Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-BHXH năm 2012 về giao dự toán thu, chi năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 269/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 269/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 94/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 8 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi quản lý bộ máy cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu, chi được giao tại Điều 1, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành phân bổ chỉ tiêu dự toán cho các đơn vị cấp dưới và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Chi, Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- L
ưu: VT, KHTC (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2012 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Dự toán

I

CÁC CHỈ TIÊU THU

 

 

1

Thu bảo him xã hội bt buộc

 

 

1.1

Đối tượng tham gia

Người

61.213

1.2

Số thu

Triệu đồng

425.355

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

 

2.1

Đối tượng tham gia

Người

2.300

2.2

Số thu

Triệu đồng

2.193

3

Thu bảo hiểm thất nghiệp

 

 

3.1

Đối tượng tham gia

Người

50.028

3.2

Số thu

Triệu đồng

39.419

4

Thu bảo hiểm y tế

 

 

4.1

Đối tượng tham gia

Người

733.968

4.2

Số thu

Triệu đồng

360.180

 

Trong đó s tiền mua BHYT của đi tượng hưởng lương, hưởng trợ cp BHXH hàng tháng và hưởng trợ cp BHTN

Triệu đồng

14.260

II

CÁC CH TIÊU CHI

 

 

1

Chi bảo him xã hội bắt buộc

 

 

1.1

Nguồn Ngân sách Nhà nước đảm bảo

Triệu đồng

104.275

1.2

Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

Triệu đồng

337.195

2

Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện

Triệu đồng

495

3

Chi bảo hiểm thất nghiệp

Triệu đồng

10.260

4

Chi bảo hiểm y tế

 

 

4.1

Chi KCB tại tỉnh

Triu đng

230.277

 

Trong đó đa tuyến đến ngoại tỉnh

Triệu đồng

6.682

4.2

Đa tuyến đi ngoại tỉnh

Triệu đồng

98.567

5

Chi quản lý bộ máy

Triệu đồng

22.593

5.1

Chi thường xuyên

Triệu đồng

10.587

5.2

Chi thường xuyên đặc thù

Triệu đồng

11.519

 

Trong đó:

 

 

a

Lệ phí chi lương hưu, trợ cp BHXH, BHTN

Triệu đồng

5.228

b

Chỉ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Triệu đồng

258

5.3

Chi không thường xuyên

Triệu đồng

487

Ghi chú:

- Chi BHXH từ nguồn NSNN và chi quản lý bộ máy tính theo lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

- Thu và các khoản chi còn lại tính theo dự kiến điều chỉnh lương tối thiểu chung từ 01/5/2012 lên mức 1.050.000 đồng/tháng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-BHXH năm 2012 về giao dự toán thu, chi năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


372
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209