Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 110/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 110/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 110/2010/TT-BTC

Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC NHẬN VÀ THÔNG QUAN XE THIẾT KẾ CHỞ TIỀN THUỘC PHÂN NHÓM 8705.10 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn c Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Nghị định s 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhp khu;
Căn cLut Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Nghị định s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 ca Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn c Nghị định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của Bộ Tài chính;
Thc hiện chỉ đo của Thủ ng Chính phtại công văn số 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 v việc thuế xe ô thiết kế chở tiền trên s ý kiến thống nhất của Ngân ng Nhà nước Việt Nam tại công văn s 5658/NHNN-PHKQ ngày 29 tháng 7 năm 2010;
Bộ Tài chính hưng dẫn việc xác nhận thông quan mặt ng xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi như sau:

Điều 1. Điều kiện áp dụng.

Xe thiết kế ch tiền được phân loại vào nhóm 87.05 nếu đáp ng các điều kin sau:

1. xác nhận bng văn bản của Ngân ng Nhà nước Việt Nam theo Mu ban hành kèm theo Thông tư này v đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế ch tiền do Ngân ng Nhà nước Việt Nam quy định (Giấy xác nhận ghi số trang, các trang được đóng dấu giáp lai lp thành 4 bản: 02 bn giao doanh nghiệp nhập khẩu (01 bản để doanh nghiệp nhập khu np cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhp khu, 01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu lưu), Ngân ng Nhà nước Việt Nam lưu 02 bản).

2. Đối ng s dụng loại xe thiết kế ch tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn v trực thuc; Các Tổ chc Tín dụng; Kho bạc Nhà c; Ngân hàng phát triển Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thc hin.

1. Doanh nghiệp nhập khu xe thiết kế ch tiền khi nhập khẩu, ngoài các chng từ quy định chung đối với hàng hoá nhập khẩu cn xuất trình cho cơ quan hải quan xác nhận của Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam về việc đáp ng tiêu chun xe thiết kế ch tiền theo quy định của Ngân ng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

2. Chậm nht 3 tháng ktừ thi điểm hoàn thành thủ tục hải quan, doanh nghip nhp khu phải gửi cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam bản photocopy hoá đơn bán hàng cho các đối tưng s dng loại xe thiết kế chở tin nêu tại khoản 2, Điều 1 Thông này có xác nhn của doanh nghip nhập khu để Ngân hàng nhà nước Việt Nam lưu, theo dõi quản lý.

3. Các tng hp không đáp ng các điều kiện nêu tại Điều 1 Thông này hoc chuyn đổi mục đích s dụng, thay đổi đối tượng s dụng thì phải thc hiện np thuế cho cơ quan Hải quan theo chủng loại nhp khu ơng ng vi s hàng hoá tại Biểu thuế nhập khu ưu đãi thuế suất thuế nhp khu hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lc thi hành sau 45 ngày k t ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ ng và các Phó Th tưng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban ca Đng;
- Văn phòng Quc hội;
- Văn phòng Ch tịch nưc;
- VP BCĐ TW v phòng, chng tham nhũng;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành ph trc thuc TW;
- Cc Kiểm tra văn bản - B pháp;
- Các đơn v thuc và trực thuc B Tài chính;
- Cc Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. B TRƯỞNG
TH TRƯNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

CNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập - Tự do - Hnh phúc
---------

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUN XE THIẾT K CH TIỀN

Số………….

Kính gửi: Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam

 

1. Tên đơn v nhập khẩu: ……………

2. Địa chỉ: …………………..

3. Điện thoại:                                           Fax

4. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số:

5. i cấp:                                              Ngày cấp:

6. Mã s XNK:…………….                        Nơi cp

7. Công ty nhập khẩu xe thiết kế ch tin theo Hp đồng thương mại s …………… ngày…………. vi Công ty ………………………….., địa chỉ ………………………………………..

8. Đặc điểm xe:

STT

NHÃN HIỆU, SỐ LOẠI

NĂM SẢN XUẤT

MÀU SƠN

DUNG TÍCH XI LANH

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tài liệu kèm theo gồm:

Catalog ca xe

………

Đề nghị Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam xác nhn v chng loại xe trên./.

 

 

………, Ngày……tháng…. năm 20…..

Đại điện doanh nghiệp nhập khu

(Ký, ghi rõ h tên, chức danh và đóng du)

 

NGÂN NG NHÀ NƯC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:………

Hà Nội, ngày…… tháng…. năm …...

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN XE THIẾT KẾ CHỞ TIỀN

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Căn c…………..;

Căn cứ……………..;

Căn c ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010

v thuế xe ô tô thiết kế ch tiền;

Căn c Tng s 110/2010/TT-BTC ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính về ng dẫn xác nhận và thông quan xe thiết kế ch tiền;

Xét Đơn đ nghị xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế ch tiền s. ngày… của ………….và hồ sơ liên quan về việc xác nhn đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XÁC NHẬN

Số xe ô tô nhập khẩu sau (theo mẫu đính kèm);

STT

NHÃN HIỆU, SỐ LOẠI

NĂM SẢN XUẤT

MÀU SƠN

DUNG TÍCH XI LANH

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca……. (tên đơn v nhập khu)

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh s:………….. Nơi cp:

………………Ny cấp:……………….

s XNK:….. i cấp…………………………..

Đạt tiêu chun xe thiết kế ch tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Công ty nhập khẩu xe thiết kế ch tiền theo Hp đng số…. ngày……. vi:

Tên đơn v s dụng [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt (nếu có)]

- Địa chỉ trụ s chính:

- Điện thoại:                                                         Fax:

- Quyết định thành lp hoc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) * số:

- Nơi cp:                                                            Ngày cấp:

- Mã s XNK (nếu có):                              Nơi cấp:

Chậm nhất là 3 tháng k t thi điểm hoàn thành th tục hải quan, đơn v nhập khẩu phải gửi cho Ngân ng Nhà nước Việt Nam bản sao hoá đơn bán hàng cho đơn v s dụng (bản sao này phải có xác nhn ca đơn v s dng).

Giấy xác nhn này gồm …….. trang.

 

i nhận:
- Doanh nghiệp nhp khẩu (02 bản)
- Lưu: VT, PHKQ

TL.THNG ĐỐC

CC TRƯNG CC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ

 

------------------------------------------

* Ni dung này kng áp dụng đi với Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam các đơn vị trc thuc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 110/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144