Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/1998/TT-TCHQ Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 14/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/1998/TT-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 13/1998/TT-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỀ THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Căn cứ điểm 3 Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Căn cứ điểm 2 Điều 14 Luật thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ điểm 21 Điều 4 Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 18/11/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
Để thực hiện thống nhất việc quản lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với loại hình nhập khẩu vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu là hình thức mua đứt bán đoạn, chủ sở hữu nguyên vật liệu nhập khẩu là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước Việt Nam (bao gồm cả các xí nghiệp đầu tư, liên doanh) tự đăng ký, tự xây dựng mẫu, định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chịu trách nhiệm sản xuất ra sản phẩm thì các doanh nghiệp này tự tìm thị trường để xuất khẩu.

2. Nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và xét hoàn thuế GTGT bao gồm:

Vật tư, nguyên liệu trực tiếp cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu và các loại vật tư, nguyên liệu tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng không trực tiếp cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu, giấy, phấn, bút vẽ, bút gạch dấu, đinh ghim quần áo, mực sơn in, bàn chải, keo, chổi quét keo, khung in lưới, kếp tẩy, dầu đánh bóng... mà đã được doanh nghiệp xây dựng thành định mức tiêu hao cho đơn vị sản phẩm.

3. Đối với công cụ lao động nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu như thớt chặt, khuôn mẫu, kềm, kéo, kim máy, tài liệu kỹ thuật, vật tư của máy móc thiết bị (phụ tùng, dụng cụ)... thì không thuộc diện được xét hoàn thuế nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo quy định trên.

II. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT

1. Nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là đối tượng chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng và được hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT tương ứng với tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu trên cơ sở định mức sử dụng nguyên vật liệu.

2. Thời gian ấn hạn nộp thuế nhập khẩu và nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là 9 tháng (275 ngày) kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan hải quan về số thuế phải nộp.

a. Trong thời gian ân hạn 275 ngày nếu doanh nghiệp đã thực xuất khẩu số sản phẩm thì doanh nghiệp không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với nguyên vật liệu đã nhập khẩu tương ứng với số sản phẩm đã thực xuất trên cơ sở định mức sử dụng nguyên vật liệu.

b. Nếu ngoài thời gian ân hạn 275 ngày mà doanh nghiệp chưa thực xuất khẩu sản phẩm hoặc chưa xuất khẩu hết số sản phẩm tương ứng phải xuất khẩu thì doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm chưa xuất khẩu. Số thuế nộp này chuyển vào tài khoản tạm thu - thực chất là treo để theo dõi tạo thuận lợi cho việc hoàn thuế. Đến khi có sản phẩm thực xuất khẩu thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đã nộp. Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho phần nguyên liệu tương ứng kéo dài 275 ngày kể từ ngày thứ 276, mỗi ngày chậm nộp thuế sẽ bị phạt 0,1% (một phần nghìn) cho tới ngày thực xuất khẩu số sản phẩm tương ứng sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu.

c. Phần nguyên vật liệu được phép tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Thủ tục và thẩm quyền xét hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và xét không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

a. Hồ sơ hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng bao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế (không thu thuế) nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh nghiệp, trong đó có phương án giải trình cụ thể về số lượng hàng xuất khẩu, mức tiêu hao nguyên vật liệu nhập khẩu, số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp, số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng xin hoàn;

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá ký kết với nước ngoài (trong đó có ghi rõ số lượng, quy cách, phẩm chất, chủng loại... hàng xuất khẩu) và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đã thanh toán khoản hải quan.

- Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu.

- Biên lai nộp thuế (giấy thông báo thuế);

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là xuất nhập khẩu uỷ thác).

Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư sử dụng vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu do doanh nghiệp xây dựng và Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác đúng đắn của định mức đăng ký với cơ quan hải quan (nơi làm thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm sau này). Việc đăng ký định mức với cơ quan hải quan phải được tiến hành trước khi làm thủ tục nhập khẩu. Trường hợp đăng ký định mức không đúng với mức tiêu hao sản xuất thực tế thì doanh nghiệp phải báo cáo ngay với cơ quan hải quan nơi đã đăng ký định mức để làm căn cứ thanh khoản, hoàn thuế cho lô hàng đã đăng ký.

b. Cơ quan hải quan thu thuế được gửi vào một tài khoản riêng của Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại Kho bạc. Khi đối tượng được hoàn lại thuế nộp hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào hồ sơ quy định để kiểm tra, xem xét và ký quyết định hoàn thuế, không thu thuế và thực hiện việc hoàn lại thuế cho đối tượng được hoàn thuế từ tài khoản tạm thu tiền gửi nói trên tại kho bạc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ tục hải quan đối với loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (theo hình thức mua đứt bán đoạn) được thực hiện tương tự như những lô hàng kinh doanh xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu phải khai báo tính thuế, đăng ký làm thủ tục theo quy định hiện hành.

