Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 522/TCHQ/QĐ/KTTT về quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 522/TCHQ/QĐ/KTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/TCHQ/QĐ/KTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỮ LIỆU GIÁ TÍNH THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng Cục Hải quan;

- Căn cứ Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc áp giá tính thuế theo Hiệp định trị giá GATT/WTO;

- Căn cứ đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt tháng 5 năm 2001;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

QUY CHẾ

THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỮ LIỆU GIÁ TÍNH THUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 522/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 08 tháng 4 năm 203 của Tổng Cục Hải quan)

I. Quy định chung

1.Hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế được khai thác và sử dụng trong nội bộ ngành hải quan để phục vụ cho công tác xác định và quản lý giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu.

2. Nguồn thông tin dữ liệu giá tính thuế phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo một hệ thống thống nhất, được lưu giữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Tổng Cục Hải quan và cung cấp cho các đơn vị có liên quan để khai thác, sử dụng.

Nguồn thông tin dữ liệu giá tính thuế bao gồm:

2.1/ Nội dung phản ánh trên tờ khai nhập khẩu;

2.2/ Nội dung phản ánh trên tờ khai trị giá.

2.3/ Các bảng giá do Bộ Tài chính ban hành; các quyết định giá do Cục trưởng, Chi cục trưởng Cục hải quan địa phương ban hành.

2.4/ Khiếu nại về giá đã được giải quyết.

2.5/ Các nguồn thông tin khác có từ:

- Hợp tác với hải quan các nước,tổ chức hải quan khu vực và quốc tế;

- Nguồn Internet;

- Nguồn tạp chí, sách báo;

- Các thư chào hàng;

- Khảo sát giá bán thị trường;

- Cơ quan thuế nội địa cung cấp;

- Bản tin về giá được phép lưu hành;

- Nguồn từ các cơ quan quản lý khác.

3. Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố được triển khai hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế phải tổ chức thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin. Chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn, lưu trữ và bảo mật hệ thống dữ liệu do đơn vị quản lý theo quy định.

4. Đối tượng cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin giá tính thuế bao gồm:

4.1/ Đối tượng cập nhật:

* Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương:

. Bộ phận tiếp nhận tờ khai;

. Bộ phận kiểm hoá;

. Bộ phận tính thuế;

. Bộ phận nghiệp vụ giá (bao gồm cả bộ phận xác định giá và bộ phận giá chuyên trách);

. Bộ phận phúc tập tờ khai;

* Tại Cục hải quan Tỉnh, Thành phố:

. Bộ phận làm công tác giá tại phòng nghiệp vụ hoặc Phóng giá tính thuế.

* Tại Tổng Cục Hải quan:

. Bộ phận làm công tác giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu.

4.2/ Đối tượng khai thác và sử dụng:

Do hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế được xây dựng với mục đích chủ yếu là hỗ trợ việc xác định giá tính thuế và quản lý giá tính thuế. Vì vậy, đối tượng chính được khai thác và sử dụng hệ thống này để phục vụ cho mục tiêu quản lý là các đối tượng cán bộ tính thuế, cán bộ giá và cán bộ phúc tập. Ngoài ra, các bộ phận khác có liên quan như: Kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, thanh tra... được cung cấp thông tin trong những trường hợp cần thiết nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc bảo mật về những thông tin giá được cung cấp và phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.

* Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương:

. Lãnh đạo Chi cục bao gồm: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng phụ trách công tác giá;

. Bộ phận tính thuế;

. Bộ phận nghiệp vụ giá (bao gồm cả bộ phận xác định giá và bộ phận giá chuyên trách);

. Bộ phận phúc tập tờ khai.

* Tại Cục hải quan Tỉnh, Thành phố:

. Lãnh đạo Cục bao gồm: Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

. Lãnh đạo phòng bao gồm: Trưởng phòng nghiệp vụ, phó trưởng phòng nghiệp vụ phụ trách công tác giá hoặc trưởng phòng giá, các phó trưởng phòng giá;

. Bộ phận làm công tác giá tại phòng nghiệp vụ hoặc Phòng giá tính thuế.

* Tại Tổng Cục Hải quan:

. Lãnh đạo Vụ bao gồm: Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu;

. Bộ phận làm công tác giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu.

