Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng, Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 23/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ

Hà Nội , ngày 23 tháng 5 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ chương IV Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/03/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan;
Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về hải quan quy định tại Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan thì phải nộp lệ phí hải quan theo quy định tại Thông tư này (trừ trường hợp quy định tại điểm 2 mục này).

2. Các trường hợp sau đây không phải nộp lệ phí hải quan:

a) Hàng hoá, hành lý và các vật phẩm khác được miễn lệ phí hải quan hoặc miễn các khoản phí, lệ phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoả thuận.

b) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

c) Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan.

d) áp tải tàu biển và hàng hoá, hành lý chuyên chở trên tàu biển từ phao số "0" vào khu vực cảng biển và ngược lại.

II- MỨC THU VÀ TỔ CHỨC THU, NỘP:

1. Mức thu lệ phí hải quan được quy định tại các biểu phụ lục (I, II, III, IV, V) ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng hàng nhận gia công cho nước ngoài và hàng là đá, cát, sỏi, phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu, thạch cao và quặng các loại thu bằng 50% mức thu quy định.

- Trường hợp cá biệt nếu số lệ phí lưu kho phải nộp tương đương hay vượt quá trị giá hàng hoá, hành lý thì được áp dụng mức thu bằng 30% giá trị hàng hoá, hành lý ký gửi.

- Hàng lưu giữ tại kho cơ quan Hải quan đã quá thời hạn sáu tháng (riêng hàng khó bảo quản như thực phẩm, thuốc lá... đã quá 2 tháng) kể từ ngày cơ quan Hải quan ra thông báo lần thứ ba mời chủ hàng đến nhận, nhưng chủ hàng không trả lời hoặc không có người đến nhận thì cơ quan Hải quan tổ chức thanh lý theo quy định của Chính phủ. Tiền bán hàng nộp vào tài khoản tạm gửi của cơ quan Hải quan. Trong thời hạn 6 tháng nếu chủ hàng có lý do chính đáng thì được nhận lại tiền bán hàng nói trên; quá 6 tháng phải nộp ngân sách nhà nước, sau khi đã trừ chi phí bán hàng.

2. Cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hải quan cửa khẩu và các tổ chức đơn vị Hải quan tương đương hoặc các điểm thông quan hợp pháp thuộc Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí hải quan theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi chung là cơ quan thu lệ phí hải quan).

Cơ quan thu lệ phí hải quan có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục thu, nộp lệ phí hải quan:

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí hải quan (gọi chung là chủ hàng) có trách nhiệm kê khai lượng hàng hoá, phương tiện vận tải đề nghị cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan theo quy định của cơ quan Hải quan. Căn cứ vào tờ khai, hồ sơ kèm theo hàng hoá hoặc phương tiện yêu cầu làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra và thông báo cho chủ hàng biết số tiền lệ phí phải nộp theo mức thu quy định tại Thông tư này và thời hạn nộp theo quy định sau đây:

- Lệ phí làm thủ tục hải quan phải nộp trước khi cơ quan Hải quan kiểm tra xác nhận "đã hoàn thành thủ tục hải quan".

- Lệ phí lưu kho hải quan phải nộp trước khi nhận hàng ra khỏi kho Hải quan.

- Lệ phí áp tải phải nộp lệ phí trước khi cơ quan Hải quan thực hiện áp tải.

- Lệ phí niêm phong hải quan phải nộp ngay sau khi cơ quan Hải quan hoàn thành công việc niêm phong hàng hoá.

- Lệ phí quá cảnh, mượn đường Việt Nam phải nộp ngay khi làm thủ tục cho hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh, mượn đường.

- Lệ phí cấp lại các chứng từ hải quan phải nộp trước khi cơ quan Hải quan cấp lại chứng từ.

