Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 105/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính thủ tục hải quan áp dụng Khu kinh tế Vân Phong Khánh Hoà

Số hiệu: 105/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  105/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15  tháng 11 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG TẠI KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong  như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1- Phạm vi áp dụng:

Chế độ tài chính và thủ tục hải quan quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi tắt là chế độ tài chính) được áp dụng trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà (sau đây gọi tắt là KKT Vân Phong).

Chế độ tài chính quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành trên địa bàn KKT Vân Phong. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh cả trên địa bàn KKT Vân Phong  và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKT Vân Phong làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp giấy phép đầu tư; cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tại KKT Vân Phong trước ngày Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg) có hiệu lực mà chưa hưởng đủ ưu đãi thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại, trường hợp dự án có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện ưu đãi theo Giấy phép đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.

2 - Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng Thông tư này là:

Nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân hành nghề độc lập, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Việt Nam.

3. Giải thích từ ngữ:

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Khu phi thuế quan: là khu vực địa lý được ngăn cách bằng hàng rào cứng với các khu chức năng khác của KKT Vân Phong theo quy định tại các Điều 7, Điều 8 của Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg.

- Các khu chức năng: bao gồm khu công nghiệp, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu du lịch và dịch vụ giải trí, khu dân cư và khu hành chính trong KKT Vân Phong (không bao gồm khu chế xuất) được xác định trong Quy hoạch chung KKT Vân Phong do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Nội địa Việt Nam: bao gồm các khu chức năng trong KKT Vân Phong và phần còn lại của lãnh thổ Việt Nam (trừ các khu tương tự Khu phi thuế quan quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và khu chế xuất).

- Cổng kiểm soát hải quan: Khu phi thuế quan có 2 cổng kiểm soát hải quan: Cổng kiểm soát hải quan tại phần tiếp giáp giữa cảng phi thuế quan với cảng thuế quan và nước ngoài, gọi tắt là cổng A; Cổng kiểm soát hải quan tại phần tiếp giáp giữa cảng phi thuế quan với nội địa, gọi tắt là cổng B.

- Danh mục hàng hoá có xuất xứ từ Khu phi thuế quan: Là danh mục hàng hoá do Ban quản lý KKT Vân Phong (gọi tắt là Ban quản lý) ban hành theo từng thời kỳ (gọi tắt là Danh mục hàng hoá xuất xứ Khu phi thuế quan) gồm những hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài.

4. Điều kiện áp dụng chế độ tài chính liên quan đến Khu phi thuế quan:

Các cơ chế tài chính quy định đối với Khu phi thuế quan trong KKT Vân Phong chỉ áp dụng khi Khu phi thuế quan được bảo đảm đồng thời các điều kiện sau:

- Có hàng rào cứng bảo đảm cách ly các hoạt động trong Khu phi thuế quan với các khu chức năng khác trong KKT Vân Phong;

- Trong Khu phi thuế quan không có khu dân cư, không có dân cư cư trú thường xuyên hoặc tạm trú (kể cả người nước ngoài);

- Có cơ quan hải quan giám sát, kiểm tra người, hàng hoá và các phương tiện vào và ra Khu phi thuế quan.

5. Một số quy định chung về thủ tục hải quan Khu phi thuế quan:

a. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Khu phi thuế quan được xuất khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu từ nước ngoài tất cả các hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam không cấm. Chính sách về mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo từng thời kỳ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành có liên quan. Việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, hàng hoá hạn chế kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.

b. Định kỳ 6 tháng, doanh nghiệp Khu phi thuế quan có trách nhiệm gửi cơ quan hải quan Báo cáo quyết toán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong kỳ và Báo cáo xuất-nhập-tồn kho sản phẩm. Cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu và gửi cơ quan thuế để kiểm tra xác định các khoản thuế phải nộp.

c. Hàng hoá, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Khu phi thuế quan thuộc loại hình nào thì áp dụng qui trình thủ tục hải quan quy định cho loại hình đó.

d. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua Khu phi thuế quan chỉ được đi qua cổng A và cổng B.

đ. Hàng hoá từ nội địa xuất khẩu vào Khu phi thuế quan và ngược lại, hàng hoá từ nước ngoài  đi qua cổng B vào Khu phi thuế quan làm thủ tục hải quan tại cổng B; Hàng hoá từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan và hàng hoá từ khu phi thuế quan ra nước ngoài qua cổng A làm thủ tục hải quan tại cổng A.

e. Hàng hoá từ nội địa xuất khẩu ra nước ngoài qua cổng A hoặc hàng hoá từ nước ngoài qua cổng A vào nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành tại cổng A hoặc tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu. Nếu làm thủ tục tại chi cục hải quan ngoài cửa khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định về hàng hoá chuyển cửa khẩu.

g. Ngoài các quy định về thủ tục hải quan nêu trên, các bên liên quan phải thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Nguyên tắc ưu đãi đầu tư:

Các dự án đầu tư vào KKT Vân Phong được hưởng ưu đãi tối đa dành cho các dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi theo điều ước quốc tế, các hợp đồng thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định các mức ưu đãi khác nhau về cùng một vấn đề thì được áp dụng mức ưu đãi quy định tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Chính sách thuế đối với KKT Vân Phong:

1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 a. Các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong KKT Vân Phong  được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp.

b. Các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong KKT Vân Phong  thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

c. Cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Thu nhập chịu thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phải nộp thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Mục C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

e. Để thực hiện các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư tại KKT Vân Phong  phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước), Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai nộp thuế. Việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ đã đăng ký và nộp thuế theo kê khai.

g. Trong quá trình hoạt động, sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển khoản lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm.

f. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai nộp thuế về thời gian thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại khoản này.

