Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 21/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết công tác thuế, hải quan năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 21/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUẾ, HẢI QUAN NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015

Trong các ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế. Sau khi nghe Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế báo cáo và ý kiến của Cục hải quan, Cục thuế một số tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận, chỉ đạo như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THUẾ, HẢI QUAN NĂM 2014.

1. Biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành Thuế, Hải quan trong năm 2014. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, ngành Thuế, Hải quan đã có nhiều cố gắng, quyết liệt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, trong đó đáng chú ý là:

a) Thu ngân sách nhà nước năm 2014 vượt dự toán được giao, góp phần quan trọng đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trong điều kiện Nhà nước, Chính phủ phải thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, giảm động viên và tạo nguồn lực cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

b) Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và cải cách hành chính về thuế, hải quan.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, kiểm tra chống chuyển giá, hoàn thuế, kiểm tra sau thông quan và phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế đạt kết quả cao hơn năm 2013.

d) Cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan được đẩy mạnh: Đến hết năm 2014 có 95% doanh nghiệp khai thuế điện tử, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính kê khai, nộp thuế là 290 giờ/năm, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đã có 100% Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan điện tử; triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro.

2. Bên cạnh kết quả đã đạt được nêu trên, ngành Thuế, Hải quan vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, như: giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong một số trường hợp còn chưa kịp thời; tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao; công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan còn thấp; vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách, hiệu quả quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh còn thấp.

II. VỀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2015 CỦA TỔNG CỤC THUẾ, TỔNG CỤC HẢI QUAN.

Năm 2015, trước bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi nhưng chưa vững chắc, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan ngày càng quan trọng, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần triển khai, tổ chức thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ Bộ Tài chính giao cũng như các nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015 đã nêu trong báo cáo, trong đó cần tập trung vào những nội dung sau:

1. Đối với Tổng cục Thuế:

a) Triển khai ngay từ đầu năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, đảm bảo sớm đưa các chính sách thuế đi vào cuộc sống, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

b) Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2015 tối thiểu từ 8-10% so với dự toán pháp lệnh năm 2015 (trừ dầu thô). Khai thác các nguồn thu để bù đắp hụt thu từ dầu thô do giá giảm, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 đã được Quốc hội phê chuẩn.

c) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt mức tối thiểu là 15% số doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó tập trung vào thanh tra, kiểm tra về chuyển giá, thương mại điện tử, hộ kinh doanh cá thể và những lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi, thủ đoạn trốn thuế, gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Có kế hoạch phấn đấu đến năm 2018 thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đạt mức tối thiểu là 20% số doanh nghiệp đang hoạt động.

d) Tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, phân loại các loại nợ thuế tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, có cơ chế xử lý phù hợp. Yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để năm 2015 đưa số nợ thuế tối đa không quá 5% số thực hiện thu ngân sách năm 2015 (không kể số thuế nợ do nguyên nhân khách quan bất khả kháng).

đ) Kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, quy trình; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

e) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu đến tháng 9 năm 2015 thực hiện cắt giảm số giờ tuân thủ về thuế còn 121,5 giờ/năm (tính cả bảo hiểm xã hội là 171 giờ/năm). Xử lý kịp thời, đúng thời hạn những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; phấn đấu đạt 100% số doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế điện tử. Triển khai việc nộp thuế điện tử tại 63/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế và công khai để người nộp thuế biết, giám sát việc thực hiện.

g) Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế; tăng cường quản lý nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, người dân để xây dựng hình ảnh cán bộ thuế văn minh, chuyên nghiệp.

2. Đối với Tổng cục Hải quan:

a) Triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan; trình ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn triển khai thực hiện.

b) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

c) Về triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai các nhiệm vụ đề ra năm 2015, phấn đấu đến đầu năm 2016 kết nối rộng rãi, toàn diện Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ, ngành liên quan.

d) Cụ thể hóa các quy trình, thủ tục hành chính và trách nhiệm thực hiện của các Bộ, ngành tại các văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Phấn đấu thu ngân sách năm 2015 tăng 10% so với dự toán Quốc hội giao (tăng 15.000 đến 16.000 tỷ đồng).

e) Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, năm 2015 phấn đấu kiểm tra đạt tối thiểu 4% tổng số doanh nghiệp khai hải quan.

g) Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh nhập khẩu hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện. Làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 389. Đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn đọng tại các cảng biển.

h) Xây dựng lực lượng hải quan hiện đại, đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 21/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết công tác thuế, hải quan năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.093
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30