Lệ phí hải quan thu bằng đồng Việt Nam. Trường hợp nơi thu lệ phí hải quan không có điểm thu đổi ngoại tệ thì được thu bằng ngoại tệ theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng. Cơ quan thu lệ phí hải quan được mở tài khoản tạm giữ tiền lệ phí hải quan tại Kho bạc nhà nước địa phương nơi đóng trụ sở. Chậm nhất 10 ngày một lần, cơ quan thu lệ phí hải quan có trách nhiệm nộp tiền lệ phí đã thu được trong kỳ vào tài khoản tạm giữ tiền lệ phí của Hải quan tỉnh, thành phố đã mở tại Kho bạc nhà nước. Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm theo dõi, quản lý số tiền lệ phí hải quan do các cơ quan thu ở tỉnh, thành phố nộp vào ngân sách theo hướng dẫn tại điểm 5 của mục này.

Người nộp lệ phí hải quan có trách nhiệm yêu cầu người thu tiền cấp biên lai thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính; Nếu thu sai mức thu quy định hoặc thu tiền mà không cấp biên lai, chứng từ thu tiền theo đúng quy định của Bộ Tài chính thì đối tượng nộp lệ phí có quyền gửi đơn khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm của cá nhân, đơn vị theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ.

4. Ngành Hải quan được tạm trích 35% tổng số tiền lệ phí hải quan thu được để chi vào việc tổ chức thu lệ phí hải quan theo nội dung cụ thể sau đây:

- Chi phí sản xuất kẹp chì niêm phong, giấy niêm phong và Seal niêm phong.

- Chi trả thù lao cho cán bộ công nhân viên đảm nhiệm thêm công việc thu lệ phí ngoài chức năng nhiệm vụ được giao (kể cả thù lao làm việc ngoài giờ hành chính nhà nước) theo chế độ quy định.

- Trích quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên thực hiện việc thu, nộp lệ phí. Mức trích quỹ khen thưởng bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện theo chế độ quy định.

Toàn bộ số lệ phí tạm trích theo tỷ lệ (35%) quy định trên đây Tổng cục Hải quan phải tổng hợp vào dự toán tài chính hàng năm, sử dụng đúng mục đích, có đầy đủ chứng từ thanh toán hợp pháp, cuối năm quyết toán nếu không sử dụng hết thì phải nộp số còn lại vào ngân sách nhà nước theo thủ tục quy định tại điểm 5 mục này.

5. Chậm nhất trước ngày 15 tháng sau, cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố làm thủ tục nộp 65% tổng số tiền lệ phí hải quan thu được của tháng trước vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng, mục 044 của mục lục ngân sách nhà nước quy định. Số tiền lệ phí hải quan nộp vào ngân sách nhà nước được điều tiết toàn bộ cho ngân sách trung ương.

Hàng quý và kết thúc năm tài chính, cơ quan thu lệ phí hải quan có nhiệm vụ quyết toán chứng từ thu và kết quả thu, nộp lệ phí hải quan với cơ quan Hải quan cấp trên trực tiếp. Cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tổng hợp quyết toán việc thu, nộp lệ phí hải quan để báo cáo Tổng cục Hải quan. Hàng năm, Tổng cục Hải quan thực hiện quyết toán số thu, nộp lệ phí hải quan với Bộ Tài chính.

6. Xử lý vi phạm:

Đối tượng nộp, cơ quan, cá nhân thu lệ phí hải quan và cá nhân khác vi phạm Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 18, 19, 20 của Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Hải quan hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan theo đúng quy định của Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư Liên Bộ số 31/TTLB/TC-TCHQ ngày 07/4/1993 và Thông tư Liên Bộ số 80/TT-LB ngày 10/04/1994 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan quy định chế độ thu, nộp lệ phí hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để nghiên cứu giải quyết.

Lê Mạnh Hùng

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

I- LỆ PHÍ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan số 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 5 năm 2000)

STT

loại hàng hoá

ĐV tính

Mức thu làm thủ tục tại cửa khẩu HQ

Mức thu làm thủ tục HQ tại địa điểm riêng

1

2

3

4

5

I

Hàng thông thường

 

 

 

1

Hàng vận chuyển bằng tầu thuỷ, xà lan (rời, hàng đựng trong bao, thùng, phuy, bồn, bể không cùng chủng loại)

 

 

 

a/

- Mức thu tối thiểu từ 1 tấn trở xuống.