1.2. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

Người lao động (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại KKT Vân Phong  được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp cho phần thu nhập có được do làm việc tại KKT Vân Phong, gồm cả thu nhập thường xuyên và không thường xuyên.

Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

1.3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

a. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

- Hàng hoá từ Khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan;

- Hàng hoá từ khu phi thuế quan chuyển sang hoặc bán cho các khu phi thuế quan khác (là khu phi thuế quan quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) năm 2005), cho doanh nghiệp chế xuất, cho kho ngoại quan, và ngược lại.

 - Các trường hợp hàng hoá không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu khác có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đưa vào Khu phi thuế quan.

b. Hàng hoá thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đưa vào Khu phi thuế quan phải nộp thuế xuất khẩu và làm thủ tục xuất khẩu theo quy định hiện hành.

c. Hàng hoá từ Khu phi thuế quan nhập vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định sau:

- Hàng hoá có xuất xứ từ nước ngoài nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

- Hàng hoá được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

- Hàng hoá thuộc Danh mục xuất xứ Khu phi thuế quan đưa vào nội địa không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan trong KKT Vân Phong có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (không bao gồm hàng hoá nhập từ nội địa Việt Nam có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài), khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hoá đó.

Căn cứ để xác định thuế nhập khẩu phải nộp đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hoá nhập vào nội địa Việt Nam là:

Giá tính thuế xác định  theo quy định hiện hành; số lượng hàng hoá nhập khẩu vào nội địa Việt Nam; thuế suất thuế nhập khẩu đối với từng loại nguyên liệu, linh kiện. Giá tính thuế và thuế suất áp dụng tại thời điểm mở tờ khai nhập khẩu vào nội địa. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có trách nhiệm đăng ký với cơ quan Hải quan về danh mục hàng hoá nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hàng nhập khẩu vào nội địa và định mức nguyên liệu, linh kiện dùng để sản xuất hàng nhập khẩu trước khi nhập vào nội địa Việt Nam.

Giá trị nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong mỗi đơn vị hàng hoá nhập khẩu vào nội địa được xác định theo quy định về giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

d. Các dự án đầu tư sản xuất trong KKT Vân Phong  của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế, kê khai và quyết toán thuế nhập khẩu đối với trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

đ. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu phi thuế quan nhập nguyên liệu sản xuất, vật tư, hàng hoá từ nước ngoài  nhưng không sử dụng hết và các thứ phẩm còn có giá trị thương mại được phép bán vào nội địa Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục hải quan phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

1.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

a. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi thuế quan hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan và ngược lại không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Riêng ô tô dưới 24 chỗ ngồi thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định chung hiện hành.

b. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Riêng ô tô dưới 24 chỗ ngồi thực hiện nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định chung hiện hành.  

c. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu phi thuế quan chuyển sang hoặc bán cho các khu chế xuất và ngược lại không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

d. Hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu phi thuế quan nhập vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu theo quy định hiện hành.

1.5. Thuế giá trị gia tăng:

Các doanh nghiệp KKT Vân Phong được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư này. Đối với những trường hợp hàng hoá không phải nộp thuế giá trị gia tăng, trong hoá đơn thuế giá trị gia tăng, dòng thuế giá trị gia tăng được gạch chéo (x). Cụ thể như sau:

a. Hàng hoá, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong Khu phi thuế quan và từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu phi thuế quan và ngược lại không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

b. Hàng hoá, dịch vụ từ Khu phi thuế quan chuyển sang hoặc bán cho các khu chế xuất và ngược lại không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

c. Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào Khu phi thuế quan được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%.

d. Hàng hoá, dịch vụ từ Khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu với thuế suất theo quy định hiện hành. Cụ thể, doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan khi xuất bán cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nội địa Việt Nam lập hoá đơn không có thuế giá trị gia tăng, dòng thuế suất và thuế giá trị gia tăng gạch chéo. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nội địa (hoặc doanh nghiệp Khu phi thuế quan trong KKT Vân Phong trong trường hợp tự mang hàng vào nội địa để bán) chỉ phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu vào thị trường nội địa.

1.6.  Về giá, phí và lệ phí và các loại thuế khác:

a.  Giá thuê đất, giá cho thuê đất đối với đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Vân Phong  do các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng xác định sau khi đã thoả thuận với Ban Quản lý KKT Vân Phong.

b. Các loại thuế, phí và lệ phí khác được thực hiện theo quy định hiện hành tại các Luật thuế, Luật đầu tư, Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá ra vào Khu phi thuế quan:

2.1. Đối với hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu phi thuế quan: 

a. Nhập khẩu vào Khu phi thuế quan qua cổng A:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nhập khẩu có trách nhiệm khai báo hải quan, nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định hiện hành đối với từng loại hình nhập khẩu hàng hoá theo quy định tại khoản 5, Mục I của Thông tư này.

-  Cơ quan hải quan cổng A thực hiện giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành đối với từng loại hàng hoá.

b. Nhập khẩu vào Khu phi thuế quan qua cổng B: Thực hiện theo quy định hiện hành về hàng nhập khẩu chuyển khẩu          

2.2. Đối với hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào nội địa Việt Nam qua cổng A và hàng hoá từ nội địa xuất khẩu ra nước ngoài qua cổng A: Thực hiện theo quy định hiện hành.

