Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 13/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhà thầu trong nước nhà thầu nước ngoài quy định 111/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 13/2006/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/TT-BTM

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU TRONG NƯỚC VÀ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài (gọi chung là nhà thầu) trúng thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu.

Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam không chịu sự điều chỉnh tại Thông tư này mà được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Luật Xây dựng và Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

II. THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

1. Hàng hóa nhập khẩu:

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, nhà thầu được phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các loại hàng hóa để thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành, nhà thầu chỉ được phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa sau khi được Bộ Thương mại, Bộ quản lý chuyên ngành cấp giấy phép nhập khẩu hoặc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu.

2. Hợp đồng nhập khẩu:

Hợp đồng nhập khẩu là hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết giữa nhà thầu trong nước với thương nhân nước ngoài hoặc giữa nhà thầu nước ngoài trúng thầu với doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền. Nội dung hợp đồng nhập khẩu phải phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng.

3. Thủ tục nhập khẩu:

 3.1. Nhập khẩu máy móc thiết bị:

 Nhà thầu trúng thầu được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị tại hải quan cửa khẩu theo hồ sơ sau:

 - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

 - Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

 - Hợp đồng nhập khẩu;

 - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế của nhà thầu (đối với nhà thầu trong nước);

 - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (đối với nhà thầu nước ngoài).

 3.2. Thuê, mượn máy móc, thiết bị nhập khẩu:

 Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà thầu được phép thuê, mượn máy móc, thiết bị để phục vụ cho thi công xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành dự án, nhà thầu phải tái xuất máy móc, thiết bị thuê, mượn trả cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp thanh lý máy móc, thiết bị thuê, mượn ở Việt Nam, nhà thầu phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Máy móc thiết bị thanh lý phải đảm bảo các quy định của pháp luật về máy móc, thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng. Thủ tục nhập khẩu, thanh lý được thực hiện trực tiếp tại hải quan cửa khẩu.

 3.3. Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập:

 Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà thầu được:

 - Tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện cơ giới để phục vụ thi công xây dựng công trình sau đó tái xuất khi công trình được hoàn thành;

 - Tạm xuất các bộ phận, chi tiết, phụ tùng… thuộc dây chuyền máy móc, thiết bị đã nhập khẩu ra nước ngoài để sửa chữa hoặc thay thế sau đó tái nhập.

Thủ tục tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được thực hiện trực tiếp tại hải quan cửa khẩu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 04 TM/ĐT ngày 30 tháng 7 năm 1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy định quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách ban hành kèm theo Quyết định số 91/TTg ngày 13 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tất cả các loại giấy phép do Bộ Thương mại cấp liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn Nhà nước đều được bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các nhà thầu và các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Thương mại để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban quản lý Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao,
Khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Thương mại, Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, XNK, KHĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 13/2006/TT-BTM

Hanoi, November 29, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING PROCEDURES FOR IMPORT AND EXPORT OF GOODS OF DOMESTIC AND FOREIGN CONTRACTORS DEFINED IN THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 111/2006/ND-CP OF SEPTEMBER 29, 2006, DETAILING THE BIDDING LAW AND THE SELECTION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS UNDER THE CONSTRUCTION LAW

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government's Decree No. 111/2006/ND-CP of September 29, 2006, detailing the Bidding Law and the selection of construction contractors under the Construction Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/ 2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods sale and purchase and goods sale, purchase, processing and transit agency activities with foreign countries;
The Ministry of Trade guides procedures for export and import of goods of domestic and foreign contractors as follows:

I. SUBJECT AND SCOPE OF REGULATION

This Circular guides procedures for export and import of goods of domestic and foreign contractors (collectively referred to as contractors) that win bids for state budget-funded projects under the provisions of the Bidding Law.

Construction activities of foreign contractors winning bids in Vietnam are not governed by this Circular, but comply with the provisions of Clause 4, Article 7 of the Construction Law and the Government's Decree No. 87/2004/QD-TTg of May 19, 2004, on operation regulation of foreign contractors in the construction domain in Vietnam.

II. IMPORT-EXPORT PROCEDURES

1. Imported goods:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Import contract:

An import contract is a goods sale and purchase contract signed between a domestic contractor and a foreign trader or between a bid-winning foreign contractor and a Vietnamese enterprise in accordance with a competent authority's decision approving construction contractor-selection results. The contents of an import contract must comply with the law on contracts.

3. Import procedures:

3.1. Import of machinery and equipment:

Bid-winning contractors may directly fill in procedures for the import of machinery and equipment at border-gate customs offices with the following documents:

- The decision approving the investment project;

- The decision approving the bidding results;

- The import contract;

- The notarized copies of the business registration certificate and tax identification number of the contractor (for domestic contractors);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.2. Lease and borrowing of imported machinery and equipment:

In the process of executing investment projects, contractors may lease or borrow machinery and equipment in service of the construction of works. After completing projects, contractors shall re-export leased and borrowed machinery and equipment in return to foreign traders. In case of liquidating those machinery and equipment in Vietnam, contractors shall fulfill their financial obligations in accordance with law. Liquidated machinery and equipment must comply with the law on imported second-hand machinery and equipment. Liquidation and import procedures shall be carried out directly at border-gate customs offices.

3.3. Temporary import for re-export, temporary export for re-import

In the process of executing investment projects, contractors may:

- Temporarily import machinery, equipment and means of transport for the construction of works; and re-export them after completion of those works.

- Temporarily export parts, details, accessories, etc., of imported machinery and equipment chain to foreign countries for repair or replacement before re-importing them.

Procedures for temporary import for re-export and temporary export for re-import shall be carried out directly at border-gate customs offices.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. During the course of implementation of this Circular, any arising problems should be reported by contractors and concerned agencies to the Ministry of Trade for appropriate amendment and supplementation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2006/TT-BTM ngày 29/11/2006 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài tại Nghị định 111/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.625

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!