Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2022/TT-BCT phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Số hiệu: 11/2022/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 27/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Nguyên tắc phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá

Ngày 27/6/2022, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 11/2022/TT-BCT phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Theo đó, quy định nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá như sau:

Bộ NN&PTNT quyết định số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường công khai, minh bạch theo khoản 3 Điều 21 Luật Quản lý ngoại thương trước khi gửi Bộ Công Thương công bố.

Bộ Công Thương quyết định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định Thông tư 11/2022/TT-BCT đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với số lượng, khối lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất gia công xuất khẩu.

Bộ Công Thương lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá để điều hành việc phân giao.

Thành phần hội đồng đấu giá: Lãnh đạo Bộ Công thương (chủ tịch), đại diện các bộ: Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là Ủy viên hội đồng.

Thông tư 11/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 12/8/2022.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2022/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Hiệp định về cấp phép nhập khẩu của WTO;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị đinh số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá.

2. Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Điều 3. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Theo đó:

1. Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô theo phương thức đấu giá.

2. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.

Điều 4. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao và thời điểm phân giao theo phương thức đấu giá

1. Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm.

2. Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Điều 5. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Việc quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật Quản lý ngoại thương trước khi gửi Bộ Công Thương công bố.

2. Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, Bộ Công Thương quyết định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của Thông tư này, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

3. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với số lượng, khối lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công xuất khẩu.

4. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là Ủy viên Hội đồng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá có các quyền sau đây:

a) Đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

b) Tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá sau khi được Hội đồng đấu giá công bố đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

2. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư này.

b) Phải nộp khoản tiền đặt trước trước khi tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Số tiền đặt trước được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường) có các quyền sau:

a) Được nhận văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

b) Được nhập khẩu đường trực tiếp hoặc ủy thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả trúng đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn). Tài khoản nộp tiền quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nộp chứng từ xác nhận đã trả tiền trúng đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

3. Thương nhân nhận được văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương chỉ được nhập khẩu đường phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyển nhượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Chương II

QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Mục 1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC, NIÊM YẾT VỀ VIỆC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Điều 8. Thông báo tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Hội đồng đấu giá thông báo về thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Phiên đấu giá), thông báo mời tham gia, thủ tục tham gia chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ít nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

Điều 9. Niêm yết về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

a) Hội đồng đấu giá thực hiện niêm yết việc tổ chức Phiên đấu giá để phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tại Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

b) Nội dung niêm yết gồm: Tên, địa chỉ của Hội đồng đấu giá; Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá; Chủng loại đường, số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá, đối tượng tham gia phân giao theo phương thức đấu giá; Giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá; Những thông tin khác có liên quan.

Điều 10. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

1. Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu giá quy định, công bố chi tiết tại Thông báo tổ chức, niêm yết về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Công thức xác định giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như sau: Giá khởi điểm = (Giá nhập khẩu - Giá mua đường trong nước) x hệ số X.

Trong đó:

a) Giá nhập khẩu được tính bằng giá CFR của đường tinh luyện + phí bảo hiểm + thuế nhập khẩu + thuế giá trị gia tăng + chi phí vận chuyển bốc xếp nội địa (giá CFR của đường tinh luyện nhập khẩu được tham chiếu trên thị trường London vào ngày Thông báo tổ chức đấu giá).

b) Giá mua đường trong nước là giá bán buôn đường tinh luyện giao tại nhà máy + chi phí vận chuyển bốc xếp nội địa + thuế giá trị gia tăng (giá bán buôn đường tinh luyện giao tại nhà máy được xác định trên cơ sở giá bình quân của hai miền Nam, Bắc vào ngày Thông báo tổ chức đấu giá).

c) Hệ số X là hệ số biến thiên, được Hội đồng đấu giá quy định và công bố sau khi được Chủ tịch Hội đồng đấu giá phê duyệt, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm tổ chức Phiên đấu giá.

2. Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước có giá trị tương đương với 10% giá trị của số lượng đường thương nhân đăng ký tham gia phân giao theo phương thức đấu giá được tính theo giá khởi điểm.

Mục 2. ĐĂNG KÝ THAM GIA PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Điều 11. Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Mỗi thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, bao gồm:

a) Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 (một) đơn giá và số lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20 (hai mươi) đơn giá. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 (một nghìn) tấn.

Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì và đặt vào trong túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Phiếu bỏ giá này chỉ được mở tại Phiên đấu giá.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

2. Túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

a) Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

b) Tên thương nhân.

c) Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử).

3. Nơi nhận, thời điểm nhận hồ sơ

a) Sau khi có thông báo tổ chức Phiên đấu giá, thương nhân gửi túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

b) Thời gian nhận hồ sơ được công bố tại Thông báo mời tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

c) Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

Điều 12. Xét duyệt hồ sơ

Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ: đủ điều kiện tham gia, cần bổ sung hồ sơ hoặc không đủ điều kiện tham gia.

1. Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

2. Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá thông báo để thương nhân nộp hồ sơ bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

3. Trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân biết chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

Mục 3. TỔ CHỨC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Điều 13. Hình thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đấu giá

1. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức trả giá lên.

Điều 14. Trình tự phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở phong bì Phiếu bỏ giá của thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Sau đó, Hội đồng công bố toàn bộ kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được bán đấu giá nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Điều 15. Kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá và hủy kết quả đấu giá

1. Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá.

2. Sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật hải quan, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan.

3. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này (thời điểm nộp tiền là thời điểm tài khoản của Bộ Công Thương báo đã nhận tiền), thông báo kết quả trúng đấu giá của thương nhân sẽ tự động hết hiệu lực, thương nhân không được hoàn lại số tiền đã đặt trước.

4. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá từ chối nhận kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá quyết định xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung cho thương nhân trả giá thấp hơn liền kề.

5. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá sau khi Bộ Công Thương đã ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, thương nhân không được hoàn lại toàn bộ số tiền trúng đấu giá đã nộp.

6. Trường hợp dư hạn ngạch do thương nhân không đấu giá, không đấu giá hết hoặc trúng đấu giá không hết, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương để Bộ Công Thương xem xét, quyết định phương án tiếp tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đối với lượng hạn ngạch còn lại hoặc hủy bỏ lượng hạn ngạch còn lại, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm kết thúc đấu giá.

7. Kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau:

a) Theo thỏa thuận giữa Hội đồng đấu giá và thương nhân trúng đấu giá về việc hủy kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

b) Hội đồng đấu giá, thương nhân tham gia đấu giá, thương nhân trúng đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối trong quá trình phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá.

Điều 16. Phương thức thu tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

1. Tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được thu toàn bộ một lần trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội).

3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của thương nhân trúng đấu giá được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

Điều 17. Xử lý tiền đặt trước

1. Thương nhân trúng đấu giá khi nộp tiền trúng đấu giá thì số tiền đặt trước được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân.

2. Thương nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, thương nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này nhưng có văn bản xin rút không tham gia đấu giá ít nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Phiến đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thương nhân vi phạm các quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá tại Thông tư này và không được tham gia đấu giá, thương nhân từ chối kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, thương nhân trúng đấu giá nhưng không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này không được hoàn lại tiền đặt trước.

Điều 18. Quản lý, sử dụng kinh phí đấu giá

1. Chi phí phục vụ cho việc tổ chức đấu giá của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

2. Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, sau khi trừ chi phí quy định tại khoản 1 Điều này, được nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Sau khi kết thúc Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK(5).ntmlinh( ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

PHỤ LỤC

PHIẾU BỎ GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...

Kính gửi: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
(Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

4. Ngành nghề kinh doanh: (nêu cụ thể)

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: (bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện, v.v...)

6. Thuộc hiệp hội, nhóm doanh nghiệp liên kết: (nêu cụ thể)

7. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm ... (tấn): (nêu cụ thể)

TT

Lượng đăng ký đấu giá (tấn)

Loại đường (đường thô, đường tinh luyện)

Giá đăng ký (nghìn VND)

Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VND)

Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

Đơn giá 1

1.000

A

A x 1.000

10% (giá khởi điểm x 1.000)

Đơn giá 2

1.000

B

Đơn giá 3

1.000

C

….

Đơn giá 20

1.000

C

Tổng số

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20 đơn giá.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 11/2022/TT-BCT

Hanoi, June 27, 2022

 

CIRCULAR

ALLOCATION OF SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA VIA AUCTIONS

Pursuant to the Agreement on Import Licensing of WTO;

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management in 2017;

Pursuant to Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Decree No. 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of Government elaborating the Law on Foreign Trade Management;

At the request of Director of Agency of Foreign Trade;

The Minister of Industry and Trade promulgates Circular on allocation of sugar import tariff quota via auctions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Circular prescribes the rules and procedures for distributing import tariff quota on sugar (cane or beet sugar and chemically pure sucrose) with HS code of 17.01 via auctions.

