Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 75/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thủ tục thuế, hải quan thực hiện thí điểm mở rộng chức năng khu chế suất Tân Thuận

Số hiệu: 75/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2005/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ THỦ TỤC THUẾ, HẢI QUAN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MỞ RỘNG CHỨC NĂNG KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 1395/CP-CN ngày 08/11/2002, công văn số 891/CP-CN ngày 04/7/2003; công văn số 250/CP-CN ngày 24/2/2004 của Chính phủ về thí điểm mở rộng chức năng hoạt động của Khu chế xuất Tân Thuận;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thủ tục thuế, hải quan đối với các doanh nghiệp thực hiện thí điểm mở rộng chức năng hoạt động trong khu chế xuất Tân Thuận như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

- Các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất Tân Thuận (dưới đây gọi là doanh nghiệp chế xuất) thực hiện thí điểm mở rộng chức năng hoạt động kinh doanh.

- Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động mở rộng chức năng kinh doanh của các doanh nghiệp chế xuất.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Cung cấp hàng hoá cho các doanh nghiệp khu chế xuất.

2. Dịch vụ thương mại quốc tế, cụ thể là mua hàng hoá ở nước ngoài để bán tại nước thứ ba.

3. Thực hiện các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất và ở nước ngoài như dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn hàng; xây dựng, sửa chữa, kinh doanh kho bãi...

4. Nhập hàng hoá từ nước ngoài vào kho của doanh nghiệp chế xuất rồi đưa vào nội địa (như hình thức thuê kho ngoại quan).

5. Doanh nghiệp chế xuất được thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói hàng hoá, rồi bán vào nội địa.

III. CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG:

1. Thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt:

1.1. Hàng hoá do doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa xuất thẳng ra nước ngoài không qua Khu chế xuất Tân Thuận không phải nộp thuế xuất khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp nội địa bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để xuất thẳng ra nước ngoài phải làm thủ tục với Hải quan khu chế xuất Tân Thuận và nộp thuế xuất khẩu (nếu có), được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

1.2. Hàng hoá mua từ nội địa đưa vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế sau đó xuất ra nước ngoài:

- Khi xuất khẩu hàng hoá từ nội địa vào khu chế xuất Tân Thuận, doanh nghiệp trong nội địa phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có) theo quy định đối với hàng xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

- Khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài doanh nghiệp chế xuất không phải nộp thuế xuất khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định đối với doanh nghiệp chế xuất.

1.3. Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế rồi đưa vào nội địa:

- Khi nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào khu chế xuất Tân Thuận, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định đối với doanh nghiệp chế xuất.

- Khi nhập khẩu hàng hoá từ khu chế xuất vào nội địa, doanh nghiệp trong nội địa phải thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế gia trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo quy định hiện hành đối với hàng nhập khẩu.

1.4. Hàng hoá do doanh nghiệp chế xuất mua ở nước ngoài để bán cho nước thứ ba thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT như quy định đối với hàng chuyển khẩu, quá cảnh.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

2.1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ thí điểm mở rộng chức năng:

- Mua hàng hoá từ nội địa xuất thẳng ra nước ngoài không qua Khu chế xuất Tân Thuận.

- Mua hàng hoá từ nội địa đưa vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế sau đó xuất ra nước ngoài.

- Mua hàng hoá ở nước ngoài để bán cho nước thứ ba.

- Các dịch vụ khác xuất khẩu ra nước ngoài.

2.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thí điểm mở rộng chức năng:

- Mua hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế rồi đưa vào nội địa.

- Các dịch vụ khác vào nội địa.

Doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất Tân Thuận phải hạch toán doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế riêng cho từng hoạt động kinh doanh áp dụng mức thuế suất khác nhau. Đối với các khoản chi phí trực tiếp của từng hoạt động được hạch toán riêng theo từng hoạt động kinh doanh. Chỉ những chi phí chung được phân bổ cho từng hoạt động theo tỷ trọng doanh thu của từng hoạt động trong tổng doanh thu chung.

