Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 413/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Số hiệu: 413/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Thanh tra Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;

- Lưu: VT, TTra (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 413/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong ngành Hải quan.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị Hải quan các cấp (Tổng cục, Cục, Chi cục, Đội thuộc Chi cục và tương đương) trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí phải bám sát vào nội dung Luật PCTN; Luật THTK, CLP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;

- Thực hiện công tác PCTN, THTK, CLP là việc làm thường xuyên, liên tục của người đứng đầu đơn vị từ việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện định kỳ, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện sai phạm tiêu cực, tham nhũng để kiên quyết xử lý theo quy định.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn:

- Người đứng đầu đơn vị Hải quan các cấp trong ngành tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị Luật PCTN; Luật THTK, CLP; các Nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chính phủ, Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương và của Tổng cục Hải quan về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Về công tác thông tin, tuyên truyền:

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời chuyển tải các văn bản, cơ chế chính sách mới về hải quan đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

+ Nâng cao hiệu quả, chủ động trong công tác đưa thông tin minh bạch về hoạt động của ngành trên báo Hải quan, Website Hải quan.

+ Thường xuyên tổ chức họp báo chuyên đề để phóng viên báo chí có cơ hội tiếp cận, hiểu và nắm rõ lĩnh vực hoạt động của ngành Hải quan.

- Ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN; THTK, CLP trong toàn ngành.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng:

a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là thủ trưởng các đơn vị hải quan các cấp, trong đó phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ, việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ngay trong nội bộ.

b) Xây dựng quy định về chế tài xử lý cụ thể đối với công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình thủ tục hải quan đthực hiện thống nhất trong toàn ngành.

c) Kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định tại Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 08/5/2013 của Tổng cục Hải quan và các quy định có liên quan.

d) Các đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và công khai trong đơn vị đcán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo dõi, thực hiện.

đ) Thực hiện phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, phục vụ cho việc kiểm tra, làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, phân loại cuối năm và làm cơ sở xử lý nếu vi phạm.

3. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị:

a) Công khai và thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định.

b) Thực hiện nghiêm túc công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định tại Công văn số 377/TCHQ-TCCB ngày 22/01/2018 của Tổng cục Hải quan, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

c) Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

d) Thường xuyên thông báo về tình hình hoạt động của đơn vị, của ngành tới toàn thể cán bộ công chức, tiếp thu và xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị của cán bộ công chức góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng gắn với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn:

- Tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp, nhiệm vụ theo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục Hải quan (Thông báo số 289/TB-TCHQ ngày 17/01/2018). Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu NSNN theo Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao năm 2018.

- Chú trọng thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng trong tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thủ tục hải quan.

- Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ ở tất cả các khâu nghiệp vụ (theo hướng chuẩn hóa quy trình khai báo của doanh nghiệp trên hệ thống). Nâng cấp các hệ thống, các phần mềm quản lý của ngành Hải quan để khắc phục hạn chế của hệ thống thông quan tự động. Áp dụng tiêu chí cảnh báo để phát hiện, ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng né tránh việc phân luồng tờ khai. Xây dựng, hoàn thiện quy trình kiểm định hải quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan theo hướng tập trung kiểm tra trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro và dấu hiệu vi phạm. Các cuộc KTSTQ đều phải xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể theo quy định.

- Hướng dẫn công tác điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp, kcả đối với công chức, viên chức Hải quan và các cá nhân, tổ chức có liên quan (hãng tàu, doanh nghiệp giao nhận, vận tải, các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; các tổ chức giám định...) theo đúng quy định.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và kiểm tra PCTN:

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, kiểm tra công tác PCTN đối với các đơn vị hải quan các cấp theo Quyết định số 154/QĐ-TCHQ ngày 23/01/2018, Quyết định số 156/QĐ-TCHQ ngày 23/01/2018 và Quyết định số 161/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kim toán.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc cán bộ, công chức không được làm được quy định trong các văn bản pháp luật, Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam (Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017) và Tuyên ngôn phục vụ khách hàng (Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 và Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng).

- Kiểm tra, đánh giá việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác nghiệp vụ; kịp thời phát hiện các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng quy định thì xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

- Tiếp tục duy trì tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng tại Tổng cục và các đơn vị cơ sở, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, giám sát trực tuyến; vận hành có hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, sân bay, thủ tục hải quan điện tử, về việc thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7 qua ngân hàng... nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quản lý, hiện đại hóa hải quan, góp phần phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả.

6. Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1284/QĐ- BTC ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 2838/QĐ-TCHQ ngày 18/8/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch này và Kế hoạch PCTN, thực hành tiết kiệm chng lãng phí của đơn vị và bảng phân công thực hiện theo phụ lục đính kèm đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đthực hiện; đng thời tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc theo quy định và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Tổng cục (qua Vụ Thanh tra- Kiểm tra) để theo dõi.

2. Giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 413/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Nội dung hoạt động cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Thời điểm hoàn thành

I

Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

 

 

 

1

Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Luật PCTN; Luật THTK, CLP; các Nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chính phủ, Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương và của Tổng cục Hải quan về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hội nghị chuyên đề; giao ban, sinh hoạt đơn vị

Thủ trưởng đơn vị hải quan các cấp trong ngành

Thường xuyên

II

Về công tác thông tin, tuyên truyền

 

 

 

1

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời chuyển tải các thông tin mang tính thời sự nhất là các văn bản, cơ chế chính sách mới của ngành Tài chính, Hải quan đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả, chủ động trong công tác đưa thông tin chính thống trên Báo Hải quan, Website Hải quan và cung cấp thông tin báo chí.

- Thường xuyên tổ chức họp báo chuyên đề để phóng viên báo chí có cơ hội tiếp cận, hiểu và nắm rõ lĩnh vực hoạt động của ngành Hải quan.

Viết bài, thực hiện phóng sự, họp báo

Báo Hải quan, Văn phòng Tổng cục, Cục GSQL, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK, Vụ PC và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

2

Công tác điểm báo để nắm bắt được thông tin báo chí phản ánh, các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm nhằm kịp thời phản hồi, giải thích trong các trường hợp báo đưa những thông tin trái chiều, những thông tin chưa đúng, chưa đủ về hoạt động hải quan

Báo giấy, báo mạng

Văn phòng Tổng cục và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

III

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và nhiệm vụ chính trị chuyên môn

 

 

1

Ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch, văn bản

Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Theo quy định trong chương trình, kế hoạch của Tổng cục Hải quan

2

Thực hiện nghiêm túc công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; rà soát Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức; rà soát quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Quy chế, quy định, quyết định

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện thường xuyên, định kỳ

3

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

Kế hoạch

Vụ TCCB; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện theo kế hoạch và theo yêu cầu công việc

4

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Vụ TCCB; Vụ TTKT; các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Quý IV/2018

5

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động công vụ theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Các cuộc kiểm tra

Vụ TCCB; Vụ Thanh tra- Kiểm tra và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Định kỳ, đột xuất

6

Xây dựng Quy trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ quản lý rủi ro của ngành Hải quan.

Quy trình

Cục QLRR

Quý II/2018

7

Xây dựng các giải pháp kỹ thuật để phòng ngừa, quản lý, kiểm tra việc, công chức hải quan, đối tượng bên ngoài thao tác, can thiệp, sửa chữa dữ liệu trên hệ thống không thuộc trách nhiệm được giao.

 

Cục CNTT và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

8

Tiếp tục chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ trên hệ thống, các phần mềm quản lý.

 

Cục GSQL, Cục CNTT &TKHQ

Quý II/2018

9

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trị giá tính thuế, mã số, thuế suất theo biểu thuế, số lượng, chủng loại khai báo hải quan, ưu đãi về thuế đối với hàng hóa XNK. Cần quản lý, giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng.

 

Cục Thuế XNK, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

10

Xây dựng, hoàn thiện quy trình kiểm định

Quy trình của Tổng cục

Cục Kiểm định Hải quan

Quý II/2018

11

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan phải quy định mỗi năm KTSTQ bao nhiêu doanh nghiệp XNK để đánh giá sự tuân thủ;

Văn bản Tổng cục

Cục Kiểm tra STQ

Quý I/2018

12

Xây dựng các kế hoạch, chuyên đề và tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả, trong đó tập trung vào các đối tượng, địa bàn trọng điểm, các mặt hàng, loại hình có độ rủi ro cao.

Kế hoạch

Cục Điều tra chống buôn lậu

Quý II/2018

13

Hướng dẫn công tác điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp, kể cả đối với công chức, viên chức Hải quan và các cá nhân, tổ chức có liên quan (hãng tàu, doanh nghiệp giao nhận, vận tải, các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; các tổ chức giám định...) theo đúng quy định.

Văn bản hướng dẫn

Cục Điều tra chống buôn lậu

Quý II/2018

14

Xây dựng quy định về chế tài xử lý cụ thể đối với công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình thủ tục hải quan để thực hiện thống nhất trong toàn ngành

Quy định của Tổng cục

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý II/2018

15

Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đối với trang thiết bị phục vụ quy trình nghiệp vụ hải quan và phục vụ công tác chống buôn lậu

Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Cục TVQT, Cục GSQL, Cục ĐTCBL và Vụ TTKT

Theo kế hoạch

16

Tiếp tục duy trì tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, giám sát trực tuyến; vận hành có hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, sân bay, thủ tục hải quan điện tử, về việc thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7 qua ngân hàng... nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quản lý, hiện đại hóa hải quan, góp phần phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả.

 

Cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Chi cục Hải quan

 

17

Xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với trường hợp vi phạm kỷ cương, kỷ luật, tiêu cực, tham nhũng; xem xét, xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị khi để CBCC vi phạm.

 

Vụ TCCB và Các đơn vị thuộc, trc thuộc TCHQ

Xử lý kịp thời (nếu có)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 413/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 12/02/2018 của Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.686

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!