2.3. Đối với hàng hoá từ nội địa xuất vào khu phi thuế quan:

a. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nội địa đăng ký làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan Cổng B thì phải có trách nhiệm khai báo hải quan, nộp hồ sơ hải quan theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu. Trường hợp vận chuyển hàng hoá nội bộ giữa doanh nghiệp với chi nhánh trong và ngoài khu phi thuế quan thì được thay thế hợp đồng mua bán bằng chứng từ xuất kho. Cơ quan  hải quan cổng B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục xuất khẩu cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nội địa theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu.

b. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nội địa đăng ký tờ khai xuất khẩu tại cửa khẩu Chi cục Hải quan nội địa: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Cơ quan hải quan Cổng B thực hiện nhiệm vụ của hải quan cửa khẩu xuất đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu (trừ việc xác nhận thực xuất).

2.4. Đối với hàng hoá từ Khu phi thuế quan  xuất khẩu ra nước ngoài:

a.  Qua cổng B: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

b. Qua cổng A: Thực hiện đăng ký làm thủ tục tại cơ quan hải quan cổng A.  Cơ quan hải quan cổng A thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành đối với hàng xuất khẩu.

2.5. Đối với hàng hoá từ khu phi thuế quan đưa vào nội địa:

a. Đối với hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá xuất xứ Khu phi thuế quan được miễn làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai về số lượng hàng hoá với cơ quan hải quan và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

b. Đối với các hàng hoá khác phải thực hiện thủ tục hải quan đầy đủ, cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại khu phi thuế quan (bên bán) có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nội địa (bên mua) đầy đủ chứng từ, hoá đơn và các giấy tờ theo quy định của cơ quan hải quan để doanh nghiệp nội địa khai báo hải quan, nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại cơ quan hải quan cổng B.

- Hải quan cổng B có trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp nội địa theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện có hàng nước ngoài được đưa vào khu phi thuế quan để tiếp tục nhập khẩu vào nội địa có cùng chủng loại với hàng hoá nằm trong Danh mục hàng hoá xuất xứ khu phi thuế quan do Ban quản lý KKT Vân Phong thông báo, nhưng doanh nghiệp không khai báo hải quan, thì cơ quan hải quan cổng B yêu cầu xuất trình chứng từ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của lô hàng; tiến hành xử lý vi phạm và làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng theo quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Ban quản lý KKT Vân Phong biết để có biện pháp quản lý hoặc loại trừ khỏi Danh mục hàng hoá xuất xứ khu phi thuế quan.

2.6. Đối với hàng hoá gia công:

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá mà tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong khu phi thuế quan gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc thuê tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong nội địa gia công và ngược lại được thực hiện theo quy định hiện hành.

2.7. Hàng hoá tạm xuất - tái nhập; tạm nhập - tái xuất; chuyển khẩu; quá cảnh và vận chuyển:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và vận chuyển qua Khu phi thuế quan chỉ được đi qua các cổng có trạm kiểm soát hải quan. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm xuất- tái nhập; tạm nhập- tái xuất; chuyển khẩu; quá cảnh và vận chuyển tại khu phi thuế quan thực hiện theo quy định hiện hành.

2.8. Ngoài các hướng dẫn tại Thông tư này, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn khác về hải quan.

3. Chế độ ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng

3.1. Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng:

a. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN)

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật- xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng phục vụ chung cho KKT Vân Phong  theo các chương trình mục tiêu được bố trí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. NSNN chỉ hỗ trợ để đầu tư xây dựng cho các công trình cơ sở hạ tầng chung của toàn KKT Vân Phong, không hỗ trợ  đối với cơ sở hạ tầng dành riêng cho từng khu chức năng trong KKT Vân Phong (trừ việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải tập trung của các khu chức năng và hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các khu chức năng và tái định cư cho các gia đình bị thu hồi đất).

- Việc hỗ trợ đầu tư từ NSNN để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vân Phong được thực hiện theo đúng dự án phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ban Quản lý KKT Vân Phong là đầu mối kế hoạch của địa phương được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vân Phong; là chủ đầu tư trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng bằng vốn NSNN trong phạm vi KKT Vân Phong theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

b. Hỗ trợ đầu tư từ NSNN để xây dựng cơ sở hạ tầng

- Trong thời gian 15 năm đầu, kể từ ngày Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước hàng năm để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vân Phong không thấp hơn toàn bộ nguồn thu ngân sách trên địa bàn KKT Vân Phong được nộp vào Kho bạc Nhà nước; bao gồm số thu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các khoản thu hợp pháp khác (trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu). Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu chỉ thực hiện  đối với hàng hoá thực tế xuất nhập khẩu mở tờ khai hải quan, kiểm tra thực tế hoá tại KKT Vân Phong và nộp thuế tại Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Hàng năm, căn cứ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, tiến độ thực hiện của dự án, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn KKT Vân Phong, ngân sách nhà nước trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Khánh Hoà để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng của KKT Vân Phong.

