chánh Nhứt

ĐT 830 - Đê Chánh Nhì

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37.3

Đường Chánh Nhì

Đê Tây Phú - Ranh Xã Đông Thạnh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37.4

Đường Tây Phú

Đường huyện Đông Thạnh – Tân Tập – Bến phà Thủ Bộ cũ

 

 

 

210.000

231.000

210.000

Bến phà Thủ Bộ cũ – Đường Chánh Nhì

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37.5

Đường K4

Đường Chánh Nhứt - Chánh Nhì – Ranh xã Đông Thạnh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37.6

Đường Kiến Vàng

Đường huyện Đông Thạnh – Tân Tập - ranh xã Đông Thạnh

 

 

 

210.000

231.000

210.000

37.7

Đường Voi Đồn

Đường huyện Đông Thạnh – Tân Tập – Đường huyện Đông Thạnh – Tân Tập

 

 

 

210.000

231.000

210.000

38

XÃ ĐÔNG THẠNH

 

 

 

 

 

 

 

38.1

Đường Cầu Đúc- 3 Làng

ĐT 830 - Ranh xã Phước Vĩnh Đông

 

 

 

210.000

231.000

210.000

38.2

Đường Cầu Đình (đường <3m)

ĐH 826C (Gần Ranh Phước Vĩnh Tây) - Đê Tây Bắc

 

 

 

140.000

154.000

140.000

38.3

Đường Đê Tây Bắc

ĐT 826C - Đường Cầu Đúc- 3 Làng

 

 

 

210.000

231.000

210.000

38.4

Đường Đê Ấp Tâ