đ/1 tấn

40.000

50.000

 

- Mức thu từ tấn thứ 2 trở đi

đ/tấn

1.000

1.500

b/

Hàng chở bằng tầu thuỷ (hàng hoá cùng 1 loại)

 

 

 

 

# Định mức thu 1 tấn

đ/tấn

500

500

 

- Tầu có trọng tải dưới 1 vạn (10.000) tấn

tàu

không quá 4 triệu đồng

không quá 4 triệu đồng

 

- Tầu có trọng tải từ 1 vạn (10.000) tấn đến dưới 2 vạn (20.000) tấn

tàu

không quá 8 triệu đồng

không quá 8 triệu đồng

 

- Tầu có trọng tải từ 2 vạn (20.000) đến dưới 7 vạn (70.000) tấn

tàu

không quá 20 triệu đồng

không quá 20 triệu đồng

 

- Tầu có trọng tải từ 7 vạn (70.000) tấn trở lên

tàu

không quá 30 triệu đồng

không quá 30 triệu đồng

2

Hàng vận chuyển đường bộ

 

 

 

a/

- Hàng vận chuyển bằng ô tô

đ/tấn

10.000

 

b/

- Đối với hàng hóa chở bằng tàu hoả

 

 

 

 

+ Hàng cùng chủng loại, nguyên đai, nguyên kiện

đ/1 tấn

2.000

 

 

+ Hàng rời không đóng kiện hoặc có nhiều loại

đ/1 tấn

4.000

 

3

Hàng bưu phẩm, bưu kiện

 

 

 

 

- Loại dưới 5 kg

đ/lần

5.000

 

 

- Loại từ 5 kg đến dưới 20 kg

đ/lần

7.000

 

 

- Loại từ 20 kg đến 50kg

đ/lần

10.000

 

 

- Từ trên 50 kg trở lên thì cứ 10 kg thu thêm

đ/10 kg

500

 

 

- Từ 1 tấn trở lên thu thêm

đ/tấn

3.000

 

II

Hàng đựng trong Container

 

 

 

1

Hàng đựng trong Container 20fit

 

 

 

 

- Hàng cùng chủng loại, nguyên đai, nguyên kiện

đ/1Container

100.000

150.000

 

- Hàng rời không đóng kiện hoặc có nhiều loại hàng

đ/1Container

200.000

300.000

2

Hàng đựng trong Container 40 fit

 

 

 

 

- Hàng cùng chủng loại, nguyên đai, nguyên kiện

đ/1Container

200.000

300.000

 

- Hàng rời không đóng kiện hoặc có nhiều loại loại hàng

đ/1Container

300.000

500.000

III

Hàng là ô tô, xe máy các loại

 

 

 

1

Ô tô các loại

 

 

 

 

- Xe ô tô nguyên chiếc

đ/1 ôtô

100.000

150.000

 

- Bộ linh kiện ô tô (đủ lắp 1 xe)

đ/1 bộ

150.000

200.000

2

Xe gắn máy (bộ chiếc)

đ/1xe, 1bộ

10.000

15.000

IV

Hàng là bếp ga, tủ lạnh, ti vi, catsette, đầu Video, đầu CD, đầu VCD, đầu DVD, máy điều hoà không khí, máy giặt không đóng trong Container (bao gồm hàng nguyên chiếc và linh kiện lắp đủ 1 bộ).

đ/1cái

1.000

1.500

V

Hàng hoá là vàng, đá quý

 

 

 

 

- Mức thu từ 1 lạng (37,5 gr) trở xuống

1/lần

30.000

30.000

 

- Mức thu từ lạng thứ 2 trở đi (37,5gr)

đ/lạng

1.000

1.200

 

- Mức thu tối đa một lần làm thủ tục

 

không quá 1 triệu đồng

không quá 2 triệu đồng

VI

Xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ

 

 

 

 

- Xuất, nhập khẩu dưới 100.000 USD (hoặc các loại ngoại tê tương đương)

đ

100.000

100.000

 

- Cứ 100.000 USD tăng thêm thu

đ

60.000

80.000

 

- Mức thu tối đa một lần làm thủ tục

 

không quá 1 triệu đồng

không quá 2 triệu đồng

II- LỆ PHÍ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ KÝ GỬI VÀ LƯU KHO HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan số ..../2000/TTLT/BTC- TCHQ ngày.... tháng 5 năm 2000)

