Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2273/QĐ-BVTV 2017 ủy quyền kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phân bón nhập khẩu

Số hiệu: 2273/QĐ-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 02/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/QĐ-BVTV

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Công văn số 1577/KT1-NCPT ngày 25 tháng 9 năm 2017 và hồ sơ đề nghị ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượnge;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, có trụ sở tại số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

Điều 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định sau:

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón (Sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2017/NĐ-CP).

2. Các phép thử, phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt hoặc Cục Bảo vệ thực vật) hoặc Bộ Công thương chỉ định cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thực hiện.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

4. Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày nhận mẫu.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục Bảo vệ thực vật. Báo cáo định kỳ hàng tháng về Cục Bảo vệ thực vật về Cục Bảo vệ thực vật về tình hình và kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu. Thời gian gửi báo cáo là trước ngày 20 hàng tháng (Số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng).

6. Báo cáo ngay bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đối với các trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu.

7. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào hoặc nếu có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu phải báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật bằng văn bản để được hướng dẫn xử lý.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 01/4/2018.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trưởng phòng Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Hải quan
- Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Nhà nhập khẩu phân bón;
- Phòng QL phân bón
- Lưu: VT, KH.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2273/QĐ-BVTV ngày 02/10/2017 về ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!