Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Truyền, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Trọng Nhân, Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 29/07/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-TT/LB

Hà Nội , ngày 29 tháng 7 năm 1993

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - Y TẾ SỐ 65-TT/LB NGÀY 29-7-1993  QUY ĐỊNH VIỆC THU LỆ PHÍ ĐỐI VỚI CÔNG TY NƯỚC NGOÀI XIN PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC VÀO VIỆT NAM 

Để quản lý chặt chẽ đối với các công ty nước ngoài đăng ký nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam. Ngày 30-3-1991 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 7-BYT/TT hướng dẫn việc đăng ký của các công ty nước ngoài xin phép xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc với các công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 276-CP ngày 28-7-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí, Thông tư số 48-TC/TCT ngày 28-9-1992 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành quyết định trên;

Liên Bộ Tài chính - Y tế quy định mức thu và chế độ sử dụng lệ phí đăng ký đối với các công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam (gọi chung là lệ phí đăng ký công ty),

I. ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU

1. Đối tượng thu:

a) Các công ty nước ngoài xin đăng ký nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam đều phải nộp lệ phí đăng ký công ty.

b) Lệ phí đăng ký công ty được chia làm hai loại: phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép.

Khi nộp hồ sơ đăng ký công ty, các công ty nước ngoài phải nộp phí thẩm định hồ sơ. Khi được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động thì các công ty phải nộp lệ phí cấp giấy phép.

c) Lệ phí đăng ký công ty thu bằng đô la Mỹ (USD).

Giấy phép có giá trị 2 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn nếu các công ty cần đăng ký hoạt động tiếp thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại thông tư này.

2. Mức thu:

Mức thu một lần thẩm định hồ sơ hoặc cấp giấy phép là:

a) Phí thẩm định hồ sơ: 200 USD/1 hồ sơ.

b) Lệ phí cấp giấy phép: 2000 USD/1 giấy phép.

II. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CÔNG TY

Lệ phí công ty là khoản thu của ngân sách Nhà nước do Bộ Y tế thu đồng thời với việc nhận hồ sơ và cấp giấy phép.

Khi thu phí và lệ phí phải sử dụng biên lai do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành, nhận tại cục thuế thành phố Hà Nội và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng chế độ quản lý biên lai ấn chỉ hiện hành của Bộ Tài chính.

Cơ quan trực tiếp thu lệ phí được tạm giữ lại 25% tổng số tiền thu được để chi cho thẩm định và các công việc liên quan trực tiếp đến công tác cấp giấy phép, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ xét duyệt đăng ký công ty và thu phí, lệ phí có thành tích nhưng mức bồi dưỡng tối đa một năm không quá 3 tháng lương cơ bản. Cuối năm, số còn lại không chi hết phải nộp ngân sách Nhà nước. Việc sử dụng số ngoại tệ được để lại phải thực hiện đúng chế độ quản lý ngoại tệ hiện hành của Nhà nước.

Số tiền còn lại (sau khi trích theo tỷ lệ trên) đơn vị thu phải nộp vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ tập trung Nhà nước của kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Ngoại thương Trung ương số 212.210.370.001 chương, loại, khoản, hạng tương ứng mục 35 "thu các khoản phí và lệ phí" của mục lục ngân sách Nhà nước. Thời hạn nộp theo quy định của cục thuế địa phương nhưng chậm nhất là ngày mồng 5 tháng sau phải nộp hết số phải nộp của tháng trước.

Hàng năm Bộ Y tế phải lập kế hoạch thu, quyết toán tình hình thu phí, lệ phí và việc sử dụng số tiền để lại với Bộ Tài chính.

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc cơ quan cấp giấy phép công ty nước ngoài hoạt động nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc nộp kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc yêu cầu phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết.

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

MINISTRY OF HEALTH AND MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 65/TT-LB

Hanoi, July 29th, 1993

 

INTERMINISTERIAL CIRCULAR

STIPULATING THE FEE COLLECTION WITH REGARD TO FOREIGN COMPANIES WHICH APPLY FOR THE PERMIT TO IMPORT MEDICINES AND MATERIALS TO MANUFACTURE MEDICINES IN VIETNAM

To have a closer control over foreign companies which have registered to import medicines and medicine manufacturing materials in Vietnam, on March 30th, 1991 the Ministry of Health issued Circular No. 7/BYT-TT giving guidance to the registration of foreign companies which applied for the permit to import and export medicines, medicine manufacturing materials with companies of the Socialist Republic of Vietnam;
Base on Decision No. 276/CT on July 28, 1992 of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister of the Government) on the integration of management of assorted fees and charges. Circular No. 48/TC-TCT on September 28, 1992 of the Ministry of finance regulating the implementation of the aforesaid Decision.
The Ministry of finance and the Ministry of Health provide the collection levels and the regime for the use of registration fees with regard to foreign companies which applied for the permit to import medicines and medicine manufacturing materials into Vietnam (hereinafter called generally the company registration fee)

I. FEE PAYABLE OBJECTS AND COLLECTION LEVELS.

1. Fee payable objects:

a/ Foreign companies which apply for the registration of import of medicines and materials to manufacture medicines in Vietnam shall have to pay the company registration fees.

b/ The company registration fees are split into two kinds: The document evaluation fee and the license fee.

When submitting the company registration documents foreign companies shall pay the document evaluation fee. When granted an operational license by the Ministry of Health, foreign companies shall pay the license fee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The license is valid for two years after the date of granting it. When the timing expires, if the company concerned wanted to apply for the continuity of its operation, it should pay fees and charges in accordance with the provisions in this Circular.

2. Collection levels

The company fees are the revenue of the State budget collected by the Ministry of Health at the same time with the receipt of documents and grant of licenses.

When fees and charges are collected, the receipts issued by the Ministry of finance (General Department of Taxation) will be used. These receipts are to be given at the Hanoi Taxation Department, which will be held responsibility for managing and using th e receipts in accordance with the current regime to control the sealed receipts of the Ministry of finance.

The fee collection office is allowed to temporarily retain 25 per cent of the total collected fee to pay for the evaluation and things directly related the license granting and bonus to those staff members who directly involve in considering and approving the company registration and collecting fees and charges for their good record, but the maximum bonus level is three months in one year of their basic wages. In the end of the year, the remainder which has not been fully used will be paid back to the Sta te budget. The use of foreign currency allowed to retain must be done in accordance with the current foreign currency control regime of the State.

The remaining sum of money (after deducting it in accordance with the above rate) the fee collection unit shall pay it to the account in foreign currency of the State Treasury at the Central foreign Trade Bank No.212, 210, 370, 001, items, categories, ac count equivalent to item 35 "collection of fees and charges" of the state budget content. The time for payment is in accordance with the provisions of the local taxation department, but only to the 5th of next month at the latest, all the fees and charges of the month before last must be paid all.

Every year the Ministry of Health must make plans for the fee collection and for the accounting of the fee and charges collection situation and the use of the retained money with the Ministry of finance.

The Tax Office is responsible for examining and accelerating the agencies which grant licenses to foreign companies operating in importing medicines and materials to manufacture medicines so that these agencies shall pay in time the payable fees to the St ate Budget.

This Circular is in full effect after date of signing it.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTRY OF HEALTH
VICE MINISTER
Le Van Truyen

FOR OF THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Phan Van Dinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 65-TT/LB ngày 29/07/1993 quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam do Bộ Tài chính-Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.508

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3