5. Các đơn vị được khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế trong toàn ngành phải có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời các chỉ tiêu thông tin trong các chứng từ có liên quan như: tờ khai nhập khẩu, tờ khai trị giá... theo đúng hướng dẫn của chương trình.

6. Việc trao đổi, cung cấp thông tin giá tính thuế giữa các bộ phận trong đơn vị do Lãnh đạo đơn vị đó quyết định và phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật và quản lý hệ thống.

7. Nghiêm cấm việc cung cấp thông tin ra ngoài Ngành khi chưa được sự cho phép của Lãnh đạo Tổng Cục Hải quan.

II. Quy định về cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụng của các đơn vị

1. Đối với các Chi cục hải quan

1.1/ Thu thập, cập nhật thông tin:

- Đối với bộ phận tiếp nhận tờ khai:

. Nhập đầy đủ thông tin trên tờ khai xuất nhập khẩu bằng chương trình đa chức năng.

. Nhập đầy đủ thông tin trên tờ khai trị giá (nếu có) bằng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế.

- Đối với bộ phận tính thuế, bộ phận nghiệp vụ giá:

. Nhập thông tin từ các nguồn khác ngoài hồ sơ nhập khẩu được thu thập tại Chi cục.

. Nhập bổ sung thông tin chi tiết của hàng hoá trên cơ sở kết quả kiểm hoá hoặc kết quả giám định đối với hàng hoá cần phải bổ sung thông tin để xác định giá. Tuỳ từng điều kiện cụ thể của đơn vị, có thể yêu cầu bộ phận kiểm hoá nhập chức năng này sau khi kiểm tra hàng hoá.

. Ghi nhận kết quả xác định giá tính thuế đối với lô hàng.

. Ghi nhận kết quả điều chỉnh giá tính thuế của lô hàng (nếu có).

. Nhập các thông tin về kết quả xử lý khiếu nại của doanh nghiệp tại Chi cục.

- Đối với bộ phận phúc tập:

. Nhập kết quả phúc tập giá sau khi phúc tập.

Đối với phần cập nhật thông tin nêu tại điểm 1.1 này, yêu cầu các đơn vị phải cập nhật ngay các dữ liệu nêu trên phát sinh trong ngày vào hệ thống. Cán bộ hải quan có thể khuyến khích doanh nghiệp cập nhật trước các thông tin về hàng hoá trên tờ khai nhập khẩu bằng đĩa mềm nhưng phải đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống. Cục Công nghệ thông tin và thống kê hướng dẫn cụ thể các đơn vị hải quan tổ chức tiếp nhận các thông tin chi tiết về hàng hoá do doanh nghiệp khai báo trên đĩa mền trước khi cập nhật vào hệ thống.

1.2/ Khai thác và sử dụng thông tin

Cán bộ tính thuế, cán bộ giá và cán bộ phúc tập được khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá để:

. Kiểm tra mức độ tin cậy của trị giá tính thuế và các thông tin có liên quan khác do chủ hàng khai báo.

. Hỗ trợ việc xác định giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu.

. Xây dựng giá bổ sung theo thẩm quyền quy định.

. Đề xuất mức giá xây dựng theo thẩm quyền.

. Lập các báo cáo giá theo quy định.

. Hỗ trợ công tác xử lý khiếu nại của doanh nghiệp.

. Hỗ trợ công tác phúc tập giá và xác định các trường hợp nghi ngờ để chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan làm rõ.

1.3/ Truyền/ nhận thông tin:

. Nhận thông tin chia sẻ từ Cục Hải quan bao gồm:

- Các bảng giá pháp quy, các quyết định xây dựng giá bổ sung, quyết định điều chỉnh giá.

- Các dữ liệu thông tin về giá do Cục chia sẻ.

- Thông tin về xử lý, khiếu nại tại Tổng cục, Cục.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

. Truyền thông tin lên Cục Hải quan bao gồm:

- Thông tin về kho dữ liệu giá tại Chi cục.

- Thông tin về khiếu nại tại Chi cục.

- Các báo giá, quyết định xây dựng giá.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

2. Đối với Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố:

2.1/ Thu thập, cập nhật thông tin:

. Nhập các thông tin từ các nguồn khác ngoài hồ sơ nhập khẩu được thu thập tại các Cục hải quan.

. Nhập các thông tin về kết quả xử lý khiếu nại của các doanh nghiệp tại Cục Hải quan.

