Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5495/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Số hiệu: 5495/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 29/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5495/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NUÔI NGAO BÃI TRIỀU PHỤC VỤ XUẤT KHẨU TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Nghệ An thời kỳ 2011- 2015, có tính đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 370/BC-SNN-KHTC ngày 25/12/2012 về việc Báo cáo thẩm định Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An lập, với các nội dung sau:

I. Tên Đề án

Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

II. Cơ quan chuyên quản: Sở Nông nghiệp và PTNT.

III. Cơ quan lập Đề án: Chi cục nuôi trồng thủy sản Nghệ An.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

- Mục tiêu chung: Phát triển nuôi Ngao bãi triều ven biển nhằm đa dạng đối tượng nuôi, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tiềm năng vùng triều. Tạo điều kiện cho ngư dân phát triển ương Ngao giống tại chỗ, nuôi Ngao thương phẩm đạt năng suất, sản lượng cao và sản phẩm an toàn thực phẩm. Để tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, tăng giá trị xuất khẩu trong lĩnh vực thuỷ sản, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển và biển.

- Mục tiêu cụ thể

+ Đến năm 2015 diện tích nuôi ngao bãi triều đạt 274 ha, sản lượng 2.683 tấn; giá trị xuất khẩu 2,2 triệu USD.

+ Đến năm 2020 diện tích nuôi ngao bãi triều đạt 400 ha, sản lượng 4.900 tấn; giá trị xuất khẩu 3,2 triệu USD.

2. Kế hoạch phát triển nuôi theo từng địa phương

2.1. Huyện Quỳnh Lưu

Tập trung nuôi tại 4 xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh Thọ, Sơn Hải. Đến năm 2015 diện tích nuôi đạt 161 ha, sản lượng 1.892 tấn. Đến năm 2020 diện tích nuôi 200 ha, sản lượng đạt 2.900 tấn

Bảng 1: Kế hoạch phát triển nuôi ngao huyện Quỳnh Lưu

TT

Diện tích nuôi

(ha)

Năng suất

(tấn/ha)

Sản lượng (tấn)

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2015

Năm 2020

1

Quỳnh Long

10

20

8

10

80

200

2

Quỳnh Thuận

40

50

12

15

480

750

3

Quỳnh Thọ

46

50

12

15

552

750

4

Sơn Hải

65

80

12

15

780

1200

 

Tổng

161

200

 

 

1.892

2.900

2.2. Huyện Nghi Lộc

Phát triển nuôi ngao tập trung tại 2 xã Nghi Quang, Nghi Thiết. Đến năm 2015 diện tích nuôi 20 ha, sản lượng 140 tấn và đến năm 2020 vẫn ổn định diện tích nuôi, trên cơ sở áp dụng quy trình nuôi và tăng cường đầu tư nhằm tăng năng suất lên 10 tấn/ha đưa sản lượng tăng lên 200 tấn.

Bảng 2: Kế hoạch phát triển nuôi ngao huyện Nghi Lộc

TT

Diện tích nuôi

(ha)

Năng suất

(tấn/ha)

Sản lượng (tấn)

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2015

Năm 2020

1

Nghi Thiết

12

12

7

10

84

120

2

Nghi Quang

8

8

7

10

56

80

 

Tổng

20

20

 

 

140

200

2.3. Huyện Diễn Châu

Nuôi ngao bãi triều tại 4 xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Hùng, Diễn Kim. Đến năm 2015 diện tích nuôi 93 ha, sản lượng nuôi đạt 651 tấn. Đến năm 2020 tiếp

tục mở rộng diện tích nuôi tại 3 xã Diễn Hùng, Diễn Kim, Diễn Trung 87 ha đưa diện tích nuôi ngao toàn huyện lên 180 ha, sản lượng đạt 1.800 tấn.

Bảng 3: Kế hoạch phát triển nuôi ngao huyện Diễn Châu

TT

Diện tích nuôi

(ha)

Năng suất

(tấn/ha)

Sản lượng (tấn)

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2015

Năm 2020

1

Diễn Thịnh

20

20

7

10

140

200

2

Diễn Trung

10

20

7

10

70

200

3

Diễn Hùng

30

70

7

10

210

700

4

Diễn Kim

33

70

7

10

231

700

 

Tổng

93

180

 

 

651

1.800

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

3.1. Về khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Giống

Giai đoạn đầu tập trung đầu tư chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình ương ngao giống, tiếp theo đầu tư cơ sở trại sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất ngao giống nhân tạo nhằm đáp ứng đủ mùa vụ cho người nuôi. Phấn đấu đến năm 2020 các cơ sở ương giống và trại sản xuất giống phục vụ đủ 100% giống cho người nuôi trên địa bàn.

- Quy trình nuôi

Để nghề nuôi ngao bãi triều phát triển ổn định, bền vững nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu thì cần phải áp dụng các công nghệ nuôi và thực hiện Chương trình quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ vào sản xuất.