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Khánh Hoà để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng của KKT Vân Phong  được giao rõ trong dự toán NSNN giao cho tỉnh Khánh Hoà. Cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, hàng năm tỉnh Khánh Hoà  bố trí dự toán ngân sách địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng của KKT Vân Phong theo quy định tại điểm a khoản này.

c. Các khoản thu phát sinh trên địa bàn được nộp vào ngân sách nhà nước. Việc phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Việc quản lý, sử dụng vốn do ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vân Phong:

  Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vân Phong được quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Việc lập dự toán được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3.2. Chế độ dùng quỹ đất để tạo vốn phát triển hạ tầng:

Ban quản lý là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và là chủ đầu tư trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn từ quỹ đất tại KKT Vân Phong; Ban quản lý tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai thi công các dự án cơ sở hạ tầng đầu tư bằng vốn từ quỹ đất tại KKT Vân Phong.

Ban quản lý lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện dự án gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trình ra Hội đồng nhân dân  tỉnh hoặc quyết định theo thẩm quyền.

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất của địa phương, khả năng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ đấu giá, tiền thu về sử dụng đất, thuê đất không thông qua đấu giá và nhu cầu về chi đền bù, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi và nhu cầu chi đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thuộc đối tượng đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo cơ quan tài chính tổng hợp các nhiệm vụ thu, chi này vào dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Căn cứ dự toán ngân sách năm được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Uỷ ban nhân dân giao cơ quan tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thu, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất và quyết toán vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân ứng trước kinh phí để thực hiện đền bù, hỗ trợ người có đất bị thu hồi để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách nhà nước, sau đó mới thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất thì khoản thu sử dụng đất, thuê đất để hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân đã ứng trước phải thực hiện hạch toán thu, chi đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng KKT Vân Phong  thực hiện theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

3.3. Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu công trình:

UBND tỉnh Khánh Hoà được phát hành trái phiếu công trình trong nước để huy động vốn đối với những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, có vai trò then chôt đối với sự phát triển của KKT Vân Phong theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.4. Đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác:

Các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ tiện ích công cộng cần thiết của KKT Vân Phong và các trợ giúp kỹ thuật khác được ưu tiên đưa vào danh mục gọi vốn ODA và được sử dụng các hình thức huy động vốn khác theo quy định tại Điều 20 của Quy chế KKT Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg.

4. Chế độ tín dụng ưu đãi:

Các doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh tại KKT Vân Phong được xem xét cho vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển.

5. Chế độ tài chính áp dụng cho Ban quản lý KKT Vân Phong:

5.1. Ban quản lý là đơn vị dự toán ngân sách địa phương. Kinh phí hoạt động của Ban do ngân sách địa phương đảm bảo. Mọi khoản thu theo quy định do Ban quản lý thực hiện đều phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

5.2. Ban quản lý được phép thu các loại phí, lệ phí tương ứng với nhiệm vụ được các cơ quan quản lý Nhà nước ủy quyền theo qui định hiện hành. Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu, Ban quản lý có trách nhiệm thông báo và đăng ký với cơ quan thuế nơi ban quản lý đặt trụ sở để làm các thủ tục về việc nộp số phí, lệ phí thu được do thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền.      

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Khoản 4, Mục I để Khu phi thuế quan được áp dụng chế độ tài chính quy định tại Thông tư này. Trường hợp chưa đủ các điều kiện quy định thì chưa được áp dụng.

2. Tổng Cục Hải quan có trách nhiệm:

Căn cứ vào các quy định về thủ tục hải quan tại Thông tư này và các quy định về quy trình, thủ tục hải quan áp dụng tại Khu phi thuế quan hiện hành để quy định quy trình, thủ tục hải quan cụ thể áp dụng tại Khu phi thuế quan trong KKT Vân Phong.

3. Cơ quan hải quan tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm:

- Tổ chức công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép hàng hoá từ Khu phi thuế quan vào nội địa Việt Nam và tại các khu vực khác trong địa bàn hoạt động của hải quan.

- Phối hợp với Ban quản lý KKT và các cơ quan liên quan (Thuế, Công an, Biên phòng) thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn nhập khẩu trái phép hàng hoá từ Khu phi thuế quan vào nội địa Việt Nam.

- Kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức các trạm hải quan theo quy định, phù hợp với đặc điểm địa lý Khu phi thuế quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Cục thuế tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện điểm h, khoản 1.1, Mục II, Thông tư này và các nội dung khác về thuế.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Khánh Hoà;
- Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà Nước, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà.;
- Ban quản lý KKT Vân Phong
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 105/2006/TT-BTC

Hanoi, November 15, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE FINANCIAL REGIME AND CUSTOMS PROCEDURES APPLICABLE TO VAN PHONG ECONOMIC ZONE, KHANH HOA PROVINCE

Pursuant to the State Budget Law;
Pursuant to the Laws and Ordinances on taxes, charges and fees;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 92/2006/QD-TTg of April 25, 2006, on the establishment of Van Phong Economic Zone, Khanh Hoa province, and the promulgation of its operation regulation;
The Finance Ministry guides the financial regime and customs procedures applicable to Van Phong Economic Zone as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of application:

The financial regime and customs procedures provided in this Circular (hereinafter referred to as the financial regime for short) apply in Van Phong Economic Zone, Khanh Hoa province (hereinafter called Van Phong EZ for short).

The financial regime provided in this Circular applies only to production and business activities conducted in Van Phong EZ. If an organization or individual conducts business activities in both Van Phong EZ and inland Vietnam, it/he/she shall account separately business activities conducted in Van Phong EZ so as to have a ground for determination of the applicable financial regime.

Foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts which have been granted investment licenses; domestic production and business establishments which have been granted investment preference certificates in Van Phong EZ before the effective date of the Prime Minister's Decision No. 92/2006/QD-TTg of April 25, 2006 (hereinafter called Decision No. 92/2006/QD-TTg for short), but have not fully enjoyed the preferences may enjoy the preferential policies provided in this Circular for the remaining preferential period. If a project has enjoyed preferences higher than those provided in this Circular, it may continue enjoying those preferences for the remaining duration according to the investment license.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Subject to this Circular are:

Investors of all economic sectors operating under the Investment Law, the Enterprise Law or the Cooperative Law, individual business households and independent practitioners, organizations and individuals conducting business activities in Vietnam in accordance with the provisions of law.

3. Interpretation of terms:

In this Circular, the following terms are construed as follows:

- Non-tariff zone means a geographical area separated by solid fences from other functional zones in Van Phong EZ according to the provisions of Articles 7 and 8 of Decision No. 92/2006/QD-TTg.

- Functional zones include the industrial park, the port and port logistic service area, the tourist and entertainment service area, the population quarter and the administrative quarter within Van Phong EZ (excluding the export-processing zone), which are defined in the general planning on Van Phong EZ approved by the Prime Minister.

- Inland Vietnam means functional zones within Van Phong EZ and the remaining part of the territory of Vietnam (except the zones similar to the non-tariff zone specified in Clause 1, Article 5 of Law No. 45/2005/QH11 of June 14, 2005 on Import Tax and Export Tax (amended) and the export-processing zone).

- Customs control gate: The non-tariff zone has two customs control gates: one at the junction between the non-tariff port and the tariff port and the overseas area, called gate A for short; and the other at the junction between the non-tariff port and inland Vietnam, called gate B for short.

- List of goods originating from the non-tariff zone means the list of goods promulgated by the Management Board of Van Phong EZ (called the Management Board for short) for a certain period, which includes commodities produced, processed, recycled or assembled in the non-tariff zone without the use of raw materials or components imported from foreign countries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The financial mechanisms provided for the non-tariff zone in Van Phong EZ apply only when the non-tariff zone fully satisfies the following conditions:

- Having a solid fence to ensure the isolation of activities within it from those in other functional zones in Van Phong EZ;

- Having no population quarter, no permanent or temporary residents (including foreigners);

- Having customs offices to supervise and check people, goods and means of transport entering or leaving the non-tariff zone.

5. Some general provisions on customs procedures applied in the non-tariff zone

a/ Organizations and individuals operating in the non-tariff zone are entitled to export to or import from abroad all kinds of goods and services not banned by Vietnamese law. The policy on imports and exports shall comply with the Prime Minister's regulations on goods import and export management in each period and the guiding documents of concerned ministries and branches. The import and export of goods on the list of goods subject to conditional import or export or goods subject to business restriction shall comply with the guidance of the Trade Ministry.

b/ Biannually, enterprises in the non-tariff zone shall send to customs offices reports on finalization of supplies, raw materials and materials and goods imported or exported in the period and reports on warehoused, ex-warehoused or unsold products. Customs offices shall conduct examination and comparison and send those reports to tax offices for inspection and determination of payable tax amounts.

c/ Import, export or transit goods and luggage; means of transport on entry, exit or transit in the non-tariff zone are subject to customs procedures provided for them respectively.

d/ Import, export or transit goods; means of transport on entry, exit or transit are allowed to go through the non-tariff zone via gates A and B only.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Goods exported from the inland to foreign countries or imported from abroad into the inland through gate A must go through customs procedures under current regulations at gate A or at the border-gate customs sub-department. If customs procedures are carried out at the border-gate customs sub-department, they must comply with the regulations on goods transferred from border gate to border gate.

g/ Apart from the above provisions on customs procedures, concerned parties shall perform other obligations specified in the Customs Law, the Import Tax and Export Tax Law and other legal documents on import and export.

6. Principles on investment preferences

Projects of investment in Van Phong EZ enjoy the maximum preferences provided for those in areas meeting with exceptional socio-economic difficulties under the Investment Law, the Enterprise Income Tax Law, the Value Added Tax Law and other preferences under treaties, bilateral and multilateral commercial contracts to which Vietnam is a contracting party.

If legal documents provide different levels of preferences for the same subject, the preference level defined in the document with higher legal effect applies.

If legal documents promulgated by the same agency provide for the same matter differently, the provisions of the latest document apply.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Tax policies for Van Phong EZ

1.1. Enterprise income tax (EIT):

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Hi-tech investment projects of domestic and foreign organizations and individuals in Van Phong EZ, which satisfy the requirements defined in Clause 2, Article 5 of the Government's Decree No. 99/2003/ND-CP of August 28, 2003, promulgating the Regulation on Hi-Tech Parks, enjoy the EIT rate of 10% throughout the project execution duration.

c/ Production or business establishments investing in the building of new production lines, in the scope expansion, technology renewal, eco-environmental improvement or raising of production capacity shall comply with current provisions of law.

d/ Taxable incomes from the transfer of land use rights or land rent rights are liable to income tax under the guidance in Section C of the Finance Ministry's Circular No. 128/2003/TT-BTC of December 22, 2003, guiding the implementation of the Government's Decree No. 164/2003/ND-CP of December 22, 2003, detailing the implementation of the EIT Law.

e/ In order to enjoy EIT preferences, organizations and individuals having projects of investment in Van Phong EZ shall submit copies of their business registration certificates (for domestic enterprises) or investment licenses (for foreign-invested enterprises) to tax offices where the enterprises make tax payment declaration. The EIT preferences apply only to production or business establishments that fully implement the already registered accounting, invoice and voucher regimes, and pay taxes according to declarations.

f/ In the course of operation, after finalizing taxes with tax offices, if suffering losses, enterprises may carry forward their losses to subsequent years for credit from taxable incomes. The duration for carrying forward losses shall not exceed 5 years.

g/ Enterprises shall notify tax offices in localities where they make tax payment declarations of the EIT exemption or reduction duration as mentioned in this Clause.

