Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 605/KH-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/KH-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ 2020”

Để phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” (sau đây gọi là Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân), Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết đnh số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Đề ánThực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” thống nhất trong toàn ngành, đồng bộ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” với 3 mục tiêu:

- Tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 70% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Từng bước đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế thông qua hình thức hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm cân đối thu - chi quỹ bảo hiểm y tế, phấn đấu giảm tỷ lệ chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40% vào năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2012-2015

Kế hoạch thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân này thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015. Sau năm 2015, mục tiêu và các hoạt động sẽ được điều chỉnh trên cơ sở tổng kết quá trình triển khai Đề án giai đoạn 2012 - 2015 và thực hiện các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

1. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT

1.1. Nội dung:

- Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT;

- Ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế: Thông tư ban hành danh mục thuốc được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; Thông tư ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán; Thông tư ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế...;

- Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến bảo hiểm y tế (Phụ lục 1)

1.2. Thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

2. Tăng cường vai trò của các cấp chính quyền trong việc tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

2.1. Phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Ban của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế vào hệ thống chỉ tiêu, kế hoạch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch Tài chính.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

2.2. Phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế, các Ban của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu BHYT toàn dân của địa phương trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

3. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT, nâng cao năng lực y tế tuyến dưới. Triển khai thực hiện các đề án về giảm quá tải bệnh viện, đề án nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đề án bệnh viện vệ tinh, đề án bác sĩ gia đình....

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Khám chữa bệnh

- Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm y tế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

4. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm, các bệnh học đường, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng. Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cho người dân.

- Đơn vị chủ trì: Cục Y tế dự phòng

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

5. Thực hiện các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính

5.1. Các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính:

Nội dung:

+ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ “Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập”;

+ Sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ, thống nhất giá dịch vụ y tế giữa các bệnh viện cùng hạng;

+ Đổi mới, áp dụng các phương pháp thanh toán chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

+ Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ chế cấp ngân sách nhà nước gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, để thực hiện chuyển hình thức cấp ngân sách của nhà nước cho cơ sở cung ứng dịch vụ sang cấp cho đối tượng thụ hưởng thông qua hình thức bảo hiểm y tế, phù hợp với điều kiện thực tế của từng giai đoạn phát triển.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2013-2018

5.2. Xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng. Nghiên cứu, đề xuất tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí y tế hàng năm, bao gồm cả hỗ trợ cho tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với các địa phương vận động được nhiều người tham gia bảo hiểm y tế.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT

6.1. Tổ chức các hội nghị hội thảo triển khai thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân tới các địa phương, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 3, 4 năm 2013.

6.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đối với tất cả các nhóm đối tượng, trên phạm vi toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm y tế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2013.

6.3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

6.3.1. Nội dung

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn cho cán bộ của các Bộ, ngành, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các bệnh viện về chính sách bảo hiểm y tế.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong việc tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

- Tiếp tục thực hiện các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi...

- Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo hiểm y tế trên truyền hình, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở.

- Truyền thông vận động tham gia bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp như: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp...

6.3.2. Thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Truyền thông, Thi đua Khen thưởng và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2013-2015

7. Thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

- Tổ chức thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế nhằm phát hiện kịp thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Thực hiện nghiêm Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm y tế các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2013-2015

8. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bao gồm các nội dung: Chỉ đạo, triển khai Đề án, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong tiếp cận dịch vụ y tế, việc quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV hàng năm, từ năm 2013-2015

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Nguồn ngân sách nhà nước.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Bảo hiểm y tế là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ Y tế tổ chức triển khai thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Đề án, cụ thể:

- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ở Trung ương; tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của Bộ Y tế. Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục của các Bộ, ngành, các Ban Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân để đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất chỉ đạo chung, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục tháo gỡ những tồn tại, khó khăn.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án, kế hoạch tại địa phương.

Bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này chủ trì, phối hợp với y tế các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- BHXH Việt Nam; BHXH Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các BV, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, BH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

STT

Tên Đề án, văn bản QPPL

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Vụ Bảo hiểm y tế

Tháng 6/2014

2

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

Vụ Bảo hiểm y tế

Tháng 9/2013

3

Thông tư ban hành danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Vụ Bảo hiểm y tế

Tháng 9/2013

4

Thông tư ban hành danh mục vật tư y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Vụ Bảo hiểm y tế

Tháng 9/2013

5

Thông tư ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Vụ Bảo hiểm y tế

Tháng 9/2013

6

Thộng tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB Bảo hiểm y tế.

Vụ Bảo hiểm y tế

Tháng 12/2013

7

Đề án quá giảm tải bệnh viện *

Cục Quản lý KCB

2012-2020

8

Đề án Bác sỹ gia đình*

Cục Quản lý KCB

2012-2020

9

Đề án Bệnh viện vệ tinh*

Cục Quản lý KCB

2012-2020

10

Đề án nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh

Cục Quản lý KCB

2013-2020

11

Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Vụ KHTC

2013-2014

12

Đề án y tế Biển đảo

Vụ KHTC

2012-2018

13

Hướng dẫn Nghị định 85/2012/NĐ-CP

V KHTC

2012-2018

Ghi chú: (*) Tiếp tục hoàn thiện một số nội dung công việc đã được triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay hoặc rà soát, bổ sung, sửa đổi (nếu ).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 605/KH-BYT ngày 21/08/2013 về Đề án “thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249