IV. HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC:

1. Thủ tục Hải quan:

1.1. Hoạt động cung cấp hàng hoá, nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất Tân Thuận hoặc cho nội địa và các dịch vụ mở rộng chức năng khác gồm: bảo quản, lưu giữ, tái chế, đóng gói tại khu vực riêng của doanh nghiệp chế xuất, phải chịu sự giám sát của Hải quan và thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra Khu chế xuất Tân Thuận theo quy định hiện hành.

1.2. Hàng hoá do doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa xuất thẳng ra nước ngoài không qua Khu chế xuất Tân Thuận:

- Trước khi ký hợp đồng mua lô hàng của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp chế xuất phải có hợp đồng bán lô hàng này cho đối tác nước ngoài.

- Trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hoá, doanh nghiệp trong nội địa đến Hải quan khu chế xuất Tân Thuận đăng ký mở tờ khai xuất khẩu lô hàng cho doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân thuận.

- Căn cứ hợp đồng mua bán ký kết với đối tác nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đã đăng ký của doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai hàng hoá xuất khẩu cho đối tác nước ngoài theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

- Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận đăng ký Tờ khai xuất khẩu hàng hoá vào khu chế xuất Tân thuận cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng ra nước ngoài cho doanh nghiệp chế xuất. Niêm phong bộ hồ sơ hải quan giao cho doanh nghiệp chế xuất đến cửa khẩu xuất làm thủ tục kiểm tra hàng hoá, hoàn thành thủ tục theo quy định đối với hàng chuyển cửa khẩu.

- Căn cứ tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã có xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu, Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận ký xác nhận thực xuất vào tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước và hoàn thành thủ tục xuất khẩu cho lô hàng.

1.3. Hàng hoá mua từ nội địa đưa vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế sau đó xuất khẩu ra nước ngoài:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nội địa vào Khu chế xuất Tân Thuận thực hiện theo quy định như hàng hoá doanh nghiệp nội địa xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất;

- Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu từ khu chế xuất Tân Thuận ra nước ngoài thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.

1.4. Trường hợp hàng hoá từ nước ngoài nhập vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế rồi đưa vào nội địa:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nước ngoài vào Khu chế xuất Tân Thuận thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hoá từ nước ngoài vào Khu chế xuất;

- Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ khu chế xuất đưa vào nội địa, thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hoá doanh nghiệp nội địa nhập khẩu từ khu chế xuất.

1.5. Hàng hoá mua ở nước ngoài để bán cho nước thứ ba:

1.5.1. Hàng hoá mua từ nước ngoài làm thủ tục xuất thẳng sang nước thứ ba mà không đưa vào Khu chế xuất Tân Thuận thủ tục hải quan được thực hiện theo loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất.

1.5.2. Hàng hoá mua từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho và/hoặc đóng gói, tái chế sau đó mới xuất khẩu ra nước ngoài, thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu chế xuất, hàng từ Khu chế xuất khẩu khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp khi tái xuất sản phẩm có gắn kết với sản phẩm khác không phải sản phẩm tạm nhập, doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai riêng đối với sản phẩm gắn kết này theo đúng loại hình.

2. Thủ tục về đăng ký bổ sung hoạt động kinh doanh, kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp nội địa bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để xuất thẳng ra nước ngoài.

Hàng hoá doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất để xuất thẳng ra nước ngoài được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai Hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận thực xuất của Hải quan khu chế xuất Tân thuận đã xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất.

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục Hải quan, Cục thuế các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Định kỳ hàng quý các doanh nghiệp thực hiện mở rộng chức năng có báo cáo gửi Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề liên quan đến hoạt động mở rộng chức năng quy định tại hướng dẫn này về số lượng, trị giá hàng nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, hàng tồn kho của từng loại hình.

