Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/QĐ-HQBD năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Chi Cục hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương

Số hiệu: 35/QĐ-HQBD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Phước Việt Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/QĐ-HQBD

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành ph;

Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-TCHQ ngày 14/11/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Chi cục tng Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khu ngoài khu công nghiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu" thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Trưởng phòng TCCB, Chánh văn phòng, Chi cục truởng Chi cục Hải quan QL Hàng XNK NKCN và trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ TCCB-TCHQ;
- BLĐ Cục;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Phước Việt Dũng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HQBD ngày 14/01/2013 ca Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chức năng

Đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp quản lý trực thuộc Cục Hi quan Bình Dương có chức năng thực hiện công tác kim tra thực tế hàng hóa bng thủ công, bằng máy soi Container di động được Tổng cục Hải quan trang bị và thực hiện công tác giám sát Hải quan theo Quy định của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung QL 13 khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và thực hiện các chức năng khác theo qui định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

Đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ th sau:

(1) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa bằng thủ công và bằng máy soi Container di động theo quy trình quy định của Tổng cục Hải quan. Trước mắt kiểm tra hàng hóa Chi cục Hải quan quản lý hàng xut nhập khu ngoài khu công nghiệp và mrộng kiểm tra bằng máy soi cho các Chi cục hi quan khác trực thuộc Cục khi đảm bảo điu kiện và theo nhu cu.

(2) Cập nhật, thu thập, phân tích hình ảnh, xử lý thông tin nghiệp vụ Hải quan, quản lý rủi ro trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

(3) Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

(4) Lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và chuyển cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo qui định.

(5) Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về quản lý hải quan đối với quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Đội.

(6) Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về Hải quan cho các tchức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

(7) Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức; quản lý cơ sở vật chất gm các tài sản, trang thiết bị dụng cụ được trang bị; đc biệt chú trọng việc quản lý, bảo dưỡng, sử dụng máy soi di động đạt hiệu quả.

(8) Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục và theo quy định hiện hành.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp phân công.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

- Biên chế của Đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế đề xuất thống nhất với phòng Tổ chức cán bộ trình Cục trưởng quyết định.

- Lãnh đạo Đội do 01 Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp phân công trực tiếp quản lý, điều hành.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

- Đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chức năng thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông qua lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài Khu công nghiệp.

- Đối với các Đội (thủ tục, tổng hợp) thuộc Chi cục và các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục có tờ khai hàng hóa phải qua kiểm tra bằng máy soi là mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/QĐ-HQBD năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Chi Cục hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.946

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58