1.2. Income tax on high-income earners:

Laborers (including Vietnamese and foreigners) working in Van Phong EZ enjoy the 50% reduction of payable income tax amounts for incomes earned from working in Van Phong EZ, including regular and irregular incomes.

The tax declaration, payment and finalization shall comply with current legal documents guiding income tax on high-income earners.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Goods imported or exported in the following cases are not subject to import tax or export tax:

- Goods exported from the non-tariff zone to foreign countries; goods imported from abroad into the non-tariff zone for use in the non-tariff zone only;

- Goods transferred or sold from the non-tariff zone to other non-tariff zones (being those specified in Clause 1, Article 5 of the 2005 Import Tax and Export Tax Law (amended)), to export-processing enterprises or bonded warehouses and vice versa.

- Goods not liable to export tax, originating from inland Vietnam and brought into the non-tariff zone.

b/ Goods liable to export tax, imported from inland Vietnam into the non-tariff zone are subject to export tax payment and go through export procedures under current regulations.

c/ Goods imported from the non-tariff zone into inland Vietnam are subject to import tax payment according to the following provisions:

- Goods of foreign origin are subject to import tax payment under current regulations.

- If satisfying all the conditions under current regulations, goods produced, processed, recycled or assembled in the non-tariff zone may enjoy the CEPT preferential import tax rates.

- Goods on the list of goods brought into the inland from the non-tariff zone are not subject to import tax payment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bases for determining payable import tax on raw materials and/or components imported from abroad and constituting goods imported into inland Vietnam include:

The tax calculation price set under current regulations; the volume of goods imported into inland Vietnam; and the import tax rate for each kind of raw material or component. The tax calculation prices and tax rates apply at the time of opening declarations on import of goods into the inland. Production or business organizations and individuals shall register with customs offices lists of imported goods for use as raw materials for the production of goods for import into the inland as well as norms of raw materials and/or components to be used for the production of goods before they are imported into inland Vietnam.

The value of imported raw materials and/or components constituting every unit of goods imported into the inland is determined according to regulations on import tax calculation prices for imported goods at the time the goods are imported into inland Vietnam.

d/ Production investment projects of domestic and foreign organizations and individuals in Van Phong EZ enjoy import tax exemption for 5 years after the production is commenced, for production raw materials, supplies, components and semi-finished products which cannot be made at home yet.

Procedures and dossiers for import tax exemption, declaration and finalization in this case shall comply with the Import Tax and Export Tax Law; the Government's Decree No. 149/2005/ND-CP of December 8, 2005, and the Finance Ministry's Circular No. 113/2005/TT-BTC of December 15, 2005, guiding the implementation of import tax and export tax.

e/ Domestic and foreign organizations and individuals engaged in production or business activities in the non-tariff zone may sell into inland Vietnam the production raw materials, supplies or goods which were imported from abroad but have not been used up, and byproducts still of a commercial value, and shall pay import tax according to current regulations after completing customs procedures.

1.4. Special consumption tax (SCT):

a/ Goods and services liable to SCT, which are produced and consumed in the non-tariff zone or imported from abroad into the non-tariff zone or vice versa, are not subject to SCT. Particularly, cars of under 24 seats are subject to SCT payment according to current general regulations.

b/ Goods and services liable to SCT, which are exported from inland Vietnam into the non-tariff zone, are not subject to SCT. Particularly, cars of under 24 seats are subject to SCT payment according to current general regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Goods liable to SCT, which are imported from the non-tariff zone into inland Vietnam, are subject to SCT on import goods according to current regulations.

1.5. Value added tax (VAT):

Enterprises in Van Phong EZ may use added value invoices according to current regulations, make VAT registration, declaration and payment in the cases subject to VAT payment under the provisions of this Circular. For goods not subject to VAT payment, the VAT line in VAT invoices must be crossed out (x), specifically:

a/ Goods and services produced and consumed in the non-tariff zone or imported from abroad into the non-tariff zone or vice versa are not subject to VAT.

b/ Goods and services transferred or sold from the non-tariff zone to export-processing zones or vice versa are not subject to VAT.

c/ Goods and services exported from inland Vietnam into the non-tariff zone enjoy the VAT rate of 0%.

d/ Goods and services imported from the non-tariff zone into inland Vietnam are subject to VAT on import goods at the current tax rates. Specifically, when selling those goods or services to enterprises, organizations or individuals in inland Vietnam, enterprises in the non-tariff zone shall make VAT-exclusive invoices with the VAT rate and amount lines crossed out. Enterprises, organizations and individuals in inland Vietnam (or enterprises in the non-tariff zone in Van Phong EZ in cases where they themselves carry goods into the inland for sale) shall only pay VAT on imports according to customs declarations upon carrying out procedures for import into the inland market.

