Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 126/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 165/2010/TT--BTC

Số hiệu: 126/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi quy định tạm nhập, tái xuất xăng dầu

Ngày 07/09/2011, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 126/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 165/2010/TT-BTC.

Theo đó, thương nhân có giấy phép KD xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bán xăng dầu để phục vụ SX, KD cho DN thuộc các KCX, khu bảo thuế, khu thương mại - công nghiệp và các khu kinh tế cửa khẩu khác, trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu thì thủ tục hải quan đối với việc mua bán xăng dầu này thực hiện theo hình thức tạm nhập, tái xuất xăng dầu.

Đồng thời, đối với khối lượng xăng, dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập, thời hạn nộp thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập.

Đối với khối lượng xăng, dầu chuyển sang tiêu thụ nội địa >10% khối lượng đã tạm nhập thì phần vượt quá 10% sẽ có thời hạn nộp thuế là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. (Trước đây chỉ quy định chung thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu được chuyển vào tiêu thụ nội địa là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2011.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 165/2010/TT-BTC NGÀY 26/10/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU; NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đ của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu như sau:

Điều 1. Bổ sung khoản 4, Điều 1 như sau:

“4. Thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bán xăng dầu để phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại - công nghiệp và các khu kinh tế cửa khẩu khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu thì thủ tục hải quan đối với việc mua bán xăng dầu này thực hiện theo hình thức tạm nhập, tái xuất xăng dầu; cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam theo chế độ tạm nhập xăng dầu và bán xăng dầu cho doanh nghiệp thuộc các khu nêu trên theo chế độ tái xuất xăng dầu”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 6 như sau:

“4. Xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa:

4.1. Lượng xăng, dầu nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập có thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm d, khoản 3 và khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11.

4.2. Nếu khối lượng xăng, dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa lớn hơn 10% khối lượng đã tạm nhập thì phần vượt quá 10% khối lượng tạm nhập có thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm đ, khoản 3 và khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11.

4.3. Sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính, chịu phạt chậm nộp thuế (nếu có) theo luật định thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Chương IV Điều 14 như sau:

1. “Chương IV

Thủ tục hải quan đối với tái xuất, xuất khẩu xăng dầu cho tàu bay”.

2. “Điều 14. Hồ sơ hải quan:

1. Đối với tái xuất xăng dầu:

Khi giao hàng cho tàu bay, thương nhân phải nộp hoặc xuất trình cho Chi cục Hải quan các chứng từ sau:

- Xuất trình tờ khai hải quan đã đăng ký;

- Nộp hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho: 01 bản chính;

- Bản định mức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa: 01 bản chính (đối với trường hợp tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa).

2. Đối với xuất khẩu xăng dầu:

2.1. Chứng từ phải nộp cho Chi cục Hải quan:

- Tờ khai hải quan đã đăng ký: 02 bản chính;

- Hợp đồng mua xăng dầu sản xuất trong nước hoặc xăng dầu có nguồn gốc nhập khẩu: 01 bản sao;

- Hợp đồng bán xăng dầu cho tàu bay và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao;

- Hóa đơn bán hàng hoặc Phiếu xuất kho: 01 bản chính;

- Bản định mức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa: 01 bản chính (đối với các trường hợp tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa);

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu: 01 bản sao.

2.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Chi cục Hải quan yêu cầu:

Xuất trình các chứng từ (bản chính) để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với các chứng từ (bản sao) phải nộp tại điểm 2.1 khoản này.”

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2011.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi và thực hiện nội dung quy định tại Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP
- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng  TW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 126/2011/TT-BTC

Hanoi, September 07; 2011

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE MINISTRY OF FINANCE'S CIRCULAR NO. 165/2010/TT-BTC OF OCTOBER 26.2010, PROVIDING CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPORT, IMPORT, TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT AND BORDER-GATE TRANSFER OF PETROL AND OIL; IMPORT OF MATERIALS FOR PRODUCTION AND PREPARATION OF PETROL AND OIL; AND IMPORT OF MATERIALS FOR EXPORT PROCESSING OF PETROL AND OIL