STT

Loại hàng

ĐVT

Mức thu (đồng/1 đêm ngày)

1

2

3

4

1

Xe ô tô các loại

 

 

 

- Xe tải trọng tải từ 2 tấn trở lên, xe chở khách từ 15 chỗ ngồi trở lên

chiếc

50.000

 

- Xe tải trọng tải dưới 2 tấn, xe con, xe du lịch có 14 chỗ ngồi trở xuống

chiếc

30.000

2

Xe gắn máy, xe mô tô

chiếc

10.000

3

Máy vi tính, Fax, máy photocopy

chiếc

10.000

4

Máy điều hoà, radio, cátxét, máy thông tin, tivi, video

chiếc

10.000

5

Vàng

lạng (37,5gr)

10.000

6

Đá quý

lạng

20.000

7

Hàng hoá khác

 

 

a

Hàng bưu kiện nhỏ có trọng lượng dưới 20 kg

kiện

2.000

b

Hàng bưu kiện nhỏ có trọng lượng từ 20 kg đến 100 kg

kiện

4.000

c

Kiện hàng 101kg đến dưới 1.000kg

kiện

10.000

d

Kiện hàng trên 1.000kg

kiện

20.000

III- LỆ PHÍ ÁP TẢI - NIÊM PHONG HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo thông tư liên tịch Bộ tài chính - Tổng cục Hải quan  Số ..../2000/TTLT/ BTC-TCHQ ngày.... tháng 5 năm 2000)

STT

Loại phương tiện

ĐVT

Mức thu lệ phí (đồng)

1

2

3

4

I

Lệ phí áp tải

 

 

1

Ô tô

 

 

 

- Dưới 100 km

chiếc

60.000

 

- Từ 100 km đến 150 km

nt

120.000

 

- Từ 150 trở lên cứ 50 km thu thêm

nt

30.000

2

Tàu hoả

 

 

 

- Dưới 100 km

toa

50.000

 

- Từ 100 km đến 150 km

nt

120.000

 

- Từ 150 trở lên cứ 50 km thu thêm

nt

20.000

3

Tàu thuỷ

 

 

 

a) Loại có trọng tải dưới 300 tấn được tính lệ phí áp tải như mức xà lan sông biển (như điểm 4 dưới đây)

 

 

 

b) Loại trọng tải từ 300 tấn đến dưới 1000 tấn

 

 

 

- Áp tải dưới 200km

chiếc

450.000

 

- Áp tải từ 200 km đến 300 km

nt

900.000

 

- Áp tải từ trên 300 km cứ tăng thêm 50km thu thêm

nt

100.000

 

c) Loại trọng tải từ 1000 tấn trở lên

 

 

 

- Áp tải dưới 200km

chiếc

750.000

 

- Áp tải từ 200 km đến 300 km

nt

1.500.000

 

- Áp tải từ trên 300 km cứ tăng thêm 50km thu thêm

nt

150.000

4

Xà lan sông biển

 

 

 

- Áp tải dưới 200 km

nt

300.000

 

- Áp tải từ 200 km đến 300km

nt

370.000

 

- Áp tải từ trên 300 km cứ tăng thêm 50 km thu thêm

nt

50.000

5

Xuồng, thuyền

 

 

 

- Áp tải dưới 100 km

nt

70.000

 

- Áp tải từ 100 km đến dưới 150km

nt

150.000

 

- Áp tải từ 150 km đến 200 km

nt

220.000

 

- Áp tải từ 200 km trở lên

nt

300.000

II

Lệ phí niêm phong

 

 

1

Lệ phí niêm phong bằng giấy

 

 

 

- Loại sử dụng dưới 10 tờ niêm phong

1lượt

5.000

 

- Loại sử dụng từ 10 đến dưới 20 tờ niêm phong

1 lượt

10.000

 

- Loại sử dụng từ 20 tờ đến dưới 50 tờ niêm phong

1lượt

20.000

 

- Loại sử dụng trên 50 tờ

1 lượt

30.000

2

Niêm phong bằng kẹp chì

1 lần

5.000

3

Niêm phong bằng chốt seal

1 lần

20.000

IV- LỆ PHÍ HÀNG HOÁ QUÁ CẢNH, MƯỢN ĐƯỜNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng cục Hải qua số ..../2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày.... tháng 5 năm 2000)

