Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 530A/QĐ-HQLC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Khánh Quang
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 530A/QĐ-HQLC

Lào Cai, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP NĂM 2012 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 của Tổng cục Hải quan v/v phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 của TCHQ và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HQLC ngày 11 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-HQLC ngày 30/7/2012 v/v ban hành Quy trình, quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bổ sung Quy trình tác nghiệp năm 2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Gồm: Quy trình đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (QT-HQLC-38).

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục có nhiệm vụ phổ biến, triển khai áp dụng các Quy trình tác nghiệp sửa đổi năm 2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo ISO, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (thay báo cáo);
- Trung tâm CN phù hợp TC (QUACERT);
- Lưu: VT, Ban ISO.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530A/QĐ-HQLC về bổ sung quy trình tác nghiệp ngày 12/12/2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110