Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 352/QĐ-HQHN 2018 chức năng nhiệm vụ của các Tổ thuộc Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội

Số hiệu: 352/QĐ-HQHN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hà nội Người ký: Nguyễn Văn Trường
Ngày ban hành: 23/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4294/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1518/TCHQ-TCCB ngày 22/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Tổ thuộc Đội Kiểm soát Hải quan”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018, thay thế quyết định số 2049/QĐ-HQHN ngày 31/12/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc quy định nhiệm vụ cụ thể của Đội Kiểm soát Hải quan và nhiệm vụ của các Tổ công tác thuộc Đội.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);

- Lưu VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 352/QĐ-HQHN ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Tổng hợp:

I. Chức năng:

Tham mưu giúp Đội trưởng công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi hoạt động của Cục Hải quan thành phố Hà Nội; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý tài sản của Đội.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đội Kiểm soát Hải quan và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Tiếp nhận và khai thác thông tin, phân tích dữ liệu trên hệ thống giám sát trực tuyến, thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trực ban đến các đơn vị, cá nhân liên quan và theo dõi kết quả thực hiện (báo cáo ngày). Tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

3. Tham mưu xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Đội.

4. Tiếp nhận, đề xuất giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Đội.

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

6. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của Đội, giúp lãnh đạo Đội chuẩn bị nội dung, cung cấp tài liệu phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Đội, sơ kết, tổng kết.

7. Đề xuất về công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền của Đội. Thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ.

8. Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ được trang cấp theo quy định thuộc thẩm quyền của Đội.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Kim soát số 1:

I. Chức năng:

Trực tiếp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm qua tuyến đường: hàng không, chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế trong phạm vi địa bàn hoạt động do Cục Hải quan thành phố Hà Nội quản lý.

II. Nhiệm vụ:

1. Triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kiểm soát Hải quan theo quy định.

2. Trình Đội trưởng phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm để đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với hàng hóa qua tuyến đường: hàng không, chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế.

3. Thực hiện các biện pháp tuần tra, một số hoạt động điều tra, xác minh nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm, ma túy qua biên giới theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

4. Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội và các lực lượng trong và ngoài ngành đthực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền:

- Lập biên bản vi phạm hành chính

- Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền

- Đề xuất áp dụng các biện pháp cưng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định

- Cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm.

- Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo, các vướng mắc, đề xuất với Đội trưởng.

7. Sử dụng và quản lý các loại phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của ngành về tình hình và kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

9. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, người lao động theo đúng quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Kiểm soát số 2:

I. Chức năng:

Trực tiếp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm qua tuyến đường biển, đường sắt, đường bộ trong phạm vi địa bàn hoạt động do Cục Hải quan thành phố Hà Ni quản lý.

II. Nhiệm vụ:

1. Triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động kiểm soát Hải quan theo quy định.

2. Trình Đội trưởng phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm để đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với hàng hóa qua tuyến đường: bin, đường sắt, đường bộ.

3. Thực hiện các biện pháp tuần tra, một số hoạt động điều tra, xác minh nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm, ma túy qua biên giới theo kế hoạch, phương án được phế duyệt.

4. Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội và các lực lượng trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền:

- Lập biên bản vi phạm hành chính

- Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền

- Đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định

- Cập nhật hồ sơ tiến trình xử lý vi phạm vào hệ thống quản lý vi phạm.

- Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo thẩm quyền.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo, các vướng mắc, đề xuất với Đội trưởng.

7. Sử dụng và quản lý các loại phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của ngành về tình hình và kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

9. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, người lao động theo đúng quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 352/QĐ-HQHN ngày 23/03/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Tổ thuộc Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.428

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!