3.2. Về vốn đầu tư

- Tổng kinh phí dự kiến là 115 tỷ đồng, trong đó:

+ Kinh phí đầu tư xây dựng mô hình ương giống, nâng cấp trại sản xuất giống: 20 tỷ đồng.

+ Kinh phí đầu tư ngao giống, cơ sở hạ tầng vùng nuôi: 80 tỷ đồng.

+ Kinh phí đào tạo, tham quan mô hình: 5 tỷ đồng.

+ Kinh phí xây dựng trạm kiểm nghiệm chất lượng giống và ngao thương phẩm: 5 tỷ đồng.

+ Kinh phí quãng bá sản phẩm tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu MSC: 5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn

Theo Quyết định số 332/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 3/3/2011 về việc phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 cơ cấu nguồn vốn cụ thể như sau:

+ Ngân sách nhà nước chiếm: 10%;

+ Vốn vay tín dụng đầu tư chiếm: 10%;

+ Vốn vay thương mại chiếm: 50%;

+ Vốn tự có và vốn huy động của các tổ chức, cá nhân chiếm 30%.

3.3. Về quản lý chất lượng sản phẩm

- Đối với tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với vùng nuôi nhuyễn thể tập trung. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm soát, tập trung vào kiểm soát dư lượng hóa chất, tảo độc, và tạp chất đối với sản phẩm nhuyễn thể trên thị trường, đại lý theo Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Bộ và tỉnh cần có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư trang bị cho địa phương 01 phòng kiểm nghiệm hoặc liên kết chặt chẽ với phòng kiểm nghiệm tại địa phương về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm để có khả năng phân tích các chỉ tiêu tối thiểu về an toàn thực phẩm một cách kịp thời; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn liên quan đến Chương trình kiểm soát VSATTP NT2MV cho cán bộ quản lý địa phương và người nuôi.

- Đối cơ sở nuôi, thu mua, làm sạch và chế biến nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, chấp hành tốt các quy định về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch, làm sạch và chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo quy định của nhà nước.

3.4. Về thị trường tiêu thụ

Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp chế biến và các đối tác nước ngoài về chế biến để từng bước học tập kinh nghiệm quản lý, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ chế biến hiện đại, hệ thống kiểm soát chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu. Hệ thống dịch vụ về thông tin thị trường: giá cả, phân tích nhu cầu, các quy định về chất lượng phải được thiết lập trong vùng nhằm xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nhuyễn thể.

Nhà nước cần hỗ trợ trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản nhằm giúp cho người dân yên tâm phát triển nuôi nhuyễn thể.

3.5. Về nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nuôi nhuyễn thể có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hoá tập trung với những nội dung như sau:

- Tổ chức đào tạo cho nông ngư dân nuôi và thu hoạch nhuyễn thể các kiến thức về quy trình kỹ thuật nuôi, công tác chăm sóc và phòng bệnh, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức quản lý cộng đồng, quản lý sản xuất kinh doanh, bảo quản và xử lý làm sạch sản phẩm.

- Đào tạo nguồn nhân lực trong các cơ quan chuyên môn đảm bảo có đủ trình độ khoa học công nghệ, có kỹ năng quản lý, có kiến thức về xã hội và bảo vệ môi trường liên quan đến phát triển của ngành thủy sản nói chung, nuôi nhuyễn thể nói riêng.

- Tạo điều kiện cho người dân tham quan học tập các quy trình, công trình nuôi ở các tỉnh bạn.

- Xây dựng hệ thống tờ rơi, tờ dán và tài liệu khuyến ngư nhằm tuyên truyền quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản.

3.6. Về cơ chế, chính sách

- Chính sách về đất đai

+ Thực hiện giao đất, cho thuê đất nuôi trồng thuỷ sản ổn định, lâu dài đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai hiện hành; khi hết thời hạn giao đất, người sử dụng có nhu cầu thuê đất tiếp tục nếu chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

- Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển

+ Thực hiện theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 04 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 -2015 và Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời hàng năm có sự kiểm tra, rà soát để bổ sung chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Thu hút, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế khác nhau vào quá trình phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hoá tập trung.

- Chính sách tín dụng

Thực hiện theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Thủ tường Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cụ thể như sau:

3.7. Về môi trường

Tổ chức, cá nhân tham gia nuôi ngao phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Nghị định số 29/2011/NĐ-CP), cần tuân thủ tốt các quy định về phòng ngừa và quản lý môi trường của ngành thủy sản như Quyết định số 04/2002/QĐ-BTS ngày 24 tháng 1 năm 2002 (nay là Bộ Nông nghiệp).

Phải giữ vệ sinh chung trong và ngoài vùng nuôi ngao: rác thải, bùn hữu cơ trong quá trình cải tạo, làm vệ sinh sau khi thu hoạch phải đưa đi xa vùng nuôi và xử lý đúng quy định, tuyệt đối không vứt các chất thải ra vùng nuôi.

