Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên, Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bảo vệ tầng Ozôn bằng hạn ngạch XNK

Nhằm từng bước thực thi chính sách dung hòa giữa phát triển kinh tế và phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu, ngày 30/12/2011, Bộ Công Thương - Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã ban hành TTLT 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quản lý XNK và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng Ozôn theo quy định của Nghị Định Thư Montreal.


Theo đó, thương nhân chỉ được phép tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng OZôn với các nước thành viên của Nghị Định Thư (được Bộ TN-MT thông báo và cập nhật trên trang thông tin điện tử). Trong đó, các chất hydrochlorofluorocarbon (HCFC) được quản lý bằng hạn ngạch nhập khẩu (NK) theo lộ trình và thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ sở xác nhận đăng ký  NK của Bộ TN-MT.

Cũng theo nội dung tại Thông tư trên, thương nhân đã được cấp hạn ngạch NK các chất HCFC không được chuyển nhượng và chỉ được phép NK trong năm cấp phép (thay vì tính vào hạn ngạch năm tiếp theo như trước đây).

Hy vọng hành lang pháp lý này có thể góp phần bảo vệ môi trường sống trong hoàn cảnh thế giới đã phải trải qua quá nhiều thảm họa thiên nhiên trong năm 2011.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU VÀ TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN

Căn cứ Công ước Viên năm 1985 về bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định thư Montreal năm 1987 về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các văn kiện sửa đổi, bổ sung của Nghị định thư Montreal đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tham gia;

Căn cứ Nghị định s189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NÐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2010/NÐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Ðiều 2 Nghị định số 25/2008/NÐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 89/2010/NÐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi Ðiều 3 Nghị định số 25/2008/NÐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, xác nhận đăng ký cho các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (trong Thông tư này gọi tắt là Nghị định thư).

2. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân tham gia vào các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được quản lý theo Thông tư này là:

a) Các chất hydrochlorofluorocarbon (trong Thông tư gọi tắt là các chất HCFC) thuộc Phụ lục I của Thông tư này.

b) Polyol trộn sẵn HCFC-141b (HCFC-141b Pre-blended polyol).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô - dôn

1. Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn với các nước thành viên của Nghị định thư. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và cập nhật danh sách các nước thành viên của Nghị định thư trên trang mạng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các chất HCFC thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này được quản lý bằng hạn ngạch nhập khẩu theo lộ trình loại trừ các chất này do Nghị định thư quy định và theo các thoả thuận song phương về cung cấp hỗ trợ tài chính cho loại trừ các chất HCFC giữa Việt Nam và Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư.

3. Việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I và nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Các thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận đã đăng ký. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận khối lượng đăng ký nhập khẩu các chất HCFC cho các thương nhân căn cứ trên hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC quy định tại Điều 3 và tỷ lệ khối lượng thực nhập khẩu trung bình của ba (03) năm của thương nhân trước năm thương nhân đăng ký nhập khẩu.

b) Việc nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I được thực hiện theo giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương trên cơ sở xác nhận đăng ký nhập khẩu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Việc tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I được thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương.

d) Việc nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b và xuất khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I được thực hiện trên cơ sở đăng ký của thương nhân có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương II

HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC

Điều 3. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC

1. Bộ Công Thương cấp hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I của Thông tư này theo nghĩa vụ loại trừ dần của Việt Nam. Hạn ngạch nhập khẩu từng năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho từng nhóm chất HCFC như sau:

Đơn vị tính: tấn

Chất/ Năm

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

HCFC-141b

500

300

150

0

0

0

0

0

Các chất HCFC khác

3.700

3.400

3.700

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

2. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I cho từng năm từ năm 2016 đến năm 2019 sẽ được cắt giảm tương ứng đối với các chất mà các thương nhân sử dụng các chất đó hoàn thành quá trình chuyển đổi sản xuất sang các chất thay thế do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư cung cấp tài chính, công nghệ cho quá trình chuyển đổi. Trước ngày 31 tháng 11 hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương về lượng các chất HCFC đã được loại trừ thực tế ở Việt Nam. Trước ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp, Bộ Công Thương công bố lượng cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC thuộc phụ lục I trên cơ sở thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I cho các năm sau năm 2019 sẽ được Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật theo kết quả loại trừ các chất HCFC ở Việt Nam và theo quyết định của các nước thành viên Nghị định thư.

4. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I không được phép chuyển nhượng và chỉ được thực hiện nhập khẩu vào Việt Nam trong năm cấp phép.