STT

Loại phương tiện - Quãng đường

ĐVT

Mức thu

1

2

3

4

1

Xe ô tô

 

 

 

- Dưới 100 Km

chiếc

75.000

 

- Từ 100 Km trở lên cứ tăng thêm 50 Km thu thêm

nt

30.000

2

Tàu hoả

 

 

 

- Dưới 100 Km

toa

90.000

 

- Từ 100 Km trở lên cứ tăng thêm 50 Km thu thêm

nt

40.000

3

Tàu thuỷ

 

 

 

a) Loại trọng tải từ 300 tấn đến dưới 1.000 tấn

 

 

 

- Đi dưới 100 Km

chiếc

150.000

 

- Từ 100 Km trở lên cứ tăng thêm 50 Km thu thêm

nt

60.000

 

b) Loại trọng tải từ 1.000 tấn đến dưới 3.000 tấn

 

 

 

- Đi dưới 200 Km

chiếc

370.000

 

- Từ 200 Km trở lên tăng 50 Km thu thêm

nt

70.000

 

c) Loại có trọng tải từ 3.000 tấn đến 5.000 tấn

 

 

 

- Đi dưới 200 Km

chiếc

900.000

 

- Từ 200 Km trở lên tăng 50 Km thu thêm

nt

150.000

 

d) Loại trọng tải trên 5.000 tấn

 

 

 

- Đi dưới 200 Km

chiếc

1.500.000

 

- Từ 200 Km trở lên tăng 50 Km thu thêm

nt

300.000

V- LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH:

1. Mức thu lệ phí xác nhận lại chứng từ của hàng hoá, hành lý: 20.000 (hai mươi ngàn) đồng/1lần.

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ

Hanoi, May 23, 2000

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE REGIME ON THE COLLECTION, REMITTANCE AND MANAGEMENT OF THE USE OF CUSTOMS FEES

Pursuant to the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to Chapter IV of the Government’s Decree No. 16/1999/ND-CP of March 27, 1999 stipulating the customs procedures, customs supervision and customs fees;
The Ministry of Finance and the General Department of Customs hereby jointly guide the regime on the collection, remittance and management of the use of customs fees as follows:

I. SCOPE OF APPLICATION

1. Vietnamese and foreign organizations and individuals shall have to pay customs fees as prescribed in this Circular (except for the case specified at Point 2 of this Section) when, for their benefits, the Vietnamese competent agencies perform the State management over customs according to the provisions in the Government’s Decree No. 16/1999/ND-CP of March 27, 1999 on customs procedures, customs supervision and customs fees.

2. Customs fees shall not be paid in the following cases:

a/ Goods, luggage and other articles, which are exempt from customs fees or other fees and charges according to the international agreements which Vietnam has signed, acceded to or agreed with.

b/ The goods which are humanitarian and non-refundable aid; gifts presented to State bodies, political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations, people’s armed force units; belongings and chattels of foreign organizations and individuals entitled to diplomatic immunities; hand-carried goods within the duty-free luggage quota.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Escort of sea-going ships and goods, luggage aboard sailing from Buoy No.0 into the sea port areas and vice versa.

II. FEE LEVELS AND ORGANIZATION OF COLLECTION AND REMITTANCE

1. The customs fee levels are prescribed in the appendix tables (I, II, III, IV and V) issued together with this Circular. Particularly for goods processed for foreign countries and goods being stones, sand, gravel, fertilizers, pesticides, petrol and oil, gypsum and assorted ores, only 50% of the prescribed levels shall be collected.

- In specific cases, if the storage charges to be paid are equivalent to or exceed the value of the goods and/or luggage, the collection level being equal to 30% of the value of the deposited goods and/or luggage shall apply.

- For goods which have been deposited at the customs warehouses for more than six months (or more than two months for difficult-to-preserve goods like foodstuff, cigarettes...) after the date of issuing the third notice by the customs office inviting the goods owners to receive their goods but the latter fail to reply or nobody turns up to receive such goods, the customs office shall organize their liquidation according to the Government’s regulations. The sale proceeds shall be remitted in the customs office’s account of temporary deposits. Within six months if the goods owners can invoke plausible reasons therefor, they may receive back such sale proceeds; past six months such proceeds shall be remitted into the State budget after subtracting the sale costs.