. Ghi nhận kết quả kiểm tra giá đối với các lô hàng, mặt hàng đã được áp gia tại Chi cục.

. Cập nhật các văn bản hướng dẫn về giá, các yêu cầu xác định giá, xây dựng giá, điều chỉnh giá trong phạm vi của Cục hải quan.

2.2/ Khai thác và sử dụng thông tin:

Bộ phận giá tại phòng nghiệp vụ hoặc phòng giá được khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá để:

. Xây dựng giá bổ sung theo đề xuất do các Chi cục chuyển lên.

. Điều chỉnh giá tính thuế theo thẩm quyền quy định.

. Tổng hợp các quyết định giá do Chi cục xây dựng để ban hành quyết định và áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn Cục.

. Tổng hợp và lập các báo cáo giá theo quy định.

. Hỗ trợ việc xác định giá tính thuế  đối với các trường hợp vượt thẩm quyền do Chi cục trực thuộc chuyển lên theo hệ thống File yêu cầu.

. Kiểm tra việc áp giá tính thuế của các Chi cục hải quan trực thuộc đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ gian lận thương mại, đối với các mặt hàng, nhóm mặt hàng có tỷ lệ gian lận thương mại cao.

. Hỗ trợ công tác xử lý khiếu nại của doanh nghiệp.

2.3/ Truyền/ nhận thông tin:

-- Nhận thông tin:

. Nhận thông tin từ các Chi cục bao gồm:

- Nhận thông tin về kho dữ liệu giá tại các Chi cục thuộc Cục.

- Thông tin về các báo cáo giá, quyết định xây dựng giá.

- Thông tin về xử lý khiếu nại tại các Chi cục.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

. Nhận thông tin chia sẻ từ Tổng cục bao gồm:

- Các bảng giá pháp quy.

- Các dữ liệu thông tin về giá do Tổng cục chia sẻ.

- Thông tin về xử lý khiếu nại tại Tổng cục.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

-- Truyền thông tin:

. Truyền thông tin lên Tổng Cục Hải quan bao gồm:

- Thông tin về kho dữ liệu giá tại Cục.

- Thông tin về khiếu nại của Cục, Chi cục.

- Thông tin về các báo cáo giá đã tổng hợp, các quyết định xây dựng giá, quyết định điều chỉnh giá tính thuế.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

. Truyền thông tin chia sẻ xuống các Chi cục Hải quan bao gồm:

- Các bảng giá pháp quy, các quyết định xây dựng giá, quyết định điều chỉnh giá tính thuế.

- Các dữ liệu thông tin về giá do Tổng cục chia sẻ.

- Thông tin về xử lý khiếu nại.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

3. Đối với cơ quan Tổng cục (Vụ KTTT XNK)

3.1/ Thu thập, cập nhật thông tin:

. Nhập các thông tin từ các nguồn khác ngoài hồ sơ nhập khẩu được thu thập tại Tổng cục Hải quan.

. Nhập các thông tin về kết quả xử lý khiếu nại của doanh nghiệp tại Tổng cục.

. Ghi nhận kết quả kiểm tra giá đối với các lô hàng, mặt hàng đã được áp giá tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Cục hải quan Tỉnh, Thành phố.

. Cập nhật các bảng giá mới, các bảng giá sửa đổi, bổ sung vào hệ thống.

. Cập nhật các chế độ, chính sách, các văn bản hướng dẫn về giá, các yêu cầu xác định giá, điều chỉnh giá vào hệ thống.

3.2/ Khai thác và sử dụng thông tin:

Bộ phận làm công tác giá tại Tổng cục được khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá để:

. Kiểm tra việc áp dụng giá tính thuế của các Cục hải quan, Chi cục hải quan địa phương.

. Tổng hợp, kiểm tra các quyết định giá, các báo cáo giá do các Cục hải quan địa phương truyền về theo từng biểu mẫu quy định.

. Hỗ trợ công tác xây dựng, sửa đổi và quản lý các bảng giá.

. Hỗ trợ công tác xử lý khiếu nại của doanh nghiệp.

. Phân tích, đánh giá mức độ tin cậy của các mức giá khai báo ,trên cơ sở đó phân loại trước khi chia sẻ cho các Cục hải quan.

. Phân loại các doanh nghiệp có nhiều nghi ngờ về giá để chuyển bộ phận kiểm tra sau  thông quan xem xét, quyết định kiểm tra.