1.6. Prices, charges, fees and other taxes:

a/ Land rent or lease rates for land on which technical infrastructures have been built, charges for the use of technical infrastructures, service and public facilities in Van Phong EZ are determined by enterprises dealing in infrastructures after they reach agreement with the Management Board of Van Phong EZ.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Customs procedures for goods brought in or out of the non-tariff zone

2.1. For goods imported from abroad into the non-tariff zone:

a/ Import of goods into the non-tariff zone through gate A:

- Production or business organizations and individuals conducting the import thereof shall make customs declarations and submit customs dossiers strictly according to current regulations for each form of goods import under the provisions of Clause 5, Section I of this Circular.

- The customs office at gate A shall carry out necessary procedures for each kind of goods according to current regulations.

b/ Import of goods into the non-tariff zone through gate B shall comply with current regulations on import goods transferred from border gate to border gate.

2.2. For goods imported from abroad into inland Vietnam or exported from the inland to foreign countries through gate A: The current regulations apply.

2.3. For goods exported from the inland into the non-tariff zone:

a/ If inland production or business organizations and individuals register to fill in the customs procedures at the gate-B customs office, they shall make customs declarations and submit customs dossiers according to regulations for each form of export. In case of internal transportation between enterprises and their branches inside and outside the non-tariff zone, sale and purchase contracts may be substituted with ex-warehousing bills. The gate-B customs office shall carry out all export procedures for inland production or business organizations and individuals strictly according to regulations for each form of export.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.4. For goods exported from the non-tariff zone to foreign countries:

a/ Through gate B: They comply with current regulations on export goods transferred from border gate to border gate.

b/ Through gate A: The registration for customs clearance must be made at the gate-A customs office, which shall carry out customs procedures according to current regulations on export goods.

2.5. For goods imported into the inland from the non-tariff zone:

a/ Goods on the list of goods originating from the non-tariff zone are exempt from customs procedures but must be declared in terms of quantity to customs offices and subject to the latter's supervision.

b/ For other goods, the customs procedures must be fully carried out, specifically:

- Production or business organizations and individuals in the non-tariff zone (sellers) shall supply to inland production or business organizations and individuals (purchasers) all vouchers, invoices and other papers according to the regulations of customs offices so that the inland enterprises make customs declaration and submit customs dossiers strictly according to regulations for each form of import at the gate-B customs office.

- The gate-B customs office shall carry out the customs procedures for import goods of inland enterprises according to regulations. If it is detected that foreign goods brought into the non-tariff zone for further import into the inland are of the same category as those on the list of goods originating from the non-tariff zone as notified by the Management Board of Van Phong EZ, but have not been declared by enterprises with the customs office, the gate-B customs office shall request the production of vouchers evidencing the origin of concerned goods lots; handle violations and carry out import procedures for the goods lots under the provisions of law; and at the same time, notify the Management Board of Van Phong EZ so that the latter can take management measures or exclude the goods from the list of goods originating from the non-tariff zone.

2.6. For processed goods:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.7. Goods temporarily exported for re-import; temporarily imported for re-export; transferred from border gate to border gate; in transit or transported

Goods imported, exported or in transit and means of transport on entry, exit, in transit or transported via the non-tariff zone may only go through gates where exist customs control stations. Customs procedures for goods temporarily exported for re-import; temporarily imported for re-export; transferred from border gate to border gate; in transit or transported in the non-tariff zone shall comply with current regulations.

2.8. Apart from the guidance in this Circular, enterprises shall also perform other obligations specified in the Customs Law, the Import Tax and Export Tax Law and other guiding documents on customs.

3. Preferential regime for infrastructure development

3.1. State budget investment support for infrastructure construction:

a/ Scope and subjects of state budget investment support

- State budget investment supports for construction of important socio-economic technical infrastructures, service and public facilities in common service of Van Phong EZ under target programs are arranged according to the estimates approved by competent authorities. The state budget supports are only provided for investment in the construction of common infrastructures of the entire Van Phong EZ, not infrastructures reserved exclusively for each functional zone in Van Phong EZ (except for investment support for the construction of concentrated wastewater and waste treatment works of functional zones and support for compensation and ground clearance in functional zones and for resettlement of families having land recovered).

- The state budget investment supports for construction of infrastructure in Van Phong EZ are made strictly according to projects in line with plannings already approved by competent authorities.

- The Management Board of Van Phong EZ shall act as the local plan coordinator and be allocated with separate capital construction capital from the state budget for infrastructure construction in Van Phong EZ; and shall act as the investor directly managing state budget-funded projects on infrastructure construction within Van Phong EZ according to the current legal provisions on investment and construction management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Within the first 15 years after Decision No. 92/2006/QD-TTg takes effect, annual capital investment from the state budget for the construction of infrastructures of Van Phong EZ must not be lower than the total budget revenue in Van Phong EZ to be remitted into the State Treasury, covering collected import tax, export tax, special consumption tax on imports, enterprise income tax and income tax on high-income earners and other lawful revenues (except for VAT on imports). Particularly, import tax, export tax and special consumption tax on imports shall be applicable to actually imported or exported goods for which customs declarations and actual inspection have been made in Van Phong EZ and taxes have been paid to the State Treasury in Khanh Hoa province. Annually, on the basis of socio-economic infrastructure construction investment projects already approved by competent authorities, project execution schedules, the State Budget Law's provisions and estimates of state budget revenue in Van Phong EZ, the central budget shall make additional and targeted allocations to Khanh Hoa province for investment in infrastructure works of Van Phong EZ.