5. Các thương nhân nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo hạn ngạch nhưng sau đó xuất khẩu (trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu) và có nhu cầu nhập khẩu tiếp thì được xem xét cấp hạn ngạch bổ sung không vượt quá lượng đã xuất khẩu.

Điều 4. Thủ tục nhập khẩu các chất HCFC

1. Thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC: ba (03) bản chính (theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 3 thì ngoài các chứng từ nêu trên, thương nhân gửi hóa đơn bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của thương nhân xuất khẩu (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xác nhận nhập khẩu.

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận nhập khẩu vào ba (03) đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC trong đó hai (02) đơn đăng ký nhập khẩu được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện. Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các nội dung: nước xuất khẩu, tên chất, tên hoá học, công thức hoá học, số Ashrae (dùng cho môi chất lạnh), khối lượng và mã HS.

Trường hợp từ chối xác nhận nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ Công Thương

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo đường bưu điện đến Bộ Công Thương, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận: một (01) bản chính.

- Hợp đồng nhập khẩu: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này và gửi giấy phép nhập khẩu cho thương nhân theo đường bưu điện.

Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

3. Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu các chất HCFC

Thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I nộp cho cơ quan Hải quan các giấy tờ sau:

a) Một (01) bản chính giấy phép nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

b) Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật về hải quan.

Chương III

THỦ TỤC NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC-141B, XUẤT KHẨU VÀ TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC

Điều 5. Thủ tục nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b

1. Thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ gồm ba (03) bản chính đơn đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào ba (03) đơn đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b trong đó hai (02) bản được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện. Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các nội dung: nước xuất khẩu, khối lượng và mã HS.

Trường hợp từ chối xác nhận nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

2. Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b

Thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b nộp cho cơ quan Hải quan các giấy tờ sau:

a) Một (01) bản chính đơn đăng ký nhập khẩu của thương nhân có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;

b) Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật về hải quan.

Điều 6. Thủ tục xuất khẩu các chất HCFC

1. Thủ tục xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ gồm ba (03) bản chính đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào ba (03) đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC trong đó hai (02) bản được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện. Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các nội dung: nước nhập khẩu, tên chất, tên hoá học, công thức hoá học, số Ashrae (dùng cho môi chất lạnh), khối lượng và mã HS.

Trường hợp từ chối xác nhận xuất khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

2. Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu các chất HCFC

Thương nhân khi làm thủ tục xuất khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I nộp cho cơ quan Hải quan các giấy tờ sau:

a) Một (01) bản chính đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC của thương nhân có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này;

b) Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật về hải quan.

Điều 7. Thủ tục tạm nhập - tái xuất các chất HCFC

1. Thủ tục cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC tại Bộ Công Thương

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo đường bưu điện đến Bộ Công Thương, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

- Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng: Mỗi loại một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Công Thương cấp phép cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

2. Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập - tái xuất các chất HCFC

Thương nhân khi làm thủ tục tạm nhập - tái xuất các chất HCFC thuộc Phụ lục I nộp cho cơ quan Hải quan các giấy tờ sau:

a) Một (01) bản chính giấy phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC do Bộ Công Thương cấp.

b) Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật về hải quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo

Các thương nhân thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất HCFC, nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này về Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Báo cáo theo từng quý về nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất HCFC theo các giấy phép nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất đã được Bộ Công Thương cấp được gửi trước ngày mùng 5 của quý tiếp theo.

2. Báo cáo theo từng năm (kèm bản sao các tờ khai hải quan) về tình hình thực hiện nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất HCFC theo các giấy phép của Bộ Công Thương đã cấp; nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b, xuất khẩu các chất HCFC theo xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường được gửi trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

Trong trường hợp cần thiết, thương nhân báo cáo theo văn bản yêu cầu của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về những nội dung liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất HCFC, nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các thương nhân, các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét và hướng dẫn.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, Vụ XNK (Bộ Công Thương) (15);
VT, Cục KTTV&BĐKH (Bộ TNMT) (15).

