Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 770/2001/QĐ-TCHQ quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trung chuyển được đóng trong container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gon, cảng Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 770/2001/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 21/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 770/2001/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 770/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 BAN HÀNH QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH HÓA TRUNG CHUYỂN ĐƯỢC ĐÓNG TRONG CONTAINER QUA CẢNG BẾN NGHÉ, CẢNG SÀI GÒN, CẢNG HẢI PHÒNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990
Căn cứ Công văn số 424/CP-CN ngày 21/05/2001 và Công văn số 3301/VPCP-CN ngày 26/07/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép cảng Bến Nghé, cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container.
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục giám sát quản lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này qui định tạm thời về thủ tục hải quan đối với dịch vụ trung chuyển hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng.

Điều 2: Quyết đinh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ qua Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục hải quan các thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, các doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

QUI ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRUNG CHUYỂN ĐƯỢC ĐÓNG TRONG CONTAINER QUA CẢNG BẾN NGHÉ, CẢNG SÀI GÒN, CẢNG HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 770/2001/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan)

I. QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Qui định này áp dụng đối với háng hóa trung chuyển được đóng trong container (dưới đây gọi tắt là hàng hóa trung chuyển) qua các cảng Bến Nghé, cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng (dưới đây gọi tắt là Cảng trung chuyển).

2. Không được trung chuyển hàng hóa bị cấm trung chuyển theo qui định của Bộ Thương mại. Hàng hóa trung chuyển không phải xin giấy phép, không thuộc đối tượng phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các loại thuế khác đối với hành xuất, nhập khẩu.

3. Hàng hóa trung chuyển phải được đóng trong container, có niêm phong kẹp chì của Hãng tầu. Hàng hóa trung chuyển phải được thể hiện rõ trên chứng từ vận tải, cụ thể là trên bản lược khải hành hóa (Cargo Manifest) phải ghi rõ "Container trung chuyển qua cảng Bến Nghé/Sài Gòn/ Hải Phòng".

4. Hàng hóa trung chuyển lưu giữ trong Cảng trung chuyển phải được giữ nguyên trạng, được sắp xếp khoa học, phù hợp yêu cầu kiểm tra, giám sát của Hải quan.

5. Cảng trung chuyển, hàng hóa trung chuyển đưa ra, đưa vào và lưu giữ trong Cảng trung chuyển phải chịu sự giám sát của Hải quan.

6. Trong trường hợp container bị đổ vỡ, hàng hóa bên trong container bị hư hỏng thì Hải quan giải quyết theo qui định tại Điều 10, Quyết định 815/2001/QĐ-BTM ngày 01/08/2001 của Bộ Thương mại.

7. Định kỳ 1 tháng 1 lần Doanh nghiệp kinh doanh Cảng trung chuyển (dưới đây gọi tắt là Doanh nghiệp cảng) báo cáo cơ quan hải quan về tình hình hàng hoá trung chuyển và tình trạng, số lượng hàng hoá trung chuyển tồn tại Cảng trung chuyển.

II. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

1. Thủ tục đưa hàng hoá trung chuyển vào Cảng trung chuyển.

1.1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp cảng:

Khi đưa hàng hoá vào lưu giữ trong Cảng trung chuyển, Doanh nghiệp cảng phải thực hiện khai hải quan và nộp cho Hải quan các giấy tờ sau:

- Tờ khai hải quan (HQ8C): 02 bản

- Bản lược khai hàng hoá trung chuyển. Trên bản lược khai hàng hoá phải ghi rõ cảng xếp hàng, cảng trung chuyển, cảng dỡ hàng, số, ký hiệu container, tên hàng hóa, địa chỉ người gửi, người nhận: 01 bản

- Giấy phép trung chuyển, nếu là hàng hóa thuộc loại phải có văn bản này.

1.2. Trách nhiệm của Hải quan:

- Đăng ký tờ khai hải quan.