- The central budget's targeted support capital for the budget of Khanh Hoa province for investment in socio-economic infrastructure works, service and public-utility facilities of Van Phong EZ must be clearly identified in the state budget estimates assigned to Khanh Hoa province. Annually, apart from the central budget support, Khanh Hoa province shall make local budget estimate for investment in socio-economic infrastructures, service and public-utility facilities in Van Phong EZ according to the provisions of Point a of this Clause.

c/ Revenues arising in the zone must be remitted into the state budget. The decentralization of revenue sources between the central budget and the local budget complies with the current provisions of law.

d/ The management and use of state budget support capital for investment in the construction of infrastructures in Van Phong EZ:

The state budget support capital for investment in the construction of infrastructures in Van Phong EZ is managed and used according to the regulations on management of investment and capital construction, the State Budget Law and current guiding documents. The elaboration of estimates must comply with the provisions of the State Budget Law.

3.2. Use of land fund for the creation of capital for infrastructure development:

The Management Board shall act as the major unit to be assigned with annual plan targets and as the investor directly managing the projects which use the land fund of Van Phong EZ; and organize bidding for selection of units with full financial capability, experience and prestige for execution of infrastructure projects invested with capital from the land fund in Van Phong EZ.

The Management Board shall make a list of investment projects on infrastructure construction involving the use of land areas for capital creation for execution of projects, which must be sent to the provincial Finance Service and the Planning and Investment Service for making sum-up in accordance with the provisions of the State Budget Law. That sum-up must subsequently be submitted to the People's Committee of Khanh Hoa province for further submission to the provincial People's Council or for decision according to its competence.

Based on the local land use planning, the potentiality of collecting land use levies, rents from auctioned land, land use levies or rents not through auction; the demand for payment of compensation and support for people having land recovered, and the demand for making expenses for investment in state budget-funded infrastructure works under the provisions of law, the People's Committee of Khanh Hoa province shall direct the finance agency to incorporate such revenues and expenditures in the annual state budget estimates to be submitted to the People's Council of the same level for decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If organizations or individuals advance funding for compensation and support for people having land recovered to invest in state budget-funded infrastructure works before conducting auction to collect land use levies and land rents, the land use levy and land rent revenues to be refunded to such organizations or individuals must be fully accounted into the state budget in accordance with current provisions of law.

The use of land fund to create capital for the construction of infrastructure in Van Phong EZ shall comply with the Government's Decree No. 181/2004/ND-CP of October 29, 2004, on implementation of the Land Law, Decree No. 17/2006/ND-CP of January 27, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Decrees guiding the implementation of the Land Law, the Prime Minister's Decision No. 216/2005/QD-TTg of August 31, 2005, promulgating the Regulation on auction of land use rights for allotment of land with the collection of land use levies or for land lease, and other relevant current provisions of law.

3.3. Mobilization of capital through the issuance of construction bonds:

The People's Committee of Khanh Hoa province may issue construction bonds within the country to mobilize capital for large-sized infrastructure construction projects decisive to the development of Van Phong EZ in accordance with current provisions of law.

3.4. Investment in infrastructures with ODA and other capital sources:

Socio-technical infrastructure works, necessary service and public-utility facilities in Van Phong EZ and other technical supports are the first to be included in the list of projects calling for ODA capital and other capital sources according to the provisions of Article 20 of the Regulation on Van Phong EZ, issued together with Decision No. 92/2006/QD-TTg.

4. Preferential credit regime:

Domestic enterprises of all economic sectors that have projects of investment in production or business in Van Phong EZ are considered for state preferential credit loans under the Government's current regulations on development investment credit.

5. Financial regime applicable to the Management Board of Van Phong EZ:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5.2. The Management Board is allowed to collect charges and fees corresponding to its tasks assigned by competent state management bodies under current regulations. When authorized by competent state management bodies to perform the collection task, the Management Board shall notify and register such with the tax office in the area where it is headquartered in order to carry out procedures for remittance of charge and fee amounts collected in the performance of its authorized tasks.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The People's Committee of Khanh Hoa province shall assure the conditions prescribed in Clause 4, Section I, for the non-tariff zone to apply the financial regime provided in this Circular. Unless all conditions are satisfied, this financial regime does not apply.

2. The General Department of Customs has the responsibility:

Based on this Circular's provisions on customs procedures and current regulations on customs process and procedures applicable to non-tariff zones, to provide specific customs process and procedures applicable to the non-tariff zone in Van Phong EZ.

3. The Customs Department of Khanh Hoa province shall:

- Organize the fight against smuggling and trade frauds, prevent the illegal import of goods from the non-tariff zone into inland Vietnam and in other areas within the scope of its operation.

- Coordinate with the Management Board of the EZ and concerned agencies (tax, police and border-guards) in performing the tasks of fighting smuggling and trade frauds, preventing illegal import of goods from the non-tariff zone into inland Vietnam.

- Inspect, supervise goods and means of transport; prevent and combat smuggling and illegal transportation of goods across the border; organize the enforcement of law on taxes on imports and exports; organize customs stations according to regulations, suitable to the geographical characteristics of the non-tariff zone for good performance of the assigned tasks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." All problems arising in the course of implementation should be reported to the Finance Ministry for study and additional guidance.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 105/2006/TT-BTC ngày 15/11/2006 hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.463

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!