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CHẤT HCFC THỰC HIỆN CẤP PHÉP VÀ HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN CHẤT

TÊN HOÁ HỌC

CÔNG THỨC HOÁ HỌC

SỐ ASHRAE
(DÙNG CHO MÔI CHẤT LẠNH)

HCFC-21

Dichlorofluoromethane

CHFCl2

R-21

HCFC-22

Chlorodifluoromethane

CHF2Cl

R-22

HCFC-31

Chlorofluoromethane

CH2FCl

R-31

HCFC-121

Tetrachlorofluoroethanes

C2HFCl4

HCFC-122

Tricchlorodifluoroethanes

C2HF2Cl3

HCFC-123

Dichlorotrifluoroethanes

C2HF3Cl2

R-123

HCFC-124

Chlorotetrafluoethanes

C2HF4Cl

HCFC-131

Trichlorofluoroethanes

C2H2FCl3

HCFC-132

Dichlorodifluoroethanes

C2H2F2Cl2

HCFC-133

Chlorotrifluoroethanes

C2H2F3Cl

HCFC-141

Dichlorofluoroethanes

C2H3FCl2

HCFC-141b

dichlorofluoroethane

CH3CFCl2

R-141b

HCFC-142

Chlorodiflouroethanes

C2H3F2Cl

HCFC-142b

1-chloro-1,1- difluoroethane

CH3CF2Cl

R-142b

HCFC-151

Chloroflouroethanes

C2H4FCl

HCFC-221

Hexachlorofluoropropanes

C3HFCl6

HCFC-222

Pentachlorodifluoropropanes

C3HF2Cl5

HCFC-223

Tetrachlorotrifluoropropanes

C3HF3Cl4

HCFC-224

Trichlorotetrafluoropropanes

C3HF4Cl3

HCFC-225

Dichloropentafluoropropanes

C3HF5Cl2

HCFC-225ca

1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane

CF3CF2CHCl2

R-225ca

HCFC-225cb

1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane

CF2ClCF2CHClF

R-225cb

HCFC-226

Chlorohexafluoropropanes

C3HF6Cl

HCFC-231

Pentachlorofluoropropanes

C3H2FCl5

HCFC-232

Tetrachlorodifluoropropanes

C3H2F2Cl4

HCFC-233

Trichlorotrifluoropropanes

C3H2F3Cl3

HCFC-234

Dichlorotetrafluoropropanes

C3H2F4Cl2

HCFC-235

Chloropentafluoropropanes

C3H2F5Cl

HCFC-241

Tetrachlorofluoropropanes

C3H3FCl4

HCFC-242

Trichlorodifluoropropanes

C3H3F2Cl3

HCFC-243

Dichlorotrifluoropropanes

C3H3F3Cl2

HCFC-244

Chlorotetrafluoropropanes

C3H4F4Cl

HCFC-251

Trichlorotetrafluoropropanes

C3H4FCl3

HCFC-252

Dichlorodifluoropropanes

C3H4F2Cl2

HCFC-253

Chorotrifluoropropanes

C3H4F3Cl

HCFC-261

Dichlorofluoropropanes

C3H5FCl2

HCFC-262

Chlorodifluoropropanes

C3H5F2Cl

HCFC-271

Chlorofluoropropanes

C3H6FCl

PHỤ LỤC II

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: . . . . . . . . .

V/v đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

. . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . .

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Công Thương.

Tên thương nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại: . . . . . . . . . .Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Thông tư liên tịch số . . ./2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đăng ký nhập khẩu các chất HCFC như sau:

Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khối lượng (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên giao dịch (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hợp đồng nhập khẩu số . . . . . . . ngày . . . . . . . tháng . . . . . . năm . . . . . . . .

Nước xuất khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHỤ LỤC III

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /BCT-XNK

V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Hà Nội, ngày . . . . tháng . . . . năm 20 . . .

Kính gửi: (thương nhân) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Thông tư liên tịch số . . . . /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét Đơn đăng ký nhập khẩu số . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . của (tên thương nhân) . . . . về việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I) và căn cứ xác nhận số . . . . ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . . của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Công Thương đồng ý (tên thương nhân) . . . . . được nhập khẩu:

- Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Khối lượng (kg):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Mã HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nước xuất khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Văn bản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 20 . . .


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

PHỤ LỤC IV

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC - 141b
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: . . . . . . . . .

V/v đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b

. . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . .

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên thương nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Thông tư liên tịch số …/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . . tháng . . . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b (HCFC-141b pre-blended polyol)

Khối lượng (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người xuất khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . Nước xuất khẩu. . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHỤ LỤC V

ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: . . . . . . . . . .

V/v đăng ký xuất khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

. . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . .

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên thương nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Thông tư liên tịch số . . /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . . đăng ký xuất khẩu các chất HCFC như sau:

Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khối lượng (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thương nhân nhập khẩu: . . . . . . . . . . . . Nước nhập khẩu: . . . . . . . . . . . . .