2. The customs offices of the provinces and centrally-run cities; border-gate customs offices and customs units of equivalent levels or lawful customs clearance points of the customs offices of the provinces and centrally-run cities shall have the task of organizing the customs fee collection according to the provisions of this Circular (hereinafter collectively referred to as customs fee-collecting agencies).

The customs fee-collecting agencies shall have the tasks, powers and responsibilities as specified in Article 14 of the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget.

3. Procedures for customs fee collection and remittance:

Organizations and individuals liable to pay customs fees (collectively called goods owners) shall have to declare the goods quantities and transport means proposed for customs procedure clearance by the customs offices according to the customs regulations. Basing themselves on the declaration forms and dossiers accompanying goods or means proposed for customs procedure clearance, the customs offices shall have to check and inform the goods owners of the fee amounts payable at the levels prescribed in this Circular and the time limits for fee payment are prescribed below:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The customs warehouse fee must be paid before taking the goods out of the customs warehouses.

- The escort fee must be paid before the customs offices provide an escort.

- The customs sealing fee must be paid immediately after the customs offices finish the sealing of goods.

- The transit or cross-Vietnam transportation fee must be paid immediately after the procedures are completed for the transit or cross-Vietnam transportation of goods and means.

- The fee for re-granting customs documents must be paid before the customs offices re-grant such documents.

The customs fees shall be collected in Vietnam dong. Where the foreign exchange counters are not available at the customs fee-collecting places, the fees may be collected in foreign currency(ies) at the average exchange rate on the inter-bank market announced by the Vietnam State Bank. The customs fee-collecting agencies may open accounts for temporary custody of collected customs fees at the State Treasuries in the localities where they are headquartered. Once every ten days at most, the customs fee-collecting agencies shall have to remit the fees collected in the period into the provincial/municipal customs offices’ accounts of temporary custody of fees already opened at the State Treasuries. The provincial/municipal customs offices shall have to monitor and manage the amount of customs fees collected and remitted into the budget by the collecting agencies in the provinces and cities according to the guidance at Point 5 of this Section.

The customs-fee payers shall have to request the fee-collectors to issue fee receipts according to the regulations of the Ministry of Finance. Where a fee is collected not at the prescribed level or fee collection receipts or documents are not issued according to the regulations of the Ministry of Finance, the fee payers may lodge their complaints or denunciations about acts of violation committed by individuals or units according to the provisions in Article 16 of the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999.

4. The Customs Service is allowed to temporarily deduct 35% of the total amount of collected customs fees to spend on the organization of customs fee collection according to the following concrete contents:

- Expense for production of lead seals, paper seal and seal stamps.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Deduction for fund of rewards for employees and workers engaged in fee collection and remittance. The average annual per-head deduction rate for fund shall not exceed three months’ paid salary according to the prescribed regime.

The General Department of Customs must incorporate all the amount of fees temporarily deducted according to the above-mentioned percentage (35%) into the annual financial estimates, use it for the right purposes with full lawful payment vouchers, and remit all the unspent amount, if any after the year-end settlement, into the State budget according to the procedures prescribed at Point 5 of this Section.

5. Not later than the 15th day of the month, the provincial/municipal customs offices shall fill in the procedures for remitting 65% of the total amount of fees collected in the preceding month into the State budget according to the corresponding chapter, clause and category of Section 044 of the State budget contents as prescribed. The amount of customs fees remitted into the State budget shall be channeled all into the central budget.

Quarterly and at the end of every fiscal year, the customs fee-collecting agencies shall have to settle all collection vouchers as well as the results of the customs fee collection and remittance with the immediate superior customs offices. The provincial/municipal customs offices shall sum up the settlement of the customs fee collection and remittance and report it to the General Department of Customs. Annually, the General Department of Customs shall settle the customs fee collection and remittance with the Ministry of Finance.

