Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 624/QĐ-HQBĐ năm 2017 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Cục Hải quan tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 624/QĐ-HQBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Đông
Ngày ban hành: 22/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/QĐ-HQBĐ

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ xác nhận của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo ISO Cục Hải quan tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định phù hợp Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, Trưởng Ban chỉ đạo ISO của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và cán bộ, công chức thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo);
- Cục trưởng, các Phó cục trưởng;
- Lưu: VT, BCĐ ISO.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đông

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 624/QĐ-HQBĐ tháng 12 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định).

STT

Tên tài liệu

Ghi chú

I.

Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

 

II.

S tay chất lượng

 

III.

Quy trình

 

 

CÁC QUY TRÌNH CHUNG VÀ BẮT BUỘC

 

1.

Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ

 

2.

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

 

3.

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa

 

 

CÁC QUY TRÌNH, QUY CH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1.

Quy trình quản lý nguồn nhân lực

 

2.

Quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ

 

3.

Quy trình thực hiện thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 

4.

Quy trình thực hiện đăng ký, điều chỉnh, thu hồi và cấp lại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

 

5.

Quy trình thực hiện phối hợp quản lý doanh nghiệp ưu tiên

 

6.

Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện tuần tra trên bin

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 624/QĐ-HQBĐ năm 2017 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do Cục Hải quan tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


855
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93