Thương nhân bán hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHỤ LỤC VI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: . . . . . . . . . .

V/v đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC (Phụ lục I)

. . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . .

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Thông tư liên tịch số . . . /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC như sau:

Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khối lượng (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thương nhân nước ngoài bán hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hợp đồng mua hàng số: . . . . ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . .

Cửa khẩu nhập hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thương nhân nước ngoài mua hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hợp đồng bán hàng số: . . . . . ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

Cửa khẩu xuất hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thậtvà cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: . . . . . . . . .

. . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . .

BÁO CÁO

Tình hình nhập khẩu/xuất khẩu/tạm nhập tái xuất các chất HCFC và nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Thông tư liên tịch số …/2011/ TTLT-BCT-BTNMT ngày … tháng … năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu/xuất khẩu/tạm nhập tái xuất các chất HCFC và nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b trong quý …/20… hoặc năm 20… của thương nhân như sau:

Tên chất

Mã HS

Giấy phép/xác nhận nhập khẩu do Bộ Công Thương/Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (số … ngày … tháng … năm …)

Số hiệu tờ khai hải quan

Khối lượng (kg)

Trị giá (USD)

Khối lượng nhập khẩu/xuất khẩu/tạm nhập tái xuất lũy kế tới thời điểm báo cáo (kg)

Trị giá nhập khẩu/xuất khẩu/tạm nhập tái xuất lũy kế tới thời điểm báo cáo (USD)

...

...

...

...

...

...

(Tên thương nhân) . . . . cam đoan những kê khai trên đây là chính xác, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE - THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT

Hanoi, December 30, 2011

 

JOINT CIRCULAR

PROVIDING THE MANAGEMENT OF THE IMPORT, EXPORT AND TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT OF OZONE LAYER-DEPLETING SUBSTANCES ACCORDING TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Pursuant to the 1985 Vienna Convention on Protection of the Ozone Layer and the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer and its amendments and supplementations, which have been ratified by the State of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 44/2011/ND-CP of June 14, 2011 amending and supplementing Article 3 of the Government's Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27. 2007. defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 25/2008/ND-CP of March 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Government's Decree No. 19/2010/ND-CP of March 5, 2010, amending Points c, d, g, h and i. Clause 5, Article 2 of the Government's Decree No. 25/2008/ND-CP of March 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to the Government's Decree No. 89/2010/ND-CP of August 16, 2010. amending Article 3 of the Government's Decree No. 25/ 2008/ND-CP of March 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 41/2005/QD-TTg of March 2, 2005, promulgating the Regulation on goods import licensing;

The Minister of Industry and Trade and the Minister of Natural Resources and Environment jointly provide the management of the import, export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances according to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subject of application

1. This Circular guides the sequence and procedures for licensing the import and temporary import for re-export and certifying the registration for the import and export of ozone layer-depleting substances belonging to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (below referred to as the Protocol for short).

2. This Circular applies to traders that import, export and temporarily import for re-export ozone layer-depleting substances and related organizations and persons.

3. Ozone layer-depleting substances to be managed under this Circular are:

a/ Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) belonging to Appendix 1 to this Circular (not printed herein).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Principles of management of the import, export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances

1. Traders may import, export and temporarily import for re-export ozone layer- depleting substances only with the Parties to the Protocol. The Ministry of Natural Resources and Environment shall update and post on its website the list of the Parties to the Protocol.

2. HCFCs belonging to Appendix I to this Circular shall be managed with import quotas according to the phase-out roadmap provided in the Protocol and the bilateral agreements on provision of financial assistance for HCFC phase-out between Vietnam and the Multilateral Fund for the Implementation of the Protocol.

3. The import, export and temporary import for re-export of HCFCs belonging to Appendix I and the import of HCFC-141b pre-blended polyol shall be managed on the following principles:

a/ Traders that import or export ozone layer-depleting substances shall register with the Ministry of Natural Resources and Environment and obtain the Ministry's certification thereof. The Ministry of Natural Resources and Environment shall certify the volume of HCFCs registered for import by a trader based on the import quotas for HCFCs provided in Article 3 and the average volume of HCFCs actually imported by that trader in three (3) consecutive years preceding the year of import registration by the trader.

b/ The import of HCFCs belonging to Appendix I complies with import licenses granted by the Ministry of Industry and Trade on the basis of import registration certifications of the Ministry of Natural Resources and Environment.

c/ The temporary import for re-export of HCFCs belonging to Appendix I complies with licenses granted by the Ministry of Industry and Trade.