6. Handling of violations:

Fee payers, customs fee-collecting agencies and individuals and other individuals that violate the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget and the detailed guidance in this Circular shall be sanctioned according to the provisions of Articles 18, 19 and 20 of the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The General Department of Customs shall guide, organize and inspect the collection, remittance and management of the use of customs fees according to the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 and the guidance in this Circular.

2. This Circular takes implementation effect 15 days after its signing and replaces Inter-ministerial Circular No. 31/TTLB-TC-TCHQ of April 7, 1993 and Inter-ministerial Circular No. 80/TT-LB of April 10,1994 of the Ministry of Finance and the General Department of Customs stipulating the customs fee collection and remittance regime.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER

Pham Van Trong

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF CUSTOMS
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Le Manh Hung

 

I. CUSTOMS PROCEDURE CLEARANCE FEES FOR IMPORT AND EXPORT GOODS

(Issued together with Joint Circular No.45/2000/TTLT-BTC-TCHQ of May 23, 2000 of the Ministry of Finance and the General Department of Customs)

Fee levels Fee levels for procedure for customs Ordinal Kinds of goods Calculation clearance procedures number unit at the customs clearance border gates at separate places

I COMMON GOODS

1 Goods transported by ships or barges (bulky goods, goods of different kinds in bags, cans, barrels, tubs, tanks)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Fee levels for the second ton on VND/ton 1,000 1,500

b/ Goods transported by ships (goods of the same kind)

# Fee level per ton VND/ton 500 500

- Ships of a tonnage of under 10,000 tons Ship Not Not exceeding exceeding 4 million 4 million VND VND

- Ships of a tonnage of between 10,000 and under Ship Not Not 20,000 tons exceeding exceeding 8 million 8 million VND VND

- Ships of a tonnage of between 20,000 and under Ship Not Not 70,000 tons exceeding exceeding 20 million 20 million VND VND

- Ships of a tonnage of 70,000 tons or more Ship Not Not exceeding exceeding 30 million 30 million VND VND

2 Goods transported by land

a/ - Goods transported by cars VND/ton 10,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Goods of the same kind, in parcels VND/ton 2,000

+ Bulky goods, not in parcels or of different kinds VND/ton 4,000

3 Postal matters, postal parcels

- Of under 5 kg VND/time 5,000

- Of between 5 kg and under 20 kg VND/time 7,000

- Of between 20 kg and 50 kg VND/time 10,000

- Of over 50 kg, for every extra 10 kg a surcharge shall be collected VND/10 kg 500

- Of 1 ton or more, a surcharge shall be collected VND/ton 3,000

II GOODS IN CONTAINERS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Goods of the same kind, in parcels VND/container 100,000 150,000

- Bulky goods, not in parcels or of different kinds VND/container 200,000 300,000

2 Goods in 40 feet containers

- Goods of the same kind, in parcels VND/container 200,000 300,000

- Bulky goods, not in parcels or of different kinds VND/container 300,000 500,000

III GOODS BEING ASSORTED AUTOMOBILES AND MOTORCYCLES

1 Assorted automobiles

- Automobiles in complete units VND/ 100,000 150,000 automobile

- Automobile components (in complete sets) VND/set 150,000 200,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IV Goods being gas stoves, fridges, television sets, cassette recorders, videotape recorders, CD players, VCD players, DVD players, air conditioners, washing machines not in containers (including complete units and components in complete sets). VND /unit 1,000 1,500

V GOODS BEING GOLD AND GEMS

- Fee level for 1 tael (37.5 gr) or less 1/case 30,000 30,000

- Fee level for 2 tael (37.5 gr) or more VND /tael 1,000 1.200

- Maximum fee level for one procedure clearance Not Not exceeding exceeding 1 million 2 million VND VND

VI IMPORT AND EXPORT OF FOREIGN CURRENCIES

- Importing or exporting under 100,000 USD (or equivalent amounts of other foreign currencies) VND 100,000 100,000

- For every extra 100,000 USD, a surcharge shall be collected VND 60,000 80,000

- Maximum level for one procedure clearance Not Not exceeding exceeding 1 million 2 million VND VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. FEES FOR GOODS AND LUGGAGE DEPOSITED AND PUT AT CUSTOMS WAREHOUSES