Trong quá trình nuôi, khi phát hiện ngao có hiện tượng nhiễm bệnh, cơ sở nuôi phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân xã, UBND xã báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh để có biện pháp hướng dẫn xử lý kịp thời. Trường hợp ngao nuôi bị bệnh nhưng cơ sở nuôi cố tình không khai báo theo quy định, tự ý vứt bỏ vỏ ngao chết ra cửa lạch, vùng xung quanh vây nuôi sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Xây dựng hoàn thiện trang thiết bị cần thiết nhằm ứng phó sự cố tràn dầu trên biển: Tràn dầu là một trong những sự cố môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên, môi trường biển và việc phát triển nuôi nhuyễn thể bãi triều.

3.8. Về tổ chức sản xuất

Khuyến khích phát triển các mô hình người dân tự liên kết với nhau để sản xuất dưới hình thức “tổ hợp tác”, HTX… Chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương hỗ trợ thành lập tổ nhóm, HTX và hướng dẫn người dân tham gia, thực hiện các quy định có liên quan để đảm bảo việc nuôi, khai thác bền vững các vùng nhuyễn thể ở địa phương, thực hiện cấp, cho thuê dất dài hạn để cộng đồng phát triển sản xuất.

Đối với các địa phương khi HTX nuôi nhuyễn thể hoạt động có hiệu quả cần thành lập liên minh HTX nuôi nhuyễn thể của huyện trên cơ sở đó các HTX có thể hỗ trợ nhau cùng phát triển (hỗ trợ kỹ thuật, giống, vốn, nguồn nhân lực,…) phối hợp với nhau trong công tác bảo vệ an ninh vùng nuôi và vùng biển trong khu vực quản lý, bảo vệ an ninh vùng ven biển.

Xây dựng những quy định cụ thể đối với các hoạt động nuôi trồng, khai thác tự do, tàu bè đi trên biển xung quanh khu vực, vùng biển đã được quy hoạch phát triển nuôi ngao bãi triều để tránh xảy ra xung đột giữa nhà đầu tư nuôi và người khai thác nguồn lợi tự nhiên.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu trình UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư mà Đề án đã được phê duyệt. Đồng thời trực tiếp triển khai thực hiện các dự án do Sở làm chủ đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư phát triển ngao giống theo chức năng nhiệm vụ.

- Tổ chức xây dựng mô hình nuôi ngao thương phẩm, ương giống ngao từ đó tổng kết rút kinh nghiệm và khuyến cáo cho người dân. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ cơ giới hóa trong thu hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án đã được phê duyệt. Đưa các nội dung của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh lập và bố trí vốn đầu tư các Dự án thuộc Đề án đã được phê duyệt.

4.3. Sở Tài chính

Hàng năm, Sở tài chính căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ quy định hiện hành và cân đối khả năng ngân sách địa phương, thẩm định và tổng hợp kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ việc phát triển nuôi trồng thủy sản vào kế hoạch ngân sách hàng năm trình HĐND-UBND tỉnh phê duyệt, quyết định theo đúng quy định.

4.4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện các đề tài về chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo ngao giống, công nghệ nuôi tiến tiến phù hợp với điều kiện Nghệ An và qua đó nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả.

4.5. Sở Công Thương

Sở Công Thương chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin về giá cả thị trường trong và ngoài nước. Phối hợp với các sở ngành liên quan quảng cáo các dự án cần gọi vốn đầu tư vào nuôi trồng, chế biến thủy hải sản xuất khẩu.

4.6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ các dự án đã được phê duyệt hướng dẫn chính quyền địa phương về thủ tục cấp, thuê đất, mặt nước... và hướng dẫn, giám sát các nhà đầu tư về nội dung liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong quá trình đầu tư.

4.7. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ quy định hiện hành, các dự án được phê duyệt và tài liệu liên quan chỉ đạo các cơ quan báo, đài các cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển thủy sản, nêu gương các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.8. Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu

Căn cứ Đề án đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm chủ trì quản lý Đề án, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, dự án trên địa bàn.

Chỉ đạo các Ủy ban nhân dân cấp xã xác định và quản lý mốc giới bãi triều giáp ranh giữa các xã; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Đề án phát triển nuôi ngao bãi triều tại địa phương mình; Kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo việc đưa dân vào bờ khi có bão; đảm bảo an ninh trật tự vùng nuôi nói riêng và vùng biển nói chung.

Tổ chức khuyến khích nông ngư dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất tạo sản phẩm hàng hóa tốt, tạo sự cạnh tranh trên thị trường.

Tổ chức, quản lý các cơ sở vùng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn để sản xuất tốt và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi nhuyễn thể nói riêng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5495/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70