Cơ quan hải quan làm thủ tục kiểm tra, xác định số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng phải nộp, ra thông báo thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng với kỳ hạn là 275 ngày và theo dõi, quản lý thanhkhoản cho từng lô hàng xuất nhập khẩu theo quy định.

2. Thủ tục giám sát và quản lý nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo Quy chế số 126-TCHQ/GSQL ngày 08-04-1995 của Tổng cục Hải quan (phần giám sát, quản lý nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu) và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan.

3. Do đặc điểm loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu với thời gian ân hạn nộp thuế 275 ngày, để công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ, có hiệu quả ngăn ngừa những trường hợp lợi dụng thời gian ân hạn nộp thuế 275 ngày để nhập khẩu nguyên vật liệu nhưng không sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc chỉ sử dụng một phần nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, số còn lại tiêu thụ trong nước thì phải được phép của Bộ Thương mại (nếu nguyên vật liệu nhập khẩu thuộc diện quản lý theo hạn ngạch), trong trường hợp này doanh nghiệp phải khai báo nộp thuế cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai nhập khẩu trong thời hạn hai (02) ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng. Nếu doanh nghiệp lợi dụng việc sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu đem tiêu thụ nội địa thì ngoài việc bị xử lý thu thuế, phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp còn phải bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1999.

Các văn bản hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai quán triệt thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì báo cáo lên Tổng cục Hải quan để kịp thời chỉ đạo hướng dẫn.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 13/1998/TT-TCHQ

Hanoi, December 14, 1998

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT OF IMPORT TAX AND VALUE ADDED TAX ON RAW MATERIALS AND MATERIALS IMPORTED FOR EXPORT GOODS PRODUCTION

Pursuant to Point 3, Article 4 of Decree No.94/1998/ND-CP of November 17, 1998 detailing the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export and Import Tax;
Pursuant to Point 2, Article 14 of the Law on Value Added Tax;
Pursuant to Point 21, Article 4 of Decree No.28/1998/ND-CP of November 18, 1998 detailing the implementation of the Law on Value Added Tax;
For the uniform management of import tax and value added tax on raw materials and materials imported for export goods production, the General Department of Customs hereby provides following implementation on guidance:

I. SCOPE OF REGULATION

1. The import of raw materials and materials for export goods production is conducted in the form of definitive purchase and sale with the owners of imported raw materials and materials being enterprises engaged in production and/or business activities inside Vietnam (including investment enterprises and joint ventures) that register and set models and norms for consumption of raw materials and materials by themselves and take responsibility to turn out products shall seek markets for export of such products by themselves.

2. The raw materials and materials imported for export goods production, which shall be considered for import tax or value added tax reimbursement, include:

Materials and raw materials which directly constitute the substantial contents of export products and those which are used in the process of producing export goods but do not constitute the substantial contents of export products, such as: paper, chalk, painting brushes, marker pens, clothes pins, printing inks and paints, glue brushes, glue spreading brushes, silk-screen printing frames, bleached crepe, varnishes, etc., of which the enterprises have set materials consumption norms for their product units.

3. Working tools imported to serve the export goods production, such as: chopping boards, molds and models, pliers, scissors, serving machine needles, technical documents and components of machines and equipment (spare parts, tools...) shall not be considered for import tax and value added tax reimbursement according to the above stipulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Raw materials and materials imported for export goods production are subject to import tax and value added tax and eligible for reimbursement of such taxes corresponding to the percentage of export products based on the raw materials and materials consumption norms.

