Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 497/QĐ-TCHQ năm 2012 giao chỉ tiêu phấn đấu triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 20 cục hải quan tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 497/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRIỂN KHAI THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ NĂM 2012 TẠI 20 CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Xét đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 20 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Long An, Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Bình Định, Thừa Thiên Huế thực hiện theo chỉ tiêu phấn đấu về kim ngạch, tờ khai và doanh nghiệp tại các Chi cục triển khai thủ tục hải quan điện tử trong năm 2012 (tính từ 01/01/2012 - đến hết 31/12/2012) đối với các loại hình quy định trong Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 đã có phần mềm triển khai (chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo đề xuất để Tổng cục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Cục trưởng của 20 Cục Hải quan tỉnh, thành phố (có tên nêu tại Điều 1), thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để b/c);
+ Văn phòng Bộ, Vụ PC (để phối hợp);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, CCHĐH (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

BẢNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRIỂN KHAI TTHQĐT NĂM 2012 TẠI 20 CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-TCHQ ngày 09/3/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Chi cục

Tờ khai

Kim ngạch

Doanh nghiệp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu

100%

90%

90%

80%

2.

Cục HQ Bình Dương

100%

90%

90%

80%

3.

Cục HQ Bình Định

100%

65%

50%

50%

4.

Cục HQ Cần Thơ

100%

95%

95%

95%

5.

Cục HQ Đà Nẵng

100%

90%

85%

85%

6.

Cục HQ Đắk Lắk

66%

75%

75%

75%

7.

Cục HQ Đồng Nai

100%

90%

90%

65%

8.

Cục HQ TP. Hà Nội

100%

90%

90%

80%

9.

Cục HQ TP. Hải Phòng

100%

99,5%

99%

80%

10.

Cục HQ Hà Tĩnh

100%

70%

70%

60%

11.

Cục HQ TP. Hồ Chí Minh

100%

85%

90%

99%

12.

Cục HQ Lạng Sơn

100%

85%

85%

65%

13.

Cục HQ Lào Cai

100%

≥ 60%

≥ 60%

45%

14.

Cục HQ Long An

50%

70%

70%

70%

15.

Cục HQ Nghệ An

66%

80%

70%

80%

16.

Cục HQ Quảng Ninh

100%

80%

80%

65%

17.

Cục HQ Quảng Ngãi

100%

≥ 90%

≥ 80%

≥ 80%

18.

Cục HQ Tây Ninh

60%

≥ 60%

≥ 60%

≥ 40%

19.

Cục HQ Thanh Hóa

80%

60%

60%

20%

20.

Cục HQ Thừa Thiên Huế

75%

60%

≥ 50%

60%

Ghi chú: Chỉ tiêu (4), (5) về tờ khai, kim ngạch được tính trung bình năm 2012 theo các loại hình đã triển khai theo quy định tại TT 222/2009/TT-BTC đã có phần mềm triển khai (Tổng số tờ khai thực hiện TTHQĐT/ Tổng số tờ khai thực hiện theo các loại hình tương ứng tại Cục; Tổng kim ngạch thực hiện TTHQĐT/ Tổng kim ngạch thực hiện theo các loại hình tương ứng tại Cục). Chỉ tiêu (6) về doanh nghiệp (số doanh nghiệp tham gia TTHQĐT/ số doanh nghiệp tham gia thủ tục HQĐT và hải quan truyền thống tại Cục).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 497/QĐ-TCHQ năm 2012 giao chỉ tiêu phấn đấu triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 20 cục hải quan tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.096
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155