d/ The import of HCFC-141b pre-blended polyol and the export of HCFCs belonging to Appendix I must be based on traders' registrations certified by the Ministry of Natural Resources and Environment.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Import quotas for HCFCs

1. The Ministry of Industry and Trade shall allocate import quotas for HCFCs belonging to Appendix I according to Vietnam's HCFC phase-out obligations. The annual volume of import quotas for each group of HCFCs from January 1, 2012, through December 31, 2019, are as follows:

Unit of calculation: ton

Substances/Year

2012

2013

2014

2015

2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018

2019

HCFC-14lb

500

300

150

0

0

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

Other HCFCs

3.700

3,400

3.700

3.600

3.600

3.600

3.600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. During 2016-2019, the annual import quotas for HCFCs belonging to Appendix 1 shall be reduced corresponding lo the substances for which traders, with funds and technologies provided by the Multilateral Fund for the Implementation of the Protocol, have completed the production conversion for using their substitutes. Before November 31 every year, the Ministry of Natural Resources and Environment shall send to the Ministry of Industry of Trade a notice of the volumes of HCFCs actually phased out in Vietnam. Before January 31 of the subsequent year, the Ministry of Industry and Trade shall announce the reduced import quotas for HCFCs belonging to Appendix I on the basis of the notice of the Ministry of Natural Resources and Environment.

3. After 2019, the annual import quotas for HCFCs belonging lo Appendix I shall be updated by the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Natural Resources and Environment based on the results of HCFC phase-out in Vietnam and decisions of the Parties to the Protocol.

4. Import quotas for HCFCs belonging to Appendix I may not be transferred and are valid for the import of these substances into Vietnam within the year of licensing.

5. If traders that import HCFCs belonging to Appendix I under quotas but later export them (by themselves or entrust others to do so) wish to continue importing these substances, they may be considered for receiving additional quotas which, however, must not exceed the exported volumes.

Article 4. Procedures for importing HCFCs

1. Procedures for certifying the registration for the import of HCFCs at the Ministry of Natural Resources and Environment

a/ Traders shall send by post to the Ministry of Natural Resources and Environment one (1) set of dossier of registration for the import of HCFCs belonging to Appendix I. A dossier comprises:

- Written registration for the import of HCFCs belonging to Appendix I: three (3) originals (made according to the form provided in Appendix II to this Circular, not printed herein).

- Business registration certificate or investment certificate or business license: one (I) copy containing the trader's certification and seal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Within seven (7) working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Natural Resources and Environment shall make import certification in the three (3) written registrations for the import of HCFCs and send two (2) of them to the trader concerned by post. The Ministry of Natural Resources and Environment's certification has the following contents: name of the country of exportation and name, chemical name, chemical formula, Ashrae index (for refrigerants), volume and HS code of the substance.

If refusing to certify the import, within seven (7) working days after receiving a dossier, the Ministry of Natural Resources and Environment shall issue a written reply clearly stating the reason to the trader concerned.

2. Procedures for licensing the import of HCFCs at the Ministry of Industry and Trade

a/ Traders shall send by post to the Ministry of Industry and Trade one (1) dossier of application for a license for import of HFCFs belonging to Appendix I. A dossier comprises:

- Written registration for the import of HCFCs containing the Ministry of Natural Resources and Environment's certification: one (1) original.

- Import contract: one (1) copy containing the trader's certification and seal.

- Business registration certificate or investment certificate or business license: one (1) copy containing the trader's certification and seal.

b/ Within seven (7) working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Industry and Trade shall grant a license made according to the form provided in Appendix III to this Circular {not printed herein) and send it by post to the trader concerned.

If refusing to grant a license, within seven (7) working days after receiving a dossier, the Ministry of Industry and Trade shall issue a written reply clearly staling the reason to the trader concerned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When carrying out procedures for importing HFCFs belonging lo Appendix I, traders shall submit to customs offices the following papers:

a/ One (1) original import license granted by Ihe Ministry of Industry and Trade;

b/ Other papers as provided by the customs law.