Trường hợp có dấu hiệu doanh nghiệp không trung thực trong báo cáo hoặc gian lận trốn thuế, Hải quan KCX Tân Thuận, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này trường hợp có vướng mắc đề nghị các đơn vị, tổ chức có liên quan kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để có chỉ đạo.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định 194/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 75/2005/TT-BTC

Hanoi, September 07, 2005

 

CIRRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF TAX POLICIES, TAX AND CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPERIMENTAL EXPANSION OF OPERATION FUNCTIONS OF TAN THUAN EXPORT-PROCESSING ZONE

Pursuant to the Governments Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
In furtherance of the Prime Ministers directions in the Governments Official Letters No. 1395/CP-CN of November 8, 2002, No. 891/CP-CN of July 4, 2003, and No. 250/CP-CN of February 24, 2004, on experimental expansion of operation functions of Tan Thuan Export-Processing Zone;
The Finance Ministry hereby guides the implementation of tax policies, tax and customs procedures for enterprises involved in experimental expansion of operation functions in Tan Thuan Export-Processing Zone as follows:

I. APPLICATION SUBJECTS

- Export-processing enterprises in Tan Thuan Export-Processing Zone (hereinafter called export-processing enterprises) involved in experimental expansion of business functions.

- Enterprises involved in the expansion of business functions of export-processing enterprises.

II. CONTENTS OF BUSINESS ACTIVITIES

1. Supplying goods to export-processing enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Providing such services for enterprises in the export-processing zone and in foreign countries as marketing, advertising, market expansion, seeking of goods sources; warehouse construction, repair

4. Importing goods from overseas into warehouses of export-processing enterprises then bringing them inland (e.g. hiring bonded warehouses).

5. Export-processing enterprises may purchase, preserve, process, recycle or package goods for sale inland.

III. APPLICABLE TAX POLICIES

1. Import duties, export duties, value added tax (VAT) and special consumption tax (SCT):

1.1. Goods purchased by export-processing enterprises from inland for direct export to foreign countries without going through Tan Thuan Export-Processing Zone shall be neither subject to export duties nor liable to VAT.

Inland enterprises which sell goods to export-processing enterprises for direct export to foreign countries shall fill in procedures at customs offices of Tan Thuan Export-Processing Zone, pay export duties (if any), and be entitled to apply the VAT rate of 0%.

1.2. Goods purchased from inland and brought into Tan Thuan Export-Processing Zone for being warehoused and/or packaged or reprocessed then exported to foreign countries:

- When exporting goods from inland into Tan Thuan Export-Processing Zone, inland enterprises shall pay export duties (if any) according to regulations applicable to export goods and be entitled to apply the VAT rate of 0%.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.3. Goods imported from overseas into Tan Thuan Export-Processing Zone for being warehoused and/or packaged and reprocessed then brought inland:

- When importing goods from overseas into Tan Thuan Export-Processing Zone, export-processing enterprises shall be exempt from import duties and not be subject to VAT under regulations applicable to export-processing enterprises.

- When importing goods into inland from the export-processing zone, inland enterprises shall make declaration for payment of import duties, VAT and SCT (if any) according to current regulations for import goods.

1.4. Goods purchased from foreign countries by export-processing enterprises for sale to third countries shall be subject to import, export duties and value added tax policies like goods transported from border gate to border gate or transit goods.

2. Business income tax (BIT)

2.1. The BIT rate of 15% shall apply to the following business service activities for experimental function expansion:

- Purchasing goods from inland for direct export to foreign countries without going through Tan Thuan Export-Processing Zone.

- Purchasing goods from inland and bringing them into Tan Thuan Export-Processing Zone for warehousing and/or packaging and reprocessing before exporting them to foreign countries.

- Purchasing goods from foreign countries for sale to third countries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.2. The BIT rate of 28% shall apply to the following business service activities for experimental function expansion:

- Importing goods from overseas into Tan Thuan Export-Processing Zone for warehousing and/or packing, reprocessing before bringing them inland.

- Other services on import into inland.

Export-processing enterprises in Tan Thuan Export-Processing Zone must account revenues, expenses and taxable incomes separately for each business activity subject to a specific tax rate. Direct expenses of each activity shall be accounted separately for such activity. Only common expenses shall be apportioned for each activity corresponding to the revenues of such activity against the total common revenues.

IV. GUIDANCE ON PROCEDURES

1. Customs procedures:

1.1 Activities of supplying goods and raw materials to export-processing enterprises in Tan Thuan Export-Processing Zone or inland and other services for function expansion include: preservation, keeping, reprocessing, packaging in separate areas of export-processing enterprises, shall be subject to customs supervision and go through customs procedures as for goods brought into or out of Tan Thuan Export-Processing Zone under current regulations.