- Giám sát việc dỡ hàng hóa từ tầu đưa vào Cảng trung chuyển, trong suốt quá trình hàng hóa lưu giữ tại cảng trung chuyển cho đến khi hàng được đưa ra nước ngoài.

- Kiểm tra niêm phong, kẹp chì của các container, đối chiếu số, ký hiệu container với tờ khai hải quan và bản lược khai hàng hóa. Trường hợp niêm phong, kẹp chì của hãng tầu không còn nguyên vẹn thì Hải quan, Đại lý hãng tầu và Doanh nghiệp cảng lập biên bản xác nhận, sau đó Hải quan, Đại lý hãng tầu niêm phong lại container. Trường hợp có sự sai khác giữa bản lược khai và các thông tin (số, ký hiệu...) trên container thì Đại lý hãng tầu phải có trách nhiệm sửa chữa, bổ sung và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc sửa chữa, bổ sung đó.

- Xác nhận vào tờ khai hải quan, trả lại Doanh nghiệp cảng 01 tờ khai, Hải quan lưu 01 tờ khai và 01 bản lược khai hàng hóa.

2. Thủ tục đưa hàng hóa trung chuyển từ Cảng trung chuyển ra nước ngoài.

2.1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp cảng:

Khi đưa hàng hóa trung chuyển từ Cảng trung chuyển ra nước ngoài bằng đường biển, Doanh nghiệp cảng phải thực hiện khai hải quan và nộp cho hải quan các giấy tờ sau:

- Tờ khai hải quan (HQ8C): 02 bản

- Sau khi tầu đi, nộp cho Hải quan 01 bản lược khai hàng hóa.

2.2. Trách nhiệm của Hải quan:

- Đăng ký tờ khai.

- Đối chiếu nội dung khai hải quan với số, ký hiệu các container được chuyển đi, giám sát việc xếp hàng hóa chung chuyển lên tầu cho đến khi tầu thực xuất.

- Xác nhận thực xuất vào tờ khai hải quan, trả Doanh nghiệp cảng 01 tờ khai, Hải quan lưu 01 tờ khai và 01 bản lược khai hàng hóa.

- Xác định lượng hàng hóa trung chuyển tồn hàng ngày tại Cảng trung chuyển chưa đưa ra nước ngoài.

III. XỬ LÝ VI PHẠM:

Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm quy định này và các quy định khác của Pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Sau 01 năm thực hiện, Tổng cục Hải quan sẽ sơ kết đánh giá việc thực hiện Quy định tạm thời này để ban hành quy định chính thức.

THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom-Happiness
------------

No. 770/2001/QD-TCHQ

Hanoi, August 21, 2001

 

DECISION

OF THE GENERAL DIRECTOR OF CUSTOMS PROMULGATING THE PROVISIONAL REGULATIONS ON CUSTOMS PROCEDURES FOR CONTAINERISED GOODS TRANSSHIPMENT THROUGH BEN NGHE, SAI GON AND HAI PHONG PORTS

THE GENERAL DIRECTOR OF CUSTOMS

Pursuant to the Customs Ordinance of February 20, 1990;
Pursuant to Official Letter No. 424/CP-CN of May 21, 2001 and Official Letter No. 3301/VPCP-CN of July 26, 2001 of the Government Office on permitting Ben Nghe, Sai Gon and Hai Phong ports to provide pilot container transshipment services;
At the proposal of the Director of the Department of customs management and supervision,

DECIDES:

Article 1: To issue together with this Decision (the Provisional regulations on Customs procedures for containerised goods transshipment through Ben Nghe, Sai Gon and Hai Phong ports)

Article 2: This Decision takes effect 15 days after its signing date

Article 3: The Heads of units attached to the General Department of Customs, the Directors of the Customs Departments of Ho Chi Minh, Hai Phong cities and concerned enterprises shall have to implement this Decision

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 770/2001/QĐ-TCHQ ngày 21/08/2001 quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trung chuyển được đóng trong container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gon, cảng Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250