Chapter III

PROCEDURES FOR IMPORTING HCFC-141B PRE-BLENDED POLYOL AND EXPORTING AND TEMPORARILY IMPORTING FOR RE-EXPORT HCFCS

Article 5. Procedures for importing HCFC-141b pre-blended polyol

1. Procedures for certifying the registration for the import of HCFC-141b pre-blendcd polyol at the Ministry of Natural Resources and Environment

a/ Traders shall send by post to the Ministry of Natural Resources and Environment one (1) set of dossier comprising three (3) original written registrations for the import of HCFC-141b pre-blended polyol, made according to the form provided in Appendix IV to this Circular (not primed herein).

b/ Within seven (7) working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Natural Resources and Environment shall make certification in the three (3) written registrations for the import of HCFC- 141b pre-blended polyol and send two (2) of them by post to the trader concerned. The Ministry of Natural Resources and Environment's certification has the following contents: name of the country of exportation: volume and HS code.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Dossiers to be submitted by traders to customs offices when carrying out procedures for importing HFCF-141b pre-blended polyol

When carrying out procedures for importing HCFC-14lb pre-blended polyol, traders shall submit to customs offices the following papers:

a/ One (1) original written import registration containing the Ministry of Natural Resources and Environment's certification:

b/ Other papers as prescribed by the customs law.

Article 6. Procedures for exporting HCFCs

1. Procedures for certifying the registration for the export of HCFCs at the Ministry of Natural Resources and Environment

a/Traders shall send by post to the Ministry of Natural Resources and Environment one (1) set of dossier comprising three (3) original written registrations for export of HCFCs belonging to Appendix I.

b/ Within seven (7) working days after receiving a complete and valid dossier, the Ministry of Natural Resources and Environment shall make certification in the three (3) registrations for the export of HCFCs and send two (2) of them by post to the trader concerned. The Ministry of Natural Resources and Environment's certification has the following contents: name of the country of importation: and name, chemical name and chemical formula, Ashrea index (for refrigerants), volume and HS code of the substance.

If refusing to make certification, within seven (7) working days after receiving a dossier, the Ministry of Natural Resources and Environment shall issue a written reply clearly stating the reason to the trader concerned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When carrying out procedures for exporting HCFCs belonging to Appendix I, traders shall submit to customs offices the following papers:

a/ One (1) original written registration for the export of HCFCs belonging to Appendix 1 containing the Ministry of Natural Resources and Environment's certification;

b/ Other papers as provided by the customs law.

Article 7. Procedures for temporarily importing HCFCs for re-export

1. Procedures for licensing the temporary import for re-export of HCFCs at the Ministry of Industry and Trade

a/ Traders shall send by post to the Ministry of Industry and Trade one (1) set of dossier of application for a license for temporary import for re-export of HCFCs belonging to Appendix I. A dossier comprises:

- An application for a license for temporary import for re-export of HCFCs belonging to Appendix I, made according to the form provided in Appendix VI to this Circular (not primed herein).

- Business registration certificate or investment certificate or business license: one (1) copy containing the trader's certification and seal.

- Goods purchase contract and goods sale contract: one (1) copy of each contract containing the trader's certification and seal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If refusing to grant a license, within seven (7) working days after receiving a dossier, the Ministry of Industry and Trade shall issue a written reply clearly stating the reason to the trader concerned.

2. Dossiers to be submitted by traders to customs offices when carrying out procedures for temporarily importing HCFCs for re-export

When carrying out procedures for temporarily importing HCFCs for re-export, traders shall submit to customs offices the following papers:

a/ One (1) original license for temporary import for re-export of HCFCs granted by the Ministry of Industry and Trade;

b/ Other papers as provided by the customs law.

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 8. Reporting regime

Traders shall make reports on the import, export and temporary import for re-export of HCFCs and import of HCFC- 141b pre-blended polyol according to the form provided in Appendix VII to this Circular (not printed herein) and send them to the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Natural Resources and Environment as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annual reports (enclosed with copies of customs declarations) on the import and temporary import for re-export of HCFCs under licenses granted by the Ministry of Industry and Trade; and on the import of HFCF-141b pre-blended polyol, and the export of HCFCs under certifications of the Ministry of Natural Resources and Environment must be sent prior to December 31.

When necessary, traders shall report on matters related to the import, export and temporary import for re-export of HCFCs and the import of HCFC-14lb pre-blended polyol at written request of the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 9. Effect

1. This Circular takes effect on January 1, 2012, and replaces Joint Circular No. 14/2005/ TTLT-BTM-BTNMT of July 11, 2005, of the Ministry of Trade and the Ministry of Natural Resources and Environment, guiding the management of the import, export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances in pursuance to the Montreal Protocol on .Substances that Deplete the Ozone Layer.

2. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be reported in writing to the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration and guidance.-

 

FOR THE MINISTER
OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Bien

FOR THE MINISTER
OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
DEPUTY MINISTERTran Hong Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 quy định việc quản lý nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.743

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!