Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2012 thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở khu vực mốc 943 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 269/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Lý Hải Hầu
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 269/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU QUA LỐI MỞ KHU VỰC MỐC 943 THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TÀ LÙNG, HUYỆN PHỤC HÒA, TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phạm vi chính sách đối với các khu kinh tế cửa khẩu biên giới của tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ điểm 1, Công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu;

Xét đề nghị của Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh (Tờ trình số 396/TTr-BQL ngày 03 tháng 11 năm 2011; Tờ trình số 48/TTr-BQL ngày 15 tháng 02 năm 2012; Báo cáo số 20/BC-BQL ngày 15 tháng 02 năm 2012); ý kiến của Cục Hải quan tỉnh (Công văn số 920/HQCB-NV ngày 28 tháng 11 năm 2011); của Sở Xây dựng (Công văn số 1199/SXD-KTVLXD ngày 21 tháng 11 năm 2011); của Sở Công Thương (Công văn số 1179/SCT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2011); của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh (Công văn số 1399/BCHBP-PTM ngày 08 tháng 11 năm 2011) và biên bản cuộc họp của các sở, ban, ngành, UBND huyện Phục Hòa tại khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng ngày 09 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép hàng hóa được xuất nhập khẩu qua Lối mở khu vực Mốc 943 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Phạm vi thông quan được quy định như sau:

- Từ vị trí cách Mốc 943 khoảng 100 mét ngược theo sông Bắc Vọng đến Mốc 941 (điểm tiếp giáp địa giới hành chính trên biên giới giữa xã Hòa Thuận (nay là Thị trấn Hòa Thuận) và xã Đại Sơn huyện Phục Hòa), nằm trong phạm vi khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng theo Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp và thương nhân làm thủ tục kiểm tra, giám sát xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa điểm nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh khi triển khai cấp các dự án đầu tư hạ tầng bến bãi, tại khu vực trên cần xin ý kiến các cơ quan liên quan: Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa… để đảm bảo đủ điều kiện và có lực lượng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa thông quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Ngoại vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND huyện Phục Hòa;
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Các PCVP, CV: KTTH;
- Lưu VT, TM (D2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2012 thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở khu vực mốc 943 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.936
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122