2. The allocation of import tariff quota on sugar (cane or beet sugar and chemically pure sucrose) with HS code of 17.01 via other means shall conform to Circular No. 12/2018/TT-BCT dated June 15, 2018 of the Minister of Industry and Trade and Decree No. 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government.

Article 2. Regulated entities

1. Traders engaging in the allocation of sugar import tariff quota via auctions.

2. Agencies, organizations, and individuals related to the allocation of sugar import tariff quota via auctions.

Article 3. Traders engaging in the allocation of sugar import tariff quota via auctions

Traders who use sugar directly as manufacturing materials and traders who use raw sugar to produce refined sugar are eligible for registration for the allocation of sugar import tariff quota via auctions. To be specific:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Traders who use sugar directly as manufacturing materials are only eligible for registration for allocation of refined sugar import tariff quota via auctions.

Article 4. Quantity of allocated sugar import tariff quota and time of allocation via auctions

1. The Ministry of Industry and Trade shall publicize the quantity of sugar import tariff quota to be allocated via auctions after receiving decision on quantity of sugar import tariff quota issued by Ministry of Agriculture and Rural Development based on sugar demand and supply from time to time.

2. The Ministry of Industry and Trade shall determine the time to allocate sugar import tariff quota via auctions after discussing with Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Finance.

Article 5. Rules of allocating sugar import tariff quota via auctions

1. The decision of Ministry of Agriculture and Rural Development on quantity and volume of sugar import tariff quota must be public and transparent in accordance with Clause 3 Article 21 of the Law on Foreign Trade Management before being submitted to Ministry of Industry and Trade.

2. On the basis of written notice of Ministry of Agriculture and Rural Development on quantity and volume of sugar import tariff quota, the Ministry of Industry and Trade shall decide on the allocation of import tariff quota in accordance with this Circular in a public, transparent, and objective manner.

3. Sugar import tariff quota does not apply to sugar imported for manufacturing and export processing.

4. The Ministry of Industry and Trade shall establish a Council for allocation of sugar import tariff quota via auctions (hereinafter referred to as “Auction council”) to coordinate the allocation. Composition of the Auction council consists of: Head of Ministry of Industry and Trade (acting as the President), representatives of Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Justice, and Ministry of Finance acting as members of the Auction council.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Traders engaging in the allocation of sugar import tariff quota via auctions have the right to:

a) register for allocation of sugar import tariff quota via auctions.

b) engage in the allocation of sugar import tariff quota via auctions after being declared satisfactory to regulations under this Circular by the Auction council.

2. Traders engaging in the allocation of sugar import tariff quota via auctions have the obligations to:

a) strictly comply with this Circular.

b) pay a deposit prior to engaging in the allocation of sugar import tariff quota via auctions. The deposit is specified under Clause 2 Article 10 hereof.

Article 7. Rights and obligations of traders allocated with sugar import tariff quota via auctions

1. Traders allocated with sugar import tariff quota via auctions have the rights to:

a) receive notice on allocation of import tariff quota of Ministry of Industry and Trade after paying the winning bid.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Traders allocated with sugar import tariff quota via auctions have the obligations to:

a) submit the winning bid to account of Ministry of Industry and Trade within 5 working days from the date on which auction results are publicized on website of Ministry of Industry and Trade (www.moit.gov.vn). Payment account is specified under Clause 2 Article 16 hereof.

b) submit certificate of winning bid payment to standing department of the Auction council (Agency of Foreign Trade, Ministry of Industry and Trade - 23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi).

3. Traders receiving notice on allocation of sugar import tariff quota from Ministry of Industry and Trade are only allowed to import sugar for manufacturing purposes and are not allowed to trade or transfer sugar import tariff quota.

