Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 71/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 71/2002/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUẢN LÝ THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THEO ĐƯỜNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 22 tháng 12 năm 2000;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nguồn thuốc chữa bệnh cho người do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác, học tập ở nước ngoài, du lịch; người nước ngoài xuất, nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam mang theo khi vào Việt Nam hoặc gửi về Việt Nam và thuốc từ Việt Nam gửi ra nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài theo người (gọi là thuốc nhập khẩu, xuất khẩu phi mậu dịch) chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu để sử dụng cho bản thân và gia đình.

2. Bộ Y tế quy định cụ thể định mức số lượng thuốc nhập khẩu, xuất khẩu phi mậu dịch. Thuốc nhập khẩu, xuất khẩu phi mậu dịch vượt quá định mức quy định của Bộ Y tế bị coi là thuốc chữa bệnh nhập khẩu, xuất khẩu trái phép.

Điều 2. Đối với các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, hoặc tiền chất dùng làm thuốc khi nhập khẩu, xuất khẩu phi mậu dịch thực hiện theo quy định của Bộ Y tế Việt nam và chịu sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền của Việt nam.

Điều 3. Nghiêm cấm việc nhập khẩu, xuất khẩu phi mậu dịch các loại nguyên liệu làm thuốc và các loại thuốc thuộc danh mục thuốc cấm nhập khẩu, xuất khẩu.

Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục nguyên liệu làm thuốc và thuốc cấm nhập khẩu, xuất khẩu phi mậu dịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định 111/TTg ngày 24 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh theo đường nhập khẩu phi mậu dịch.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 71/2002/QD-TTg

Hanoi, June 07, 2002

 

DECISION

ON THE MANAGEMENT OF CURATIVE MEDICINES FOR HUMAN USE, IMPORTED AND/OR EXPORTED THROUGH NON-COMMERCIAL CHANNEL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Law on the Protection of People
s Health of July 11, 1989;
Pursuant to the Law on Drug Prevention and Fight of December 22, 2000;
At the proposal of the Minister of Health,

DECIDES:

Article 1.-

1. Sources of curative medicines for human use, which are brought or sent into Vietnam by overseas Vietnamese and Vietnamese citizens going abroad under labor cooperation contracts or specialist cooperation contracts, for work, study or tour; and/or foreigners legally exiting from or entering Vietnam, and medicines sent from Vietnam to foreign countries or brought along to foreign countries (called medicines imported and/or exported through non-commercial channel), can be imported and/or exported only for use by themselves or their families.

2. The Ministry of Health shall specify the quantity of non-commercially imported and/or exported medicines. Medicines which are imported and/or exported through non-commercial channel in excess of the norms prescribed by the Health Ministry shall be considered illegally imported and/or exported curative medicines.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The non-commercial import and export of addictive medicines, psychotropics, or pre-substances used as medicines shall comply with the regulations of Vietnams Health Ministry and be subject to the control by Vietnams competent agencies.

Article 3.- The non-commercial import and/or export of raw materials of various types used for production of medicines and medicines on the list of those banned from import and/or export is strictly prohibited.

The Ministry of Health shall specify the list of raw materials used for production of medicines and medicines banned from import and/or export through non-commercial channel.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing. To annul the Prime Ministers Decision No. 111/TTg of March 24, 1994 on the management of curative medicines imported through non-commercial channel.

Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to examine and guide the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2002/QĐ-TTg ngày 07/06/2002 về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.928

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!