(Issued together with Joint Circular No. 45/2000/TTLT-BTC-TCHQ of May 23, 2000 of the Ministry of Finance and the General Department of Customs)

Ordinal Calculation Fee levels number Kinds of goods unit (dong per night and day)

1 Assorted automobiles

- Trucks of a tonnage of 2 tons or more, passenger cars with 15 seats or more Unit 50,000

- Trucks of a tonnage of under 2 tons, small cars, tourist cars with 14 seats or less Unit 30,000

2 Motorcycles Unit 10,000

3 Computers, facsimiles, photocopiers Unit 10,000

4 Air-conditioners, radio receivers, cassette recorders, communication machines, television sets, videotape recorders Unit 10,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6 Gems Tael 20,000

7 Other goods

a Small postal parcels weighing less than 20 kg Parcel 2,000

b Small postal parcels weighing between 20 kg and 100 kg Parcel 4,000

c Goods parcels weighing between 101 kg and under 1,000 kg Parcel 10,000

d Goods parcels weighing more than 1,000 kg Parcel 20,000

 

III. FEES FOR CUSTOMS ESCORT - SEALING

(Issued together with Joint Circular No. 45/2000/TTLT-BTC-TCHQ of May 23, 2000 of the Ministry of Finance and the General Department of Customs)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I ESCORT FEES

1 Car - Under 100 km Unit 60,000

- From 100 km to 150 km Unit 120,000

- From 150 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 30,000

2 Train

- Under 100 km Carriage 50,000

- From 100 km to 150 km Carriage 120,000

- From 150 km and more, a surcharge shall be collected for every 50 km Carriage 20,000

3 Ship

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ For ships of a tonnage of between 300 tons and under 1,000 tons

- Escort over a distance of under 200 km Unit 450,000

- Escort over a distance of between 200 km and 300 km Unit 900,000

- Escort over a distance of longer than 300 km, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 100,000

c/ For ships of a tonnage of 1,000 tons or more

- Escort over a distance of under 200 km Unit 750,000

- Escort over a distance of between 200 km and 300 km Unit 1,500,000

- Escort over a distance of over 300 km, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 150,000

4 River and coastal barges

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Escort over a distance of between 200 km and 300 km Unit 370,000

- Escort over a distance of over 300 km, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 50,000

5 Boats and vessels

- Escort over a distance of under 100 km Unit 70,000

- Escort over a distance of between 100 km and under 150 km Unit 150,000

- Escort over a distance of between 150 km and 200 km Unit 220,000

- Escort over a distance of over 200 km Unit 300,000

II SEALING FEES

1 Fee for paper sealing

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Using from 10 to less than 20 sealing papers Per sealing 10,000

- Using from 20 to less than 50 sealing papers Per sealing 20,000

- Using more than 50 sealing papers Per sealing 30,000

2 Lead sealing Per case 5,000

3 Bolt sealing Per case 20,000

 

IV. FEES FOR GOODS IN TRANSIT OR TRANSPORTED ACROSS VIETNAM

(Issued together with Joint Circular No. 45/2000/TTLT-BTC-TCHQ of May 23, 2000 of the Ministry of Finance and the General Department of Customs)

Ordinal Kinds of transport means - Distance Calculation unit Fee levels number (in dong)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Under 100 km Unit 75,000

- From 100 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 30,000

2 Train

- Under 100 km Carriage 90,000

- From 100 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Carriage 40,000

3 Ship

a/ For ships of a tonnage of between 300 and under 1,000 tons

- Going over a distance of under 100 km Unit 150,000

- Going over a distance of 100 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 60,000

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Going over a distance of under 200 km Unit 370,000

- Going over a distance of 200 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 70,000

c/ For ships of a tonnage of between 3,000 and under 5,000 tons

- Going over a distance of under 200 km Unit 900,000

- Going over a distance of 200 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 150,000

d/ For ships of a tonnage of over 5,000 tons

- Going over a distance of under 200 km Unit 1,500,000

- Going over a distance of 200 km and more, a surcharge shall be collected for every extra 50 km Unit 300,000

V. ADMINISTRATIVE FEE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 23/05/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan do Bộ tài chính - Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27