Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn Quyết định 181/1998/QĐ-TTg về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cầm, Nguyễn Xuân Quang, Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 22/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số :77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 181/1998/QĐ-TTG NGÀY 21/9/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 912/VPCP-KTTH ngày 06/3/1999 về xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào.

Liên Bộ Tài chính - Thương mại - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG

1- Hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu bằng 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

1.1- Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư này.

1.2- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Vụ Ngoại thương - Bộ Thương mại - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp, xác nhận hàng hóa có xuất xứ từ Lào (theo mẫu C/O, con dấu và chữ ký đính kèm Thông tư này).

1.3- Hàng được vận chuyển vào Việt Nam qua các cặp cửa khẩu chính thức trên biên giới Việt - Lào.

2- Thủ tục xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O):

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan.

II- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Các quy định về căn cứ tính thuế; chế độ thu nộp thuế, kế toán tiền thuế, báo cáo kết quả thu nộp thuế; chế độ miễn giảm thuế nhập khẩu; chế độ hoàn thuế, truy thu thuế và xử lý vi phạm; được thực hiện theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm báo cáo về số lượng, trị giá (kim ngạch) hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng quy định tại Thông tư này với Bộ Tài chính và Bộ Thương mại.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung kịp thời.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Quang

(Đã ký)

Tổng cục Hải quan

(Đã ký)

 

 

 

DANH MỤC

 MẶT HÀNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 22/6/1999 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan)

 

Mã số

 

Mô tả nhóm mặt hàng

Nhóm

Phân nhóm

 

 

 

 

CHƯƠNG 13

 

 

 

Cánh kiến đỏ; gôm, các loại nhựa cây và chất chiết suất từ thực vật

1301

 

 

Cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa cây dạng gôm, nhựa ô-lê-ô (oleo resins) (ví dụ: nhựa thơm)

1301

10

 

- Cánh kiến đỏ:

1301

10

10

- -  Sen lắc và cánh kiến đỏ tinh chế khác

1301

10

90

- -  Loại khác

1301

90

00

- Loại khác

 

 

 

CHƯƠNG 14

 

 

 

Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

1401

 

 

 Vật liệu thực vật dùng để tết bện hoặc đan (như: tre, song, mây, sậy, liễu giỏ, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm, vỏ cây đoạn)

1401

20

00

- Song mây

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

 

 

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm lấy từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật; mỡ thực phẩm, đã được chế biến; sáp động vật hoặc thực vật

1521

 

 

 Sáp thực vật (trừ triglycerides), sáp ong, sáp côn trùng và sáp cá  nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu

1521

90

00

- Loại khác

 

 

 

CHƯƠNG 25

 

 

 

Muối, lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao; vôi và xi măng

2520

 

 

Thạch cao (sun-phát can-xi khoáng chất); thạch cao khan (anhydrit); plaster (gồm thạch cao đã nung hay sun phát can-xi), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ  chất gia tốc hay chất làm chậm

2520

10

00

- Thạch cao; anhydrit

2520

20

0

- Plasters

 

 

 

CHƯƠNG 44

 

 

 

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than củi

4401

 

 

Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tự; vỏ bào, dăm gỗ; phế liệu gỗ, mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự

4401

10

00

- Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự

4403

 

 

Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ, bỏ giác hoặc đẽo vuông thô

4403

10

00

- Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác

4403

20

00

- Gỗ tùng, bách, loại xử lý cách khác

 

 

 

- Loại khác, bằng gỗ nhiệt đới đã nêu trong chú giải 1 phần phân nhóm của chương này:

4403

41

 00

- - Meranti đỏ sẫm, meranti đỏ nhạt và meranti bakau

4403

49

00

- - Loại khác

 

 

 

- Loại gỗ khác :

4403

91

00

- - Gỗ sồi (Quercus spp)

4403

92

00

- - Gỗ sồi (Fagus spp)

4403

99

00

- - Loại khác

Chú thích: Những mặt hàng thuộc mã 8 số là những mặt hàng được giảm thuế   

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF TRADE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ

Hanoi, June 22, 1999

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 181/1998/QD-TTg OF SEPTEMBER 21, 1998 ON THE IMPORT TAX REDUCTION FOR GOODS MADE IN THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF LAOS

In execution of the Prime Minister’s Decision No.181/1998/QD-TTg of September 21, 1998 on the import tax reduction for goods made in the People’s Democratic Republic of Laos;
Based on the Prime Minister’s guiding opinions in Official Dispatch No.912/VPCP-KTTH of March 6, 1999 on dealing with import tax on goods imported from Laos.
The Ministry of Finance, the Ministry of Trade and the General Department of Customs hereby jointly guide the implementation thereof as follows
:

I. APPLICATION SCOPE

1. Goods made in the People’s Democratic Republic of Laos and imported into Vietnam shall enjoy the import tax rate equal to 50% of the preferential import tax rate specified in the preferential import tariff, if they meet the following conditions:

1.1. They are on the list of goods issued together with this Joint Circular.

1.2. They have certificates of goods origin granted by the Foreign Trade Department of the Ministry of Commerce, the People’s Democratic Republic of Laos, certifying that they are originated from Laos (according to the set C/O form, seal and signature specimens).

1.3. They are transported into Vietnam through official border-gates on the Vietnam-Laos border.

2. The procedures for producing certificates of goods origin (C/O):
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ hướng dẫn Quyết định 181/1998/QĐ-TTg về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.501
DMCA.com Protection Status