Pursuant to June 29, 2001 Customs Law No. 29/2001/QH10. and June 14, 2005 Law No. 42/2005/QH11 and Supplementing a Number of Articles of the Customs Law;

Pursuant to June 14, 2005 Law So. 45/2005/QH11 on Import Duty and Export Duty;

Pursuant to November 29, 2006 Law So. 78/2006/QH11 on Tax Administration;

Pursuant to the Government's Decree So. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the Commercial Law regarding international goods purchase and stile and goods purchase and sale agents; processing and transit activities with foreign partners;

Pursuant to the Government's Decree So. 84/2009/ND-CP October 15, 2009, on petrol and oil trading;

Pursuant to the Government's Decree So.154/2005/ND CP of December 15, 2005, detailing a number of articles of the Customs Law regarding customs procedures and customs inspection and supervision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government's Decree So. 85/2007/ND-CP of May 25, 2007, derailing the Law on Tax Administration:

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2010/ND-CP of October, 2010, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 85/2007/ND-CP of May 25, 2007, detailing a number of articles of the Law-on RT Administration, and Decree No. 100/2008/ND-CP of September 8, 2008, detailing a number of articles of the Law on Personal Income 7d\;

Pursuant to the Government's Decree No.118/2008/ND-CP of November, 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of finance:

The Ministry of Finance amends and supplements a number of articles of the Ministry of Finance's Circular No. 165/2010/TT-BTC of October 26, 2010, providing customs procedures for export, import, temporary import for re-export and border-gate transfer of petrol and oil, import of materials for production and preparation of petrol and oil; and import of materials for export processing of petrol and oil as follows;

Article 1. To add the following Clause -4 to Article 1

"1 for traders that possess licenses for import, export and sale of petrol and oil for production and business of enterprises in export processing zones, tax suspension /ones, commercial and industrial zones and other border-gate economic zones established under the Prime Minister's decision which provides that goods purchase, sale and exchange relations between such zones and inland areas are import and export ones, customs procedures for such purchase and sale of petrol and oil shall be conducted as for temporary import for re-export of petrol and oil. Specifically, petrol and oil traders may complete procedures for importing petrol and oil into Vietnam as for temporary import of petrol and oil and sell such petrol and oil to enterprises in above zones as in process of re-export "

Article 2. To amend and supplement Clause 4. Article 6 as follows:

"4 Petrol and oil already temporarily imported but neither re-exported nor fully re-exported may be put for domestic consumption:

4.1. The time limit for tax payment for a petrol and oil volume of up to 10 percent of the temporarily imported volume complies with Point d. Clause 3. and Clause 4. Article 42 of Tax Administration Law No. 7S/2006/QH 11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3, After fulfilling tax and financial obligations and paying late tax payment fines (if any) under law. traders shall comply with regulations on inspection of imported petrol and oil quality "

Article 3. To amend and supplement Chapter IV and Article 14 as follows:

1. "Chapter IV

Customs procedures for re-export and export of petrol and oil for aircraft."

2. Article 14. Customs dossiers:

1. For re-export of petrol and oil:

When delivering goods to aircraft, traders shall submit or produce to district-level Customs Departments the following documents:

- A registered customs declaration, to be produced;

- An original sale invoice or ex-warehousing hill, to be submitted:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For export of petrol and oil:

2.1. Documents to be submitted to district-level Customs Departments include:

Two original registered customs declarations;

- A copy of the domestically-produced or imported petrol and oil purchase contract;

A copy of the contract on petrol and oil sale to aircraft and its appendixes (if any);

- An original sale invoice or ex-warehousing bill;

- An original document staling the norm of petrol and oil volume for domestic flights (for aircraft making domestic flights before exiting Vietnam t;

- A copy of the Ministry of Industry and Trade's written certification of registration of the plan on production and import of materials and consumption of petrol and oil products.

2.2. Documents (original) to be produced at the request of district-level Customs Departments:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Effect

1. This Circular takes effect on October 21, 2011.

2. The General Director of Customs shall direct directors of provincial-level Customs Departments in performing the management, monitoring and implementation of provisions of this Circular-

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 126/2011/TT-BTC ngày 07/09/2011 sửa đổi Thông tư 165/2010/TT--BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.028

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!