Chapter II

PROCEDURES FOR ALLOCATING SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA VIA AUCTIONS

Section 1. ANNOUNCING ORGANIZATION OF AUCTIONS, PUBLIC POSTING OF ALLOCATION OF SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA VIA AUCTIONS

Article 8. Announcing the allocation of sugar import tariff quota via auctions

The Auction council shall announce the time and the location where the Auction for allocation of sugar import tariff quota (hereinafter referred to as “the auction”) is expected to be held, invitation notice, and official procedures for participation on websites of Ministry of Industry and Trade, “Báo Công Thương” (Industry and Trade Newspaper), “Báo Nông nghiệp Việt Nam” (Vietnam Agriculture Newspaper), and “Thời báo Tài chính Việt Nam” (Vietnam Financial Time) at least 21 days prior to the date of the auction.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The Auction council shall publicly post the auction for allocation of sugar import tariff quota at head office of Ministry of Industry and Trade (23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi) at least 7 days prior to the auction date.

b) Details to be publicly posted include: Name, address of the Auction council; Expected time and location of the auction; Type of sugar, quantity of sugar import tariff quota allocated via auctions, participants classified by methods of auction; Opening bid of sugar import tariff quota; Time and location for application for allocation of sugar import tariff quota via auctions; Other relevant information.

Article 10. Opening bid and deposit

1. Opening bid and bid increments shall be regulated and publicized by the Auction council in the Announcement of auction and public posting of allocation of sugar import tariff quota via auctions.

Formula of opening bid of sugar import tariff quota is: Opening bid = (Import price - Sugar purchase price in Vietnam) x coefficient X.

In which:

a) Import price shall equal CFR price of refined sugar + insurance costs + import tariff + VAT + domestic transport and handling costs (CFR price of imported refined sugar refers to price in London market on the date on which the auction is announced).

b) Sugar purchase price in Vietnam refers to sale price of refined sugar delivered at factory + domestic transport and handling costs + VAT (sale price of refined sugar delivered at factory is determined based on the average price of Northern and Southern region on the date on which the auction is announced).

c) Coefficient X is a coefficient of variation, regulated and publicized by the Auction council after being approved by the Director of the Auction council based on sugar supply and demand at the time in which the auction is held.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 2. REGISTERING FOR ALLOCATION OF SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA VIA AUCTIONS

Article 11. Application for allocation of sugar import tariff quota via auctions

1. Each trader shall submit one application envelope for allocation of sugar import tariff quota via auctions, consisting of:

a) Bid sheet (using form under Appendix attached hereto). Each trader may include up to 20 unit prices and can register uniform price or discriminatory price for the included unit prices. Quantity of sugar in each unit price is 1.000 tonne.

The bid sheet shall be placed in a separate envelope which will be sealed, have signatures of the trader appended to the envelope edges. The envelope will then be placed in the application envelope. The bid sheet will only be opened at the auction.

b) Certificate of business registration or Enterprise registration certificate or Investment registration certificate or equivalent document of trader: 1 copy, bearing confirmation and certification for true copy.

c) Proof of deposit payment of trader for deposit made to accounts of Ministry of Industry and Trade: 1 copy, bearing confirmation and certification for true copy.

2. The application envelope shall be sealed, have seal appended, and have the following information written on the outside:

a) Application for allocation of sugar import tariff quota via auctions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Detail contact information of trader (address, phone number, fax number, email address).

3. Application submission location and time

a) As soon as an announcement on auction organization is made, traders shall submit their application envelopes according to Clause 1 and Clause 2 of this Article via post service or in person to standing department of the Auction council (Agency of Foreign Trade, Ministry of Industry and Trade - 23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi).

b) Period for receiving applications shall be mentioned in the invitation to the auction.

c) Time for receiving applications shall conform to date stamp of Ministry of Industry and Trade.

Article 12. Application review

The Auction council shall review applications and notify traders of application review results: eligible for participation, revision required, or ineligible for participation.

1. The Auction council shall notify eligible traders at least 2 working days prior to the date on which the auction is held in writing, email, or fax.

2. If revision is required, the Auction council shall notify and request traders to submit additional documents to standing department of the Auction council at least 3 working days prior to the date on which the auction is held (notification can be sent in writing, email, or fax).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 3. ORGANIZING ALLOCATION OF SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA VIA AUCTIONS

Article 13. Format of allocating sugar import tariff quota via auctions

1. The auction shall be organized in form of sealed bit sheets.

2. Auction method shall be ascending-price auction.

Article 14. Procedures for allocating sugar import tariff quota via auctions

1. At the auction, the Auction council shall open bid sheets of eligible traders. Then, the council shall publicize bids of all eligible traders.