2. The import tax and value added tax payment grace period for raw materials and materials imported for export goods production is 9 months (275 days) from the date the tax payers receive the official tax notices from the customs authorities on the payable tax amounts.

a) During the 275-day grace period, enterprises which have actually exported their products shall not have to pay import tax and value added tax on the imported raw materials and materials volume corresponding to the actually exported product volume, based on the raw materials and materials consumption norms.

b) Beyond the 275-day grace period, if enterprises still fail to actually export their products or to fully export the product volume that must be exported corresponding to the imported materials, they shall have to pay import tax and value added tax for raw materials and materials volume corresponding to the volume of products not yet exported. Such tax amounts shall be remitted into the temporary collection account which is in essence, the suspense account in order to monitor and facilitate the tax reimbursement. Once they actually export their products, the enterprises shall have their already paid import tax and value added tax reimbursed. If past 275-day time limit, the enterprises still fail to pay import tax and value added tax for the corresponding raw materials volume, they shall, as from the 276th day on, be subject to a fine equal to 0.1 per cent (one thousandth) of the payable tax amount for each day of delayed payment until they actually export the volume of products produced from the imported raw materials and materials.

c) For the volume of raw materials and materials allowed to be domestically sold, the enterprises shall have to pay import tax and value added tax to the State budget as prescribed.

3. The procedures and competence to consider the reimbursement or non-collection of import tax and/or value added tax.

a) A dossier applying for reimbursement (non-collection) of import tax and/or value added tax shall comprise:

- An official written request for the reimbursement (non-collection) of import tax and/or value added tax, already paid by the concerned enterprise, which clearly states the export goods quantity, imported raw materials and materials consumption level, import tax and/or value added tax amounts already paid and the requested for reimbursement;

- The goods export contract signed with foreign countries (clearly stating the quantity, specifications, quality, categories ... of export goods) and the contract for import of raw materials and materials for the production of export goods;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The export customs declaration with certification of the actual export volume by border-gate customs authority;

- The tax payment receipt (tax notice);

- The contract for entrusted export and/or import (in case of entrusted export and import).

The norms for raw materials and materials consumption in the production of export goods shall be set by the enterprises, and the enterprises’ directors shall take responsibility for the legal grounds and the accuracy of the norms registered with the customs authority (where the procedures for export and import of products shall be carried out later). The registration of the norms with customs authority shall be made before the import procedures are carried out. In cases where the registered norms are not compatible with the actual raw materials and materials consumption level, the enterprise shall have to promptly send a report thereon to the customs authority where the norms have been registered to serve as basis for the liquidation and tax reimbursement for the registered goods lot.

b) Tax amount collected by the customs authority shall be deposited into a separate account of the provincial/municipal customs department at the State treasury. When subjects eligible for tax reimbursement submit their dossiers requesting the tax reimbursement, the provincial/municipal customs department shall base itself on the dossiers to verify, consider and sign decisions on tax reimbursement or non-collection, and then effect such tax reimbursement to eligible subjects from the above-said temporary collection account at the State treasury.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The customs procedures for the import of raw materials and materials for the production of export goods (in form of definitive sale and purchase) shall be carried out as for export and import goods lots.

Enterprises that import raw materials and materials for the production of export goods shall have to declare for tax calculation and register for carrying out of the procedures according to the current regulations.

The customs authority shall carry out the procedures for checking and determining the payable import tax and value added tax amounts, issue notices within a time limit of 275 days and monitor, manage and liquidate each export or import goods lot according to regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. With a tax payment grace period of 275 days prescribed for the import of raw materials and materials for the production of export goods, and in order to make the management and supervision work strict and effective, thus preventing cases of taking advantage of the 275-day tax payment grace period to import raw materials and materials not for the production of export goods, or use only a part of the imported materials volume in the export goods production. The sale of the remaining volume of imported raw materials and materials on the domestic market, must be permitted by the Ministry of Trade (if the imported raw materials and materials are regulated by quotas). In this case, the enterprises shall have to declare for tax payment with the customs authority in the locality, where they have already registered their import declarations, within two (02) days after the change in the use purpose of imported raw materials and materials. Enterprises that sell imported raw materials and materials on the domestic market shall, besides having to pay import tax and value added tax, be subject to a fine for delayed payment of such taxes and be handled for their violations of tax legislation.

4. This Circular takes effect from January 1st, 1999.

All previous guiding documents which are contrary to this Circular are now annulled.

The provincial/municipal customs departments shall organize the thorough study and implementation of this Circular and report problems arising in the implementation course to the General Department of Customs for its timely direction and guidance.

 

 

General Director of Customs
Phan Van Dinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/1998/TT-TCHQ ngày 14/12/1998 hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228