3.3/ Truyền/ nhận thông tin:

. Nhận các thông tin từ các Cục hải quan địa phương bao gồm:

- Thông tin về kho dữ liệu giá của Cục.

- Thông tin về các quyết định xây dựng giá, quyết định điều chỉnh giá, các báo cáo giá.

- Thông tin về xử lý khiếu nại.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

. Truyền các thông tin giá chia sẻ từ kho dữ liệu của Tổng cục để các Cục hải quan địa phương khai thác và sử dụng bao gồm:

- Các bảng giá pháp quy;

- Các dữ liệu thông tin về giá;

- Thông tin về xử lý khiếu nại tại Tổng cục.

- Các tệp dữ liệu theo yêu cầu.

4. Thời gian truyền/ nhận thông tin giữa các đơn vị

Thông tin dữ liệu về giá tính thuế được cập nhật và lưu giữ tại các đơn vị phải được truyền/ nhận hàng ngày trước 4h30 chiều, trước khi truyền thông tin phải kết xuất dữ liệu theo đúng hướng dẫn của chương trình.

III. Trách nhiệm và yêu cầu về an toàn dữ liệu, bảo mật hệ thống

1. Trách nhiệm:

1.1. Trách nhiệm của các Chi cục hải quan cửa khẩu, Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố trong quá trình thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống.

. Tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin về giá vào hệ thống theo chức năng, phạm vi của từng Cục, Chi cục. Các thông tin được cập nhật vào hệ thống, phải đầy đủ, chi tiết, kịp thời. Việc truyền/nhận thông tin giữa các cấp phải được thực hiện theo đúng thời gian quy định.

. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin dữ liệu được cập nhật bổ sung vào hệ thống bao gồm: Thông tin về tờ khai nhập khẩu, tờ khai trị giá; thông tin chi tiết về hàng hoá; kết quả xác định giá tính thuế; điều chỉnh giá tính thuế; báo cáo giá, quyết định xây dựng giá, quyết định điều chỉnh giá...

. Chịu trách nhiệm tổ chức khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn thông tin dữ liệu hiện có tại đơn vị.

. Trung tâm dữ liệu tại các Cục hải quan Tỉnh, Thành phố có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về kỹ thuật, về máy móc thiết bị, đường truyền mạng... để duy trì sự hoạt động liên tục và có hiệu quả của hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế tại các Chi cục trực thuộc và phòng nghiệp vụ hoặc phòng giá.

. Cục trưởng Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị mình để xây dựng và ban hành các quy định cụ thể phân cấp cho cán bộ, công chức cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống dựa trên những quy định của quy chế này.

1.2. Trách nhiệm của cán bộ công chức hải quan khi sử dụng hệ thống

. Cán bộ hải quan khi khai thác, sử dụng các thông tin dữ liệu giá trên hệ thống để hỗ trợ công tác xác định và quản lý giá tính thuế phải thực hiện theo đúng các văn bản pháp quy hiện hành hướng dẫn về quy trình xác định giá tính thuế.

. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các dữ liệu được thu thập, cập nhật vào hệ thống đối với mảng dữ liệu được phân công.

. Dữ liệu thông tin đưa vào máy tính phải được kiểm tra phù hợp với bộ hồ sơ đăng ký hải quan theo các quy định của pháp luật.

. Tuyệt đối tuân thủ quy trình quản lý trên máy tính.

. Chỉ được khai thác và sử dụng mảng dữ liệu trong hệ thống liên quan đến công việc chuyên môn theo sự phân công của lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm về tính bảo mật đối với mảng dữ liệu được phân công theo dõi quản lý.

.  Bảo mật mã thẩm quyền riêng để cập nhật, khai thác dữ liệu nhập trên máy tính. Mã thẩm quyền này được cung cấp và tuân theo các quy định của quy chế này.

1.3. Trách nhiệm của các đơn vị trong cơ quan Tổng cục

1.3.1. Đối với Vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu:

. Quản lý về nội dung kho thông tin dữ liệu giá tính thuế của toàn ngành hải quan.

. Chịu trách nhiệm chia sẻ thông tin về dữ liệu giá kịp thời, chính xác để các đơn vị trong toàn ngành khai thác và sử dụng có hiệu quả. Bảo mật các thông tin được chia sẻ.

. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Cục hải quan Tỉnh, Thành phố thu thập, cập nhật truyền/ nhận thông tin dữ liệu giá về trung tâm dữ liệu tại Tổng cục theo đúng thời gian quy định.

. Xử lý các vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu về giá tính thuế.

1.3.2. Đối với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan:

. Đảm bảo yêu cầu về phần cứng khi triển khai hệ thống tại Tổng cục và các Cục hải quan địa phương.

.Thẩm định các giải pháp phần mềm, giám sát kỹ thuật trong quá trình triển khai cài đặt hệ thống.

. Quản lý, duy trì và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống.

. Đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, bảo mật số liệu đối với hệ thống thông tin dữ liệu giá tại Trung tâm dữ liệu của Tổng Cục Hải quan.

. Hướng dẫn các Cục hải quan địa phương đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, bảo mật số liệu đối với hệ thống thông tin dữ liệu giá được lưu trữ và quản lý tại đơn vị.

. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu xử lý các vấn đề kỹ thuật cần thiết cho việc truyền và cập nhật dữ liệu tại các cấp Hải quan.

. Phối hợp với Vụ kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu hướng dẫn, đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống phần mềm. Xử lý các vấn đề mới phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng để có biện pháp điều chỉnh kịp thời hệ thống cho phù hợp với thực tế quản lý giá tính thuế.

2. Yêu cầu về an toàn dữ liệu, bảo mật hệ thống

2.1/ Yêu cầu bảo mật hệ thống:

. Do yêu cầu chính xác và đầy đủ số liệu nên công tác cập nhật dữ liệu trên máy tính gắn liền với trách nhiệm của cán bộ nhập máy. Cán bộ nhân viên thực hiện cập nhật số liệu cần phải có mã số và quyền hạn riêng nhất định trong từng phân hệ chương trình.

. Phân rõ quyền hạn truy nhập vào hệ thống chương trình.

. Đối với các chức năng xác định giá tính thuế, xây dựng giá, điều chỉnh giá, phúc tập giá... cán bộ chỉ huy các đội nghiệp vụ thường xuyên phối hợp cùng Trung tâm dữ liệu phân định rõ quyền hạn, giới hạn sử dụng và khai thác số liệu của cán bộ nhân viên trong từng đội nghiệp vụ.

2.2/ An toàn dữ liệu lưu trữ:

Nhằm đảm bảo dữ liệu đã nhập máy được lưu trữ an toàn trên máy chủ, đơn vị Hải quan cần phối hợp với Trung tâm dữ liệu thực hiện tốt các nội dung sau:

. Dữ liệu cập nhật hàng ngày của đơn vị Hải quan cuối mỗi ngày hoặc mỗi buổi phải được lưu trữ thành một bản dự phòng. Bản dự phòng này có thể khôi phục được trong trường hợp có sự cố hỏng hóc thiết bị một cách khách quan.

. Dữ liệu dự phòng phải đảm bảo được lưu trên một hay vài thiết bị lưu trữ thống nhất, bảo mật và an toàn.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu phối hợp với Cục CNTT&Thống kê tổ chức triển khai cài đặt phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế tại các Cục hải quan địa phương, trước mặt tập trung triển khai tại các Cục hải quan Tỉnh, Thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn sau đó nhân rộng ra tất cả các Cục hải quan trong Ngành.

2. Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố sau khi triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm chương trình hệ thống thông tin dữ liệu giá phải tổ chức cập nhật dữ liệu và truyền dữ liệu về Tổng cục theo đúng hướng dẫn tại quy chế này.

3. Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố, Chi cục hải quan được trang bị máy vi tính và các thiết bị kết nối, trên cơ sở tận dụng tối đa các trang thiết bị hiện có để cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu giá tính thuế có hiệu quả. Nghiêm cấm mọi hành vi làm sai lệch thông tin giá tính thuế hoặc khai thác thông tin giá tính thuế vào các mục đích ngoài quy định của quy chế này.

4. Trên cơ sở quy chế này, Cục trưởng Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố tổ chức quán triệt, phân công, phân nhiệm rõ ràng đến lãnh đạo hải quan các cấp và các cán bộ, công chức trong đơn vị,.

5. Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định tại quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của Ngành và của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục để hướng dẫn hoặc nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 522/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 08/04/2003 về quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12