2. Traders whose bid sheets offer the highest prices in descending order which are not lower than the opening bid will win and be allocated with sugar import tariff quota until the quota is exhausted.

If multiple traders have bid sheets which offer the same prices and total registered tariff quota of these traders is greater than the remaining tariff quota, the remaining tariff quota will be evenly distributed among the traders. If the distributed tariff quota is an odd number, it will be rounded or decided by the Director of Auction council.

Article 15. Results of allocation of sugar import tariff quota via auctions and cancellation of auction results

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Once the winning traders have submitted the winning bid in accordance with Point a Clause 2 Article 7 hereof and the Auction council has submitted report on auction result to the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Industry and Trade shall issue notice on allocation of sugar import tariff quota to winning traders.

Upon performing import procedures, in addition to import dossiers as per applicable customs laws, traders shall present notice on allocation of sugar import tariff quota issued by Ministry of Industry and Trade to customs authority.

3. If winning traders fail to submit the winning bid in accordance with Point a Clause 2 Article 7 hereof (the date of submission is the date on which account of Ministry of Industry and Trade notifies the transfer), notice on winning bid of traders will be automatically void and the traders will not receive their deposit.

4. If the winning traders waive the winning results before the Ministry of Industry and Trade promulgates notice on allocation of sugar import tariff quota to the traders, the Auction council shall approve bidders with the next highest bid for winning.

5. If the winning traders waive the winning results after the Ministry of Industry and Trade promulgates notice on allocation of sugar import tariff quota to the traders, the traders shall not receive their deposit.

6. If any quota remains after the auction, the Auction council shall report to the Ministry of Industry and trade for consideration and decision on solutions for allocating remaining sugar import tariff quota or voiding the remaining quota depending on sugar supply and demand situation at the time in which the auction ends.

7. Allocation results of sugar import tariff quota shall be cancelled in the following cases:

a) Agreements between the Auction council and the winning traders on cancellation of allocation results of sugar import tariff quota via auctions take effect, unless the cancellation will damage or affect benefits of the State, rights, and benefits of individuals, organizations.

b) The Auction council, traders participating in the auction, or winning traders collaborate in rigging the allocation of sugar import tariff quota via auctions resulting in fabricated or falsified application for auction or bidding results.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Winning bid shall be collected all at once before the Ministry of Industry and Trade promulgates notice on allocation of sugar import tariff quota to winning traders.

2. Winning traders shall submit the winning bit to account of Ministry of Industry and Trade (account name: “Văn phòng Bộ Công Thương” (Office of the Ministry of Industry and Trade), account number 999996739999 at Lien Viet Post Bank - Thanh Nhan, Hanoi).

3. Winning bid must be submitted within the time limit set forth under Point a Clause 2 Article 7 hereof.

Article 17. Dealing with deposit

1. Winning traders shall have their deposit deducted from their winning bid.

2. Eligible traders who do not win the auction and traders with adequate applications according to Article 11 hereof who request withdrawal from the auction in writing at least 2 working days prior to the auction date shall receive their deposit within 5 working days from the date on which the auction ends, except for cases under Clause 3 of this Article.

3. Traders who violate regulations on allocation of sugar import tariff quota via auctions mentioned under this Circular and are ineligible for auction, winning traders who waive their winning results before the Ministry of Industry and Trade promulgates notice on allocation of sugar import tariff quota, and winning traders who fail to submit the winning bid in accordance with Point a Clause 2 Article 7 hereof shall not receive their deposit.

Article 18. Management and use of auction expenditure

1. Expenditure serving organization of auctions of the Auction council shall be covered by revenues generated by the auction of sugar import tariff quota.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter III

RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTATION

Article 19. Responsibilities of the Auction council

Once the auction ends, the Auction council shall submit report on allocation results of sugar import tariff quota via auctions to the Ministry of Industry and Trade in order to enable the Ministry to issue notice on allocation of sugar import tariff quota to winning traders.

Article 20. Organizing implementation

1. Traders, relevant agencies, organizations, and individuals that violate regulations under this Circular shall be met with actions in accordance with applicable laws depending on nature and level of violations.

2. Difficulties that arise during implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Industry and Trade (Agency of Foreign Trade).

Article 21. Entry into force

This Circular comes into force from August 12, 2022./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Khanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2022/TT-BCT ngày 27/06/2022 quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.207

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!