Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2425/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2425/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1262/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan.

Điều 3. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đ
ơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (
10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 2425/QĐ-TCHQ ngày 01/8/2016 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Phòng Nghiên cứu khoa học

Phòng Nghiên cứu khoa học có chức năng giúp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan thực hiện nghiên cứu khoa học về hải quan, khoa học về xây dựng và phát triển lực lượng hải quan, nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý hải quan hiện đại.

Phòng Nghiên cứu khoa học thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý Nhà nước về Hải quan làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách hải quan và xây dựng chiến lược phát triển ngành Hải quan trên cơ sở đường lối phát triển đất nước, thực tiễn của ngành Hải quan và xu hướng hội nhập quốc tế.

2. Nghiên cứu quy trình, nghiệp vụ hải quan và nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng hải quan.

3. Nghiên cứu, khảo sát thực tiễn hoạt động hải quan trong nước và quốc tế để tổng kết thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng phát triển của hoạt động quản lý hải quan, qua đó kiến nghị về chủ trương, biện pháp quản lý nhằm phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và hội nhập quốc tế về Hải quan.

4. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho các vấn đề thuộc về kỹ thuật nghiệp vụ hải quan trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Hải quan Việt Nam và lý luận về kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan thế giới.

5. Tổ chức nghiên cứu và biên soạn lịch sử của ngành Hải quan, tổ chức hướng dẫn việc biên soạn lịch sử của các đơn vị hải quan trong ngành.

6. Độc lập hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được phân công hoặc phê duyệt theo quy chế của ngành.

7. Đxuất và tổ chức thực hiện các hội thảo khoa hc sau khi đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tham gia các hoạt động báo cáo, thông tin khoa học và giảng dạy trong ngành, ngoài ngành về các lĩnh vực được phân công nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan.

9. Đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

10. Quản lý viên chức, tài sản, tài liệu của phòng theo phân cấp.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

II. Phòng Quản lý khoa học và Thông tin khoa học

Phòng Quản lý khoa học và Thông tin khoa học có chức năng giúp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan quản lý hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực hải quan; quản lý tư liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu, tham khảo về hải quan.

Phòng Quản lý khoa học và Thông tin khoa học thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Soạn thảo kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn hạn, dài hạn hoặc phối hợp để xây dựng các kế hoạch hợp tác khoa học - công nghệ trong lĩnh vực Hải quan; soạn thảo báo cáo tng kết về hoạt động khoa học - công nghệ của Ngành.

2. Soạn thảo các văn bản về quản lý hoạt động khoa học - công nghệ trong Ngành.

3. Đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc sau khi được phê duyệt để duy trì hoạt động thường xuyên của Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan.

4. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành:

a) Đề xuất, hướng dẫn, thẩm định sơ bộ và tổ chức đăng ký, thực hiện đề tài;

b) Đề xuất và tổ chức thực hiện việc nghiệm thu;

c) Kiến nghị và kiểm tra việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động của Ngành.

5. Tổ chức và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước của Ngành theo quy định.

6. Tham mưu và đề xuất việc sử dụng kinh phí khoa học - công nghệ hàng năm.

7. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về nghiệp vụ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

8. Trực tiếp quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ cấp cơ sở của Viện.

9. Quản lý các tư liệu, tài liệu về nghiên cứu khoa học hải quan của Viện và của ngành Hải quan.

10. Tổ chức xây dựng và quản lý Thư viện Hải quan phục vụ các yêu cầu nghiên cứu, tham khảo về hoạt động hải quan và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động hải quan.

11. Tổ chức xuất bản các loại ấn phẩm khoa học dùng làm tài liệu tham khảo dưới các hình thức: thông tin chuyên đề, sách tham khảo, bản tin nội bộ phục vụ công tác khoa học và các hoạt động nghiệp vụ của ngành Hải quan; tổ chức quản lý mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Hải quan.

12. Thông tin cho các đơn vị trong Ngành về các hoạt động khoa học trong ngành Hải quan, các hoạt động khoa học khác có liên quan đến hoạt động hải quan.

13. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc diễn đàn khoa học theo nội dung hoạt động và chương trình, kế hoạch công tác của Viện.

14. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về thông tin, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, chế độ, thủ tục hải quan và các chuyên ngành liên quan đến hoạt động hải quan cho các cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội trong nước và nước ngoài hiểu rõ và chấp hành đúng chính sách, pháp luật, chế độ hải quan của Nhà nước; phổ biến, triển khai ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn hoạt động hải quan cho các đối tượng theo đúng quy định pháp luật và ngành Hải quan.

15. Phối hp hoặc độc lập thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được phân công hoặc phê chuẩn theo quy định của Ngành.

16. Làm đầu mối quản lý công tác đối ngoại của Viện với các tổ chức nghiên cứu khoa học liên quan trong nước và nước ngoài.

17. Quản lý viên chức, tài sản, tài liệu của phòng theo phân cấp.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

III. Phòng Hành chính - Tài vụ

Phòng Hành chính - Tài vụ có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổng hợp; công tác hành chính, quản trị; công tác tài chính, kế toán; công tác tổ chức cán bộ của Viện.

Phòng Hành chính - Tài vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; theo dõi, đôn đc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Viện.

2. Tổng hp, báo cáo các mặt công tác theo sự chđạo của Viện trưởng và quy định của Tổng cục.

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hành chính của Viện theo quy chế làm việc của Viện và quy định chung của Tổng cục.

4. Bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật làm việc cho các đơn vị trong Viện; kiểm tra việc quản lý trực tiếp máy móc, thiết bị, tài sản của các đơn vị trong Viện theo quy định của Tổng cục.

5. Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Viện theo đúng quy định của pháp luật về tài chính - kế toán và phân cấp quản lý tài chính của Tổng cục.

6. Thực hiện các công việc về tổ chức, biên chế cán bộ, thi đua khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức của Viện theo quy đnh.

7. Quản lý viên chức, tài sản, tài liệu của phòng theo quy đnh.

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật vnhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Biên chế của các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Mối quan hệ công tác của các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan:

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan.

2. Đối với các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan là quan hệ phối hợp công tác theo sự chỉ đạo và ủy nhiệm của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2425/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Viện Nghiên cứu Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


938

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57