Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 796/QĐ-HQLS nhiệm vụ tổ chức quan hệ công tác Đội Nghiệp vụ Bản Chắt Lạng Sơn 2016

Số hiệu: 796/QĐ-HQLS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Khánh Hòa
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 796/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ BẢN CHẮT THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CHI MA TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Căn c Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục Hải quan về phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 9/6/2010 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hi quan về việc thành lập Đội Nghiệp vụ Bản Chắt thuộc Chi cục Hải quan ca khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Đội Nghiệp vụ Bản Cht thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hi quan tỉnh Lạng Sơn, có chức năng quản lý Nhà nước về Hải quan trên địa bàn được giao quản lý thuộc xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện nghiệp vụ Hải quan và các chính sách pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; người, phương tiện vận tải xuất cnh, nhập cảnh; thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan theo quy định của Pháp luật.

Đội Nghiệp vụ Bn Chắt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan và có những nhim vụ, quyn hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức quản lý hoạt động thương mại biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương quy định chi tiết hoạt động của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước chung biên giới và các quy trình, quy định khác có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện một số nhiệm vụ do UBND tnh Lạng Sơn giao theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các lực lượng có liên quan đthực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động theo Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 9/5/2015, Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

3. Tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma kiến nghị, đxuất với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý Nhà nước về Hải quan trong công tác quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma.

4. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa Hải quan, thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về hải quan cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi công việc được phân công.

6. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, nhân viên; quản lý tài sản, các trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng.

7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Chi cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chc

1. Đội Nghiệp vụ Bản Chắt có 01 Phó Chi cục trưởng phụ trách, 01 Đội trưởng, từ 01 đến 02 Phó Đội trưởng và một số công chức thừa hành.

Phó Chi cục trưởng giúp việc cho Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác nêu tại quyết định này và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Đội trưởng giúp việc cho Phó Chi cục trưng và chịu trách nhiệm trước Phó Chi cục trưởng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Phó Đội trưởng tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đội trưởng về các nhiệm vụ được Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách, Đội trưởng phân công.

Công chức thừa hành thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Đội phân công và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Đội và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưởng bố trí cán bộ trong nội bộ Chi cục theo quy định; sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của Đội Nghiệp vụ Bản Chắt để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Đội Nghiệp vụ Bản Cht chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; chịu sự kiểm tra hướng dn nghiệp vụ của Lãnh đạo Chi cục, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các đơn vị tham mưu giúp việc cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

2. Mối quan hệ với các Tổ (Đội) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và các Tổ (Đội) thuộc các đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là mi quan hệ phối hợp đthực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các cơ quan chức năng trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục là mối quan hệ phối hợp; đồng thời chịu sự giám sát theo quy định của các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh tại địa bàn quản lý của Chi cục.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cc Hải quan cửa khẩu Chi Ma, các Tổ (Đội) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 (t/h):
- TCHQ (để b/c);
- LĐC;
- L
ưu: VT, TCCB (03).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Khánh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 796/QĐ-HQLS ngày 01/08/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Nghiệp vụ Bản Chắt thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.442

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!