1.2. Goods purchased by export-processing enterprises from inland for direct export to foreign countries without going through Tan Thuan Export-Processing Zone:

- Before signing contracts on the purchase of goods with inland enterprises, export-processing enterprises must enter into contracts on the sale of such goods lots to foreign parties.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Based on goods sale and purchase contracts signed with foreign parties and the registered export declarations of inland enterprises, export-processing enterprises shall make declarations on export of goods to foreign parties according to the provisions on export goods of export-processing enterprises.

- The customs office of Tan Thuan Export-Processing Zone shall register declarations on the export of goods into Tan Thuan Export-Processing Zone for domestic enterprises and concurrently register declarations on the export of goods lots overseas for export-processing enterprises. They then seal off customs dossiers and hand them to export-processing enterprises for the latter to carry out goods inspection procedures at export border-gates and complete the procedures provided for goods transported from border gate to border gate.

- Based on export declarations of export-processing enterprises with certification of actual export by the border-gate customs, the customs office of Tan Thuan Export-Processing Zone shall sign for certification export declarations of domestic enterprises and complete procedures for export of the goods lots.

1.3. Goods purchased from inland and brought into Tan Thuan Export-Processing Zone for being warehoused and/or packaged, reprocessed then exported to foreign countries:

- Customs procedures for goods brought from inland into Tan Thuan Export-Processing Zone shall be the same as for goods exported by inland enterprises to export-processing enterprises;

- Customs procedures for goods exported from Tan Thuan Export-Processing Zone to foreign countries shall comply with regulations applicable to goods exported to foreign countries by export-processing enterprises.

1.4. Where goods imported from overseas into Tan Thuan Export-Processing Zone for being warehoused and/or packaged, reprocessed then brought inland:

- Customs procedures for goods brought from overseas into Tan Thuan Export-Processing Zone shall comply with current regulations for goods brought from overseas into export-processing zones;

- Customs procedures for goods brought inland from the export-processing zone shall comply with regulations on goods imported by inland enterprises from export-processing zones.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.5.1. For goods purchased from foreign countries and going through customs procedures for direct export to third countries without being brought into Tan Thuan Export-Processing Zone, the customs procedures shall comply with those applicable to the business form of temporary import for re-export.

1.5.2. For goods purchased from foreign countries, imported into Tan Thuan Export-Processing Zone for being warehoused and/or packaged, reprocessed then exported to third countries, customs procedures shall comply with current regulations on goods imported from foreign countries into export-processing zones and goods exported overseas from export-processing zones.

Where upon their re-exportation, a product is associated with another product other than the temporarily- imported one, the concerned enterprise shall register a separate declaration for such product according to its type.

2. Procedures for registration of additional business activities and BIT declaration shall comply with current regulations.

3. Procedures for refunding VAT to inland enterprises which sell goods to export-processing enterprises for direct export to foreign countries;

Goods sold by inland enterprises to export-processing enterprises for direct export to foreign countries shall be entitled to input VAT credit/refund but must satisfy the following conditions and procedures:

- They are compatible with contracts on the sale of goods to export-processing enterprises.

- The actual export of goods is certified by the customs office of Tan Thuan Export-Processing Zone in the customs declarations on export goods.

- They are accompanied with VAT invoices on the sale of goods to export-processing enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Provincial/Municipal Customs Departments and Tax Departments, concerned enterprises and units shall have to organize the implementation of the guidance in this Circular.

2. Quarterly, enterprises involved in the function expansion shall send reports to the Customs Sub-Department of Tan Thuan Export-Processing Zone and the Tax Department of Ho Chi Minh City on matters related to the function expansion under this guidance regarding the import and export goods volumes, their values, the volume of goods consumed inland and the goods in stock for each type of business.

Where enterprises show signs of dishonesty in reporting or evading tax, the customs office of Tan Thuan Export-Processing Zone and the Tax Department of Ho Chi Minh City shall coordinate in inspecting and handling violations under regulations.

3. Any problem arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Finance Ministry for direction.

4. This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the Finance Ministers Decision No. 194/2003/QD-BTC of November 28, 2003.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 75/2005/TT-BTC ngày 07/09/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thủ tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng Khu chế xuất Tân Thuận do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.015

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!